stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties #2
oouitzonderlijkepresentaties2.jpg

Open Oproep Uitzonderlijke Presentaties #2

7 februari 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven op met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidende presentatie om de kwaliteiten en betekenis van de hedendaagse vormgeving, architectuur en digitale cultuur te tonen aan het publiek. Het fonds beoogt hiermee jaarlijks enkele onderscheidende, gedurfde of ambitieuze publiekspresentaties mogelijk te maken.
Het Stimuleringsfonds creëert met deze oproep ruimte om te komen tot verrassende voorstellen binnen de creatieve industrie die vernieuwende presentaties voor een nieuw of specifiek publiek stimuleren. Presentatieplekken worden uitgenodigd om innovatieve presentaties en tentoonstellingen te ontwikkelen waarin vorm, inhoud en het beoogde publieksbereik op elkaar aansluiten. De aanvrager wordt gevraagd een bijzondere samenwerking aan te gaan met ontwerpers, makers, curatoren of andere professionele partijen die zich inzetten voor ontwerp en publieksbereik.

Presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van een niet-reguliere, eenmalige, tijdelijke presentatie of tentoonstelling en aanvullende activiteiten. Het voorstel richt zich op een in Nederland te bezoeken presentatie.

budget
De open oproep heeft een beschikbaar budget van € 300.000. De aangevraagde realisatiesubsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Het is ook mogelijk om een voorstel in te dienen voor nadere verkenning en onderzoek in de voorbereiding op een uitzonderlijke presentatie of een 'proof of concept'. Het maximaal aan te vragen bedrag is dan € 10.000.

indienen
Presentatie-instellingen kunnen een voorstel indienen tot en met 25 maart 2020 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hier de regeling 'Open Oproep' en vervolgens de ronde 'Uitzonderlijke Presentaties #2'.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.

vervolg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zal deze open oproep in 2020 twee maal organiseren. De eerste sluitingsdatum is woensdag 25 maart 2020. De tweede open oproep is in augustus 2020. Per oproepronde is een budget van € 300.000 beschikbaar.

meer nieuws

vierjarigeinstellingsubsidie.jpg

Nieuwe regeling Vierjarige instellingssubsidie 2021–2024

13 februari 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in de beleidsperiode 2021–2024 een nieuwe subsidiemogelijkheid. Toonaangevende Nederlandse instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse vormgeving, architectuur en digitale cultuur en alle mogelijke crossovers kunnen een vierjarige instellingssubsidie aanvragen bij de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 maart 2020 tot en met 7 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar.
ontwerpinfrastructuur
Aanvullend op de bestaande regelingen voor culturele instellingen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, zoals de Activiteitenprogramma's voor één of twee jaar ondersteuning, ontstaat er met deze nieuwe vierjarige instellingssubsidie een oplopende keten van ondersteuningsmogelijkheden voor instellingen binnen de creatieve industrie. Op die manier wil het Stimuleringsfonds een veerkrachtige en dynamische ontwerp-infrastructuur mogelijk maken.

indienen
Vanaf 1 maart 2020 is de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 beschikbaar en kunt u via de online aanvraagomgeving uw aanvraag indienen.

Wilt u liever een aanvraag indienen bij de deelregeling Activiteitenprogramma's, dan is het goed om te weten dat deze regeling in 2020 één ronde kent met een deadline op 30 september 2020.

tijdpad
Tussen 1 maart 2020 en 7 mei 2020: Aanvraagperiode voor de regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie
4 juni 2020: Op de dag dat de Raad voor Cultuur de adviezen voor de Culturele Basisinfrastructuur presenteert stelt het Stimuleringsfonds aanvragers over de uitkomst van het advies binnen deze regeling op de hoogte.
30 september 2020: Deadline deelregeling Activiteitenprogramma's

handig om te weten
Overweegt u een vierjarige instellingssubsidie aan te vragen, bekijk deze veelgestelde vragen:

'Kan je zowel bij de BIS van het ministerie van OCW als bij het Stimuleringsfonds een aanvraag indienen?'
Ja dat kan, maar er kan niet twee keer worden toegekend. Bij positief advies van de Raad voor Cultuur binnen de BIS betekent dit een beëindiging van de procedure en het adviestraject bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ook al betreft het twee aanvragen voor verschillende kernactiviteiten. Andersom, bij een negatief advies van de Raad voor Cultuur, heeft deze advisering géén invloed op de advisering bij het fonds.

