stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Netwerken van betekenis
2eEXPERTMEETING01web.jpg

Netwerken van betekenis

17 december 2015

Tijdens de voorlopig laatste publieke bijeenkomst van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care op 10 december 2015 gaat het gesprek over de betekenis van de directe leefomgeving voor mensen met dementie. Zoals ook in vorige bijeenkomsten duidelijk werd, is 'zingeving' een sleutelwoord als het gaat om het verbeteren van die leefomgeving. In al onze regeldrift zijn we ver af geraakt van dat woord en is in de zorg de nadruk al te zeer komen te liggen op functionaliteit en efficiëntie. 'Hoe krijgen we de aandacht voor de leefomgeving weer terug op de werkvloer? Dat is een van de uitdagingen waar we bij Cordaan voor staan', zo opent Ariane van Dijk (manager huisvesting). De interieurinterventies en prototypes die vandaag en tijdens eerdere bijeenkomsten zijn gepresenteerd, laten zien dat zonder complexe en kostbare ingrepen er al veel kan worden gedaan om betekenis te geven aan de leefomgeving van zowel de bewoners met dementie als hun verzorgers.
Klik hier voor meer informatie over de 10 projecten die binnen dit onderzoekstraject worden ontwikkeld.

Bekijk hier een kort filmpje met de reacties van enkele aanwezige experts uit de zorg:
De juiste prikkel

De meeste verzorgingshuizen zijn ingericht op zorg, maar als je kijkt naar het feitelijke gebruik dan is het eigenlijk vreemd dat het woonaspect zo weinig aandacht krijgt; gemiddeld krijgen de bewoners twee uur per dag intensieve verzorging, de overige tweeëntwintig uur wonen ze er dus 'gewoon'. Mensen met dementie vormen een kwetsbare groep, omdat ze vaak niet op eigen initiatief iets kunnen ondernemen, de zintuigen snel achteruit gaan en ze makkelijk in passiviteit vervallen. Een stimulerende leefomgeving is des te meer van belang voor het welzijn van deze groep bewoners.

Dit hebben ook ontwerper Femke Feenstra (dJGA) en omgevingspsycholoog Fiona de Vos (dVO) aan den lijve ondervonden in de testfase van hun project Herinneringsplekken. Zij voerden met bewoners en verzorgers een aantal geurtesten uit als startpunt voor het ontwerp van herinneringsplekken in verzorgingshuis De Diem. Feenstra: 'De geurtesten brachten veel levendigheid en maakten persoonlijke verhalen los. Het was heel mooi om te zien hoezeer mensen opleefden. Daarbij is het cruciaal geweest dat de verzorgers er actief in mee gingen, juist vanwege het gebrek aan initiatief bij de bewoners zelf.'

Dit onderstreept ook Cretien van Campen (SCP en Hogeschool Windesheim): 'Ik doe onderzoek naar zintuiglijke herinneringen. Om mensen in een verder gevorderde staat van dementie te bereiken, moet je op zoek naar de juiste prikkel. Familie en verzorgers kunnen helpen om een luikje te openen.' Wat een leefomgeving aangenaam maakt, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en het is ook nog eens regionaal en cultureel bepaald. Theo van der Voordt (TU Delft) haalt als voorbeeld de Humanitas Herinneringsmusea aan. 'Op verschillende plekken in Rotterdam is het een succes, veel ouderen gaan er graag naartoe. Wat ik nu zo leuk vind aan The Art and Science of Dementia Care is dat het laat zien dat je op kleine schaal en op de maat van de individuele bewoner kan ontwerpen zonder dat het heel veel geld hoeft te kosten.'

2eEXPERTMEETING08web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Zorgen voor groen

Landschapsarchitect Marnix Tavenier vertelt over het project Tuin aan Tafel. Met een mobiele tuinkar, tuinkratjes en een tuinkamer maakt het project mogelijk dat bewoners, die niet zelfstandig naar buiten kunnen, toch een gevoel van buiten kunnen ervaren. 'Door gebruik van de tuinkamer worden de seizoenen weer voelbaar. Het project is echt omarmd door de bewoners en de verzorgers op de locatie; er wordt actief gebruik van gemaakt', aldus Tavenier.

