stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Netwerken van betekenis
2eEXPERTMEETING01web.jpg

Netwerken van betekenis

17 december 2015

Tijdens de voorlopig laatste publieke bijeenkomst van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care op 10 december 2015 gaat het gesprek over de betekenis van de directe leefomgeving voor mensen met dementie. Zoals ook in vorige bijeenkomsten duidelijk werd, is 'zingeving' een sleutelwoord als het gaat om het verbeteren van die leefomgeving. In al onze regeldrift zijn we ver af geraakt van dat woord en is in de zorg de nadruk al te zeer komen te liggen op functionaliteit en efficiëntie. 'Hoe krijgen we de aandacht voor de leefomgeving weer terug op de werkvloer? Dat is een van de uitdagingen waar we bij Cordaan voor staan', zo opent Ariane van Dijk (manager huisvesting). De interieurinterventies en prototypes die vandaag en tijdens eerdere bijeenkomsten zijn gepresenteerd, laten zien dat zonder complexe en kostbare ingrepen er al veel kan worden gedaan om betekenis te geven aan de leefomgeving van zowel de bewoners met dementie als hun verzorgers.
Klik hier voor meer informatie over de 10 projecten die binnen dit onderzoekstraject worden ontwikkeld.

Bekijk hier een kort filmpje met de reacties van enkele aanwezige experts uit de zorg:
De juiste prikkel

De meeste verzorgingshuizen zijn ingericht op zorg, maar als je kijkt naar het feitelijke gebruik dan is het eigenlijk vreemd dat het woonaspect zo weinig aandacht krijgt; gemiddeld krijgen de bewoners twee uur per dag intensieve verzorging, de overige tweeëntwintig uur wonen ze er dus 'gewoon'. Mensen met dementie vormen een kwetsbare groep, omdat ze vaak niet op eigen initiatief iets kunnen ondernemen, de zintuigen snel achteruit gaan en ze makkelijk in passiviteit vervallen. Een stimulerende leefomgeving is des te meer van belang voor het welzijn van deze groep bewoners.

Dit hebben ook ontwerper Femke Feenstra (dJGA) en omgevingspsycholoog Fiona de Vos (dVO) aan den lijve ondervonden in de testfase van hun project Herinneringsplekken. Zij voerden met bewoners en verzorgers een aantal geurtesten uit als startpunt voor het ontwerp van herinneringsplekken in verzorgingshuis De Diem. Feenstra: 'De geurtesten brachten veel levendigheid en maakten persoonlijke verhalen los. Het was heel mooi om te zien hoezeer mensen opleefden. Daarbij is het cruciaal geweest dat de verzorgers er actief in mee gingen, juist vanwege het gebrek aan initiatief bij de bewoners zelf.'

Dit onderstreept ook Cretien van Campen (SCP en Hogeschool Windesheim): 'Ik doe onderzoek naar zintuiglijke herinneringen. Om mensen in een verder gevorderde staat van dementie te bereiken, moet je op zoek naar de juiste prikkel. Familie en verzorgers kunnen helpen om een luikje te openen.' Wat een leefomgeving aangenaam maakt, verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en het is ook nog eens regionaal en cultureel bepaald. Theo van der Voordt (TU Delft) haalt als voorbeeld de Humanitas Herinneringsmusea aan. 'Op verschillende plekken in Rotterdam is het een succes, veel ouderen gaan er graag naartoe. Wat ik nu zo leuk vind aan The Art and Science of Dementia Care is dat het laat zien dat je op kleine schaal en op de maat van de individuele bewoner kan ontwerpen zonder dat het heel veel geld hoeft te kosten.'

2eEXPERTMEETING08web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Zorgen voor groen

Landschapsarchitect Marnix Tavenier vertelt over het project Tuin aan Tafel. Met een mobiele tuinkar, tuinkratjes en een tuinkamer maakt het project mogelijk dat bewoners, die niet zelfstandig naar buiten kunnen, toch een gevoel van buiten kunnen ervaren. 'Door gebruik van de tuinkamer worden de seizoenen weer voelbaar. Het project is echt omarmd door de bewoners en de verzorgers op de locatie; er wordt actief gebruik van gemaakt', aldus Tavenier.

