stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Rentevrije lening van Fonds Kwadraat
beeldmadetomendweb.jpg

Rentevrije lening van Fonds Kwadraat

6 augustus 2018

Sinds 2014 werkt het Stimuleringsfonds samen met Fonds Kwadraat. Het Stimuleringsfonds verleent subsidies aan creatieven en Fonds Kwadraat verstrekt rentevrije leningen aan kunstenaars en ontwerpers. Door de samenwerking tussen beide fondsen zijn er meer financiële mogelijkheden voor ontwerpers. Het doel van deze samenwerking is om makers en ontwerpers verder te laten bouwen aan de professionalisering van hun praktijk en het ondernemerschap.
wanneer een lening?
Voor (extra) financiering van een project kan een ontwerper niet terecht bij een bank, zeker niet als het om een relatief klein bedrag gaat. Ontwerpers kunnen wel terecht bij Fonds Kwadraat, dat al meer dan 45 jaar met succes rentevrije leningen tot 8.000 euro verstrekt.

Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan worden aangevraagd voor veel verschillende doeleinden, zoals voor de ontwikkeling en realisatie van een ontwerp of idee, een expositie of presentatie in binnen- of buitenland, deelname aan een beurs zoals de Salone del Mobile in Milaan, een publicatie of bijvoorbeeld voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken.

Made to Mend
Zo investeert ontwerper Heleen Klopper in haar project 'Made to Mend', waarvoor zij eerder subsidie van het Stimuleringsfonds kreeg. Met deze positieve beoordeling kon zij een rentevrije lening afsluiten bij het Fonds Kwadraat, voor een deel van haar voorstel dat niet subsidiabel was. De leenovereenkomst werd direct afgesloten, want toetsing door de commissie van het Fonds Kwadraat vervalt als er al een positieve beoordeling is vanuit het Stimuleringsfonds. In de komende drie jaar zal Klopper haar lening in maandelijkse termijnen aflossen per automatische incasso.

'Met de lening van Fonds Kwadraat bekostigde ik de eerste productie. Ik betaalde er de kleermakers van.'


Op de vraag waarom de lening, aanvullend op de subsidie, voor haar van belang is, antwoordt Heleen: 'Made to Mend was te zien op de Dutch Design Week in Eindhoven en tijdens de Engaged Art Fair in De Balie in Amsterdam. Ik presenteerde er een jasje en een tas. Met de lening van Fonds Kwadraat bekostigde ik de eerste productie. Ik betaalde er de kleermakers van.'
madetomendweb.jpg
'Made to Mend' is een collectie basale kledingstukken, gemaakt van een weefsel geënt op het traditionele stoppen. Het uitgangspunt is dat ze makkelijk te onderhouden en repareren zijn door de gebruiker.

financieringsmix
Makers en ontwerpers die positief beoordeeld zijn door het Stimuleringsfonds kunnen op elk moment een rentevrije lening afsluiten. De lening kan worden aangevraagd voor:

onderdelen van door het Stimuleringsfonds ondersteunde voorstellen die niet subsidiabel zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag;
voor door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie;
voor het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen 3 jaar positief is beoordeeld door het Stimuleringsfonds.

Bij een toekenning door het Stimuleringsfonds tot 3 jaar voorafgaande aan de aanvraag van een lening, hoeft een projectplan niet te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. De lening kan meteen worden verstrekt. Maar ook ontwerpers die langer geleden subsidie hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds of die geen subsidie hebben aangevraagd of ontvangen, kunnen bij Fonds Kwadraat terecht voor een lening. Die aanvraag wordt dan wel beoordeeld door een commissie.

praktische informatie
Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan op zichzelf staan of aanvullend zijn op subsidie, crowdfunding, sponsoring of een combinatie daarvan. Het leenbedrag is tussen 500 en 8.000 euro. De aflossing is in maandelijkse termijnen in maximaal drie jaar. Bij een bedrag van meer dan 5.000 euro is een borgstelling vereist. Voorbeelden van projecten die Fonds Kwadraat heeft gefinancierd zijn hier te zien.

Wil je rechtstreeks een lening aanvragen, zonder combinatie met subsidie? Er zijn vijf aanvraagrondes per jaar. De eerstvolgende deadline is 16 september 2018.

Kijk voor meer informatie op de website van Fonds Kwadraat of bel / mail met Francine Mendelaar, 020 6255112 / [email protected].

meer nieuws

rapportvisitatiecommissie2018.png

Visitatiecommissie oordeelt positief over functioneren rijkscultuurfondsen

14 februari 2019

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen. Het volledige rapport is hier te lezen.
De commissie prijst de ontwikkeling die de fondsen sinds de vorige visitatie hebben doorgemaakt: 'De visitatiecommissie is van mening dat de cultuurfondsen goed tot uitstekend functioneren. De door de fondsen aangeleverde zelfevaluaties geven een helder inzicht in de wijze waarop de fondsen de aanbevelingen van de visitatie 2014 hebben opgepakt. Ook de bijgevoegde tevredenheidsonderzoeken, stakeholdersonderzoeken, beleidsplannen en jaarstukken geven een goed beeld van de strategie, het beleid en de resultaten van de fondsen. Tijdens de bezoeken aan de fondsen heeft de commissie met verschillende gesprekspartners in open gesprekken vrij van gedachten kunnen wisselen. Zij heeft professionele instellingen aangetroffen met betrokken medewerkers, gezichtsbepalende directeuren en competente raden van toezicht.'

De commissie moedigt de fondsen aan verder te werken aan het inzichtelijk maken van de maatschappelijke effecten van hun beleid. Het ministerie wordt geadviseerd hiertoe een concreet kader op te stellen.

De commissie bestond uit:
Mijntje Lückerath-Rovers (voorzitter), hoogleraar Corporate governance Tilburg University
Naima Azough, zelfstandig adviseur en moderator in het sociaal domein
Felix De Clerck, directeur Kunstenpunt Vlaanderen en Brussel
Sonja de Leeuw, hoogleraar Mediacultuur Universiteit Utrecht
Ryclef Rienstra, directeur VandenEnde Foundation
Jacqueline Gerritsma (secretaris), zelfstandig adviseur

Een visitatie van de cultuurfondsen vindt eens in de vier jaar plaats. De commissie werkte aan de hand van een door de minister opgesteld protocol en evalueerde zowel de kwaliteit van uitvoering als de strategische beleidsvoorbereiding. Woensdag 13 februari werd het rapport door de minister in ontvangst genomen.

downloads

arnamackicweb.jpg

Voorwaarden Deelregeling Talentontwikkeling verruimd voor architecten

14 februari 2019

Startende architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten kunnen voortaan tot vier jaar na inschrijving in het Architectenregister aanvragen indienen voor de Deelregeling Talentontwikkeling.
Om in aanmerking te komen voor de beurs Talentontwikkeling mogen aanvragers niet langer dan vier jaar geleden zijn afgestudeerd. Voor architecten en aanverwante disciplines bleek deze voorwaarde beperkend te werken. Sinds 31 december 2014 zijn zij namelijk verplicht eerst twee jaar beroepservaring op te doen voordat zij kunnen worden ingeschreven in het Architectenregister en de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect mogen voeren.

De inschrijving in het Architectenregister wordt daarom voortaan door het Stimuleringsfonds gezien als diplomamoment. Startende architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten kunnen tot vier jaar na inschrijving in het register aanvragen indienen voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

Door de voorwaarden van de Deelregeling Talentontwikkeling voor architecten en aanverwante disciplines te verruimen, hoopt het Stimuleringsfonds de drempel te verlagen en meer aanvragen voor de werkbeurs uit deze hoek te ontvangen. Het aantal aanvragen van architecten blijft namelijk achter ten opzichte van ontwerpers en makers werkzaam in vormgeving en digitale cultuur. De verruiming van de voorwaarden biedt architecten bovendien meer gelegenheid een eigen visie op ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen te formuleren voor zij een aanvraag indienen. Dit vraagt gezien de complexiteit van hun vakgebied meer tijd dan in andere vakgebieden het geval is.

De deadline voor het aanvragen van talentontwikkelingsbeurzen voor 2020 is woensdag 6 maart 2019. Ben je benieuwd wie er de afgelopen jaren allemaal ondersteuning kregen via de Deelregeling Talentontwikkeling? Platform Talent geeft een overzicht van alle ondersteunde ontwerpers en makers.

Foto bovenaan: Arna Mačkić studeerde in 2010 af aan de afdeling Architectonisch Ontwerp aan de Gerrit Rietveld Academie en werd in 2014 ondersteund vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling.
yasmineentom.png

Nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht

8 februari 2019

Minister Van Engelshoven van OCW heeft Yasemin Tümer (1955) benoemd tot nieuwe voorzitter en Tom Frantzen (1971) tot lid van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De benoemingen gaan in per 1 april 2019. Yasemin Tümer volgt hiermee de huidige voorzitter Roelof Bleker op en Tom Frantzen vervangt Endry van Velzen. Voor beiden is de maximale benoemingstermijn bereikt.
Yasemin Tümer werkte onder andere voor DHV consultants, KPMG en de NPS en is nu ondernemer met een rijke ervaring als adviseur, bestuurder, toezichthouder en commissaris van zowel private als publieke organisaties zoals het Oranje Fonds, Onderwijsgroep Amarantis, Nationale Postcode Loterij en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze heeft een duidelijke visie op haar rol als voorzitter waarbij het goed functioneren van de organisatie en de stimulerende rol van het fonds voor haar leidend zijn.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: 'Ik ben ervan overtuigd dat Tümer door haar ruime toezichthoudende ervaring, brede kennis van de sector en haar bekendheid met fondsen en ondernemerschap een uitstekende voorzitter van onze Raad van Toezicht zal zijn.'

Aantredend lid Tom Frantzen is voor het fonds een goede bekende. Hij is architect, ontwikkelaar en ondernemer en was eerder al adviseur van het Stimuleringsfonds. Met zijn project Patch22 ontving hij onlangs de prestigieuze Gouden Piramideprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Tevens is hij docent en actief betrokken in het academische debat over cultuur en ruimtelijke ordening. Hij is werkzaam en woonachtig in zowel Nederland als Denemarken.

Groeneveld: 'Frantzen kan de blik van de maker én van de ondernemer inbrengen in de Raad, maar ook het internationale perspectief. Dit maakt hem uitermate geschikt als lid van onze Raad van Toezicht.'

Het Stimuleringsfonds heeft zich voor de werving en procedure laten adviseren door Binoq Atana.
nieuweregelingimmerseinteract.png

Nieuwe regeling voor interactieve en immersieve mediaproducties

7 februari 2019

Immerse\Interact is een nieuwe gezamenlijke regeling van het Filmfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor interactieve en immersieve mediaproducties. De regeling vervangt de Non-fictie Transmediaregeling die de fondsen sinds 2014 uitvoeren.
van non-fictie transmediaregeling naar Immerse\Interact
Vanuit de cross-over tussen film en digitale cultuur is een nieuw terrein ontstaan waarbinnen interactive-ontwerpers, grafisch-ontwerpers en digitale pioniers samen met regisseurs, scenarioschrijvers en producenten werken aan vernieuwende mediaproducties. Gezamenlijk wordt de toekomst van storytelling verkend in een veranderend medialandschap. Deze toekomst is digitaal, soms interactief, soms immersief, soms in co-creatie met een publiek, maar altijd gedacht vanuit de kracht van het verhaal.

Met de Deelregeling Immerse\Interact worden makers binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd om de lat in projecten hoog te leggen. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. De fondsen zetten jaarlijks gezamenlijk € 1,3 miljoen in voor de regeling.

Doreen Boonekamp, directeur/bestuurder Nederlands Filmfonds: 'Met het extra budget dat we in kunnen zetten voor de regeling en de verbreding naar non-fictie én fictie, krijgen makers ruimte voor meer experiment op een terrein waar de sector hoge ambitie en potentie heeft.'

Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: 'De regeling Immerse\Interact geeft makers van cross-over producties in Nederland de mogelijkheid de grenzen van storytelling op te zoeken, nieuwe samenwerkingen aan te gaan, een nieuw publiek te vinden en zich internationaal te presenteren.'

welke projecten komen in aanmerking?
Artistieke producties die een dragende filmische component bevatten en waarin storytelling, zowel fictie als non-fictie in relatie tot interactieve (web-based/mobile) of immersieve mediavormen (360-graden video, VR, XR) centraal staat. Ook cross-overs in de vorm van transmediale producties, installaties kunnen in aanmerking komen.

wie komt in aanmerking?
Filmproducenten en AV-producenten met een aantoonbaar trackrecord op het gebied van interactive storytelling of AR/VR/XR kunnen aanvragen: voor ontwikkeling tot maximaal € 25.000, voor realisering tot maximaal € 100.000.

Individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied kunnen aanvragen, wanneer de beoogde fondsbijdrage voor realisering en eventuele ontwikkeling bij elkaar opgeteld lager is dan € 30.000. Individuele makers moeten zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

Producenten en individuele makers die aanvragen voor realisering moeten beschikken over een portfolio met daarin minimaal één gerealiseerd project in de genoemde disciplines. Bij twijfel kan de aanvrager tot drie weken voor de sluitingsdatum een verzoek tot beoordeling van het portfolio door de fondsen indienen.

deadlines
19 maart 2019
27 augustus 2019
Aanvragen kunnen uitsluitend bij het Filmfonds worden ingediend op de dag van de deadline, voor 17.00 uur. Het aanvraagformulier staat vanaf 25 februari 2019 online.

In aansluiting op de nieuwe regeling zet het Filmfonds binnen de regeling minoritaire coproducties extra middelen in om coproductie van immersieve en interactieve mediaproducties mogelijk te maken. Per project is de maximale bijdrage € 50.000.

Klik hier voor meer informatie.

Voor vragen neemt u contact op met:
Nienke Doekes, projectbegeleider New Screen NL, Nederlands Filmfonds:
[email protected]

Joris van Ballegooijen, coördinator regeling Interactieve en Immersieve Mediaproducties: [email protected]

Informatiedagen Immerse\Interact
Heeft u meer vragen, en wilt u graag een gesprek met Nienke Doekes en Joris van Ballegooijen, dan kunt u een afspraak maken via [email protected] op een van de volgende informatiedagen:
donderdag 7 maart, van 14:00 – 17:00 uur
woensdag 13 maart, van 10.00 - 13.00 uur
vacaturestagiairjanuari2019.png

Vacature stagiair(e)

7 februari 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk. De wisselwerking tussen cultuur, maatschappij en economie speelt hierbij een belangrijke rol.

Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een stagiair(e).
wat houdt de stage in?
De stagiair(e) houdt zich hoofdzakelijk bezig met het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten waarin de regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de uitkomsten van ondersteunde projecten en de toekomst van de activiteiten van het fonds worden besproken. Voor deze bijeenkomsten, die op het fonds maar ook in regio worden georganiseerd, nodigt de stagiair(e) makers, adviseurs van het Stimuleringsfonds, experts en andere stakeholders uit, begeleidt de bijeenkomsten en doet op hoofdlijnen verslag van de uitkomsten. De conclusies van deze bijeenkomsten vormen samen een belangrijke schakel in het formuleren van het beleidsplan 2021 – 2024 van het Stimuleringsfonds. Kortom, een uitdagende en inspirerende stage die ook voldoende ruimte biedt voor een eigen onderzoek.

wat levert het je op?
Je krijgt een unieke kans om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen de creatieve industrie en de visie op kwaliteit van projecten binnen architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van je professionele kennis en projectmatige vaardigheden. Daarnaast leer je door de bijeenkomsten veel makers en betrokkenen in de creatieve industrie kennen.

wie en wanneer
Deze stage, voor een HBO of WO student, betreft drie dagen per week (in principe woensdag, donderdag en vrijdag) op het Stimuleringsfonds. We zijn gevestigd in het Groothandelsgebouw in Rotterdam naast het Centraal Station. De voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die beschikbaar is voor de periode van maart 2019 t/m half december 2019 (in overleg). Van kandidaten verwachten we dat ze zelfstandig en secuur kunnen werken, een pro-actieve houding, gevoel voor taal en affiniteit met het werkveld van het fonds hebben. Het fonds stelt een stage- en reisvergoeding beschikbaar.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in team, adviseurs, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

interesse?
Motivatiebrieven kunnen, inclusief CV, zo spoedig mogelijk worden gemaild naar [email protected], gericht aan Aline Knip. Voor vragen bel 010 436 16 00.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
vacaturestagiairjanuari2019.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan vijfhonderd bijzondere en vernieuwende projecte... meer >
commissieleden2019.png
Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand 22 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van digitale cultuur, vormgeving en architectuur. In het ... meer >
scibeeldmerkregelingroodpaars.gif
Het Fonds Podiumkunsten en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie starten een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van pop- en urban artiesten, ontwerpers en makers. De naam van deze regel... meer >
loader
loader
loader