stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie
openingsweekendiabr2018fotodooraadhoogen.jpg

Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie

26 september 2019

Directeur Syb Groeneveld schreef voor Boekman een artikel waarin hij een oplossingsrichting schetst om de zeer verschillende instellingen onderling te vergelijken op basis van functies in de infrastructuur. Aanleiding hiervoor is de ambitie van de minister om de culturele basisinfrastructuur uit te breiden en te vernieuwen met vijftien ontwerp- en ontwikkelinstellingen die interdisciplinair werken. Mooi nieuws voor de creatieve industrie, maar hoe kunnen de instellingen die het fonds momenteel bedient, aan de doelen van dit nieuwe cultuurstelsel bijdragen?
Dit artikel is gepubliceerd in Boekman 120 'Kunst als innovator', september 2019

Het Stimuleringsfonds richt zich op (internationaal) bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de Nederlandse ontwerpsector. Van de jaarlijks gemiddeld 2000 subsidieaanvragen worden er zo'n 600 gehonoreerd. Het leeuwendeel, meer dan 500, gaat naar (collectieven van) makers en ontwerpers. Dit artikel richt zich echter op de infrastructuur van de creatieve industrie. Het fonds ondersteunt momenteel zo'n zeventig instellingen. Binnen die infrastructuur is een duidelijke concentratie te zien rondom Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Hier zijn veel instellingen met een (inter)nationaal belang en netwerk gevestigd.

Op de infrastructuurkaart wordt ook duidelijk dat zo'n 25 procent van de instellingen zich als interdisciplinair betitelt. Veel aanvragen hebben niet langer eenduidig betrekking op architectuur of vormgeving of zijn een duidelijk product van digitale cultuur. Dat zegt overigens weinig over het belang van deze individuele disciplines, maar meer over de verandering van werkwijze en organisatie in de sector die een keur van functies beslaat: van talentontwikkeling tot toegepast onderzoek, van kritische reflectie tot grensverleggend experiment.

veelzijdigheid
Vier instellingen die door het fonds meerjarig ondersteund worden, geven een goed beeld van de veelzijdigheid die de creatieve industrie kenmerkt: de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), V2_, Sonic Acts en Next Nature Network (NNN).

De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo onderzoekt IABR hoe de gebiedsontwikkeling op de testsite M4H kan bijdragen aan de grotere Rotterdamse ambitie om vóór 2050 een volledige circulaire samenleving met gesloten materiaalkringlopen te realiseren. Ze wil met onder meer ontwerpend onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote opgaven waarvoor de samenleving staat met het meest geëigende middel dat het als culturele organisatie heeft: de gecombineerde kracht van de verbeelding en van het toegepaste ontwerp. Een ander in Rotterdam gevestigd lab is V2_, waar zelfgenererend onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van technologie, kunst, ontwerp en samenleving. V2_ heeft een belangrijke rol in talentontwikkeling. Via het internationale Summer Sessions-netwerk wordt jonge kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid geboden om gedurende twee zomermaanden een voorstel uit te werken van concept tot prototype. Ook de activiteiten van het grotendeels virtueel georganiseerde Sonic Acts bestrijken de hele keten van culturele productie. Zo bestaat het door Sonic Acts geïnitieerde, gecureerde en geproduceerde project Vertical Cinema uit een tiental films van internationaal gerenommeerde filmmakers en audiovisuele kunstenaars die op 35 mm-celluloid films verticaal op een cinemascopescherm projecteren en breken met cinematografische conventies.

Door het verlenen van artistiek autonome opdrachten om nieuwe grensverleggende en experimentele kunstwerken te realiseren en door zich toe te leggen op productie, presentatie en distributie, ondersteunt Sonic Acts talentvolle makers.