Jasperina Venema (SHFT en Van Helvoirt Groenprojecten) ziet in het project een bevestiging van haar eigen werk. 'Tuinen worden altijd gezien als kostenpost. Terwijl de helende werking van buiten en groen groot is.' Van Campen vult aan: 'De goedkoopste interventie om geluk te stimuleren, is iemand een plantje te geven. Er is eens een testje gedaan met een groep mensen die voor een plantje moest zorgen. Het 'zorgen voor' bleek een grote positieve uitwerking te hebben op de testgroep.'

In de zaal komt de vraag op naar de rol van zorgmedewerkers als het gaat om meer activiteiten buiten. 'Als ik zie wat het verzorgend personeel allemaal moet doen. Het tekort aan buitenervaring kun je niet bij hen neerleggen', stelt Lia van Dam (vrijwilligersorganisatie Markant). 'Hoe krijg je nu voor elkaar dat bewoners, hun naasten en de verzorgers, het gebouw samen met de buitenruimte gaan zien als ondersteuning in de zorg', zo vraagt Anja Dirks (interieur en dementie) zich hardop af.

2eEXPERTMEETING07Web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
Netwerken en betekenis

Ontwerpersduo Jetske Visser en Marthe Biezen presenteren hun campagne VergeetdeMensNiet, die gericht is op een bredere maatschappelijke acceptatie van dementie. Met een aantal eenvoudig zelf te maken producten laten ze zien hoe verzorgers en mantelzorgers makkelijk iets kunnen doen voor het welzijn van iemand met dementie. Bijvoorbeeld door het prikkelen van de huid of het uitdagen van beweging. 'Netwerken van familie en vrijwilligers worden belangrijker als de druk op de zorg toeneemt,' merkt Karin de Roo (vrijwilligersorganisatie Markant) op. Ontwerpers kunnen een belangrijke rol spelen bij het activeren van die netwerken, het heeft immers ook met beeldvorming te maken. Dat laat deze campagne helder zien. 'Het leuke van deze campagne - bestaande uit onder andere handleidingen, ansichtkaarten en billboards - is dat het hele andere lagen van de bevolking aanspreekt, mensen op straat, jongeren,' benadrukt Caro van Dijk (projectleider The Art and Science of Dementia Care).

Ook Marja van Vliet (Louis Bolk Instituut) is bezig met beeldvorming en framing. Onze opvatting van de term gezondheid – als de afwezigheid van ziekte – is bepalend voor hoe we beleid inrichten, maar heeft ook invloed op hoe we er in ons persoonlijk leven mee om gaan. Vermogens als veerkracht en eigen regie maar ook betekenis en zingeving, ontbreken in het huidige concept, terwijl die ook door patiënten als heel relevant worden ervaren', stelt Van Vliet. Door de focus te verschuiven en 'gezondheid' breed te interpreteren, leren we met z'n allen anders te denken over invulling van de zorg. Janine Huizenga (Waag Society) ziet de potentie: 'als we ziekte zien als onderdeel van gezondheid, creëren we ruimte voor veel creatievere oplossingen.'

2eEXPERTMEETING23web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.
En verder

Een zeer pluriforme groep ontwerpers, wetenschappers en zorgprofessionals heeft het afgelopen anderhalf jaar verkend waar ruimte is voor verbetering in de leefomgeving van mensen met dementie. 'Het onderzoekstraject is wezenlijk anders geweest dan een traditionele ontwerpopgave', aldus projectleider Caro van Dijk. 'Kennis over zorg en contact met de bewoners is er vaak helemaal niet. Hier zijn de deelnemers echt ondergedompeld, en dat leidt tot wezenlijk andere inzichten.'

Cordaan en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaan door op de ingeslagen weg. Janny Rodermond sluit af: 'Het is nodig om ons te blijven inspannen op dit vlak. Het treft me dat we in onze samenleving soms zoveel uit de kast moeten halen om iets doodgewoons als aandacht voor het voetlicht te krijgen. Met de mooie voorbeelden die vandaag en tijdens de eerdere bijeenkomsten zijn getoond, en met de resultaten die nog komen gaan, hopen we iets in gang te hebben gezet dat ook elders navolging krijgt. We hebben elkaar hard nodig om de gedroomde veranderingen voor elkaar te krijgen.'