Jasperina Venema (SHFT en Van Helvoirt Groenprojecten) ziet in het project een bevestiging van haar eigen werk. 'Tuinen worden altijd gezien als kostenpost. Terwijl de helende werking van buiten en groen groot is.' Van Campen vult aan: 'De goedkoopste interventie om geluk te stimuleren, is iemand een plantje te geven. Er is eens een testje gedaan met een groep mensen die voor een plantje moest zorgen. Het 'zorgen voor' bleek een grote positieve uitwerking te hebben op de testgroep.'

In de zaal komt de vraag op naar de rol van zorgmedewerkers als het gaat om meer activiteiten buiten. 'Als ik zie wat het verzorgend personeel allemaal moet doen. Het tekort aan buitenervaring kun je niet bij hen neerleggen', stelt Lia van Dam (vrijwilligersorganisatie Markant). 'Hoe krijg je nu voor elkaar dat bewoners, hun naasten en de verzorgers, het gebouw samen met de buitenruimte gaan zien als ondersteuning in de zorg', zo vraagt Anja Dirks (interieur en dementie) zich hardop af.

2eEXPERTMEETING07Web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Netwerken en betekenis

Ontwerpersduo Jetske Visser en Marthe Biezen presenteren hun campagne VergeetdeMensNiet, die gericht is op een bredere maatschappelijke acceptatie van dementie. Met een aantal eenvoudig zelf te maken producten laten ze zien hoe verzorgers en mantelzorgers makkelijk iets kunnen doen voor het welzijn van iemand met dementie. Bijvoorbeeld door het prikkelen van de huid of het uitdagen van beweging. 'Netwerken van familie en vrijwilligers worden belangrijker als de druk op de zorg toeneemt,' merkt Karin de Roo (vrijwilligersorganisatie Markant) op. Ontwerpers kunnen een belangrijke rol spelen bij het activeren van die netwerken, het heeft immers ook met beeldvorming te maken. Dat laat deze campagne helder zien. 'Het leuke van deze campagne - bestaande uit onder andere handleidingen, ansichtkaarten en billboards - is dat het hele andere lagen van de bevolking aanspreekt, mensen op straat, jongeren,' benadrukt Caro van Dijk (projectleider The Art and Science of Dementia Care).

Ook Marja van Vliet (Louis Bolk Instituut) is bezig met beeldvorming en framing. Onze opvatting van de term gezondheid – als de afwezigheid van ziekte – is bepalend voor hoe we beleid inrichten, maar heeft ook invloed op hoe we er in ons persoonlijk leven mee om gaan. Vermogens als veerkracht en eigen regie maar ook betekenis en zingeving, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren', stelt Van Vliet. Door de focus te verschuiven en 'gezondheid' breed te interpreteren, leren we met z'n allen anders te denken over invulling van de zorg. Janine Huizenga (Waag Society) ziet de potentie: 'als we ziekte zien als onderdeel van gezondheid, creëren we ruimte voor veel creatievere oplossingen.'

2eEXPERTMEETING23web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
En verder

Een zeer pluriforme groep ontwerpers, wetenschappers en zorgprofessionals heeft het afgelopen anderhalf jaar verkend waar ruimte is voor verbetering in de leefomgeving van mensen met dementie. 'Het onderzoekstraject is wezenlijk anders geweest dan een traditionele ontwerpopgave', aldus projectleider Caro van Dijk. 'Kennis over zorg en contact met de bewoners is er vaak helemaal niet. Hier zijn de deelnemers echt ondergedompeld, en dat leidt tot wezenlijk andere inzichten.'