Dat geldt ook voor Next Nature Network. Deze organisatie onderzoekt hoe we kunnen ontwerpen, bouwen en leven in een toekomst waarin biologie en technologie fuseren. Na eerdere spraakmakende projecten, waaronder Het Kweekvlees Kookboek, de Rayfish Footwear hoax en de rondreizende Nano Supermarket, richt NNN zich momenteel op de ECO coin (die de waarde van natuur uitdrukt) en de speculatieve discussie over de kunstmatige baarmoeder. Het onderzoek van NNN verbindt disciplines en probeert zover mogelijk op de markt vooruit te lopen.
instellingenenfestivals2019a3web.png
Figuur 1. Infrastructuur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
antidisciplinaire ontwerpkracht

Genoemde instellingen hebben allemaal een (internationale) verbindende platformrol, hebben een belangrijke functie in talentontwikkeling en jagen vernieuwing en innovatie door experiment aan. Binnen deze instellingen werken ontwerpers (van landschapsarchitect tot productontwerper, van social designer tot softwareprogrammeur) vaak samen met bijvoorbeeld wetenschappers, muzikanten, choreografen of schrijvers. Ze maken duidelijk dat er kritisch, ontwerpend en onderzoekend wordt nagedacht over de ethiek en de transformatieve rol van technologie (van smart cities tot privacy) en de complexe gelaagdheid van transitieopgaven (van klimaatadaptatie tot de toekomst van de zorgomgeving). De ontwerpkracht van de creatieve industrie moet daarin een grotere rol spelen dan het nu doet omdat ontwerpers zich tussen en voorbij de traditionele disciplines bewegen, rafelranden opzoeken, nieuwe ruimtes onderzoeken en tot andere denkrichtingen en oplossingen komen voor deze wicked problems. Dat gebeurt door te experimenteren en te onderzoeken, en in het proces van maken.

Ontwerpers plaatsen zichzelf steeds minder binnen een discipline omdat ze zich binnen het discours van een enkelvoudige discipline niet meer automatisch thuis voelen. Bij het medialab van MIT noemen ze dat de antidisciplinairen. Nog te weinig wordt hun werk als een antidisciplinaire uitkomst erkend en nog te vaak wordt het beschouwd als een resultante van een specifieke discipline. Dat doet geen recht aan het onderliggende proces. Meer begrip over de werkwijze en de resultaten van antidisciplinair werken zal leiden tot een bredere voedingsbodem voor de vele instellingen die op deze wijze werken. Want helaas moeten we constateren dat veel van de ook hier genoemde instellingen budgettair moeten excelleren op de kant van een dubbeltje. Hun budget is al jaren begrensd en financiering voor antidisciplinair onderzoek is schaars aanwezig voor culturele instellingen omdat deze meestal gekoppeld is aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor het fonds is het des te belangrijker om continu oog te houden voor ontwikkelingen binnen de creatieve industrie om de begrensde middelen optimaal toe te wijzen onder de aanvragende instellingen en de meerjarige regeling open te houden voor instroom van nieuwe initiatieven.

tabelboekman.png
Figuur 2. Indeling ondersteunde instellingen in de creatieve industrie
re-mapping

De ruimte die minister Van Engelshoven in haar uitgangspuntenbrief biedt voor ontwikkelinstellingen die interdisciplinair (of antidisciplinair) werken, biedt nieuwe mogelijkheden voor de zo diverse instellingen binnen de Creatieve Industrie. Dat vergt een nieuwe functionele benadering, een focus op functies van deze instellingen om de zeer diverse activiteiten van deze instellingen op waarde te kunnen schatten.

Bovenstaande twee assen creëren een schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de creatieve industrie te komen (zie figuur 2). Het streven is om met deze vier kwadranten tot een indeling te komen op basis van de primaire focus van de ondersteunde instellingen in de creatieve industrie. Daar zitten los van de hier gebruikte assen natuurlijk nog meer dimensies aan. Evenzeer geldt dat instellingen zich operationeel vaak in meerdere kwadranten begeven.

Niet limitatief hebben de vier kwadranten de volgende eigenschappen:
1. In het eerste kwadrant wordt technologie bevraagd middels grensverleggend onderzoekend experiment. Het is zelfgenererend in de zin dat niet duidelijk is waar het experiment eindigt, zinvol is of een volgende fase bereikt. Een project hoeft niet altijd te lukken om succesvol te zijn en ook publieke waardering is niet altijd belangrijk. Hier werken de vaak kleinere instellingen zoals STEIM, Baltan Laboraties en V2_ antidisciplinair aan nieuw ontwerpend onderzoek, meestal zonder opdrachtgever. Hier ontstaat veelal de kiem voor nieuwe denkrichtingen in de infrastructuur. Binnen dit kwadrant is de subsidieafhankelijkheid groot. Reflectie en debat over de uitgevoerde activiteiten zijn het belangrijkste evaluatiemechanisme.