Deze expertmeeting vormt de derde en laatste in een reeks van drie bijeenkomsten waarbij de inzichten en uitkomsten van het onderzoekstraject 'The Art and Science of Dementia Care' gedeeld worden met het publiek. Eerder vond op 21 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een debat plaats over de rol van ontwerpers in de zorg. Op 19 november vond de eerste expertmeeting 'Ontwerp & Dementie' plaats over de impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie.

Wilt u op de hoogte blijven over het AARO programma Zorg? Meld u dan hier aan voor de speciale nieuwsbrief over zorg, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd. Voor meer informatie over het traject 'The Art and Science of Dementia Care' neem u contact op met Jetske van Oosten.

2eEXPERTMEETING10web.jpg
Fotografie: Sofie van Greevenbroek.

meer nieuws

baliefrontaal.jpg

Nieuwe commissieleden 2021

25 februari 2021

Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand 20 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Eind oktober 2020 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor de komende twee jaar.
adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.

selectie
De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond uit Arzu Ayikgezmez (voorzitter), Ben Schouten en Valentijn Bijvanck. Een recordaantal van 174 reacties zijn voorgelegd aan de selectiecommissie. Bij de samenstelling van de verschillende adviescommissies en invulling van de gevraagde profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de commissie.

diversiteit adviescommissies
De adviescommissies vormen een belangrijke schakel in het streven naar een meer divers en inclusief fonds. Niet alleen beoordelen de commissies de aanvragen op basis van de regelingen en codes, ze representeren het fonds ook naar buiten toe. Aanvragers moeten het vertrouwen hebben in commissies en zich er tot op zekere mate in kunnen herkennen. In het streven naar het verbreden van het bereik van het fonds onder meer diverse groepen aanvragers is het dus van belang dat diversiteit ook in de commissies wordt gestimuleerd. Om deze reden is het fonds parallel aan de eigen uitvraag een samenwerking aangegaan met Ocullus Consultancy. Ocullus heeft in nauw overleg met de betrokken coördinatoren gezocht naar kandidaten buiten de directe sfeer van het fonds. Behalve veel inzichten resulteerde dit tot nu toe in de voordracht van ten minste vier nieuwe adviseurs.

nieuwe adviseurs
Per 1 januari 2021 zijn benoemd bij de regelingen:
Vormgeving: Miriam van der Lubbe (voorzitter), Serana Angelista, Wasco/Henk van der Spoel, Saskia de Bodt, Niek Hilkmann, Anouk van Klaveren, Giorgio Toppin, Rachid Naas, Frank Verkade, Aisha Madu en Chris Mouw
Architectuur: Joan Almekinders, Femke Bijlsma, Wouter Pocornie en Mathieu Schouten
Digitale cultuur: Isaura Sanwirjatmo, Ard Bonewald, Katayoun Arian
Talentontwikkeling: Paul Amoksi en Aiman Hassani

We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht
Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.
overzichtmetstoelen.jpg

Foto's: Roel van Tour

openoproepfreshperspectives.jpg

Open Oproep Fresh Perspectives #5

25 februari 2021

Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met woensdag 7 april 2021.
Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen te brengen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.

Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk met internationale partners samen te werken. Wel moet de aanvrager in Nederland gevestigd zijn en moet er in het project sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 270.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 45.000. Let op: dit bedrag wordt in drie fasen verleend.

fasering
De open oproep kent drie fasen:

Fase 1: startfase – formalisering van samenwerking(en), financiering, planning en onderzoekskader (3 tot maximaal 6 maanden). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 10.000 per voorstel beschikbaar.
Fase 2: implementatiefase – Verdere uitwerking en implementatie van het project (maximaal 2 jaar). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 30.000 per voorstel beschikbaar.
Fase 3: impact/presentatiefase – mogelijkheid voor extra financiering om de impact van het project te versterken buiten het domein van de creatieve industrie (maximaal 6 maanden). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 5.000 per voorstel beschikbaar.

indienen
De aanvraag voor fase 1 kan tot en met woensdag 7 april 2021 worden ingediend.
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
fysiekfabriekweb.jpg