'Hoe gaat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om met de verschillende codes?'
Van alle aanvragers verwachten we dat zij de codes onderschrijven. Daarnaast geeft u met betrekking tot de Fair Practice Code, de Code Diversiteit & Inclusie en de Governance Code Cultuur ook helder aan waar u nu staat, welke stappen u van plan bent te zetten tussen 2021 en 2024 en waar u aan het eind van die periode wilt staan. U kunt toelichten hoe u met de codes omgaat in uw organisatie, uw programma en met betrekking tot publieksbereik en communicatie.

'Kan ik zowel in aanmerking komen voor de vierjarige instellingssubsidie en aanvullend een aanvraag doen bij een andere regeling van het Stimuleringsfonds?'
Instellingen die op basis van deze regeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering geen aanspraak maken op subsidies uit de deelregelingen Architectuur, Vormgeving, Digitale Cultuur, Activiteitenprogramma's en Festivals van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

'Is er een vast percentage aan co-financiering vereist voor de gehele aangevraagde periode 2021–2024? Gelden er overige, specifieke voorwaarden met betrekking tot financiën en andere subsidierelaties?'
Op basis van de regeling kan alleen subsidie worden verstrekt:
indien de subsidie per aanvrager minimaal € 200.000 per kalenderjaar bedraagt, en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar;
indien het totaal aangevraagde subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 80% van de subsidiabele kosten;
indien de aanvrager voor zijn kernactiviteit geen subsidie ontvangt van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de regeling op het specifiek cultuurbeleid, een ander ministerie of op basis van een regeling voor meerjarige programma's van een van de andere rijkscultuurfondsen; en
indien minimaal 20% van de subsidiabele kosten binnen de totale inkomstenstroom gedurende de gehele subsidieperiode, afkomstig is uit andere inkomstenbronnen dan subsidie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of op basis van subsidie van andere rijkscultuurfondsen.

'Moet mijn aanvraag voldoen aan het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie?'
Nee, uw aanvraag wordt beoordeeld volgens de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024. Belangrijke artikelen uit het huidige Subsidiereglement zijn hierin opgenomen.

'Wat is het belangrijkste verschil tussen de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie en de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's?'
Bij de Regeling Vierjarige Instellingssubsidies Creatieve Industrie 2021–2024 ligt de nadruk op de onderscheidende, (inter)nationale positie en de platformfunctie van de instelling binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie. De commissie zal zowel kijken naar de prestaties van de afgelopen jaren alsook naar de inhoudelijke programmalijnen voor 2021–2024.
Bij de Regeling Eén-tweejarige activiteitenprogramma's is de positionering van de instelling tevens van belang maar ligt de nadruk meer op de uitwerking van de specifieke programma's en activiteiten voor 2021–2022.

vragen
Voor meer informatie en inlichting over welke regeling het beste bij uw instelling past, kunt u contact opnemen met Anouk Laverge.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert donderdag 26 maart 2020 een informatiebijeenkomst over de Vierjarige instellingssubsidie 2021–2024. Binnenkort vindt u hier meer informatie daarover.
envisions.jpg

Selectie Open Oproep Salone del Mobile 2020

13 februari 2020

Van 21 t/m 26 april vindt in Milaan de Salone del Mobile 2020 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Om de hoge kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector te onderstrepen en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken, riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Milanese beursweek.
De Open Oproep Salone del Mobile 2020 leverde 32 voorstellen op. Adviseurs Lucas Verweij, Marleen Engbersen en Jeroen Kramer selecteerden hieruit 14 voorstellen. De commissie hoopt dat met deze selectie een breed beeld wordt geschetst van de kwaliteiten van het Nederlandse ontwerpveld. Ze selecteerden presentaties waarin heel diverse competenties tot uiting komen.