Cordaan en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaan door op de ingeslagen weg. Janny Rodermond sluit af: 'Het is nodig om ons te blijven inspannen op dit vlak. Het treft me dat we in onze samenleving soms zoveel uit de kast moeten halen om iets doodgewoons als aandacht voor het voetlicht te krijgen. Met de mooie voorbeelden die vandaag en tijdens de eerdere bijeenkomsten zijn getoond, en met de resultaten die nog komen gaan, hopen we iets in gang te hebben gezet dat ook elders navolging krijgt. We hebben elkaar hard nodig om de gedroomde veranderingen voor elkaar te krijgen.'

Deze expertmeeting vormt de derde en laatste in een reeks van drie bijeenkomsten waarbij de inzichten en uitkomsten van het onderzoekstraject 'The Art and Science of Dementia Care' gedeeld worden met het publiek. Eerder vond op 21 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een debat plaats over de rol van ontwerpers in de zorg. Op 19 november vond de eerste expertmeeting 'Ontwerp & Dementie' plaats over de impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie.

Wilt u op de hoogte blijven over het AARO programma Zorg? Meld u dan hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd. Voor meer informatie over het traject 'The Art and Science of Dementia Care' neem u contact op met Jetske van Oosten.

2eEXPERTMEETING10web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.

meer nieuws

maartentasenjetskevanoostenweb.jpg

Hoe betrek je ontwerpkracht bij de inrichting van NL?

8 april 2021

Onlangs zijn er twee nieuwe subsidiemogelijkheden voor ruimtelijk ontwerp opengesteld. Met een tijdelijke impulsregeling en een vierjarig stimuleringsprogramma wil het Stimuleringsfonds de ontwikkeling van nieuwe ontwerppraktijken in het ruimtelijk domein versterken. We spreken met Maarten Tas, projectleider/coördinator Voucherregeling Ruimtelijke Ontwerp en Jetske van Oosten, programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.
Waarom deze twee nieuwe regelingen?
Maarten: 'Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke opgaven en die vragen allemaal om ruimte. Denk aan de bouw en verduurzaming van grote aantallen woningen, de realisatie van nieuwe werkomgevingen, de duurzame productie, opslag en distributie van voedsel en energie en de aanleg van nieuwe voorzieningen voor waterberging, natuur en recreatie. Omdat ruimte een schaars goed is in ons land, is het belangrijk om goed over de inrichting van onze toekomstige leefomgeving na te denken en hierin slimme combinaties en scherpe keuzes te maken. Het Stimuleringsfonds is overtuigd van de verbindende en verbeeldende kracht van ruimtelijk ontwerpers bij de aanpak van dit soort complexe planningsvraagstukken. Daarom zijn onlangs vanuit deze twee nieuwe regelingen de eerste twee thematische open oproepen uitgeschreven waarmee wij ontwerpend onderzoek rondom deze vraagstukken mogelijk maken en nieuwe samenwerkingen stimuleren tussen ruimtelijk ontwerpers, wetenschappers en experts bij (semi)publieke organisaties.'

Jetske: 'We stimuleren ontwerpend onderzoek dat zich richt op concrete ruimtelijke opgaven en dat wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van ontwerpers en experts.'


Dat klinkt nogal omvangrijk en abstract. Welke werkwijze streven jullie na?
Jetske: 'We stimuleren ontwerpend onderzoek dat zich richt op concrete ruimtelijke opgaven en dat wordt uitgevoerd door een interdisciplinair team van ontwerpers en experts. Het resultaat van dit ontwerpende onderzoek zijn nieuwe ruimtelijke visies en ontwerpvoorstellen voor de toekomst. Een goed voorbeeld is het project “Boven het Maaiveld”, waarin ontwerpers, provincie en bewoners samen op zoek gingen naar mogelijkheden om duurzame energiebronnen in een nieuw landschap vorm te geven.'

Maarten: 'Ontwerpend onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe je co-creatie kunt realiseren met betrokken burgers, ondernemers, deskundigen, organisaties en overheden. De verbindende en verbeeldende kracht van ontwerp helpt bij het scherpstellen van opgaven, het inzichtelijk maken, afwegen en verbinden van belangen, het organiseren van draagvlak en het initiëren van nieuwe samenwerkingen. Het is een waardevol procesinstrument dat bij voorkeur in de initiatieffase van projecten wordt ingezet.'

Er staan nu twee open oproepen uit. Wat is het verschil?
Jetske: 'De Open Oproep Prachtige productielandschappen adresseert de grote opgave van de inrichting van het toekomstige productielandschap van Nederland. We zoeken projectvoorstellen die invulling geven aan nieuwe vormen van voedselproductie, winning uit duurzame energie en de gelijktijdige behoefte aan natuurrecreatie. We vragen een ontwerpteam te vormen dat samenwerkt met experts. Dat kunnen allerlei partijen zijn, van landbouworganisaties en boeren tot wetenschappers, gemeenten, provincies en waterschappen. Als het maar “vernieuwers” zijn die op onderzoekende wijze willen samenwerken aan dit vraagstuk. En belangrijk, binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, waaronder deze oproep valt, zijn ontwerpers de hoofdaanvrager; samenwerkende partijen treden op als mede-aanvrager.'

Maarten: 'De Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp is anders van opzet. De regeling sluit net als het actieprogramma inhoudelijk aan bij de vier grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), maar het gaat hier om een tijdelijke impulsregeling waarmee wij ons juist op decentrale overheden en (semi)publieke organisaties richten. Binnen de open oproepen die wij vanuit deze regeling uitschrijven, kunnen zij een innovatievoucher van € 10.000 tot € 30.000 aanvragen. Hiermee kunnen zij extra ontwerpkracht inschakelen bij het verkennen en versterken van hun beleid. Aan ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers kunnen zij zo een concrete opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. De Open Oproep Vitale steden en dorpen is de eerste in een reeks van in totaal acht oproepen die wij in 2021 binnen de voucherregeling zullen uitschrijven.'

Maarten: 'In één jaar tijd verwachten wij zo circa tweehonderd nieuwe samenwerkingen te initiëren. De opdrachten die via de vouchers aan ontwerpers worden verstrekt, hebben een looptijd van één tot drie maanden.'


En hoe komen partijen dan in aanmerking voor zo'n innovatievoucher?
Maarten: 'Om voor een innovatievoucher in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerde organisaties uit de (semi)publieke sector, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden, samen met ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers een aanvraag indienen. Deze moet een concrete casus of ontwerpvraag bevatten die inhoudelijk aansluit bij het thema van de betreffende open oproep. Tot de zomer zetten we elke maand een nieuwe oproep uit, die vervolgens drie maanden openstaat. Na de zomer herhaalt deze hele reeks zich. In één jaar tijd verwachten wij zo circa tweehonderd nieuwe samenwerkingen te initiëren. De opdrachten die via de vouchers aan ontwerpers worden verstrekt, hebben een looptijd van één tot drie maanden. Dat is een ander belangrijk verschil met de open oproepen binnen het actieprogramma, die hebben juist een langdurige scope van minstens één jaar in de eerste fase tot twee jaar in vervolgfases.'

Stel dat ik als organisatie interesse heb om met ontwerpers samen te werken, maar niet weet met welke ontwerper?
Maarten: 'Dat is een voorstelbare situatie. Als op het moment van indienen nog geen ruimtelijk ontwerper of onderzoeker bij het project is betrokken, dan kan dat bij aanvraag in het projectcanvas worden aangegeven. Bij een positieve beoordeling kan vanuit het fondsnetwerk worden gezocht naar een geschikte partner op het gebied van ontwerpend onderzoek en een matchmakingstraject worden opgestart. Definitieve toekenning vindt in dat geval pas plaats nadat overeenstemming over de uit te voeren werkzaamheden is bereikt.'

Jetske: 'Binnen het actieprogramma is deze vorm van matching niet mogelijk. Wij richten ons op interdisciplinaire samenwerking tussen ontwerpers en experts, maar vragen coalities om gezamenlijk een aanvraag in te dienen met de ontwerper als hoofdaanvrager. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten die de mogelijkheid bieden om kennis te maken met potentiële partners waarmee gezamenlijk aan een open oproep kan worden deelgenomen. Ook is het mogelijk om een opstartsubsidie aan te vragen, doorlopend vanaf 1 mei t/m 30 juni 2021, om de kansen te verkennen voor samenwerking en een projectvoorstel uit te werken voor een aanvraag die uiterlijk 20 september 2021 binnen moet zijn.'

Lees hier meer over de Open Oproep Vitale steden en dorpen #1 en hoe hiervoor in te dienen.

Lees hier meer over de Open Oproep Prachtige productielandschappen en hoe hiervoor in te dienen.

Lerend netwerk
Gedurende de looptijd van beide regelingen werkt het fonds aan een lerend netwerk van decentrale overheden, (semi)publieke organisaties, experts, ontwerpers en andere professionals. Op die manier stimuleren we actieve kennisuitwisseling en beogen we de impact van beide trajecten als geheel en inzicht in de kracht van ontwerp in het bijzonder te vergroten. Op 11 mei en 18 mei vinden twee online werkbijeenkomsten Prachtige productielandschappen plaats.

Blijf op de hoogte
Bent u geïnteresseerd in de resultaten en inzichten uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp? En blijft u graag op de hoogte van verdiepende lezingen, masterclasses en werkbijeenkomsten die het Stimuleringsfonds in het kader van de voucherregeling en het actieprogramma organiseert?

Volg dan:
'De nieuwe ruimte' kennispagina
en schrijf u hier in voor de nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte'
onlinespreekuurmei2021.jpg

12 mei: Online spreekuur

7 april 2021

Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert een online voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor makers en ontwerpers op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur.
Heb je plannen voor onderzoek, een (online) tentoonstelling of een samenwerking die je praktijk versterkt? Eva Roolker, coördinator Vormgeving en Dominique Geelen, coördinator Architectuur geven toelichting op de subsidiemogelijkheden bij het Stimuleringsfonds en beantwoorden je vragen. Meld je aan en neem woensdagmiddag 12 mei deel aan het online vraaggesprek. Alle vragen zullen in aanwezigheid van andere aanvragers worden behandeld.

Datum: woensdag 12 mei 2021
Tijd: 14.00 uur - 15.00 uur
Aanmelden: meld je aan via dit aanmeldformulier


meer weten?
Vind hier tips en veelgestelde vragen;
Vind hier meer informatie over de sluitingsdata in 2021;
Vind hier meer informatie over de nieuwe doorlopende Regeling Experiment;
Of lees hier meer over de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 en het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024.
nxsworldnxs6phygitalfashioning.jpeg

18 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 1 – 2021

7 april 2021

In de eerste ronde Digitale cultuur van 2021 zijn 18 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Hoewel het voor een eerste ronde van het jaar een drukke ronde was, konden alle positief beoordeelde aanvragen deze ronde worden gehonoreerd. Iets minder dan de helft van de aanvragen betrof een startsubsidie. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten: van (serious) games tot geluidsperformance en van digital storytelling tot onderzoek. Een greep uit de positief beoordeelde aanvragen:

cross-overs
Digitale cultuur is bij uitstek een vakgebied waarbinnen veel cross-overs met andere disciplines of sectoren worden gemaakt. Opvallend in dit opzicht is het project 'Untitled_2021' van Nineties Productions dat een mooie cross-over maakt met de podiumkunsten. Hoewel de kernvraag van het project – of het internet een plek is waar mensen dichter tot elkaar kunnen komen – niet nieuw is binnen het veld, is de verwachting dat de aanvrager deze vraag zal onderzoeken via nieuwe mogelijkheden van publieksinteractie in een hybride on-/offline theaterproductie. Untitled_2021 is een live onlinesamenkomst tussen performer, kunstenaar en publiek die gebruikmaakt van green screen-technologie en videobelsoftware en wordt uitgezonden vanaf locaties op Terschelling en Amsterdam. Nineties Productions wil via dit project een directe verbinding aangaan met haar publiek en hen samenbrengen in een interdisciplinair digitaal kunstwerk. De dramaturgie van Untitled_2021 heeft de vorm van een talkshow. Er is een intro, een host en er zijn gasten en optredens die de tijdgeest van de uit elkaar gedreven mens vertegenwoordigen.
ninetiesproductionsuntitled2021web.jpg
'Untitled_2021' van Nineties Productions

startsubsidies en vervolgaanvragen
Een substantieel deel van de aanvragen betreft elke ronde een startsubsidie. Deze subsidievorm is bedoeld voor de fase voorafgaand aan de uitvoering van een project of onderzoek en kan worden aangevraagd bij de regelingen Digitale cultuur, Vormgeving en Architectuur. Een mooi voorbeeld van een startsubsidie deze ronde is 'Between Dog and Wolf' van Paolo Patelli, een digital storytelling experiment, op het grensvlak van kunstmatige intelligentie, internetcultuur en een visuele antropologie. Het project is gericht op 4chan, het anonieme internet-imagoboard, en geeft een beeld van de gedeelde inzichten op dit platform tijdens de covid-19-uitbraken en lockdowns van 2020. De startsubsidie wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een proof of concept met een script, tools, videomateriaal en een uitgebreid samenwerkingsnetwerk.
Op projecten die met een startsubsidie worden gehonoreerd, volgt in een latere fase vaak een vervolgaanvraag. Een voorbeeld hiervan deze ronde is 'Push Your Family'. Met het project wil Meteor Mug een toegankelijke game ontwikkelen die zich specifiek richt op een breed publiek dat games bij gebrek aan game-ervaring mogelijk als intimiderend ervaart. In de startfase heeft Meteor Mug contact gelegd met potentiële partners voor het uitbrengen van de game, ook is er geadverteerd op de internationale markt en juridisch advies ingewonnen. De game kan met de vervolgsubsidie worden ontwikkeld en wordt waarschijnlijk in juni 2021 gelanceerd.

meteormugpushyourfamily.jpeg
'Push Your Family' van Meteor Mug

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 1 – 2021.

cijfers
Van de 57 subsidieverzoeken zijn er 18 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 32 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 372.500. De deadline voor de tweede ronde Digitale cultuur van 2021 is 14 april. De daaropvolgende deadline is 18 augustus 2021.

vitalestedenendorpen720.gif

Open Oproep Vitale steden en dorpen #1

31 maart 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. De Open Oproep Vitale steden en dorpen #1 is de eerste in een reeks van 8 oproepen.
De Open Oproep Vitale steden en dorpen #1 richt zich op trends en ontwikkelingen in steden en dorpen waarvan de urgentie als gevolg van covid-19 nog eens extra is toegenomen.

Open Oproep Vitale steden en dorpen #1
budget € 500.000
doorlopend indienen vanaf 1 april t/m 30 juni 2021
looptijd opdracht is 1 tot 3 maanden
€ 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher
circa 25 voorstellen worden geselecteerd

Onze steden zijn economische en culturele centra, de plekken waar ontmoetingen plaatsvinden die nodig zijn voor het uitwisselen van ideeën, en daarmee voor innovaties. Het zijn de plekken waar alles bij elkaar komt: het talent, de werkgelegenheid, de kwaliteit van alles binnen handbereik hebben. Samen met omliggende steden en dorpen vormen ze steeds grotere en sterkere stedelijke regio's met een enorme aantrekkingskracht. In Nederland, waar we met elkaar hebben afgesproken dat we de landschappen tussen onze steden en dorpen willen sparen, betekent groei verdichting: het stapelen van functies, meervoudig ruimtegebruik, ofwel meer activiteit op hetzelfde oppervlak. Dat is goed voor de kruisbestuiving en interactie, maar het vraagt wel om slimme keuzes in de ruimtelijke inrichting, want niet alleen de woningbouwopgave, maar ook opgaven zoals bereikbaarheid, distributie van goederen en opgaven op het gebied van klimaat en energie zullen een plek moeten krijgen.

De uitdagingen die als gevolg hiervan op steden en dorpen afkomen zijn echter niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaalmaatschappelijk en economisch van aard. Want hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat alle groepen in onze samenleving een woning kunnen vinden en betalen en aangehaakt blijven op sociale netwerken? Wat betekent dit voor de toegang tot werk en inkomen? Hoe maken we in de toekomst onze binnensteden en dorpscentra, die nu gedomineerd worden door horeca, winkels en vertier, tot gemengde gebieden waar verschillende functies elkaar kunnen versterken en ontlasten? Welke belangen spelen daarbij een rol en hoe komen die samen? De samenhang tussen verschillende vraagstukken zal soms een lastig gegeven zijn, maar vaak ook een kans.

voor wie is deze oproep?
Geïnteresseerde (semi)publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties - maar ook regionale samenwerkingsverbanden tussen deze partijen - kunnen samen met ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers een aanvraag voor een innovatievoucher indienen.

De oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze samen met lokale en regionale partners willen werken aan kansen en oplossingen voor transitieopgaven om de vitaliteit van steden en dorpen richting de toekomst te versterken. Deze vouchers zijn bedoeld om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

indienen
Uw voorstel kunt u vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 indienen.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.
prachtigeproductielandschappenweb.gif

Open Oproep Prachtige productielandschappen

31 maart 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en (collectieven van) bewoners uit om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Hoe kunnen vanuit een integrale ontwerpbenadering omvangrijke transitieprocessen in het landschap worden aangepakt en de ruimtelijke kwaliteit van het landschap worden verbeterd?
Dien een voorstel in voor nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap.

Open Oproep Prachtige productielandschappen
indienen vanaf 1 mei 2021
deadline indienen tot en met 20 september 2021
max. 12 voorstellen worden geselecteerd à € 30.000
dien een opstartsubsidie in, doorlopend vanaf 1 april t/m 30 juni 2021, ter voorbereiding van een aanvraag

Het Nederlandse landschap is van oudsher een productielandschap, dat op grote schaal is ingezet voor de productie van voedsel en het ontginnen van grondstoffen. Dit bestaande productielandschap gaat de komende jaren sterk veranderen. De winning uit hernieuwbare energiebronnen moet flink worden opgeschaald om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. Verschraling van landbouwgrond en afname van biodiversiteit vraagt om nieuwe vormen van voedselproductie. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan natuurrecreatie toe. Dit alles legt een grote claim op de landschappelijke inrichting van Nederland en vraagt meer ruimte dan beschikbaar is in ons land. De complexiteit van de transitieopgave van het landschap is dan ook groot.

Economische, technologische, maatschappelijke, cultuurlandschappelijke en ruimtelijke aspecten grijpen sterk op elkaar in. Dat maakt een nieuwe, meer integrale aanpak noodzakelijk, waarin organisaties uit diverse sectoren samenwerken. Koppeling van verschillende opgaven en multifunctioneel landgebruik kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Ontwerpers leveren in dit proces een belangrijke bijdrage. Zij zijn in staat om complexe systemen en grote ketens van een transitieproces in kaart te brengen, de complexiteit van deze grote opgave ontrafelen en begrijpelijk maken. Bovendien kunnen ontwerpers in beeld brengen waar koppelingen van opgaves en functies kunnen plaatsvinden; ze kunnen uiteenlopende belangen zichtbaar maken en bij elkaar brengen. Daarom biedt het inzetten van ontwerpkracht in het begin van de keten uitstekende kansen voor een goed verloop van het transitieproces.

voor wie is deze oproep?
Deze oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze samen willen werken. Te denken valt aan coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, partijen uit de energie- en landbouwsector, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties, erfgoedspecialisten en/of collectieven van bewoners, samen met ontwerpers.

indienen
Uw voorstel kunt u vanaf 1 mei tot en met 20 september 2021 indienen.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.
loader

het fonds

subsidies

actueel