2. Binnen het tweede kwadrant wordt veelal vanuit artistieke autonomie geprogrammeerd maar wordt er, mede omdat er een platformfunctie is voor makers en publiek, een relatief groot publiek bereikt. De instellingen overstijgen het disciplinaire denken en maken nieuwe verbindingen tussen mens, technologie en organisaties.
Instellingen vinden het belangrijk dat verkenningen en projecten een zo groot mogelijk publiek weten te vinden. Financiering leunt op meerdere publieke bronnen en gedeeltelijk op private middelen zoals publieksinkomsten. Sonic Acts, NNN en Submarine Channel behoren tot dit kwadrant. Toetsing vindt plaats door middellangetermijnmonitoring en evaluatie van de projecten.

3. In het derde kwadrant wordt vanuit ontwerpend onderzoek aan toegepaste vraagstukken gewerkt. Binnen labs ontstaan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en hybride financieringsvormen: van lening tot royaltymanagement maar ook met financiering uit bijvoorbeeld het Europese Science, Technology and the Arts programma. Instellingen zoals BioArt Laboratories en IABR begeven zich grotendeels in dit kwadrant. Waterschappen, zorgorganisaties en woningcorporaties starten met die instellingen projecten die transformatief in opzet en uitvoering zijn, en waar de kracht van ontwerp binnen een sociaalmaatschappelijke opgave centraal staat. Samenwerking met kennisinstellingen is essentieel. Met betrokken stakeholders kan vooraf het beoogde effect van de activiteiten beschreven en vastgelegd worden in een impact framework.

4. Het vierde kwadrant spitst zich toe op activiteiten vanuit toegepaste vraagstukken die interessant zijn voor een breed publiek. Onderzoek doen naar nieuwe distributiestrategieën, het bereiken van nieuw publiek en audience design/ engagement zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Subsidie legt een gezonde basis voor een langetermijnstrategie, bevordert investeringen door andere financiers en tekent het publiekculturele karakter van de organisatie die ook verantwoordelijkheid draagt voor de gehele infrastructuur als podium voor de creatieve industrie. De Dutch Design Week en Pakhuis de Zwijger zijn exponenten van dit vierde kwadrant, waar meer volgens de SMART-methodiek geëvalueerd kan worden.

nextnaturenanosupermarketinpamplona.jpg
NANO supermarket in Pamplona, 2011. © Next Nature Network
toekomst

Het antidisciplinair denken wordt binnen de creatieve industrie steeds meer gemeengoed. Het leidt tot grensverleggende experimenten en ontwerpend onderzoek dat bijdraagt aan oplossingsrichtingen voor de grote maatschappelijke transitieopgaven. De afgelopen jaren zijn veel instellingen binnen de creatieve industrie geprofessionaliseerd en hebben een internationale platformfunctie gekregen. De in dit artikel geschetste vier kwadranten geven een eerste schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de sector te komen en om functioneel onderscheid in de beoordeling van de zo diverse instellingen te kunnen maken als ze dadelijk hun meerjarige plannen indienen binnen de culturele basisinfrastructuur of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als Stimuleringsfonds betekent dit dat we meer tailormade naar aanvragende instellingen moeten kijken: elke instelling heeft een eigen waarheid met betrekking tot de subsidiebehoefte, de mate van financiering door andere (private) partijen, talentontwikkeling, de samenwerking met kennisinstellingen, de wijze van onderzoek en experiment, de positie van opdrachtgevers en de focus op publiek. Grote winst is dat de uitgangspuntenbrief van de minister de mogelijkheid geeft om de maatschappelijke slagkracht van ontwerp te vergroten en zichtbaarder te maken. Daar moet we samen de komende jaren mee aan de slag.


In Boekman 120 vind je meer interessante artikelen over kunst als innovator.

Foto bovenaan: Openingsweekend IABR-2018 Foto door Aad Hoogendoorn

meer nieuws

sciactiviteitenprogrammas2020.jpg

Toekenningen Activiteitenprogramma's 2020

15 januari 2020

Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de culturele en creatieve industrie in Nederland. De 23 instellingen ontvangen samen bijna € 1,5 miljoen voor hun programmering in 2020. De bijdragen variëren van € 27.000 tot € 150.000 per jaarprogramma.
De Deelregeling Activiteitenprogramma's ondersteunt programma's op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur of een combinatie van deze disciplines. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage aanvragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van één jaar.

Vanaf 2020 wordt het mogelijk om binnen deze regeling zowel voor een éénjarig- als voor een tweejarig programma in te dienen.

selectie
De adviescommissie onder voorzitterschap van Rutger Wolfson heeft geadviseerd over 41 programma's van instellingen op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. Zij vroegen in totaal bijna € 2,8 miljoen aan. De ronde was daarmee ruim overvraagd waardoor de commissie scherpe keuzes heeft moeten maken.

nieuwe initiatieven op het gebied van architectuur en vormgeving
Er is een aantal nieuwkomers binnen de regeling ondersteund. Het betreft vijf instellingen: Independent School for the City, De Dependance, State of Fashion, BlueCity en Onomatopee. De commissie acht het van belang om deze instellingen op het gebied van architectuur alsook op het gebied van vormgeving te stimuleren. Het meerendeel van de genoemde instellingen heeft al eerder projectsubsidies bij het Stimuleringsfonds ontvangen.

Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds vindt het ondersteunen van deze vijf instellingen voor een jaarprogramma belangrijk omdat het de instellingen de kans geeft om door te groeien en zich verder te ontwikkelen als platform binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. 'Samen vertegenwoordigen de 23 ondersteunde instellingen een mooi beeld van een dynamische sector', aldus Groeneveld.

Een voorbeeld is de Independent School for the City. De School, een gezamenlijk initiatief van Crimson en ZUS, is een instituut voor 'urbanisten' en een publieke ontmoetingsplek voor professionals die de hedendaagse stad op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische wijze benadert. De commissie waardeert met name de interdisciplinaire werkwijze en beschouwt de methodiek als een waardevolle aanvulling op de bestaande praktijk. De commissie onderstreept de inclusieve benadering van de School. Het platform experimenteert met nieuwe formats om daarmee niet alleen de inhoud verder te ontwikkelen maar ook een nieuw en breed publiek aan te spreken en aan zich te binden.

De adviescommissie waardeert met name het onderscheidende, agenderende karakter van de programma's. Dit zag de commissie veelal terug in de aanvragen vanuit de digitale cultuur. Een voorbeeld zijn de programma's van The Hmm en van SETUP. Zij verhouden zich tot urgente vraagstukken en spreken niet zozeer óver digitale cultuur maar onderzoeken deze van binnenuit.

digitale cultuur
The Hmm, een kritisch en inclusief platform voor internetcultuur, filtert de overweldigende en snelle wereld van het internet en onderzoekt de impact van onze kliks. Het komend jaar richt het platform zich op onderwerpen als deepfakes, facial recognition, surveillance kapitalisme en TikTok.

Aanleiding voor het programma Sorry. (Van Verantwoorden naar verantwoordelijkheid nemen) van SETUP zijn de vele spijtbetuigingen van verschillende tech-giganten in het afgelopen jaar. Werknemers van o.a. Facebook, Google en Twitter maakten hun wroeging wereldkundig. Van manipulatie en misinformatie tot onzuivere datapraktijken en de opkomst van de aandachtseconomie; deze onderwerpen zijn terug te vinden in hun 'regreditorials'. SETUP probeert deze complexe thematieken toegankelijk te maken voor een breed publiek en zal nieuwe rituelen ontwerpen voor het maken van excuses rondom op technologie gebaseerde schandalen.

reflectie diversiteit en inclusie
Er zijn meerdere programma's die aandacht besteden aan diversiteit, maar over het geheel zijn er weinig instellingen die op een integrale wijze kijken naar diversiteit en inclusie in het programma, netwerk, organisatie en/of publiek. Noemenswaardig is de samenwerking met MBO studenten zoals The Hmm en Tetem voorstellen. Ook Onomatopee richt zich op een breder publiek met het programmaonderdeel CriticALL. Tevens is een programmaonderdeel van Zone2Source interessant als het gaat om culturele diversiteit. In samenwerking met Framer Framed ontwikkelt het platform een programma rond culturele relaties tussen land en mens in diverse locaties in de wereld. Ze nodigen onder andere projecten uit die gaan over het verzet tegen kapitalistische koloniale relaties.

De publieksevents van MacGuffin hebben als inzet om een breder publiek aan te boren en een minder eurocentrisch perspectief in te nemen. Het bevragen van de lokale context van de objecten staat centraal en de invloed van migratie is een terugkerend subthema. Er wordt met diverse internationale partners samengewerkt zoals Darat al Funun (Amman) en het Röhsska Museum (Gothenburg).

De 23 instellingen die een bijdrage ontvangen zijn:

AiR
Architectuurcentrum Nijmegen
BlueCity
CAST
Creative Coding Utrecht
Current Obsession
De Dependance
ExtraExtra
fanfare
Hackers&Designers
Impakt
Independent School for the City
MacGuffin
Onomatopee
Ontwerp Platform Arnhem
Partizan Publik
Platform GRAS
PrintRoom
SETUP
State of Fashion
Tetem
The HMM
Zone2source

Hier is meer informatie over de inhoud van de specifieke programma's per instelling te lezen.

De sluitingsdatum voor de Deelregeling Activiteitenprogramma's in 2020 is 30 september.

indexafdelingbuitengewonezakenkopie.jpg

Selectie Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat

13 januari 2020

Om vernieuwing en diversiteit binnen platforms voor ontwerpkritiek, reflectie en debat aan te moedigen, zette het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie een open oproep uit. Uit de twaalf aanvragen die het fonds ontving, werden vier voorstellen geselecteerd omdat ze bijdragen aan de ontwikkeling van het bestaande discours. Het fonds heeft extra middelen beschikbaar gesteld om deze platforms te ondersteunen en de oproep in 2020 te herhalen vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma's.
selectie
De commissie, bestaande uit Juha van 't Zelfde, Kirsten Hannema, Sophie Krier en Toon Koehorst, selecteerde de voorstellen die voorlopen in het verkennen van andere werkvormen om verdieping en/of vernieuwing te bewerkstelligen en voorop gaan in het betrekken van nieuwe doelgroepen bij het bedrijven van ontwerpkritiek, reflectie en debat. Hierdoor vormen de geselecteerde voorstellen een waardevolle aanvulling op het bestaande discours.

De volgende partijen en voorstellen zijn geselecteerd:
A.ZINE, een nieuw perspectief op architectuur
Architectuurverhalen
Social Design Showdown (foto bovenaan)
Afdeling Buitengewone Zaken
FA Situations: Situating Architectural Debate in the Real World
Stichting Failed Architecture Foundation
re: re: design
Stichting Designplatform Rotterdam

Door de keuze van onderwerpen en het toepassen van een andere 'tone of voice' in het nieuwe online magazine 'A.ZINE' maakt Architectuurverhalen een kritische reflectie op de discipline architectuur toegankelijk voor een breed publiek. Het voorstel van Afdeling Buitengewone Zaken onderstreept de noodzaak van kritische reflectie op de werkpraktijk van social design en gaat daarbij uit van 'reflection-on-action' en een continue 'Community of Practice' waarin sterke betrokkenheid van verschillende stakeholders (ontwerpers, opdrachtgevers én opleidingen) centraal staat. Stichting Failed Architecture Foundation onderzoekt met een reeks 'Situaties' hoe 'embodied debate' kan worden georganiseerd door een kritische benadering van scenografie, choreografie, en performatieve rituelen en oefeningen die het fysieke debat stimuleren. In haar voorstel bouwt Stichting Designplatform Rotterdam voort op haar beproefde format genaamd 'Schrijvende ontwerpers pakken het podium' en zet tegelijkertijd in op verdieping door te investeren in schrijf-, presentatie- en discussiekwaliteit binnen het vakgebied.

Wat betreft de inhoudelijke uitgangspunten en thematiek merkt de commissie op dat de geselecteerde voorstellen zich onderscheiden door het alledaagse voorop te stellen in plaats van het uitzonderlijke ontwerp. Hierin ziet de commissie kansen voor het betrekken van nieuwe perspectieven en doelgroepen bij het ontwerpveld.

algemene indruk
De adviseurs signaleren op basis van de inzendingen aan de ene kant een toename van individuele en kleinschalige 'practice based' ontwerpreflectie. De urgentie hierbij zit volgens de commissie niet zozeer in het signaleren van lacunes in de samenleving en ontwerpkritiek. Vooral de ontwikkeling van de beoefenaar zelf, die vanuit een eigen praktijk problemen en lacunes aankaart en/of zichtbaar maakt, is van belang. Van de andere kant zien de adviseurs ook een groeiend aanbod van breed opgezette platforms met verschillende reikwijdte en maatschappelijke urgentie. Deze platforms verbinden stakeholders met elkaar, ook over de grens. Daarbij experimenteren sommige met werkvormen terwijl andere de inhoudelijke verbreding of verdieping opzoeken. Volgens de adviseurs heeft het vakgebied baat bij deze diversiteit van aanpak en is het van belang om verschillende soorten platforms te ondersteunen. Deze diversiteit draagt bij aan de infrastructuur van het discours. Daarom vindt de commissie het jammer dat er niet meer veelzijdigere aanvragen zijn ingediend. Diversiteit op verschillende vlakken is volgens de adviseurs nog een blinde vlek voor vele organisaties, ondanks pogingen van meerdere platforms om dit te omarmen, .

vervolg in 2020
Gezien de aanhoudende urgentie van het onderwerp zal het fonds de oproep in 2020 nogmaals uitschrijven. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de updates.
saarscheerlings.jpg

Selectie Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten

9 januari 2020

Zes voorstellen zijn geselecteerd uit de dertig voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten. Het was de eerste maal dat deze oproep is uitgezet. De oproep wordt in 2020 herhaald.
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelde met deze oproep ontwerpers in de gelegenheid met een voorstel te komen dat de gelijkwaardige samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers versterkt en dat kan leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht. Het fonds vroeg om voorstellen voor verkenningen, nieuwe gebruiken en/of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten.

De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OCW voor volkscultuur (immaterieel erfgoed) voor drie Rijkscultuurfondsen.

beoordeling
Voor de open oproep ontving het Stimuleringsfonds dertig voorstellen. Omdat het Stimuleringsfonds samen met het Mondriaan Fonds de oproep had uitgezet, zijn de aanvragen voorgelegd aan adviseurs van het Stimuleringsfonds én van het Mondriaan Fonds. Het Stimuleringsfonds heeft Job Meihuizen en Désiree Hammen gevraagd een selectie te maken: het Mondriaan Fonds vroeg dat aan Luuk Nouwen en Antonio Guzman. In een gezamenlijke vergadering zijn zowel de aanvragen van het Mondriaan Fonds als die van het Stimuleringsfonds besproken en geselecteerd onder voorzitterschap van Barbara Visser.

In de vergadering heeft de adviescommissie alle aanvragen gezamenlijk besproken. De adviseurs namens het Mondriaan Fonds waren leidend in de beoordeling van de aanvragen van dat fonds; de adviseurs namens het Stimuleringsfonds waren leidend in beoordeling van de Stimuleringsfonds-aanvragen. De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van deze oproep gericht op:

De innovatieve kwaliteit van het plan, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht;
De artistieke / ambachtelijke kwaliteit van het werk van de aanvrager en ambachtsbeoefenaar;
De betrokken deskundigheid en de kwaliteit van het plan van aanpak als geheel (denk hierbij aan diversiteit, inclusiviteit, draagvlak, regionale (culturele) inbedding en spreiding);
De wijze waarop de beoogde werkrelatie tussen ambachtslieden, kunstenaar/vormgever wordt ingericht;
De wijze waarop verbindingen worden gelegd met maatschappelijke partijen en met het publiek.

De adviseurs beoordeelden in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere.

Elf aanvragen zijn positief beoordeeld en de aanvragen zijn onderling gerangschikt. Het budget reikt tot de honorering van vijf voorstellen.

selectie
Na uitvoerig beraad zijn de volgende projecten geselecteerd:
Glasvlechterij
Visser & Meijwaard
Archief van de Toekomst
Envisions
Plooiramen en pennentrappen (foto bovenaan)
Saar Scheerlings
Wiep
Christien Meindertsma
Zonnestof
Textielfabrique
Innovatief vlechtwerk
Atelier Remy & Veenhuizen
index1.jpeg
Archief van de Toekomst, Envisions

reflectie
De adviseurs zijn over het geheel genomen positief over de kwaliteit van de aanvragen. Ook de grote hoeveelheid aanvragen stemt de adviseurs positief. De oproep lijkt te beantwoorden aan wat leeft in het veld. Met een positief advies voor elf aanvragen voldoet dus een groot deel van de aanvragen aan het doel en de criteria van de oproep. Helaas is het budget beperkt en konden slechts zes aanvragen worden gehonoreerd.
In de aanvraag van Visser & Meijwaard in samenwerking met Esmé Hofman waarderen de adviseurs de focus op de benadering vanuit het weven en het materiaal, wat goed aansluit op het doel van de oproep. Ook over de samenwerking en vraagstelling van Envisions met het TextielMuseum zijn de adviseurs positief. De adviseurs vertrouwen op een onderscheidend resultaat met de kennis en professionele aanpak van René Veenhuizen en (wederom) Esmé Hofman. Ook wat betreft het voorstel van Saar Scheerlings zijn ze benieuwd naar de kennis van ambachtsbeoefenaar Jankees Goud. In het voorstel van Christien Meindertsma en timmerbedrijf Kuperus & Gardenier sluiten doel en opzet zowel praktisch als inhoudelijk heel mooi aan. In ontwerper Pauline van Dongen en weefexpert Maaike Gottschal zien de adviseurs de juiste partners om hun voorstel naar een hoger plan te tillen.

Het valt de adviseurs op dat de inzet vanuit het ambacht in een aantal voorstellen weinig wordt toegelicht. Bij een aantal aanvragen leidde dat tot onduidelijkheid over de rol van de ambachtsbeoefenaren, die soms beperkt lijkt te blijven tot alleen technische uitvoering. De adviseurs vinden het belangrijk om naar de aanvragers uit te dragen dat het verschil tussen het inzetten of toepassen van een techniek niet hetzelfde is als een ambacht uitvoeren, in lijn met de strekking van de oproep.

vervolg
De oproep wordt in het voorjaar 2020 herhaald. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de sluitingsdatum.

Foto: Saar Scheerlings

locatingartscience2mikerijniersephotobyj.jpg

Selectie Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties

9 januari 2020

Vijf voorstellen zijn geselecteerd uit de twaalf aanvragen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving naar aanleiding van de Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties. Het was de eerste maal dat deze oproep is uitgezet.
Met deze oproep creëert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ruimte voor voorstellen die vernieuwende presentaties binnen de creatieve industrie voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven werden gevraagd met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse architectuur, vormgeving en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te maken.

De subsidies worden verstrekt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan het Stimuleringsfonds beschikbaar heeft gesteld voor talentontwikkeling en vernieuwing.

selectie
Adviseurs Melle Daamen, René Boer en Annelies Thoelen selecteerden vijf voorstellen:

Pilot Voyage Voyage Voyage
Stichting Bureau Europa
GESAMTKUNST: Het leven een kunst
Stedelijk Museum Amsterdam
De Grote Kunstshow met Bas Kosters
Stichting Musis en Stadstheater Arnhem
Perpetual bèta
The Grey Space in the Middle
N_O_W_H_E_R_E, Imagining the Global City
Stichting Paradox

beoordeling
Voor de open oproep ontving het Stimuleringsfonds twaalf voorstellen. De adviseurs hebben in de vergadering alle aanvragen gezamenlijk besproken.

De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van deze oproep gericht op:
De relevantie en urgentie van de presentatieopgave;
De mate van vernieuwing in aanpak, vorm en strategie;
Een onderscheidende visie op publieksbereik; en
De voorbeeldstellende wijze waarop culturele organisaties samenwerken met ontwerpers en makers gericht op artistiek hoogwaardige resultaten.

De adviseurs beoordeelden in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere.

reflectie
De adviseurs laten zich kritisch uit over de kwaliteit van de meeste aanvragen. Over het geheel genomen vinden ze dat de voorstellen amper verder komen dan reguliere presentaties en dat te weinig wordt ingegaan op het publiek.
Wat betreft de geselecteerde voorstellen zien de adviseurs een aantal interessante ideeën en urgente thema's die kunnen leiden tot relevante presentaties. Ook zijn ze positief over de samenwerkingen die de partijen aangaan. In het voorstel van het Stedelijk Museum Amsterdam waarderen ze bijvoorbeeld de veelheid aan partners en in het voorstel van Bureau Europa waarderen ze het betrekken van toeristische bureaus en de combinatie van professioneel publiek en een breder publiek. In het voorstel van The Grey Space in the Middle zijn de adviseurs positief over de experimentele houding en het uitgangspunt om open source te werken, al hebben ze nog vragen over hoe de uitgangspunten gaan worden vertaald naar een concrete presentatie.
In de aanvraag van Stichting Paradox wordt de betrokkenheid van diverse vooraanstaande partijen gewaardeerd, wel missen de adviseurs nog een concrete uitwerking van de totstandkoming van het inhoudelijke debat. Over het geheel genomen is het voorstel echter goed en professioneel uitgewerkt. De Grote Kunstshow met Bas Kosters bezoekt diverse plekken in het land en zoekt actief contact met publiek via bijvoorbeeld festivals. Hiermee stellen de adviseurs dat goed is nagedacht over het combineren van een geconcentreerde manier van presenteren met het publieksbereik.

De adviseurs zien voorbeeldstellende presentaties bij musea zoals Naturalis, NEMO en Natural History Museum in Londen (en benoemen Engelse musea in het algemeen), maar zien dit nog weinig terug in de voorstellen. Zowel in vorm als in inhoud noemen de adviseurs veel aanvragen nog niet sterk en weinig onderscheidend. Ook stellen de adviseurs dat publieksbereik geen primaire focus lijkt te hebben in de voorstellen, waarmee de projecten op relevantie laag scoren. De adviseurs vinden het erg belangrijk dat instellingen publiek meer centraal gaan stellen.

vervolg
Deze open oproep wordt in 2020 nog twee keer uitgezet. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor de sluitingsdata, die binnenkort worden bekendgemaakt.

Foto bovenaan: Locating ArtScience #2, Mike Rijnierse. Foto: Jesus Canuto
joris02.jpg

Hoofd Subsidies Joris van Ballegooijen

8 januari 2020

Per 7 januari 2020 start Joris van Ballegooijen in de functie Hoofd Subsidies bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Joris startte in 2012 bij het fonds en werkte de afgelopen acht jaar aan een zeer stevig fundament onder de Deelregeling Digitale cultuur. Hij stond aan de wieg van de nieuwe regeling Immerse\Interact die hij samen met het Filmfonds opzette. In de nieuwe positie wordt Joris verantwoordelijk voor de verschillende subsidieregelingen bij het fonds waaronder de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024. Joris volgt Aline Knip op die per januari afscheid nam van het fonds. Sean Gilis volgt Joris op als coördinator Digitale cultuur, Immerse\Interact en Upstream: Music x Design.Foto: Stacii Samidin
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerkertalentontwikkeling.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecte... meer >
sciactiviteitenprogrammas2020.jpg
Aan 23 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de cul... meer >
sluitingsdata2020.png
De sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 zijn bekend. Per regeling verschilt het aantal rondes per jaar waarin de commissies bijeenkomen. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebbe... meer >
loader
loader
loader