stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie
openingsweekendiabr2018fotodooraadhoogen.jpg

Ruimte voor anti-disciplinair onderzoek en experiment in de creatieve industrie

26 september 2019

Directeur Syb Groeneveld schreef voor Boekman een artikel waarin hij een oplossingsrichting schetst om de zeer verschillende instellingen onderling te vergelijken op basis van functies in de infrastructuur. Aanleiding hiervoor is de ambitie van de minister om de culturele basisinfrastructuur uit te breiden en te vernieuwen met vijftien ontwerp- en ontwikkelinstellingen die interdisciplinair werken. Mooi nieuws voor de creatieve industrie, maar hoe kunnen de instellingen die het fonds momenteel bedient, aan de doelen van dit nieuwe cultuurstelsel bijdragen?
Dit artikel is gepubliceerd in Boekman 120 'Kunst als innovator', september 2019

Het Stimuleringsfonds richt zich op (internationaal) bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de Nederlandse ontwerpsector. Van de jaarlijks gemiddeld 2000 subsidieaanvragen worden er zo'n 600 gehonoreerd. Het leeuwendeel, meer dan 500, gaat naar (collectieven van) makers en ontwerpers. Dit artikel richt zich echter op de infrastructuur van de creatieve industrie. Het fonds ondersteunt momenteel zo'n zeventig instellingen. Binnen die infrastructuur is een duidelijke concentratie te zien rondom Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Hier zijn veel instellingen met een (inter)nationaal belang en netwerk gevestigd.

Op de infrastructuurkaart wordt ook duidelijk dat zo'n 25 procent van de instellingen zich als interdisciplinair betitelt. Veel aanvragen hebben niet langer eenduidig betrekking op architectuur of vormgeving of zijn een duidelijk product van digitale cultuur. Dat zegt overigens weinig over het belang van deze individuele disciplines, maar meer over de verandering van werkwijze en organisatie in de sector die een keur van functies beslaat: van talentontwikkeling tot toegepast onderzoek, van kritische reflectie tot grensverleggend experiment.

veelzijdigheid
Vier instellingen die door het fonds meerjarig ondersteund worden, geven een goed beeld van de veelzijdigheid die de creatieve industrie kenmerkt: de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), V2_, Sonic Acts en Next Nature Network (NNN).

De IABR heeft zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo onderzoekt IABR hoe de gebiedsontwikkeling op de testsite M4H kan bijdragen aan de grotere Rotterdamse ambitie om vóór 2050 een volledige circulaire samenleving met gesloten materiaalkringlopen te realiseren. Ze wil met onder meer ontwerpend onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van de grote opgaven waarvoor de samenleving staat met het meest geëigende middel dat het als culturele organisatie heeft: de gecombineerde kracht van de verbeelding en van het toegepaste ontwerp. Een ander in Rotterdam gevestigd lab is V2_, waar zelfgenererend onderzoek wordt gedaan op het snijvlak van technologie, kunst, ontwerp en samenleving. V2_ heeft een belangrijke rol in talentontwikkeling. Via het internationale Summer Sessions-netwerk wordt jonge kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid geboden om gedurende twee zomermaanden een voorstel uit te werken van concept tot prototype. Ook de activiteiten van het grotendeels virtueel georganiseerde Sonic Acts bestrijken de hele keten van culturele productie. Zo bestaat het door Sonic Acts geïnitieerde, gecureerde en geproduceerde project Vertical Cinema uit een tiental films van internationaal gerenommeerde filmmakers en audiovisuele kunstenaars die op 35 mm-celluloid films verticaal op een cinemascopescherm projecteren en breken met cinematografische conventies.

Door het verlenen van artistiek autonome opdrachten om nieuwe grensverleggende en experimentele kunstwerken te realiseren en door zich toe te leggen op productie, presentatie en distributie, ondersteunt Sonic Acts talentvolle makers.

Dat geldt ook voor Next Nature Network. Deze organisatie onderzoekt hoe we kunnen ontwerpen, bouwen en leven in een toekomst waarin biologie en technologie fuseren. Na eerdere spraakmakende projecten, waaronder Het Kweekvlees Kookboek, de Rayfish Footwear hoax en de rondreizende Nano Supermarket, richt NNN zich momenteel op de ECO coin (die de waarde van natuur uitdrukt) en de speculatieve discussie over de kunstmatige baarmoeder. Het onderzoek van NNN verbindt disciplines en probeert zover mogelijk op de markt vooruit te lopen.
instellingenenfestivals2019a3web.png
Figuur 1. Infrastructuur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
antidisciplinaire ontwerpkracht

Genoemde instellingen hebben allemaal een (internationale) verbindende platformrol, hebben een belangrijke functie in talentontwikkeling en jagen vernieuwing en innovatie door experiment aan. Binnen deze instellingen werken ontwerpers (van landschapsarchitect tot productontwerper, van social designer tot softwareprogrammeur) vaak samen met bijvoorbeeld wetenschappers, muzikanten, choreografen of schrijvers. Ze maken duidelijk dat er kritisch, ontwerpend en onderzoekend wordt nagedacht over de ethiek en de transformatieve rol van technologie (van smart cities tot privacy) en de complexe gelaagdheid van transitieopgaven (van klimaatadaptatie tot de toekomst van de zorgomgeving). De ontwerpkracht van de creatieve industrie moet daarin een grotere rol spelen dan het nu doet omdat ontwerpers zich tussen en voorbij de traditionele disciplines bewegen, rafelranden opzoeken, nieuwe ruimtes onderzoeken en tot andere denkrichtingen en oplossingen komen voor deze wicked problems. Dat gebeurt door te experimenteren en te onderzoeken, en in het proces van maken.

Ontwerpers plaatsen zichzelf steeds minder binnen een discipline omdat ze zich binnen het discours van een enkelvoudige discipline niet meer automatisch thuis voelen. Bij het medialab van MIT noemen ze dat de antidisciplinairen. Nog te weinig wordt hun werk als een antidisciplinaire uitkomst erkend en nog te vaak wordt het beschouwd als een resultante van een specifieke discipline. Dat doet geen recht aan het onderliggende proces. Meer begrip over de werkwijze en de resultaten van antidisciplinair werken zal leiden tot een bredere voedingsbodem voor de vele instellingen die op deze wijze werken. Want helaas moeten we constateren dat veel van de ook hier genoemde instellingen budgettair moeten excelleren op de kant van een dubbeltje. Hun budget is al jaren begrensd en financiering voor antidisciplinair onderzoek is schaars aanwezig voor culturele instellingen omdat deze meestal gekoppeld is aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor het fonds is het des te belangrijker om continu oog te houden voor ontwikkelingen binnen de creatieve industrie om de begrensde middelen optimaal toe te wijzen onder de aanvragende instellingen en de meerjarige regeling open te houden voor instroom van nieuwe initiatieven.

tabelboekman.png
Figuur 2. Indeling ondersteunde instellingen in de creatieve industrie
re-mapping

De ruimte die minister Van Engelshoven in haar uitgangspuntenbrief biedt voor ontwikkelinstellingen die interdisciplinair (of antidisciplinair) werken, biedt nieuwe mogelijkheden voor de zo diverse instellingen binnen de Creatieve Industrie. Dat vergt een nieuwe functionele benadering, een focus op functies van deze instellingen om de zeer diverse activiteiten van deze instellingen op waarde te kunnen schatten.

Bovenstaande twee assen creëren een schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de creatieve industrie te komen (zie figuur 2). Het streven is om met deze vier kwadranten tot een indeling te komen op basis van de primaire focus van de ondersteunde instellingen in de creatieve industrie. Daar zitten los van de hier gebruikte assen natuurlijk nog meer dimensies aan. Evenzeer geldt dat instellingen zich operationeel vaak in meerdere kwadranten begeven.

Niet limitatief hebben de vier kwadranten de volgende eigenschappen:
1. In het eerste kwadrant wordt technologie bevraagd middels grensverleggend onderzoekend experiment. Het is zelfgenererend in de zin dat niet duidelijk is waar het experiment eindigt, zinvol is of een volgende fase bereikt. Een project hoeft niet altijd te lukken om succesvol te zijn en ook publieke waardering is niet altijd belangrijk. Hier werken de vaak kleinere instellingen zoals STEIM, Baltan Laboraties en V2_ antidisciplinair aan nieuw ontwerpend onderzoek, meestal zonder opdrachtgever. Hier ontstaat veelal de kiem voor nieuwe denkrichtingen in de infrastructuur. Binnen dit kwadrant is de subsidieafhankelijkheid groot. Reflectie en debat over de uitgevoerde activiteiten zijn het belangrijkste evaluatiemechanisme.

2. Binnen het tweede kwadrant wordt veelal vanuit artistieke autonomie geprogrammeerd maar wordt er, mede omdat er een platformfunctie is voor makers en publiek, een relatief groot publiek bereikt. De instellingen overstijgen het disciplinaire denken en maken nieuwe verbindingen tussen mens, technologie en organisaties.
Instellingen vinden het belangrijk dat verkenningen en projecten een zo groot mogelijk publiek weten te vinden. Financiering leunt op meerdere publieke bronnen en gedeeltelijk op private middelen zoals publieksinkomsten. Sonic Acts, NNN en Submarine Channel behoren tot dit kwadrant. Toetsing vindt plaats door middellangetermijnmonitoring en evaluatie van de projecten.

3. In het derde kwadrant wordt vanuit ontwerpend onderzoek aan toegepaste vraagstukken gewerkt. Binnen labs ontstaan nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en hybride financieringsvormen: van lening tot royaltymanagement maar ook met financiering uit bijvoorbeeld het Europese Science, Technology and the Arts programma. Instellingen zoals BioArt Laboratories en IABR begeven zich grotendeels in dit kwadrant. Waterschappen, zorgorganisaties en woningcorporaties starten met die instellingen projecten die transformatief in opzet en uitvoering zijn, en waar de kracht van ontwerp binnen een sociaalmaatschappelijke opgave centraal staat. Samenwerking met kennisinstellingen is essentieel. Met betrokken stakeholders kan vooraf het beoogde effect van de activiteiten beschreven en vastgelegd worden in een impact framework.

4. Het vierde kwadrant spitst zich toe op activiteiten vanuit toegepaste vraagstukken die interessant zijn voor een breed publiek. Onderzoek doen naar nieuwe distributiestrategieën, het bereiken van nieuw publiek en audience design/ engagement zijn een belangrijk onderdeel van de activiteiten. Subsidie legt een gezonde basis voor een langetermijnstrategie, bevordert investeringen door andere financiers en tekent het publiekculturele karakter van de organisatie die ook verantwoordelijkheid draagt voor de gehele infrastructuur als podium voor de creatieve industrie. De Dutch Design Week en Pakhuis de Zwijger zijn exponenten van dit vierde kwadrant, waar meer volgens de SMART-methodiek geëvalueerd kan worden.

nextnaturenanosupermarketinpamplona.jpg
NANO supermarket in Pamplona, 2011. © Next Nature Network
toekomst

Het antidisciplinair denken wordt binnen de creatieve industrie steeds meer gemeengoed. Het leidt tot grensverleggende experimenten en ontwerpend onderzoek dat bijdraagt aan oplossingsrichtingen voor de grote maatschappelijke transitieopgaven. De afgelopen jaren zijn veel instellingen binnen de creatieve industrie geprofessionaliseerd en hebben een internationale platformfunctie gekregen. De in dit artikel geschetste vier kwadranten geven een eerste schets om tot een nieuwe focus op functies binnen de sector te komen en om functioneel onderscheid in de beoordeling van de zo diverse instellingen te kunnen maken als ze dadelijk hun meerjarige plannen indienen binnen de culturele basisinfrastructuur of bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Als Stimuleringsfonds betekent dit dat we meer tailormade naar aanvragende instellingen moeten kijken: elke instelling heeft een eigen waarheid met betrekking tot de subsidiebehoefte, de mate van financiering door andere (private) partijen, talentontwikkeling, de samenwerking met kennisinstellingen, de wijze van onderzoek en experiment, de positie van opdrachtgevers en de focus op publiek. Grote winst is dat de uitgangspuntenbrief van de minister de mogelijkheid geeft om de maatschappelijke slagkracht van ontwerp te vergroten en zichtbaarder te maken. Daar moet we samen de komende jaren mee aan de slag.


In Boekman 120 vind je meer interessante artikelen over kunst als innovator.

Foto bovenaan: Openingsweekend IABR-2018 Foto door Aad Hoogendoorn

meer nieuws

openoproepresidencyrecreatie.jpg

Open Oproep Residentie Re-creatie #2

7 juli 2020

In 2021 bieden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds opnieuw vier werkperioden aan in de artist-in-residence Re-creatie bij zorgorganisatie Reinaerde. Ontwerpers en kunstenaars met een interesse voor projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens de werkperiode een project ontwikkelen dat het instellingsterrein De Heygraeff meer verbindt met de (recreatieve) omgeving. De fondsen roepen ontwerpers en kunstenaars op om hiervoor uiterlijk maandag 31 augustus 2020 een voorstel in te dienen.
De artist-in-residence Re-creatie opende in januari 2020 haar deuren en vormt het hart van een programma dat is ontwikkeld door kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer. Op De Heygraeff wonen 166 mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking die 24 uurszorg nodig hebben.

De Heygraeff ligt middenin een recreatiegebied met diverse campings en vakantieparken. Recreanten en inwoners van het dorp Woudenberg lopen niet makkelijk het terrein van De Heygraeff op door de omheining en onbekendheid met de doelgroep. Bewoners van De Heygraeff maken op hun beurt niet vanzelfsprekend contact door hun beperkingen. Toch is er de wens om De Heygraeff meer te verbinden met de directe omgeving. Als het op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt, draagt het bij aan het welbevinden van de bewoners. De residentie functioneert als een schakel tussen het instellingsterrein en de omgeving.

opgave
De focus van de artist-in-residence Re-creatie ligt op het vergroten van de wereld van zowel bewoners van De Heygraeff, als medewerkers van Reinaerde, en het verruimen van de blik die de omgeving heeft op mensen met een ernstige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De 'maakcultuur' en werkwijze van kunstenaars en ontwerpers die te gast zijn op De Heygraeff biedt nieuwe perspectieven voor bewoners, inspireert medewerkers en draagt bij aan een andere beeldvorming rondom de gehandicaptenzorg.
Kunstenaars en ontwerpers worden uitgenodigd nieuw werk, prototypes, multiples, producten, een workshop of diensten te ontwikkelen die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en daarbuiten. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van restmaterialen uit de organisatie en de omgeving van De Heygraeff. Zo komen de zorg voor mens en materiaal samen op één plek: fysieke en sociale repair.
workshopsat2902110.png
Foto: Robin Weidner

verbinding
Het spreekt voor zich dat een respectvolle omgang met de bewoners en goede communicatieve vaardigheden van belang zijn voor het slagen van de residentie. Alhoewel de eerste residenties hebben bewezen dat bewoners onverwachte bijdragen kunnen leveren aan het proces, is directe interactie met hen niet vanzelfsprekend, en ook geen harde voorwaarde. Ook het zien van de werkzaamheden van een ontwerper of kunstenaar zonder daar direct aan deel te nemen, kan betekenisvol zijn. Bovendien kan een kunstenaar of ontwerper de opgave ook vanuit het perspectief van bijvoorbeeld het personeel, vrijwilligers, de inwoners van Woudenberg of recreanten benaderen.

Het leggen van een verbinding met de omgeving kan ruim worden geïnterpreteerd. Het kan gaan om een fysieke ingreep op het terrein die uitnodigend is voor de omgeving, maar een project kan zich ook op meerdere locaties tegelijkertijd voltrekken of worden getoond. Zo organiseerde een ontwerper dit jaar workshops voor bewoners op het terrein, maar ook voor kinderen van een basisschool in Woudenberg. Een connectie in digitale vorm of als podcast is ook denkbaar.
Elke werkperiode wordt afgesloten met een publieke presentatie.

voor wie
De artist-in-residence kan alleen worden aangevraagd door ontwerpers en digitale makers (via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) of beeldend kunstenaars (via het Mondriaan Fonds).

bedrag en werkperioden
Er zijn vier werkperioden van drie maanden beschikbaar. Twee perioden voor een beeldend kunstenaar en twee voor een ontwerper/digitale maker.
De werkperioden die worden aangeboden zijn:
1 januari tot en met 31 maart 2021
1 april tot en met 30 juni 2021
1 juli tot en met 30 september 2021
1 oktober tot en met 30 december 2021

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in de aanvraag, in het plan van aanpak worden aangegeven. Er zal naar worden gestreefd om zoveel mogelijk de periode van voorkeur toe te kennen.

Per periode wordt een bijdrage van € 6.000 ter beschikking gesteld voor materiaal, transport en verblijfkosten. Verblijf, huur van de ruimte, begeleiding en kosten voor presentatie worden direct door de fondsen aan Reinaerde voldaan.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.

exterieurgastatelierrecreatiereinaerdewe.jpg
cathalijnesmuldersbennienhuis.jpg
Foto's: Ben Nienhuis
maatregelencovid19.jpg

Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

6 juli 2020

Laatste update
De covid-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds zet zich in om de negatieve gevolgen van de covid-19-crisis voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn. We gaan daarom door met het in behandeling nemen en beoordelen van aanvragen bij alle regelingen (met uitzondering van aanvragen voor projecten die fysiek in het buitenland plaatsvinden). Bij aanvragen die u vanaf april 2020 bij het fonds indient, gaat de adviescommissie in de beoordeling ervan uit dat de covid-19-realiteit in de plannen, voor zover mogelijk, is meegenomen.

We zijn daarnaast continu in overleg met de overheid, de collega-cultuurfondsen en het veld om gepaste maatregelen te nemen. In de alinea's hieronder zet het Stimuleringsfonds alle maatregelen van het fonds op een rij.

regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19
Het kabinet stelde op 15 april € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp'ers, weer op gang komt. De extra middelen worden onder andere ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen die nu meerjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hiervoor is de Regeling aanvullende ondersteuning gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19 opgezet. De aanvullende subsidies die via deze regeling worden verstrekt, worden ambtshalve – dus zonder aanvraag – vastgesteld op basis van een berekening van een percentage van de gederfde publieksinkomsten. Een overzicht van de verstrekte subsidies vindt u hier.

bijna € 2 miljoen extra voor makers
Naast de steun voor instellingen is er binnen het bedrag dat het Stimuleringsfonds ontvangt uit de € 300 miljoen een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen, specifiek bestemd voor makers.
Het fonds zet deze aanvullende middelen voor makers als volgt in:

Verhoging van de rondebudgetten voor de basisregelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur;
Het uitschrijven van een open oproep gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid (najaar 2020);
Het uitschrijven van een open oproep gericht op talentontwikkeling binnen de architectuur disciplines;
Een vervolg op het traject Researching Remix.

herverdeling € 1,1 miljoen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Sinds de start van de covid-19-crisis is het aantal aanvragen dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontvangt binnen de deelregelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur sterk gestegen. Tegelijkertijd legt de crisis de op internationalisering gerichte activiteiten stil en kunnen enkele grote bijeenkomsten, workshops en festivals niet doorgaan. Hierdoor kan € 1.100.000 van het budget 2020 van het Stimuleringsfonds anders worden ingezet. Aan de resterende aanvraagrondes in 2020 binnen de deelregelingen Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur wordt in totaal ruim € 700.000 toegevoegd en een bedrag van ruim € 400.000 wordt gereserveerd voor het opstarten van de internationale regelingen zodra dat weer mogelijk is.

aanpassen werkwijze fonds
Sinds begin april 2020 is er sprake een zeer forse toename van het aantal aanvragen binnen de deelregelingen en de open oproepen van het fonds. De kwaliteit blijft onverminderd hoog waardoor de adviescommissies ondanks de opgehoogde budgetten scherpe keuzes zullen moeten maken en waarschijnlijk elke aanvraagronde moeten gaan prioriteren. Om alle aanvragen op dezelfde wijze te kunnen blijven beoordelen, is het vanaf 23 april niet meer mogelijk om conceptversies van aanvragen ter advies voor te leggen aan de stafmedewerkers. Gerichte vragen over de procedure, begroting of een projectplan kunnen per mail worden gesteld aan het fonds. Kijk voor de juiste contactgegevens op de pagina van de betreffende regeling.

coulance: algemene steunmaatregelen voor reeds ondersteunde makers, instellingen en festivals
Met betrekking tot projecten die voor april 2020 zijn ondersteund en te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel (tot en met 2021), aanpassen, verplaatsen of stopzetten van het project in principe wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd. Het Stimuleringsfonds zal inkomstenderving van zzp-ers in verband met nog te maken uren binnen een gesubsidieerd project dat niet meer doorgaat, niet vergoeden. Hiervoor verwijzen we naar de extra ondersteuning voor zelfstandig ondernemers van het rijk op deze pagina.

Hierbij geldt:
• Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds.
• Als je een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds ontvangt over eindverantwoording, maar je evenement of project is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon.
• Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mail je met je contactpersoon.

focus op makers
De makers in de ontwerpsector zijn gebaat bij opdrachten en subsidies. In 2019 ondersteunde het Stimuleringsfonds in totaal 654 projecten van makers (veelal uitgevoerd door zzp-ers) voor zo'n € 10 miljoen, naast ondersteuning van 98 instellingen voor € 6,1 miljoen. Alle 11 subsidieregelingen worden daarom in 2020 gecontinueerd, evenals de meeste in het jaarplan 2020 opgenomen open oproepen. Alleen is het aanvragen voor projecten (van onderzoek tot en met residency) in het buitenland niet mogelijk zolang er een negatief advies voor internationale reizen van het ministerie van Buitenlandse Zaken is. Daarentegen wordt (nieuwe vormen van) internationale samenwerking (zonder de noodzaak van fysieke aanwezigheid) juist gestimuleerd binnen de verschillende deelregelingen en, waar mogelijk, binnen de open oproepen.

We zullen alles in het werk stellen om, met de beperkte mogelijkheden die we hebben, de impact van deze crisis voor de sector zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent dat we richting 2021 aanvullende initiatieven gaan ontplooien om de sector een boost te geven om van de covid-19-crisis te kunnen herstellen.

bereikbaarheid Stimuleringsfonds
Het fonds is gewoon operationeel en bereikbaar via mail en telefoon, ondanks dat de fondsmedewerkers de komende tijd zoveel mogelijk vanuit huis werken. We doen ons uiterste best alle werkzaamheden zoveel mogelijk normaal te laten verlopen.

• Het secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan je in contact brengen met de juiste collega, maar in de regel is het handiger om direct met je contactpersoon te mailen.
• De sluitingsdata zijn ongewijzigd en te vinden bij de informatie over subsidie op de website.
• De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen grotendeels plaatsvinden in de vorm van een videoconferentie.
• Alle fysieke informatiebijeenkomsten, workshops en manifestaties van het Stimuleringsfonds zijn tot in ieder geval 1 september 2020 uitgesteld.
• De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.

Lees ook de Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor de culturele en creatieve sector op de site van de Rijksoverheid.
secretariaatvanuithuisweb.jpg

Veelgestelde vragen over subsidie aanvragen en tips

6 juli 2020

Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kramer en Ilona Meijer, beiden werkzaam bij het secretariaat zijn de eerste aanspreekpunten van het fonds. Momenteel werken zij vanuit huis, net als de andere collega's. Dagelijks krijgen ze de meest uiteenlopende vragen over de aanvraagprocedure, het online aanvraagsysteem en natuurlijk de gevolgen van covid-19. Hieronder antwoorden op vragen die op dit moment veel worden gesteld, plus een aantal praktische tips voor je subsidieaanvraag.
1. Hoe gaat het fonds om met de gevolgen van de covid-19-pandemie?
We hebben een apart nieuwsbericht opgesteld, lees hier over ons coulancebeleid. Het fonds adviseert om in aanvragen blijk te geven van realiteitszin en in te spelen op de actualiteit, indien dat relevant is.

2. Tot hoe laat kan ik mijn aanvraag indienen op de sluitingsdatum?
Je kan het online aanvraagformulier indienen tot 23:59 uur op de dag van de sluitingsdatum. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen in verband met de drukte op de server.

3. Wanneer krijg ik de uitslag van mijn aanvraag?
We hanteren een behandeltermijn van 10 weken, ingaande vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling. Na deze 10 weken ontvang je per mail een bericht met de uitslag.

4. Is er een voorbeeldaanvraag die ik kan inzien?
Nee, maar raadpleeg voor het indienen van je aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt handvatten met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

5. Kan ik een aanvraag tegelijkertijd bij meerdere deelregelingen indienen?
Nee, het is niet mogelijk om voor één project bij meerdere deelregelingen aan te vragen.

6. Kan ik hetzelfde project opnieuw indienen nadat ik een negatief besluit heb ontvangen?
Als je project is afgewezen is het niet mogelijk om binnen zes maanden het plan nogmaals in te dienen. Je kan wel een herziene aanvraag indienen. In een herziene aanvraag ga je in op de feedback van de adviescommissie. Een herziene aanvraag moet voldoende nieuwe informatie bevatten om opnieuw over te kunnen adviseren. De stafmedewerkers beoordelen of het voorstel voldoende is aangepast om opnieuw te kunnen worden voorgelegd aan de commissie.

7. Wat is het maximale bedrag waarvoor ik kan aanvragen?
De hoogte van de bijdrage van het fonds is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder redelijkheid van de vraag en de mate van cofinanciering. Er zijn geen maximale bijdragen. Per subsidieregeling en ronde is wel een maximaal beschikbaar budget vastgesteld, dit vind je op de website. Bij elke regeling staat een overzicht van ondersteunde projecten inclusief de toegekende bedragen. Dit geeft een goede indruk. Voor inzage in de verdeling van het totale jaarbudget, kan je terecht bij het jaarverslag.

8. Heb ik meer kans op subsidie bij de laatste ronde van het jaar of de eerste ronde van het jaar?
Het Stimuleringsfonds stelt per subsidieregeling en per ronde een beschikbaar budget vast, dit vind je op de website. Het maakt dus geen verschil of je aan het begin of einde van het jaar een aanvraag indient.

9. Als ik nog studeer, kan ik dan een aanvraag indienen?
Nee, studenten komen niet in aanmerking voor subsidie. Het fonds richt zich op professionals, werkzaam in de creatieve industrie. Voor het verkrijgen van een subsidie van het Stimuleringsfonds moet de aanvrager staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een vergelijkbare buitenlandse organisatie.

10. Wat is een fte?
Fte betekent fulltime-equivalent, een rekeneenheid waarin de personeelssterkte of de omvang van een betrekking wordt uitgedrukt.

11. Hoeveel fte's moet ik invullen als ik freelancer ben, maar met meerdere mensen samenwerk aan het project?
Je vult alleen het aantal fte's in die werkzaam zijn binnen jouw organisatie, als freelancer vul je bij een voltijdse werkweek 1 fte in en bij parttime het deel van de week dat u werkt, bijvoorbeeld 0,2, 0,5 of 0,8 fte.

12. Is het subsidiekenmerk hetzelfde als het aanvraagnummer?
Ja, dat zijn dezelfde nummers.

13. Welk uurtarief kan ik gebruiken in mijn begroting? Is hier een standaardbedrag voor?
Het Stimuleringsfonds draagt maximaal € 65 excl. btw bij in het uurtarief van de aanvrager en gelijkwaardige samenwerkingspartner. Voor een richtlijn met betrekking tot uurtarieven, bekijk de website van de Fair Practice Code voor meer informatie.

14. Ik kan mijn banknummer niet aanpassen in mijn aanvraag. Waar kan ik deze aanpassen en invullen?
Als je in het aanvraagformulier bij Organisatie 1.2, bij de vraag 'zijn de bankgegevens juist', 'nee' aanklikt dan verschijnen er velden waarin je je bankgegevens kunt invullen.

15. Mijn bestanden zijn groter dan staat aangegeven, wat nu?
Tip: zet de resolutie van het beeldmateriaal lager of comprimeer je pdf's.
Het is niet de bedoeling dat je het fonds de documenten per e-mail of via wetransfer stuurt.

16. Wat te doen als je nog niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel maar wel alvast wilt aanvragen.
Je kan de aanvraag gewoon indienen en een leeg document uploaden op de plaats van het KvK-formulier. Je KvK-nummer hebben wij wel binnen een paar weken nodig. Zonder KvK-nummer kan een subsidie niet worden toegekend.

Tip 1: Maak op tijd een account aan in de online aanvraagomgeving. Het kan zijn dat je de bevestigingsmail pas na één werkdag ontvangt.

Tip 2: Raadpleeg voor je begint met een aanvraag de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag (PDF) voor houvast met betrekking tot het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Tip 3: Wacht niet tot het laatste moment met indienen. De server wordt rond 23.59 uur op de sluitingsdatum druk bezocht, en dat kan zorgen voor vertragingen waardoor je aanvraag niet op tijd is ingediend. Na 00:00 uur sluit de aanvraagronde. Nadrukkelijk advies is om je aanvraag eerder in te dienen, bij voorkeur tijdens kantooruren.

veelgestelde vragen
Heb je nog andere vragen? Bekijk het uitgebreide overzicht bij Veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet tussen? Bel +31(0)10 436 16 00 of mail naar Myrthe Kramer of Ilona Meijer via info@stimuleringsfonds.nl.
architectuurbureausgezocht.jpg

Bureaus gezocht: ruimte voor 12 meester-gezeltrajecten in architectuurdiscipline

29 juni 2020

Ben je als bureau bereid een meester-gezel constructie aan te gaan en tijd vrij te maken om samen met een startende architect, stedenbouwer, landschapsarchitect of interieurarchitect een onderwerp uit te diepen? Het Stimuleringsfonds zoekt bureaus die willen samenwerken met talenten binnen de architectuurdiscipline.
Er is ruimte voor 12 bureaus die werkzaam zijn binnen één van de velden van de architectuurdiscipline. Het fonds zoekt een doorsnede van het werkveld architectuur, waarbij wordt gelet op een diverse samenstelling in subdiscipline, omvang, werkterrein, ontwerpmethode en regionale spreiding. Ook interdisciplinaire bureaus worden uitgenodigd zich in te schrijven. Het fonds hanteert de volgende profielen:

Profiel 1 • architectuur
Profiel 2 • stedenbouw
Profiel 3 • interieur
Profiel 4 • tuin- en landschapsarchitectuur
Profiel 5 • interdisciplinair

Bureaus die werkzaam zijn binnen ten minste één van de werkvelden binnen de architectuurdiscipline kunnen reageren tot en met donderdag 30 juli 2020. In september 2020 volgt een oproep voor de talenten.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.

extra middelen voor makers door covid-19
In juni 2020 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van minister Van Engelshoven extra middelen ontvangen om makers in de ontwerpsector, die hard getroffen zijn door de uitbraak van covid-19, te ondersteunen.

Het Stimuleringsfonds verwacht dat als gevolg van de covid-19 crisis het voor startende architecten extra moeilijk wordt om aansluiting te vinden met het werkveld, om een (opleidings)plek te vinden binnen een bureau of om een eigen praktijk op te zetten. Tegelijkertijd zal het voor bureaus de komende jaren ingewikkelder worden om ruimte vrij te maken voor experiment en onderzoek. Het Stimuleringsfonds wil daarom extra middelen inzetten om zowel een impuls te geven aan jonge architecten als ook bureaus te ondersteunen.
nerdfunkcover.jpg

5 door het Stimuleringsfonds ondersteunde producties geselecteerd voor Gouden Kalf Beste Interactive 2020

28 juni 2020

Het Nederlands Film Festival heeft acht titels geselecteerd die kans maken op het Gouden Kalf Beste Interactive 2020. In deze categorie draait het om Virtual Reality-ervaringen, installaties en multimediale producties. Vijf van de acht producties zijn door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesteund vanuit de regelingen Immerse\Interact (eerder Non-fictie Transmedia) en de Digitale cultuur. Alle geselecteerde producties zijn vanaf 25 september 2020 te zien op de NFF Interactive Expo in Post Utrecht.
De geselecteerden zijn:
#VerlorenJongensZullenWinnen – Polina Medvedeva en Isaura Sanwirjatmo (Studio Isaura San)
Een transmediale documentaire installatie waarin de twee jonge makers, gewapend met een telefoon, camera of microfoon, het opnemen tegen dominante machtsstructuren en mainstream beeldvorming. Samen met een groep Rotterdamse leerlingen dompelen zij het publiek onder in een mix van online en live optredens – van dans en theater tot spoken word en discussie.

Big Village – Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez (Kaliber Film)
Een interactieve documentaire die de plat gebombardeerde Irakese plaats Gewredê reconstrueert in verhalen en beelden. Het was het hoofdkwartier van een Koerdische beweging in de jaren tachtig, gevreesd door Iran in hun strijd tegen de Ayatollahs. Gewredê is ook de plaats waar Beri's ouders met Beri als baby enkele jaren verbleven voordat ze naar Nederland vluchtten.

More Moiré² – Philip Vermeulen (Studio Philip Vermeulen)
Een immersieve installatie die een overweldigende filmische ervaring creëert in een panoramische capsule-achtige ruimte. Met zijn gecomponeerde landschappen van licht, geluid en bewegende moiré-patronen, speelt de maker met de menselijke waarneming.

Weightless Bricks Act II: Collaboration – Paula Strunden en John Cruwys (Soft Bodies)
Een virtuele ruimte die speculeert op toekomstige rollen van het freelancen en het werken op afstand. Door groeiende technologieën nemen de mogelijkheden voor het werken op afstand toe. De privésfeer en de werkplek kruizen hierin elkaar en worden één geheel. Het project gaat over hoe – door het ontwerpen van interactieve virtuele omgevingen – je de perceptie van je lichaam kunt uitbreiden.

nerd_funk – Ali Eslami en Mamali Shafahi (ALLLESSS) (foto bovenaan)
Een virtuele Instagram-identiteit die je kunt volgen voor een samengestelde dosis hedendaagse digitale cultuur. Een reeks VR-ervaringen gaat in op de grotere thema's die uit deze mediastroom naar voren komen. In deze op hoofdstukken gebaseerde installatie verkennen gebruikers de nieuwe realiteit die is voortgekomen uit social media.
bigvillage.jpg
Big Village – Beri Shalmashi en Lyangelo Vasquez (Kaliber Film)

ondersteuning
#VerlorenJongensZullenWinnen, Big Village en More Moiré² kwamen tot stand met een bijdrage uit de regeling Immerse\Interact (voorheen Non-fictie transmedia). Deze regeling is een samenwerking met het Nederlands Filmfonds en richt zich op cross-overprojecten tussen film, vormgeving en digitale cultuur. Digitale pioniers, interactieve en grafisch ontwerpers werken samen met regisseurs, scenaristen en producenten om vernieuwende mediaproducties tot stand te laten komen. De volgende deadline voor de deelregeling ImmersInteract is 25 augustus 2020.

Weightless Bricks Act II: Collaboration en nerd_funk zijn tot stand gekomen met ondersteuning vanuit de deelregeling Digitale cultuur. De eerstvolgende deadlines van de deelregeling Digitale cultuur zijn 12 augustus en 7 oktober 2020.

De 40e editie van het NFF vindt plaats van 25 september tot en met 3 oktober 2020. Kijk voor meer informatie op filmfestival.nl.

loader

het fonds

subsidies

actueel