selectie en beoordeling
De volgende projecten werden geselecteerd:
A+N Salone Satellite
Alissa+Nienke
Tech in Process - Symposia & Preview
Envisions
blowing glass (werktitel)
Thomas Eyck
Chairwave
Justus Bruns
3D Knitted Furniture
Studio Skrabanja
YAMUNA FORZANI X MOTEL FORLANINI PLAYHOUSE
yamuna forzani
MORPH CARE CENTER
Audrey Large
JOB IN MILAAN
Job van den Berg
Duurzame collectie Moroso
Studio Wieki Somers
Stop Making Sense
White Noise (Klaas Kuiken en Charley Reijnders)
Fungi & Stains on stairs.
Lizan Freijsen
ARBELA - a visual guide
Hozan Zangana studio
ENDENDIJK - GESTOELD OP BEWEGING
Hans Endendijk
CLAY WORKS 'Mommy I made an Ashtray
HandMade Industrials

De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van deze oproep gericht op:
• de mate waarin de presentatie en de te tonen ontwerpen zich weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm;
• de mate waarin de presentatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de internationale praktijk en het verbreden van het werkterrein van de aanvrager;
• de verwachte kansen die de presentatie creëert voor de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie;
• de verwachte bijdrage aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland.

De adviseurs beoordeelden in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. Veertien aanvragen zijn positief beoordeeld en de aanvragen zijn onderling gerangschikt. Het budget reikt tot honorering van zes voorstellen.
skrabanja.jpg
'3D Knitted Furniture' door Studio Skrabanja

toelichting op beoordeling en geselecteerde voorstellen
Alles klopt in het voorstel van Alissa + Nienke: het voorstel is goed uitgewerkt en bevat zowel innovatie, artistieke kwaliteit als potentie voor de industrie. In het voorstel van Thomas Eyck wordt gewaardeerd hoe Christien Meindertsma de opgave benadert, wat waarschijnlijk resulteert in interessante ontwerpen. Het totale collectief achter Morph zal net als voorgaande jaren een opvallend en divers beeld van Nederlandse ontwerpkwaliteit én het kunstonderwijs bieden in Milaan. De commissie waardeert de duurzame gedachte achter het voorstel van Studio Skrabanja met een geïntegreerde oplossing voor hergebruik van het textiel. Zowel het ontwerp als de presentatie is goed doordacht. Milaan is hier een goed podium voor, de samenwerking met het TextielMuseum en Knitting Holland geeft vertrouwen. Ook in het voorstel van Studio Wieki Somers speelt duurzaamheid een grote rol. De commissie waardeert de samenwerking die wordt aangegaan met Moroso. De commissie verwacht dat de stoelenopstelling als sociale interventie van Justus Bruns een bijdrage kan leveren aan awareness design. Ook Klaas Kuiken en Charley Reijnders zullen met hun nieuwe strategie opzien baren. Yamuna Forzani en haar entourage zal in Milaan zeker iets teweegbrengen en een sociaal-politiek geluid laten horen met haar kleurrijke installaties en interventies binnen de context van Milaan. Ook met het werk en de installatie van Hozan Zangana verwacht de commissie dat een belangrijke boodschap ten gehore wordt gebracht. De filminstallatie zal een ervaring opleveren. De commissie kijkt uit naar de resultaten van Envisions en de samenwerking van het collectief met de Duitse firma Imat-Uve. De commissie noemt de positionering in het voorstel van HandMade Industrials heel krachtig, en ziet beloftevolle innovatie in techniek en vorm in het meubelontwerp van Hans Endendijk. Ze verwacht dat Milaan de autodidact ontwerper en meubelmaker Endendijk een goede kans biedt om de industrie te ontmoeten. Ook uit het werk van Job van den Berg spreekt een degelijke kwaliteit. Met een zorgvuldig opgesteld plan zal Milaan hem zeker kansen bieden. Lizan Freijsen varieert op haar thema en zal verder kunnen bouwen aan haar strategie met haar presentatie in Milaan.

Anders dan bijvoorbeeld vorig jaar vonden de adviseurs niet alle aanvragen even sterk. Ze stellen dat in een aantal voorstellen weinig specifiek wordt ingegaan op de strategie achter een presentatie in Milaan en dat de voorstellen nog niet sterk zijn uitgedacht en uitgewerkt. Om de grote investering in een presentatie in Milaan terug te verdienen, is een uitgekiend plan heel belangrijk. De adviseurs zien in een aantal voorstellen dat er te makkelijk wordt gedacht en ze missen in de voorstellen een focus op en motivatie vanuit de eigen praktijk om naar Milaan te gaan. In het enorme aanbod aan presentaties die de beursweek kent, is het heel moeilijk om op te vallen en publiek te trekken. Dat vereist een zorgvuldige voorbereiding en strategische visie en dat zagen de adviseurs niet terug in alle voorstellen. Ook noemen de adviseurs dat ze graag meer sociale en maatschappelijke thema's hadden gezien, bijvoorbeeld duurzaamheid of meer kritische stellingnames.

Voor deze oproep was een budget van 75.000 euro beschikbaar. De subsidies worden verstrekt uit de intensivering internationaal cultuurbeleid 2018-2019 van het ministerie van OCW.

yamuna.jpg
'YAMUNA FORZANI X MOTEL FORLANINI PLAYHOUSE'
ooresidencytangermarokkowebgroen.jpg

Open Oproep Residency Tanger, Marokko

13 februari 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2020 en in 2021 gezamenlijk twee residency-perioden aan bij Think Tanger in de Marokkaanse stad Tanger. Ontwerpers, makers en beeldend kunstenaars kunnen uiterlijk 20 april 2020 een voorstel indienen.
De werkperiode bij Think Tanger biedt aan veelbelovende ontwerpers, makers en kunstenaars de ruimte om onderzoek te doen, hun netwerk te verbreden en hun eigen werk te ontwikkelen, waarbij het thema 'Informal Utopias' een belangrijk onderdeel uitmaakt van de residency. Er is plaats voor twee ontwerpers en twee beeldend kunstenaars. Het Stimuleringsfonds reserveert een maximaal budget van € 11.000 voor deze open oproep, bedoeld voor de ondersteuning van twee ontwerpers.

aanleiding
De culturele sector in Marokko raakt steeds sterker internationaal verbonden. Waar voorgaande generaties makers en kunstenaars een weg hebben gebaand, brengt een jonge generatie Marokkaanse makers en kunstenaars de kunst en cultuur naar nieuwe hoogtes. Stromingen en stijlen worden ge(re)mixt, populaire cultuur bestaat naast gevestigde kunst, maar worden ook met elkaar gecombineerd. Marokko is door de geografische ligging een kruispunt van invloeden en stijlen. De culturele scene wordt medegevormd door kinderen van migranten buiten Marokko, die er bewust voor kiezen zich in Marokko te vestigen om er culturele projecten op te zetten. Zo geeft een nieuwe generatie kunstenaars, ontwerpers, programmamakers en curatoren de kunst- en cultuurscene in (Noord-)Afrika van binnenuit vorm. Het samenbrengen en leren van elkaars perspectieven, skills en waarden is een van de aanleidingen voor deze residency.

Think Tanger
Think Tanger is opgericht in 2016. Als platform bevraagt Think Tanger actief de hedendaagse sociale en ruimtelijke effecten van de ontwikkeling van de stad, waarin zij nieuwe vormen en perspectieven verkennen. Vanuit een bottom-upbenadering adresseert ze thema's als zelforganisatie, straatcultuur, identiteit en toe-eigening van de openbare ruimte in relatie tot grootschalige ontwikkelingen. Think Tanger initieert en faciliteert projecten op het snijvlak van beeldende kunst, ambacht, ontwerp en onderzoek. Daarnaast worden participatieve workshops, talks, open studio's, tentoonstellingen, podcasts en residenties georganiseerd.

Tanger
Tanger is een havenstad in het Noorden van Marokko. De laatste twintig jaar ondergaat Tanger grote veranderingen door economische en industriële bloei. Dit heeft de structuur van Tanger beïnvloedt op sociaal, ruimtelijk en cultureel niveau. Veel van deze grootschalige ontwikkelingen missen een sociaal en duurzaam perspectief, waardoor de lokale bevolking zich weinig betrokken voelt. Tegelijkertijd is er in Tanger sprake van een veerkrachtige gemeenschap die zich de stad alsnog eigen maakt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het creëren van collectieve tuinen, alternatieve routes en zelfbouw. Deze ingrepen vormen de stad en transformeren het stedelijke, sociale en economische weefsel, op een manier die wordt gedefinieerd als 'informal urbanism'. Hierdoor is Tanger een stad met verschillende lagen, een stad waar traditie wordt uitgedaagd door vernieuwing.

de residency
Think Tanger wil een kritisch discours verkennen en ontwikkelen rond informele praktijken en stromen in Tanger. Binnen deze context nodigt Think Tanger ontwerpers, makers en kunstenaars uit de ruimtelijke dynamiek van Tanger te onderzoeken via objecten, vormen, kleuren, texturen en geluid. Kijk hier voor meer informatie over Think Tanger.

De residenten worden gehuisvest in een appartement met ieder een eigen kamer. De woonkamer, badkamer en keuken worden gedeeld. Think Tanger zorgt voor de begeleiding op inhoudelijk en praktisch gebied en verbindt de residenten met hun netwerk. Residenten hebben tevens toegang tot het grafisch Atelier Kissaria, dat de beschikking heeft over een zeefdrukstudio. Onderdeel van deze residentie is een publieke eindpresentatie. De vorm van de eindpresentatie wordt in overleg met de residenten bepaald. Gedurende de residency-periode worden er een of twee open studiosessies georganiseerd, waarvoor een passend publiek wordt uitgenodigd. Think Tanger vraagt elke resident bij te dragen aan het archief van het platform door een werk achter te laten dat tijdens de residency-periode is gecreëerd, in nauw overleg met de resident.

voor wie
De residency kan worden aangevraagd door ontwerpers en makers via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en door beeldend kunstenaars bij het Mondriaan Fonds. Per periode werken steeds een ontwerper en een maker tegelijkertijd bij Think Tanger. Van de residenten wordt een flexibele en open houding naar de context en de mensen ter plekke verwacht. Duo's of (tijdelijke) samenwerkingsverbanden kunnen zich voor deze residency niet aanmelden.

bedrag en werkperiode
De werkperioden die worden aangeboden zijn:
1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
1 mei tot en met 31 juli 2021

De voorkeur voor de verblijfsperiode moet in het aanvraagformulier worden aangegeven. Het streven is om de periode van voorkeur zoveel mogelijk toe te kennen.
Per resident wordt een vaste bijdrage van € 5.500 ter beschikking gesteld voor reis-, materiaal-, transport- en verblijfskosten. In de bijdrage is een bedrag opgenomen voor een reis door Marokko, die tijdens een break van twee weken binnen de residency-periode plaatsvindt. De resident bepaalt zelf de inhoud van deze reis. De huur van de woonruimte, werkruimte, coördinatie, begeleiding en presentatie worden direct door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds aan Think Tanger voldaan.

meet up en lezing
Op 11 maart 2020 organiseren het Stimuleringsfonds en het Mondriaan Fonds voor geïnteresseerden een meet up in Rotterdam. Medeoprichter van Think Tanger Hicham Bouzid zal een lezing geven over Marokko en er is gelegenheid om vragen te stellen over de open oproep. Wil je een uitnodiging ontvangen, stuur dan een e-mail aan aanmelden@stimuleringsfonds.nl, o.v.v. 'Meet Up Marokko Open Oproep Residency Think Tanger'.

aanvragen
De deadline voor een aanvraag voor een werkperiode is maandag 20 april 2020. Aanvragen dienen in het Engels te zijn geschreven. Ontwerpers en makers kunnen aanvragen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Beeldend kunstenaars kunnen aanvragen indienen via het online aanvraagsysteem van het Mondriaan Fonds.
Let op: Vraag op tijd uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal één werkdag duren.

Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
vierscoutsweb.jpg

Vier scouts op zoek naar nieuw talent

6 februari 2020

Marian Duff, Meryem Slimani, Jess Oberlin en Saïd Belhadj zijn door het Stimuleringsfonds aangesteld als scouts voor de Open Oproep Scout Nights. Via deze oproep krijgen makers die buiten de gebaande paden hun praktijk opbouwden de gelegenheid hun werk te pitchen tijdens een scout night. Mits geselecteerd, dan mogen zij hierna een aanvraag doen voor een talentontwikkelingsbeurs.
In aanloop naar de scout nights zullen Marian Duff, Meryem Slimani, Jess Oberlin en Saïd Belhadj samen met het Stimuleringsfonds ieder maximaal tien makers uitnodigen om een pitch te doen. Het gaat om makers met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur of een praktijk op de grenzen van deze disciplines. Zo stelt het fonds ontwerpers en makers met verschillende sociale, economische en culturele achtergronden in staat hun ontwerppraktijk verder artistiek te ontwikkelen en professionaliseren.

meer over de scouts
Marian Duff (1977, Paramaribo, Suriname) is oprichter en directeur van de Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM). Ze richtte de instelling op als een pop-upmuseum om de culturele diversiteit van de Bijlmer te vieren. Inmiddels is de ruimte langdurig geopend en kunnen buurtbewoners er kunstenaars ontmoeten en hun werk bekijken. Duff heeft ook een achtergrond in de mode en is mede-eigenaar van MAFB, de conceptgedreven community voor mode, innovatie en meer. Met MAFB investeert ze in opkomende creatieve talenten met een innovatieve benadering van mode. Marian Duff: 'Ons beeld over de mode wordt bepaald door diversiteit, of sterker nog, het gebrek aan diversiteit. Er liggen voldoende uitdagingen voor ons.'

Meryem Slimani (1983, Meknes, Marokko) studeerde cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit en heeft zich in de praktijk ontwikkeld tot stylist en art director. Ze werkt op freelance basis met verschillende organisaties, ontwerpers en fotografen. Daarnaast werkt ze deeltijd bij theater Zuidplein, waar ze verantwoordelijk is voor partnerships en fondsenwerving. Ze heeft een actief Instagram-account waar ze meer dan 38.000 volgers heeft. Meryem Slimani: 'Diversiteit en inclusiviteit zijn nodig, er is genoeg plek voor iedereen en het is hoog tijd dat de gevestigde orde ruimte maakt voor nieuw talent.'

Jess Oberlin (1987, Canada) is modeontwerper en oprichter van het in Eindhoven gevestigde inclusieve pop-upplatform Plasma. Met haar kledingmerk JØ en Plasma-evenementen maakt ze een onderlaag in de stad zichtbaar die gezien moet en mag worden. Uit eigen ervaring weet ze hoe het voelt om tussen alle disciplines net buiten de kaders te vallen. Ze ziet veel mogelijkheden om hier verandering in te brengen. 'De uitdaging in Eindhoven zit in het zichtbaar maken en verbinden van opkomend talent en het voeden van een klimaat door educatie en acceptatie in plaats van stilstaan in een klimaat van blinde tolerantie.'

Saïd Belhadj (1974, Utrecht) is medeoprichter van Puha Shop, een winkel in Utrecht, maar bovenal platform voor jonge Nederlandse ontwerpers. Daarnaast werkt hij sinds 2015 aan de ontwikkeling van het ambachtsproject Raphia, een schoen vervaardigd van natuurlijke materialen in samenwerking met Marokkaanse ambachtslieden. Said Belhadj: 'Het is altijd goed om je bij de start van een project af te vragen: hoe inclusief zijn wij? Zo vanzelfsprekend is het namelijk niet altijd. Op het moment dat je jezelf deze vraag stelt ben je er bewust mee bezig. Diversiteit en inclusiviteit maakt de mens rijker. Het zou mooi zijn als het diep tot ons doordringt en het algemeen goed wordt.'

mee doen?
Om mee te dingen naar deelname aan de scout nights vragen we makers om uiterlijk 6 maart 2020 een portfolio en CV in te dienen via onze online aanvraagomgeving. Meer informatie over de open oproep vind je hier.
sn2020website.gif
loader

het fonds

subsidies

actueel

ruimtevoortalent2020.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met... meer >
sn2020website.gif
Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen regu... meer >
oouitzonderlijkepresentaties2.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept presentatie-instellingen, tentoonstellingsplekken, musea of nieuwe initiatieven op met een voorstel te komen voor het ontwikkelen van een onderscheidend... meer >
bringitonweb.jpg
Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand twintig nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. In... meer >
loader
loader
loader