stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

meer nieuws

960x640.gif

Nieuw beleidsplan: Ruimte voor verbinding

27 februari 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het beleidsplan voor de periode 2021–2024. De uitgangspunten van het nieuwe beleid spelen in op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignaleerd. We blijven gericht op het stimuleren van artistieke kwaliteit, experiment/onderzoek en het proces van maken, naast het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. Daarbij zet het fonds zich in om het unieke talent van ontwerpers, makers en kunstenaars te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal.
Directeur-bestuurder Syb Groeneveld:
'Het Stimuleringsfonds ziet de periode 2021–2024 als een uitdaging om samen met alle partners verder te werken aan een sterkere, veerkrachtigere en innovatievere ontwerpsector. Ontwerpkracht kan een grotere rol spelen dan het nu doet, en op die manier meer betekenen voor mens, maatschappij en technologie. Daarom geven we ruimte aan verbinding en ruimte aan nieuwe perspectieven op actuele opgaven. Natuurlijk blijven we ook continueren wat goed gaat, zoals de basisregelingen voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur, en binnen de keten van talentontwikkeling.'

In de komende beleidsperiode stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een aantal nieuwe ondersteuningsmiddelen beschikbaar.

experimenteerregeling
Inspelend op de behoefte aan een snelle procedure voor kleine subsidieaanvragen waarin experiment en conceptontwikkeling centraal staan, introduceert het Stimuleringsfonds een experimenteerregeling. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor verfrissende alternatieve denkrichtingen en interdisciplinair werken.

4-jarige instellingssubsidie
De afgelopen jaren zijn veel instellingen binnen de creatieve industrie geprofessionaliseerd. Tegelijkertijd zien we dat de culturele infrastructuur al jaren op slot zit. Doel van de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie 2021–2024 is het versterken van de culturele infrastructuur en het creëren van doorgroeimogelijkheden. De regeling is een aanvulling op de bestaande regelingen voor culturele instellingen bij het Stimuleringsfonds, en vormt een nieuwe top van een oplopende keten van 1-, 2- of 4-jarige ondersteuningsmogelijkheden voor instellingen binnen de creatieve industrie.

festivalregeling
Om ervoor te zorgen dat belangstelling en kennis over de ontwerpdisciplines in de regio wordt gestimuleerd en versterkt, nieuw publiek wordt bereikt en andere verhalen worden verteld, wordt het beschikbare budget van de festivalregeling per jaar over de vijf landsdelen beschikbaar gesteld, dat wil zeggen Noord, Oost, Midden, Zuid en West. Hiermee geeft het Stimuleringsfonds een impuls aan de creatieve industrie op lokaal en regionaal niveau.

nieuw programma
Programmatisch werken komt steviger op de agenda te staan. Doel hiervan is het inbedden en verduurzamen van de inzet van ontwerpkracht in sectoren buiten het culturele domein, zoals de bouw-, energie- en zorgsector. We spelen daarmee in op ontwikkelingen in het veld en het toenemende aantal ontwerpers en makers dat systeemverandering wil bewerkstelligen. Naast de participatie binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp start het fonds daarom in 2021 met een apart programma dat de positie van ontwerpkracht binnen actuele maatschappelijke opgaven versterkt. Via onder meer thematische open oproepen zetten we in op het stimuleren van intensieve samenwerkingen tussen ontwerpers en samenwerkende partijen, die moeten leiden tot een verankering van ontwerpresultaten bij de opdrachtgevende partij(en).

internationalisering
In 2021–2024 zal er een uitgebreid programma Internationalisering Ontwerpsector worden uitgevoerd binnen het internationaal cultuurbeleid (ICB) waarin naast de deelregeling ruimte is voor talentontwikkeling, residencies en deelname aan internationale manifestaties.

Buiten de genoemde belangrijkste vernieuwingen, zal het Stimuleringsfonds in de beleidsperiode 2021–2024 bestaande regelingen en programma's continueren en aanscherpen om invulling te geven aan onze stimulerende rol, en in de breedte oog houden voor fair practice en governance.

dialoog
Gedurende de nieuwe beleidsperiode zal het fonds natuurlijk ook in gesprek blijven met het veld en zich blijven inspannen voor inclusiviteit in de sector. In de periode 2017 tot en met 2019 discussieerde het Stimuleringsfonds tijdens meerdere bijeenkomsten met makers en instellingen in de creatieve industrie over wat er speelt in het veld, wat er gebeurt in het buitenland en welke ontwikkelingen zichtbaar zijn binnen de verschillende disciplines. Uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn meegenomen in het beleidsplan 2021–2024.

Bekijk hier het Beleidsplan 2021-2024: Ruimte voor verbinding
2019122721markrichterlightshowbreda6138.jpg

Interview Ricky van Broekhoven | Muziek zichtbaar maken

27 februari 2020

Natuurlijke fenomenen en onzichtbare verschijnselen, daar draait het om in het werk van spatial sound designer Ricky van Broekhoven. Zijn fascinatie resulteert onder meer in zelfgebouwde machines die spelen met onze zintuiglijke waarneming. Om het muzikaal potentieel van zijn meest recente installatie te verkennen, ontving Ricky van Broekhoven ondersteuning van het Stimuleringsfonds via de regeling Upstream: Music x Design. De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is woensdag 1 april 2020.
Ricky van Broekhoven was in samenwerking met de TU Eindhoven al even bezig met het ontwikkelen van een instrument gebaseerd op het fenomeen van staande golven, en had hiervoor al verschillende prototypes gemaakt. Upstream: Music x Design zag hij als kans om het project naar een ander niveau te tillen en een samenwerking aan te gaan met muzikant Albert van Abbe.

extra dimensies
'Het doel van onze samenwerking is om een audiovisueel muziekinstrument te ontwikkelen dat uitgaat van het natuurkundig experiment waarbij staande golven zichtbaar worden gemaakt door een flexibele snaar snel te laten roteren', vertelt Ricky van Broekhoven. 'Gecombineerd met stroboscopisch licht ontstaat een spel van magische ruimtelijke vormen en patronen. Als je daar muziek aan toevoegt, kun je een verhaal vertellen en muziek laten zien en voelbaar maken. Hoewel ik zelf muziek produceer en ook al lange tijd met muziek bezig ben, mis ik de skills van Albert. Onze expertise vult elkaar goed aan. De samenwerking is ook voor Albert en collega-muzikanten interessant omdat het voor vernieuwing van performances kan zorgen. Meestal worden die ondersteund met projecties; maar ruimtelijke, sculpturale installaties kunnen voor een hele andere ervaring zorgen en geven de show een extra dimensie, bovendien kunnen ze een muzikaal ander geluid brengen.'

gebundelde krachten
De uitdaging voor Van Broekhoven en Van Abbe ligt er nu in maximale controle te krijgen over het geluid dat de installatie zelf produceert en het potentieel ervan optimaal te benutten. 'De beweging van de snaar levert een science fiction-achtige ritmische sound op en is heel expressief. Dat moeten we zien op te vangen en verwerken in de interactieve live performance die we ontwikkelen. Een tweede uitdaging is het licht, dat nu nog uit een externe bron komt. Dat willen we integreren in de snaar. We werken hiervoor samen met specialistische partijen, zoals audio engineers van poppodium Willem Twee en mechanical engineers van Equipment & Prototype Centre (E.P.C.). Zo vullen we elkaar allemaal aan en kunnen we onszelf overstijgen.'

Als de installatie volledig operationeel is, zal deze onder meer te zien zijn op verschillende festivals. 'Maar zover is het nog niet. We moeten ons debuut nog maken', aldus Ricky van Broekhoven. 'De installatie moet eerst optimaal werken. In de laatste fase van het project concentreren we ons ook pas op de live performance en het verhaal. Wat kunnen we maximaal uit de installatie halen qua effecten op het gebied van vorm, kleur en beweging en hoe gaat dit samenvallen met de muziek van Albert? Die vragen zijn nog niet beantwoord.'

Upstream
Afgelopen jaar lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe subsidieregeling Upstream: Music x Design. De regeling richt zich op innovatieve toepassingen van ontwerp en technologie binnen de popmuziek. De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is woensdag 1 april 2020.


Foto en video: 'Mitosis', een prototype van de installatie die Ricky van Broekhoven maakte voordat de samenwerking met Albert van Abbe startte. Foto en video: Mark Richter

stad.jpg

Anders werken in Zeist

26 februari 2020

In het ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeentes de gelegenheid om in samenwerking met ontwerpers en ervaren stadmakers actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken.
We vroegen vlogger Jip Heijmerink van My Daily Shot of Culture verslag te doen van een interventie in Zeist waar honderd man op de been waren tijdens een omgevingswandeling. Onder hen waren stadmakers, leerlingen van de vrije school in Zeist, ontwerpers en betrokkenen vanuit de gemeente. Doel van de wandeling was in gesprek te gaan met bewoners van Zeist over onder meer het thema broedplaatsen. Bekijk hieronder de vlog.

ook anders werken
Een nieuwe Open Oproep Anders werken aan stad, dorp en land staat momenteel open. De oproep biedt gemeenten de mogelijkheid om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Deadline voor indienen is 10 maart 2020.

Alvast beginnen met anders werken? Zorg dan in elk geval voor het volgende:

Werk bottom-up en laat initiatieven vanuit de bewoners komen; de denkkracht van de samenleving is namelijk groot. Zorg vervolgens dat er een proces van co-creatie op gang komt.
Luister. Neem de tijd. Vaak ligt er onder de eerste vraag een tweede verborgen. Die komt pas naar boven als je de tijd neemt om te gaan zitten en echt te luisteren. Daarvoor is de omgevingswandeling een goed instrument.
Laat de creativiteit toe. Gemeenten én bewoners zijn gewend aan de gebaande paden. Betrek creatieve ontwerpers. Doeners die inspireren en met onorthodoxe interventies tot nieuwe oplossingen komen. Dat is de essentie van anders werken.

ruimteintransitie319201.jpg

Presentatie Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector

24 februari 2020

Op woensdag 19 februari is de eerste 'Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector' aangeboden aan de minister van OCW. Het rapport met de titel 'Ruimte in transitie' geeft zes aanbevelingen over hoe de ontwerpsector en markt samen kunnen werken aan de grote verbouwing van Nederland.
Welke beleidsinstrumenten passen hierbij? Hoe kunnen overheid en ruimtelijke ontwerpers de handen ineenslaan? Wat betekent het voor de opleidingen, de opstelling van ontwerpers en de organisatie van de beroepsgroep zelf? Deze eerste Jaarrapportage is opgesteld door Atelier Rijksbouwmeester samen met Bureau Architectenregister, BNA, BNI, BNSP, NVTL en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier het rapport

Rijksbeleid
In de jaarrapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma's, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale Energietransitie.

Het Rijk wordt verder geadviseerd om meerjarige, krachtige onderzoeksprogramma's in te zetten om een antwoord te geven op urgente maatschappelijk opgaven. Zo kan worden onderzocht en gestimuleerd wat de mogelijkheden zijn van bijvoorbeeld houtbouw, modulair en circulair bouwen. De Rijksbouwmeester en de ontwerpsector vragen ook aandacht voor de inzet van jonge architecten, onderwijs, life long learning en kennisontwikkeling en het stimuleren van nieuwe vormen van opdracht verlenen, zoals de Vlaamse Open Oproep.

Strategisch moment
De Jaarrapportage is op verzoek van minister van Engelshoven opgesteld en geeft voor het eerst een compleet beeld van hoe de sector er voor staat. Het biedt aanbevelingen voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024. De Jaarrapportage komt hiermee op een strategisch moment. Ook omdat Nederland de komende jaren voor complexe maatschappelijke opgaven staat, die vragen om krachtige antwoorden. Er is behoefte aan goed opdrachtgeverschap. Tegelijkertijd zijn de ontwerpers hard nodig.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de voorzitter van de BNA Francesco Veenstra bieden het rapport Ruimte in transitie’ van CRA en aan DG Cultuur en Media Barbera Wolfensberger. Foto bovenaan: Arenda Oomen
oofp4web.jpg

Open Oproep Fresh perspectives #4

17 februari 2020

Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met 15 april 2020.
Het fonds ondersteunt jaarlijks honderden getalenteerde makers en ontwerpers in de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Het onderzoek en de experimenten van deze makers bevinden zich vaak aan het begin van de ontwerpketen. Kennis en methoden worden hierbij vrijelijk gecombineerd en leiden vaak tot nieuwe inzichten, concepten en prototypes. Het fonds signaleert een sterke behoefte onder makers en ontwerpers om de uitkomsten van deze onderzoeken verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken buiten de eigen discipline of beroepspraktijk. Het ontbreekt echter vaak aan slagkracht in de vorm van een sterke externe partij om ideeën om te zetten in resultaten. Tegelijkertijd ziet het fonds dat organisaties en bedrijven veel profijt kunnen hebben van de frisse blik van een ontwerper bij uiteenlopende complexe opgaven. Te vaak wordt een ontwerper echter te laat of zelfs niet in het proces betrokken.

Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om tafel te krijgen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.

Kijk hier voor een overzicht van de ondersteunde projecten uit de voorgaande rondes van Fresh perspectives.

opzet oproep
Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 260.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 40.000, en wordt in twee fasen verleend.

Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

Het fonds stelt als voorwaarden dat:
De ontwerper/maker in de gehele lijn van het traject betrokken is;
Beide partijen zich committeren aan de samenwerking;
De verwachte meerwaarde van de samenwerking voor zowel de maker als de partner in de aanvraag helder wordt gemotiveerd;
Projecten zich in een startfase bevinden;
Een voor de sector relevante presentatievorm is opgenomen aan het eind van het traject;
De ontwerper optreedt als penvoerder, dat wil zeggen dat hij/zij de aanvraag namens de samenwerkende partijen indient;
Er geen sprake is van een opdrachtrelatie tussen de twee partijen;
De ontwerper/maker staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De financiële bijdrage is verdeeld in twee fasen. Voorstellen geven inzicht in het gehele traject, maar richten zich concreet op de invulling en werkzaamheden die betrekking hebben op de eerste fase.

selectie
De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie uit een aanvullend budget dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie van OC&W voor talentontwikkeling in de creatieve industrie. Met dit budget wil het ministerie talent ondersteunen dat buiten de disciplinegrenzen opereert.
De selectie wordt uiterlijk 12 juni 2020 per e-mail en via de website van het fonds bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan het project van start gaan.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

sn2020website.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen regu... meer >
960x640.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het beleidsplan voor de periode 2021–2024. De uitgangspunten van het nieuwe beleid spelen in op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignal... meer >
ooanderswerken.jpg
Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ont... meer >
oouitzonderlijkepresentaties2.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven op met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidend... meer >
loader
loader
loader