Selectie tweede fase Open Oproep Chronisch Gezond

25 februari 2021

In maart 2020 zijn zes projecten geselecteerd voor de door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds uitgeschreven Open Oproep Chronisch Gezond. Deze projecten hebben nu allemaal groen licht voor de tweede fase die is gericht op de realisatie van gestelde doelen en implementatie van ontwerpen en werkwijzen.
De voorstellen zijn op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld door ontwerper Lotte van Laatum, conservator design bij Museum Boijmans van Beuningen Annemartine van Kesteren, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam Gijsbert van Herk en programmaleider gezondheid en welzijn bij het Sociaal Cultureel Planbureau Jeroen Boelhouwer. Zij waren positief over de doorontwikkeling van de ingediende vervolgplannen en zeker ook over de flexibiliteit van de teams die hun werkwijze door covid-19 hebben moeten aanpassen. De commissie waardeert de manier waarop wordt samengewerkt in interdisciplinaire teams en de verfrissende manier waarop de doelgroep bij het onderzoek wordt betrokken. De voorlopige resultaten laten de meerwaarde zien van een multidisciplinaire samenwerking en van het betrekken van de ontwerpdiscipline bij de gedefinieerde vraagstellingen. Om de kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten te stimuleren worden vanaf april tot juni drie meetups georganiseerd.

selectie
De projecten die nu een tweede fase in gaan zijn 'Spiegel Stem' van Monobanda, 'The Bumpy Road' van Reframing Studio, 'Vitaal in gesprek' van Open Concept. '(On)gewoon goed wonen' van Oostwest, 'Fysiek Fabriek 2.0' van Aurore Brard en 'Mijn kamer 9' van Morgenmakers. Monobanda wil met 'Spiegelstem' een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. In de tweede fase wordt op de locatie van de Kingmaschool (Speciaal Basisonderwijs) en Pluryn (ontwikkelingsgerichte en therapeutische dagbesteding) een prototype ontwikkeld. Met inzet van spel onderzoekt het team samen met de doelgroep de werkbaarheid van de interactieve installatie.

Redesigning Psychiatry, een innovatienetwerk van ontwerpers en professionals gericht op innovatie in de GGZ, en de Parnassia Groep willen met 'The Bumpy Road' komen tot nieuwe manieren om adolescenten die worstelen met lichte of ernstige psychische problemen vanuit een nieuwe visie op psychisch welzijn te ondersteunen. In de tweede fase van het onderzoek werkt het team samen met alle partners het voorstel uit voor een cross-mediaal platform met authentieke verhalen van jongeren over perioden waarin ze zijn vastgelopen.

Ontwerpbureau Open Concept constateert dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. In de vervolgfase onderzoekt het team hoe ze de doelgroep, jonge reumapatiënten, kunnen ondersteunen bij gesprekken over vermoeidheid. Daarvoor wordt in verschillende iteraties een prototype ontwikkeld dat jongeren in die gesprekken ondersteunt.

Ontwerpbureau Oostwest voert samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uit naar een toekomstscenario voor een 'GGz-vriendelijke' wijk waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen. In de tweede fase wordt een routekaart uitgewerkt en worden tests gedaan met ontmoetingsplekken in de wijk waar GGz-cliënten, zorgprofessionals en bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Social designers Aurore Brand en Lotte de Haan werken in samenwerking met Fokus Wonen aan concrete oplossingen voor problemen waar mensen met een lichamelijke beperking en hun hulpverleners dagelijks tegenaan lopen. In de tweede fase starten ze twaalf nieuwe ontwerptrajecten om tot hulpmiddelen op maat te komen en werken ze aan de verduurzaming van het concept van de 'FysiekFabriek' als netwerkorganisatie.

De Morgenmakers doen samen met zorgorganisatie Oktober ontwerpend onderzoek naar strategieën of producten die kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie te beperken bij ouderen die in een verpleegtehuis worden opgenomen. De 'Eigenwijzer' moet helpen om in het gesprek tussen de cliënt en de begeleider of familie inzicht te krijgen in de eigenheid en gewoonten van deze ouderen. In de tweede fase worden interventies gedaan met deze tool. Ook zal met behulp van zorgtechnologie worden geëxperimenteerd met de aanpassing van het ritme van de zorginstelling aan het ritme van de individuele cliënt. De aanvraag voor de tweede fase van Morgenmakers is onder voorwaarden positief beoordeeld.

achtergrond
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds namen eind 2019 het initiatief voor een gezamenlijke open oproep gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Beide fondsen stelden ieder een bedrag van € 40.000,- per project beschikbaar voor deze tweede fase van onderzoek.

maatregelenfeb2021.jpg

Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

22 februari 2021

Laatste update
De covid-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds zet zich in om de negatieve gevolgen van de covid-19-crisis voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn.

Alle maatregelen vanuit het Stimuleringsfonds op een rij:

tweede steunpakket 2021
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. Met dit steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen.
Het fonds biedt in 2021 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning
In het kader van de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector, heeft het Stimuleringsfonds de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II (RAOCCC-SCI-II) kunnen opstellen. Deze regeling biedt een extra subsidie aan de meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en/of een overbruggingssubsidie aan die instellingen die hun aanvraag afgewezen hebben zien worden, maar waarvan het plan wel positief is beoordeeld.

Vouchers Ruimtelijk ontwerp
Het Stimuleringsfonds start op 1 april 2021 een voucherregeling voor decentrale overheden en semi-publieke organisaties waarbinnen zij een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek aan een ontwerper, collectief of coalitie kunnen verlenen, binnen bepaalde thematische lijnen die aansluiten op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een voorwaarde is dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk publiek beschikbaar wordt gesteld. Voor deze regeling is in 2021 zo'n € 5 miljoen beschikbaar. Met deze regeling beogen we de terugval in opdrachten voor ontwerpers tegen te gaan en tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van samenwerking tot stand te brengen.

Bouwen aan talent
Het Stimuleringsfonds creëert in 2021 tevens minimaal 100 plekken binnen de Regeling Bouwen aan talent voor young professionals in de ontwerpdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren ontwerpbureaus. Met een extra investering van een kleine € 2 miljoen beoogt het fonds hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen.

Verhoging subsidiebudgetten Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Talentontwikkeling en Immerse\Interact met een totaal van € 1,2 miljoen


eerste steunpakket 2020
Het fonds bood in 2020 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19
Het kabinet stelde op 15 april € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp'ers, weer op gang komt. De extra middelen worden onder andere ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen die nu meerjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hiervoor is de Regeling aanvullende ondersteuning gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19 opgezet. De aanvullende subsidies die via deze regeling worden verstrekt, worden ambtshalve – dus zonder aanvraag – vastgesteld op basis van een berekening van een percentage van de gederfde publieksinkomsten. Een overzicht van de verstrekte subsidies vindt u hier.

bijna € 2 miljoen extra voor makers
Naast de steun voor instellingen is er binnen het bedrag dat het Stimuleringsfonds ontvangt uit de € 300 miljoen een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen, specifiek bestemd voor makers.

Het fonds zet deze aanvullende middelen voor makers als volgt in:

Verhoging subsidiebudgetten Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur 2020;
Het uitschrijven van een open oproep gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid (najaar 2020). Bekijk de selectie hier.
Het uitschrijven van een open oproep gericht op talentontwikkeling binnen de architectuur disciplines. Bekijk de selectie hier.
Een vervolg op het traject Researching Remix, de Open Oproep Research, Act & Reflect. Bekijk de selectie hier.

coulance: algemene steunmaatregelen voor reeds ondersteunde makers, instellingen en festivals
Met betrekking tot projecten die voor april 2020 zijn ondersteund en te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel (tot en met 2021), aanpassen, verplaatsen of stopzetten van het project in principe wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:
• Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds.
• Als je een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds ontvangt over eindverantwoording, maar je evenement of project is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon.
• Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mail je met je contactpersoon.

bereikbaarheid Stimuleringsfonds
• Het secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan je in contact brengen met de juiste collega, maar in de regel is het handiger om direct met je contactpersoon te mailen.
• De sluitingsdata zijn ongewijzigd en te vinden bij de informatie over subsidie op de website.
• Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de betreffende stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
• De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen grotendeels plaatsvinden in de vorm van een videoconferentie.
• Alle fysieke informatiebijeenkomsten, workshops en manifestaties van het Stimuleringsfonds zijn uitgesteld.
• De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.
openstaandevacatures.jpg

Openstaande vacatures

18 februari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:
Stafmedewerker Architectuur, 32/36 uur per week
Impactmanager, 32 uur per week
Communicatiemedewerker, maximaal 28 uur per week

Lees hier meer over de functieprofielen en functie eisen van de vacatures.

wat bieden wij?
Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkovereenkomst, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, tot en met 10 en 11 maart 2021 worden gemaild.
stimuleringsfonds.jpg
Kantoor Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Foto: Roel van Tour
loader

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader