stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Netwerken van betekenis
2eEXPERTMEETING01web.jpg

Netwerken van betekenis

17 december 2015

Tijdens de voorlopig laatste publieke bijeenkomst van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care op 10 december 2015 gaat het gesprek over de betekenis van de directe leefomgeving voor mensen met dementie. Zoals ook in vorige bijeenkomsten duidelijk werd, is 'zingeving' een sleutelwoord als het gaat om het verbeteren van die leefomgeving. In al onze regeldrift zijn we ver af geraakt van dat woord en is in de zorg de nadruk al te zeer komen te liggen op functionaliteit en efficiëntie. 'Hoe krijgen we de aandacht voor de leefomgeving weer terug op de werkvloer? Dat is een van de uitdagingen waar we bij Cordaan voor staan', zo opent Ariane van Dijk (manager huisvesting). De interieurinterventies en prototypes die vandaag en tijdens eerdere bijeenkomsten zijn gepresenteerd, laten zien dat zonder complexe en kostbare ingrepen er al veel kan worden gedaan om betekenis te geven aan de leefomgeving van zowel de bewoners met dementie als hun verzorgers.
Klik hier voor meer informatie over de 10 projecten die binnen dit onderzoekstraject worden ontwikkeld.

Bekijk hier een kort filmpje met de reacties van enkele aanwezige experts uit de zorg:
De juiste prikkel

De meeste verzorgingshuizen zijn ingericht op zorg, maar als je kijkt naar het feitelijke gebruik dan is het eigenlijk vreemd dat het woonaspect zo weinig aandacht krijgt; gemiddeld krijgen de bewoners twee uur per dag intensieve verzorging, de overige tweeëntwintig uur wonen ze er dus 'gewoon'. Mensen met dementie vormen een kwetsbare groep, omdat ze vaak niet op eigen initiatief iets kunnen ondernemen, de zintuigen snel achteruit gaan en ze makkelijk in passiviteit vervallen. Een stimulerende leefomgeving is des te meer van belang voor het welzijn van deze groep bewoners.

Dit hebben ook ontwerper Femke Feenstra (dJGA) en omgevingspsycholoog Fiona de Vos (dVO) aan den lijve ondervonden in de testfase van hun project Herinneringsplekken. Zij voerden met bewoners en verzorgers een aantal geurtesten uit als startpunt voor het ontwerp van herinneringsplekken in verzorgingshuis De Diem. Feenstra: 'De geurtesten brachten veel levendigheid en maakten persoonlijke verhalen los. Het was heel mooi om te zien hoezeer mensen opleefden. Daarbij is het cruciaal geweest dat de verzorgers er actief in mee gingen, juist vanwege het gebrek aan initiatief bij de bewoners zelf.'

Dit onderstreept ook Cretien van Campen (SCP en Hogeschool Windesheim): 'Ik doe onderzoek naar zintuiglijke herinneringen. Om mensen in een verder gevorderde staat van dementie te bereiken, moet je op zoek naar de juiste prikkel. Familie en verzorgers kunnen helpen om een luikje te openen.' Wat een leefomgeving aangenaam maakt, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en het is ook nog eens regionaal en cultureel bepaald. Theo van der Voordt (TU Delft) haalt als voorbeeld de Humanitas Herinneringsmusea aan. 'Op verschillende plekken in Rotterdam is het een succes, veel ouderen gaan er graag naartoe. Wat ik nu zo leuk vind aan The Art and Science of Dementia Care is dat het laat zien dat je op kleine schaal en op de maat van de individuele bewoner kan ontwerpen zonder dat het heel veel geld hoeft te kosten.'

2eEXPERTMEETING08web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Zorgen voor groen

Landschapsarchitect Marnix Tavenier vertelt over het project Tuin aan Tafel. Met een mobiele tuinkar, tuinkratjes en een tuinkamer maakt het project mogelijk dat bewoners, die niet zelfstandig naar buiten kunnen, toch een gevoel van buiten kunnen ervaren. 'Door gebruik van de tuinkamer worden de seizoenen weer voelbaar. Het project is echt omarmd door de bewoners en de verzorgers op de locatie; er wordt actief gebruik van gemaakt', aldus Tavenier.

Jasperina Venema (SHFT en Van Helvoirt Groenprojecten) ziet in het project een bevestiging van haar eigen werk. 'Tuinen worden altijd gezien als kostenpost. Terwijl de helende werking van buiten en groen groot is.' Van Campen vult aan: 'De goedkoopste interventie om geluk te stimuleren, is iemand een plantje te geven. Er is eens een testje gedaan met een groep mensen die voor een plantje moest zorgen. Het 'zorgen voor' bleek een grote positieve uitwerking te hebben op de testgroep.'

In de zaal komt de vraag op naar de rol van zorgmedewerkers als het gaat om meer activiteiten buiten. 'Als ik zie wat het verzorgend personeel allemaal moet doen. Het tekort aan buitenervaring kun je niet bij hen neerleggen', stelt Lia van Dam (vrijwilligersorganisatie Markant). 'Hoe krijg je nu voor elkaar dat bewoners, hun naasten en de verzorgers, het gebouw samen met de buitenruimte gaan zien als ondersteuning in de zorg', zo vraagt Anja Dirks (interieur en dementie) zich hardop af.

2eEXPERTMEETING07Web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Netwerken en betekenis

Ontwerpersduo Jetske Visser en Marthe Biezen presenteren hun campagne VergeetdeMensNiet, die gericht is op een bredere maatschappelijke acceptatie van dementie. Met een aantal eenvoudig zelf te maken producten laten ze zien hoe verzorgers en mantelzorgers makkelijk iets kunnen doen voor het welzijn van iemand met dementie. Bijvoorbeeld door het prikkelen van de huid of het uitdagen van beweging. 'Netwerken van familie en vrijwilligers worden belangrijker als de druk op de zorg toeneemt,' merkt Karin de Roo (vrijwilligersorganisatie Markant) op. Ontwerpers kunnen een belangrijke rol spelen bij het activeren van die netwerken, het heeft immers ook met beeldvorming te maken. Dat laat deze campagne helder zien. 'Het leuke van deze campagne - bestaande uit onder andere handleidingen, ansichtkaarten en billboards - is dat het hele andere lagen van de bevolking aanspreekt, mensen op straat, jongeren,' benadrukt Caro van Dijk (projectleider The Art and Science of Dementia Care).

Ook Marja van Vliet (Louis Bolk Instituut) is bezig met beeldvorming en framing. Onze opvatting van de term gezondheid – als de afwezigheid van ziekte – is bepalend voor hoe we beleid inrichten, maar heeft ook invloed op hoe we er in ons persoonlijk leven mee om gaan. Vermogens als veerkracht en eigen regie maar ook betekenis en zingeving, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren', stelt Van Vliet. Door de focus te verschuiven en 'gezondheid' breed te interpreteren, leren we met z'n allen anders te denken over invulling van de zorg. Janine Huizenga (Waag Society) ziet de potentie: 'als we ziekte zien als onderdeel van gezondheid, creëren we ruimte voor veel creatievere oplossingen.'

2eEXPERTMEETING23web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
En verder

Een zeer pluriforme groep ontwerpers, wetenschappers en zorgprofessionals heeft het afgelopen anderhalf jaar verkend waar ruimte is voor verbetering in de leefomgeving van mensen met dementie. 'Het onderzoekstraject is wezenlijk anders geweest dan een traditionele ontwerpopgave', aldus projectleider Caro van Dijk. 'Kennis over zorg en contact met de bewoners is er vaak helemaal niet. Hier zijn de deelnemers echt ondergedompeld, en dat leidt tot wezenlijk andere inzichten.'

Cordaan en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaan door op de ingeslagen weg. Janny Rodermond sluit af: 'Het is nodig om ons te blijven inspannen op dit vlak. Het treft me dat we in onze samenleving soms zoveel uit de kast moeten halen om iets doodgewoons als aandacht voor het voetlicht te krijgen. Met de mooie voorbeelden die vandaag en tijdens de eerdere bijeenkomsten zijn getoond, en met de resultaten die nog komen gaan, hopen we iets in gang te hebben gezet dat ook elders navolging krijgt. We hebben elkaar hard nodig om de gedroomde veranderingen voor elkaar te krijgen.'

Deze expertmeeting vormt de derde en laatste in een reeks van drie bijeenkomsten waarbij de inzichten en uitkomsten van het onderzoekstraject 'The Art and Science of Dementia Care' gedeeld worden met het publiek. Eerder vond op 21 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een debat plaats over de rol van ontwerpers in de zorg. Op 19 november vond de eerste expertmeeting 'Ontwerp & Dementie' plaats over de impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie.

Wilt u op de hoogte blijven over het AARO programma Zorg? Meld u dan hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd. Voor meer informatie over het traject 'The Art and Science of Dementia Care' neem u contact op met Jetske van Oosten.

2eEXPERTMEETING10web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.

meer nieuws

gedragscodefairpracticecodeweb.png

Meerkosten Fair Practice Code in de creatieve industrie

20 juni 2019

Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben SiRM en PPMC de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen berekend. Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek 'Op weg naar het nieuwe normaal' dat dezelfde onderzoekers in opdracht van Kunsten '92 verrichtten binnen de podiumkunsten en de beeldende kunst. De minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code bij deze 17 instellingen bedragen € 1,8 miljoen per jaar in 2021 (zonder indexatie).
meerkosten
De meerkosten van de Fair Practice Code in de creatieve industrie bestaan voor ruwweg de helft uit een compensatie voor tekortschietende beloning en voor de andere helft uit een compensatie voor onbetaald structureel overwerk.

De meerkosten van de Fair Practice Code in de creatieve industrie zijn verhoudingsgewijs het hoogste bij de middelkleine instellingen (24% van de personele lasten), bij de middelgrote en grote instellingen in de creatieve industrie (20% van de personele lasten) hoog zijn vergeleken met andere onderzochte delen van de culturele en creatieve sector. De creatieve industrie kent geen cao of beloningsrichtlijn, die gehanteerd kan worden als invulling van de Fair Practice Code. Daarom is in het onderzoek gewerkt met het functie- en loongebouw van presentatie-instellingen. Alle gepresenteerde bedragen berusten op het loon- en prijspeil 2021.
tabel.jpg

Het volledige rapport is binnenkort beschikbaar op de website van het Stimuleringsfonds.

meerkosten cultuursector exclusief creatieve industrie
In opdracht van Kunsten 92, met ondersteuning van OCW, is onderzocht wat het minimaal extra kost om voor structureel gesubsidieerde instellingen in de cultuursector tot eerlijke betaling te komen. In het rapport 'Op weg naar het nieuwe normaal. Minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector' (mei 2019)* is dit de conclusie:

'De beloning van werkenden in de onderzochte delen van de culturele en creatieve sector gelijke tred te laten houden met de rest van de economie (2017 – 2021) is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.'

* Richard Geukema en René Goudriaan, Op weg naar het nieuwe normaal: Minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector, SiRM/PPMC, 2019.

getagrantarchitectweb.jpg

Tips uit Get a Grant-bijeenkomsten

20 juni 2019

Afgelopen week organiseerde het Stimuleringsfonds twee informatiebijeenkomsten. In samenwerking met het Mondriaan Fonds gaven we jonge ontwerpers en andere makers inzicht in de voor hen relevante subsidiemogelijkheden. Voor architecten organiseerden we voor het eerst Get a Grant Architect met inspirerende presentaties van Arna Mačkić en Christopher de Vries.
Wanneer kan je subsidie aanvragen bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie? Hoe gaat dit in z'n werk? En waar moet je op letten? Het zijn vragen die het fonds vaak krijgt van ontwerpers en makers. Daarom organiseren we met regelmaat Get a Grant-bijeenkomsten, zoals op dinsdag 11 juni en donderdag 13 juni in respectievelijk Rotterdam en Arnhem.

In Arnhem vertelde Julia Janssen hoe zij zich dankzij de talentontwikkelingsbeurs kon richten op de professionalisering van haar praktijk en zich steviger kon profileren als design researcher. Arna Mačkić (Studio L A) en Christopher de Vries (Rademacher de Vries) lieten in Rotterdam zien hoe bijdrages van het fonds hielpen om richting te geven aan hun werk en hen in de gelegenheid stelden om naast de meer reguliere opdrachten te werken aan bijzondere zelfgeïnitieerde projecten. Ook benadrukten zij dat hoewel het ontvangen van subsidie een enorme kans is om jezelf te ontwikkelen, het ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Naar jezelf ben je verantwoordelijk om de kans die je krijgt optimaal te benutten. Maar ook naar de maatschappij toe heb je de verantwoordelijkheid de beurs die je ontvangt goed in te zetten. Deze wordt namelijk beschikbaar gesteld uit publieke middelen.
img0870.jpg

Drie tips kwamen tijdens de Get a Grant-bijeenkomsten duidelijk naar voren. Ben je van plan om een aanvraag bij het fonds in te dienen, denk dan aan het volgende:

1 Informeer jezelf
Wees niet bang dat je voorstel niet in een van de regelingen past. Het fonds heeft veel verschillende regelingen en hoewel de kaders strak lijken vastgesteld, staan we juist heel erg open voor crossovers. Op onze website vind je bovendien per regeling veel informatie over onder meer de voorwaarden en doelstellingen. Ook hebben we een Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag die je handvatten geeft bij het schrijven van een subsidieaanvraag. Twee weken voor de uiterste indiendatum kun je bovendien je conceptvoorstel voorleggen aan een stafmedewerker van de regeling waarbij je een aanvraag indient (met uitzondering van Talentontwikkeling). Deze geeft geen inhoudelijk oordeel maar kan wel controleren of het voorstel inhoudelijk helder is en voldoet aan de formele voorwaarden om in behandeling te worden genomen.

2 Vraag feedback van anderen
Om je voorstel aan te scherpen kunnen reacties van buitenstaanders en/of vakgenoten heel waardevol zijn. Discussieer met hen over je voorstel, vraag feedback en stel scherp waar je heen wil. De contacten die je in het veld legt zijn bovendien waardevol voor de toekomst. Ben je nog op zoek naar partners voor je project, zorg dan dat je de juiste partijen aanspreekt en bedenk dat dit ook een toets is voor de relevantie van je werk.

3 Denk vooruit
Bedenk als je een aanvraag doet goed waar je heen wilt, hoe je je wilt ontwikkelen en jezelf wilt profileren en wat je financieringsbehoefte is. Houd er rekening mee dat de richting die je inslaat weleens heel bepalend kan zijn voor de toekomst.

ddwmusic2017byraymondvanmil2.jpeg

Interview Chagall | Belichaming van muziek

20 juni 2019

Tijdens haar performances draagt Chagall een motion capture-pak zodat ze haar muziek en de projecties met haar hele lichaam kan aansturen. Op die manier wil ze haar publiek muziek op een nieuwe manier laten ervaren. Om verder te kunnen experimenteren met de inzet van deze technologie ontving Chagall ondersteuning van het Stimuleringsfonds via de nieuwe regeling Upstream: Music x Design. De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is woensdag 17 juli.
Chagall onderzoekt al een aantal jaar hoe ze door de inzet van nieuwe technologie haar performances een extra dimensie kan geven. Het begon met de inzet van MI·MU-handschoenen. Doordat hierin sensoren zijn verwerkt die informatie doorsturen aan muzieksoftware kun je als een dirigent zelf de instrumenten en effecten op die instrumenten en live zang aansturen. Afgelopen jaar maakte Chagall hiervoor zelfs een prototype van een pak dat haar onderdeel maakt van real-time visuals die direct reageren op haar gehele lichaam.

beleving
De basis van haar experimenten is de beleving van het publiek. Chagall: 'Muziek is in iedereens leven, ook in dat van mensen die er niet zo mee bezig zijn. Iedereen heeft wel een lievelingsliedje, of weet wat er op zijn bruiloft of zelfs op zijn begrafenis moet worden gedraaid. Maar muziek is inmiddels ook hapsnap geworden. We luisteren veel, want we hebben met Spotify en Youtube alle nummers ter wereld in onze broekzak. Maar omdat muziek altijd en overal is, beleven we het ook minder intens. Tijdens een liveconcert vindt eigenlijk de ultieme vorm van muziekervaring plaats omdat je getuige bent van de creatie in dat moment. De kwetsbaarheid daarvan is meeslepend en brengt iedereen in het publiek samen. Wat ik wil is mijn publiek een zo intens en betekenisvol mogelijke ervaring geven door ook beweging en projectie in te zetten.'
2019ndw19photobenhoudijklr85.jpg
Foto: Ben Houdijk

'Met mijn project hoop ik te bereiken dat de beleving van elektronische muziek net zo meeslepend en transparant wordt als met akoestische muziek het geval is. Net als de meeste makers van elektronische muziek was ik voorheen vooral bezig met de knopjes en schuifjes op een tafel. Dat staat ver weg van het publiek. Maar door mijn lichaamsbeweging en projecties te gebruiken, maak ik de elektronische elementen in de muziek heel visueel en aanwezig en wordt de performance menselijker, directer en hopelijk emotioneler. Het gebruik van projecties die ik aanstuur met mijn lichaam maakt de fysieke connectie die ik met de computer heb duidelijker voor het publiek en geeft het bovendien een extra dimensie en mogelijkheid om mijn verhaal te vertellen.'

samenwerking
Met steun van het Stimuleringsfonds werkt Chagall nu aan een nieuwe show die ze 'Advaita' noemt en kan ze de mogelijkheden van haar pak verder ontwikkelen. Dat doet ze in samenwerking met VRee Technology en De Effenaar Smart Venue. 'Samen zijn we erop gericht deze nieuwe expressievorm verder te optimaliseren en de sensortechniek op basis van motion capture sensoren als uitgangspunt te maken voor een crossover tussen technologie, visuele kunst, choreografie en muziek. De nieuwe show gaat komend najaar op de Dutch Design Week in première. Op termijn kunnen ook andere artiesten deze technologie natuurlijk gaan inzetten en zal er een veel groter publiek mee worden bereikt.'

Upstream
In januari 2019 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe subsidieregeling Upstream: Music x Design. De regeling richt zich op innovatieve toepassingen van ontwerp en technologie binnen de popmuziek. De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is woensdag 17 juli 2019.

Foto bovenaan: Raymond van Mil

adviseursgezocht.png

Adviseurs gezocht

19 juni 2019

Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies.

Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie die bestaat uit externe, deskundige adviseurs, die de aanvraag beoordelen en het bestuur adviseren.
In totaal beschikt het fonds in 2019 over ruim 100 adviseurs die voor een periode van maximaal vier jaar zijn aangesteld. Meerdere adviseurs hebben hun maximale termijn uitgediend in 2020. Ter vervanging en uitbreiding van alle adviescommissies is het Stimuleringsfonds op zoek naar:
25 nieuwe adviseurs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt nieuwe commissieleden die deskundig zijn op een specifiek specialisme binnen het gebied van architectuur, vormgeving en/of digitale cultuur. Ook mensen die vanuit andere invalshoeken kunnen adviseren, worden uitgenodigd te solliciteren. Het fonds streeft naar cultureel divers samengestelde adviescommissies: het is belangrijk voor het fonds verschillende (niet-westerse) perspectieven te representeren en interculturele sensitiviteit te versterken. Verder is er aandacht voor de vertegenwoordiging van uiteenlopende leeftijden, netwerken, gevarieerd opleidings- en kennisniveau en regionale spreiding.
Reageren kan tot en met maandag 16 september 2019.

Beschikbare posities zijn:

Adviescommissie Vormgeving
Profiel 1 • mode
Profiel 2 • grafische vormgeving / maker
Profiel 3 • beschouwing/reflectie op grafische vormgeving
Profiel 4 • social design
Profiel 5 • illustratie / maker
Profiel 6 • allround ontwerper / maker

Adviescommissie Digitale cultuur
Profiel 7 • beschouwer mediakunst en mediatheorie
Profiel 8 • ontwerper met kennis van technologie en design thinking

Adviescommissie Architectuur
Profiel 9 • architect / theorie & kunst
Profiel 10 • architect / detail & bouwtechniek
Profiel 11 • stedenbouwkundige / ontwerpend onderzoek
Profiel 12 • interieur architect / curator
Profiel 13 • opdrachtgever / gebieds- & projectontwikkeling
Profiel 14 • stadmaker / participatieprocessen

Adviescommissie Festivals
Profiel 15 • vormgeving, algemeen beschouwend met specifieke kennis van mode en grafische vormgeving
Profiel 16 • digitale cultuur

Adviescommissie Internationalisering
De Deelregeling Internationalisering is interdisciplinair, de adviseurs in de commissie hebben een achtergrond in de velden architectuur, digitale cultuur en/of vormgeving. De adviseurs hebben ervaring met het werken in internationale context, hebben een brede blik op het ontwerpveld zowel in binnen- als buitenland. Binnen de vacatures/open staande profielen zoekt het fonds naar de representatie van niet- westerse perspectieven.

Profiel 17 • ontwerper met kennis van social design en/of antropologie
Profiel 18 • intercultureel ontwerp/dialoog en (ontwerp)methodieken
Profiel 19 • mode/textiel
Profiel 20 • productvormgeving

Adviescommissie Talentontwikkeling
De adviescommissie Talentontwikkeling is een interdisciplinaire commissie van circa 9 leden. Gezamenlijk adviseert de commissie jaarlijks over circa 200 aanvragen van jonge makers vanuit alle disciplines die de creatieve industrie rijk is. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij voorbij het eigen vakgebied kunnen kijken en mee-adviseren over makers vanuit architectuur, vormgeving, digitale cultuur en tussenliggende gebieden.

Profiel 21 • vormgeving met kennis van mode, textiel en aanverwante disciplines
Profiel 22 • vormgeving met kennis van grafisch ontwerp en aanverwante disciplines
Profiel 23 • architectuur en aanverwante discipline
Profiel 24 • architectuur en aanverwante disciplines
Profiel 25 • interdisciplinair met kennis van cross-overs en nieuwe praktijken

samenstelling en werkwijze adviescommissies
Voor elke deelregeling is een adviescommissie aangesteld. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of een andere professie (of functie/beroep) binnen de creatieve industrie. De adviseurs beoordelen in gezamenlijkheid de aanvragen. Van de adviseurs wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de creatieve industrie of minstens een van de deelgebieden daarbinnen, het beleid en de doelstellingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Adviseurs ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) en een reiskostenvergoeding. De tijdsinvestering van een adviseur vraagt, naast een aantal vergaderdagen per jaar, leestijd van aanvragen ter voorbereiding op de vergadering. In de basisregelingen wordt gewerkt met een poule van adviseurs. In de regel wordt er twee dagen vergaderd en zijn de stukken rond drie weken voor de vergadering digitaal beschikbaar. Een adviseur moet gemiddeld per jaar rekening houden met een tijdsinvestering van zo'n zeven werkdagen. De vergaderingen vinden plaats op het fonds gedurende een dag of dagdeel. Adviseurs kunnen zelf geen aanvraag indienen. Bij aanvragen van relaties van de adviseur (o.a. familie of samenwerkingspartner) is de desbetreffende adviseur uitgesloten van de vergaderronde vanwege belangenverstrengeling.
Meer informatie over de werkwijze van commissies en de rol van de adviseur vind je hier.

indienen van reacties
Kandidaten kunnen tot en met maandag 16 september 2019 reageren. Een reactie bestaat uit een brief met motivatie en een omschrijving van deskundigheid (maximaal 2 A4), een CV en/of een beknopt overzicht van recente projecten, in woord en beeld (maximaal 5 A4). In de motivatie geef je helder aan over welke deskundigheid je beschikt, op het gebied van de discipline(s) en doelstelling(en) van het Stimuleringsfonds. Geef ook duidelijk aan op welk specifiek profiel of profielen (maximaal drie) je solliciteert.

Stuur je reactie in een PDF document (maximaal 7 pagina's) per e-mail naar [email protected]. Vermeld in het onderwerp van de e-mail op welk profiel je reageert.

meer informatie
Zie voor meer informatie de Governance Code en de Werkwijze Commissies en Adviescommissie. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de coördinatoren van de betreffende deelregeling of met Aline Knip, hoofd subsidies bij het Stimuleringsfonds via [email protected].

benoeming
Een onafhankelijke externe selectiecommissie draagt aan de hand van de sollicitaties leden voor benoeming voor aan de bestuurder. De bestuurder benoemt commissieleden voor een periode van eerst één jaar. De maximale adviestermijn is vier jaar. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.
pingpongliteratuurophetscherm2018.png

Projectpresentaties Literatuur op het Scherm

19 juni 2019

Op 10 april 2019 vonden de projectpresentaties plaats van de teams die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het Literatuur op het Scherm programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds.
De afgelopen editie van Literatuur op het Scherm heeft geresulteerd in drie sterke, uiteenlopende projecten. Een gedicht in Augmented Reality in de Amsterdamse tramlijn 3 door Twan Janssen, Johannes Verwoerd (ontwerp) en Lieke Marsman (auteur). Een spannend fictie verhaal, gemaakt door Marjolijn Ruyg (interactieontwerp), Arjan Scherpenisse (programmeur) en Dirk van Weelden (auteur), dat zich in realtime aan de lezer ontvouwt via email en sociale media. En het project Ping Pong door Kumi Hiroi (grafisch ontwerp), Anneke Hymmen (fotograaf), Basje Boer (auteur) en van Leeuwen & van Leeuwen (interactieontwerp), een multilineair verhaal waarbij de lezer zijn route bepaald.

Literatuur op het Scherm
Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met (interactie)ontwerpers, makers en programmeurs, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken.

De fondsen hebben de intentie uitgesproken het programma door te zetten. Naar verwachting zal in voor 2020 een nieuwe open oproep worden uitgezet.

presentaties
Van de presentaties zijn videoregistraties gemaakt die hieronder terug te zien zijn. Voorafgaand aan de projectpresentaties wierp Michel Reilhac, pionier op het gebied van virtual reality, in zijn keynote een blik op de toekomst van virtual reality en transmediale verhalen. Wat is er al mogelijk op dit gebied en hoe zal de toekomst de narratieve ervaring transformeren? Lopen we over vijf jaar allemaal met een VR-bril over straat?
Michel Reilhac werpt een blik op de toekomst van virtual reality en transmediale verhalen
Lijn 3, International Silence: Twan Janssen en Johannes Verwoerd (ontwerp) en Lieke Marsman (auteur)
Een Hele Echte: Een e-mail vervolgverhaal in 14 dagen, Marjolijn Ruyg (interactieontwerp), Arjan Scherpenisse (programmeur) en Dirk van Weelden (auteur)
Ping Pong, Kumi Hiroi (grafisch ontwerp), Anneke Hymmen (fotograaf), Basje Boer (auteur) en van Leeuwen & van Leeuwen (interactieontwerp)
loader

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720x480.gif
SAVE THE DATEHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt vooruit met drie bijeenkomsten voor makers.Op dinsdag 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) voor ... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader