stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
nieuws

meer nieuws

activiteitenprogrammasweb.jpg

Toekenningen Activiteitenprogramma’s 2019

17 januari 2019

Aan 26 instellingen is door het Stimuleringsfonds een éénjarige subsidie toegekend. De geselecteerde instellingen zijn van belang voor de ontwikkeling en versterking van de infrastructuur van de culturele en creatieve industrie in Nederland. De 26 instellingen ontvangen samen ruim € 1,4 miljoen voor hun programmering in 2019. De bijdragen variëren van € 25.000 tot € 100.000 per jaarprogramma
De Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt programma’s op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur of een combinatie van deze disciplines. Culturele instellingen kunnen eens per jaar een bijdrage aanvragen voor hun activiteitenprogramma met een maximale looptijd van een jaar.

selectie
De adviescommissie onder voorzitterschap van Rutger Wolfson heeft geadviseerd over 46 programma’s van instellingen op het gebied van de creatieve industrie. Zij vroegen in totaal ruim € 2,5 miljoen aan. De ronde was daarmee ruim overvraagd, waardoor de commissie scherpe keuzes moest maken. De gehonoreerde voorstellen leveren actief een bijdrage aan presentatie, kennisuitwisseling, experiment, reflectie en onderzoek op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur. Met name een sterke platformfunctie en vernieuwende, agenderende programma’s werden door de adviescommissie gewaardeerd.

Op het gebied van digitale cultuur zijn negen voorstellen gehonoreerd, op het gebied van architectuur acht voorstellen, en zes voorstellen op het gebied van vormgeving. Ten slotte zijn drie interdisciplinaire voorstellen gehonoreerd.

nieuwe initiatieven
Er is een aantal nieuwkomers binnen de regeling ondersteund. Het betreft zes instellingen: The Hmm, Creative Coding, New Emergences, MacGuffin, Warehouse en Spatial Media Laboratories. De commissie acht het stimuleren van nieuwkomers van belang. Ze noemt de zes nieuwe instellingen binnen de regeling een waardevolle toevoeging op de bestaande praktijk. Volgens de commissie bieden de instellingen nieuwe platforms en onderzoeken de programma’s actuele vraagstukken en werkwijzen. Een voorbeeld is het programma van het nieuwe initiatief Warehouse dat zich richt op alternatieve, kritische modepraktijken door tentoonstellingen, debatten, performances, publicaties en podcasts te ontwikkelen.

diversiteit en inclusiviteit
De commissie acht diversiteit en inclusiviteit binnen de programma’s van groot belang. Het viel de commissie op dat deze thematiek te weinig aan bod komt in de voorstellen van deze ronde. Een aantal gehonoreerde voorstellen is volgens de commissie noemenswaardig op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
Zo richt het platform New Emergences zich via zijn programma ‘Amplifying Voices’ op het vraagstuk van diversiteit en ondergerepresenteerde stemmen binnen het terrein van de elektronische muziek en geluidskunst.
Ook zijn programmaonderdelen van het voorstel van Hackers & Designers interessant, zoals de Feminist Intersectional Search, opgezet in samenwerking met Read-in, Openbare bibliotheek Amsterdam en Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, over het dominante Westerse denkkader in zoekresultaten.
PrintRoom richt zich in het komend jaarprogramma onder andere op niet-Westerse praktijken: Artists’ publishing is volgens het platform op dit moment nog een dominant Westers systeem, ondanks de groeiende participatie en radicaal vernieuwende bijdragen van niet-Westerse makers. Nog steeds bestaan artists’ book fairs en gespecialiseerde winkels/project spaces voornamelijk in West-Europa en Noord-Amerika, hoewel in Azië en Zuid-Amerika belangrijke spelers actief zijn. Hoe kan het perspectief van het veld breder en inclusiever worden en kan er worden geleerd van Do-It-Yourself productie- en presentatievormen van niet-Westerse artistieke ‘publishers’?

De 26 instellingen die een bijdrage ontvangen zijn:
The Hmm
CKB Zeeland
AIR
Hackers & Designers
PrintRoom
Platform GRAS
TETEM
Architectuur Centrum Amsterdam
Creative Coding
Transnatural
ExtraExtra
IMPAKT
Reverb
Current Obsession
Spatial Media Laboratories
Ontwerp Platform Arnhem
Partizan Public
SETUP
What Design Can Do
CAST
CASA
MacGuffin
Warehouse
Architectuurcentrum Nijmegen
New Emergences
Podium voor architectuur, Haarlemmermeer en Schiphol

Hier is meer informatie over de inhoud van de specifieke programma’s per instelling te lezen.

De sluitingsdatum voor de regeling Activiteitenprogramma’s in 2019 is 9 oktober. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 1.450.000.

eh2619web.jpg

Selectie Open Oproep Professionalisering #4

15 januari 2019

Een goede balans vinden tussen artistieke ontwikkeling en ondernemerschap is niet altijd even makkelijk. Voor professionalisering en ondernemerschap is in de dagelijkse praktijk weinig ruimte en financiering beschikbaar. Maar voor de ontwikkeling van het ontwerpveld is dit wel degelijk van belang. Om professionalisering aan te moedigen en de beroepspraktijk binnen het vakgebied vormgeving te versterken is in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving.
Met de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk worden ontwerpers en kleine ontwerpbureaus in de gelegenheid gesteld tijd vrij te maken om hun praktijk toekomstbestendig te maken en activiteiten te ontwikkelen om hun toekomstvisies te realiseren. Drie adviseurs – Anne van der Zwaag, Ellen Schindler en Yassine Salihine – bogen zich over achttien voorstellen en selecteerden er hiervan zeven.

selectie
De geselecteerde ontwerpers en ontwerpbureaus zijn werkzaam in uiteenlopende disciplines binnen de vormgeving, maar nemen elk een bijzondere positie in het veld in. De studio’s zijn stuk voor stuk al een aantal jaar actief en hebben een goed functionerende praktijk en sterke portfolio’s opgebouwd. Ook de ontwerpers hebben consequent gewerkt aan kwaliteit in hun werk en projecten en beschikken over voor het vakgebied betekenisvolle portfolio’s. Uit hun voorstellen blijkt dat ze zich goed realiseren wat hun positie is en wat hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden zijn.

beoordeling
De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de criteria vermeld in de oproeptekst. De selectie vond plaats op basis van de kwaliteit van het plan van aanpak. Er is gekeken naar betrokken deskundigheid, de probleemstelling en de artistieke kwaliteit van het werk van de aanvrager. Ook is de mate van zelfreflectie en zicht op de (verbetering van de) positionering betrokken in de selectie. De adviseurs beoordeelden daarnaast in hoeverre de projectplannen consistent zijn opgezet.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus zijn geselecteerd:
The Soft World
RNDR
Circus Engelbregt
Siba Sahabi
VANTOT vof
Alessandra Covini
Kranen/Gille

reflectie
De aanvragers van de geselecteerde voorstellen weten hun toekomstvisies goed inhoudelijk te motiveren en de beoogde strategieën zijn een logische vervolgstap. In hun voorstellen zetten zij duidelijk uiteen waar ze tegenaan lopen in de verdere ontwikkeling van hun praktijk en waarom ze op dit moment tijd willen inplannen om aan hun toekomst te werken. Behalve gericht op de toekomst zijn de strategieën ook naar buiten toe gericht én wordt er ingezet op het nemen van de regie over de eigen praktijk om te komen tot een organisatiestructuur die de zakelijke ontwikkeling bevordert.

De adviseurs stellen dat het over het algemeen in veel voorstellen nog ontbreekt aan inzicht in de betekenis van de plannen voor de praktijk van de aanvrager op de lange termijn. Zij vinden over het geheel genomen dat in deze voorstellen de visie op de toekomst niet sterk is uitgedacht en dat de beoogde professionalisering niet voldoende inhoudelijk wordt ingezet. Zij verwachten dat daardoor verdieping zal uitblijven.

Een aantal plannen is in de ogen van de commissie te sterk gericht op de uitvoering van een (artistiek) project en te weinig op de ontwikkeling van een sterk organisatiemodel. Alhoewel de commissie een aantal projecten interessant vond, heeft ze in haar keuze voorrang gegeven aan projecten die op de langere termijn gericht zijn.

vervolg in 2019
Gezien de aanhoudende urgentie van het onderwerp wil het fonds de oproep dit jaar nogmaals uitschrijven. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor de updates.

Foto: Allesandra Covini door Kyoungtae Kim
adrianuskundertunitedenterprisesweb.jpg

Selectie Open Oproep Salone del Mobile Milaan 2019

15 januari 2019

De Salone del Mobile wordt door velen gezien als dé plek om jezelf als product- en/of meubelontwerper te laten zien aan een grote groep professionals uit de internationale designwereld, allemaal op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om de hoge kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector in Milaan te onderstrepen en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken, riep het Stimuleringsfonds Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2019 die plaatsvindt van 9 tot en met 14 april.
De Open Oproep Salone del Mobile 2019 leverde 29 voorstellen op. Adviseurs Lucas Verweij, Marleen Engbersen en Chris Kabel selecteerden hieruit 11 voorstellen. De selectie biedt een rijk en divers beeld van de Nederlandse ontwerpsector binnen een internationale context. En de geselecteerde voorstellen onderscheiden zich sterk in artistieke kwaliteit, presentatievorm en strategie.

De presentatievoorstellen van de volgende aanvragers zijn geselecteerd:

Stichting Cor Unum
Adrianus Kundert United Enterprises
Thijs Verhaar/Knitwear Lab
Studio Sanne Visser
Atelier Mark Sturkenboom
Audrey Large
Studio Minale-Maeda
David Derksen Design
Studio Joris de Groot
OS & OOS
Siba Sahabi

criteria
De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de criteria die werden vermeld in de oproeptekst. Uitgangspunt voor de selectie vormden de kwaliteit van het te presenteren werk en het portfolio. De adviseurs beoordeelden de mate waarin de presentaties bijdragen aan de ontwikkeling van de internationale praktijk en het verbreden van het werkterrein van zowel de aanvrager als van de Nederlandse creatieve industrie. Daarnaast werd in de beoordeling betrokken in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep en het Programma Internationalisering.

selectie
De aard van de geselecteerde voorstellen verschilt sterk. In de selectie zijn drie voorstellen opgenomen van meer toepassingsgerichte en concreet uitgewerkte ontwerpen, namelijk die van Studio David Derksen, Studio Joris de Groot en een overzichtstentoonstelling van Os & Oos. Presentaties van meer experimentele en onderzoekende projecten komen van Sanne Visser, Siba Sahabi en Studio Minale-Maeda. De presentatie van 'art-design' van Mark Sturkenboom richt zich op collectioneurs. Cor Unum en Knitwear Lab (Thijs Verhaar) tonen de innovatieve ontwerpresultaten van ontwerpers die gebruikmaken van de faciliteiten die de werkplaatsen bieden. Cor Unum presenteert keramiek van diverse, bekende ontwerpers. Het Knitwear laat live het werkproces zien waarin ontwerp en productie samenkomen en nodigt ontwerpers en labels uit om ter plekke te komen werken.

In de selectie zijn ook twee presentaties opgenomen van collectieven, namelijk Oddness van Adrianus Kundert (vier ontwerpers) en Morph van Audrey Large (vijftien ontwerpers). Beide presentaties zijn geïnitieerd en geproduceerd door jonge ontwerpers die zowel in vorm als in inhoud een alternatief geluid willen bieden op het gangbare meubel- en productontwerp in Milaan.

reflectie
Hoewel de locaties van de geselecteerde presentaties nog niet allemaal waren bevestigd, valt het de adviseurs op dat de aanvragers zich bewust zijn van de betekenis van de plek waar zij hun werk presenteren. Dit is van belang omdat de specifieke locaties in Milaan zich ieder onderscheidend van elkaar profileren. Opvallend en goed is ook dat de aanvragers in hun voorstellen inzicht gaven in de overwegingen die zij maken in relatie tot het werk dat wordt getoond, de presentatiestrategieën en de door henzelf geformuleerde doelstellingen.

Over het algemeen merken de adviseurs op dat de aard van de voorstellen een goede weerspiegeling is van de diversiteit van de Salone del Mobile. De beurs is niet langer puur gericht op meubelontwerp, maar is een plek geworden waar innovatie, creatieven in de breedste zin van het woord en de industrie elkaar kunnen vinden. De aanvragers weten volgens de adviseurs goed te omschrijven wat ze te bieden hebben in de context van de meubelbeurs.

De adviseurs zien tot slot een stijgende lijn ten aanzien van de professionaliteit van de aanvragers en de voorstellen. Dit blijkt uit de in de voorstellen getoonde beelden en de presentatiestrategieën. De adviseurs merken op dat dit geldt voor bijna alle aanvragen. Aanvragers zijn zich goed bewust van de inhoudelijke betekenis van hun werk en hun praktijk. Uit de voorstellen spreekt vaak een sterk ontwikkeld gedachtegoed.

Foto bovenaan: Adrianus Kundert United Enterprises

getagrantmaastricht.gif

24 jan: Get a Grant Event Maastricht

21 december 2018

Wanneer kan je subsidie aanvragen, hoe gaat dit in z’n werk en waar moet je op letten? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor (bijna afgestudeerde) kunstenaars en ontwerpers. Kom donderdag 24 januari 2019 langs bij het Get a Grant Event bij de Maastricht Academy of Fine Arts and Design.
Het Get a Grant Event geeft een overzicht wat het Mondriaan Fonds en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie te bieden hebben voor jonge creatieve professionals. Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Medewerkers van beide fondsen vertellen over de subsidiemogelijkheden: wanneer kan je subsidie aanvragen, hoe gaat dit in z’n werk en waar moet je op letten? Daarnaast vertellen een beeldend kunstenaar en een ontwerper over hun ervaringen bij het indienen van een aanvraag en beantwoorden vragen uit het publiek. Aansluitend kun je specifieke vragen stellen aan de sprekers.

bijeenkomsten
Deze bijeenkomst is de eerste in een reeks van drie Get a Grant voorlichtingsbijeenkomsten die het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds dit jaar verspreid over het land organiseren.

Mondriaan Fonds
Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Het fonds biedt onder andere een scala aan bijdragemogelijkheden voor kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) op het gebied van talentontwikkeling en praktijkverdieping.

Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Naast projectsubsidies vanuit de diverse regelingen zoals Vormgeving en Digitale cultuur, stelt het fonds binnen de regeling Talentontwikkeling jaarlijks een werkbeurs beschikbaar aan zo’n 25 talentvolle jonge ontwerpers/makers voor hun artistieke en professionele ontwikkeling.

Datum: donderdag 24 januari 2019
Tijdstip: 14.30 – 16.30
Locatie: Maastricht Academy of Fine Arts and Design, Herdenkingsplein 12
Toegang: gratis
Aanmelden: meld je hier aan via het aanmeldformulier

Sprekers: Beeldend kunstenaar Sanne Vaassen, Sarah Mesritz (Current Obsessions), Niels Engel (Mondriaan Fonds) en Eva Roolker (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
Moderator: Valentijn Byvanck (directeur Marres)
Voertaal bijeenkomst: Engels
chk2622.jpg

Meet-up Turkije, Rusland, Egypte, Marokko - een terugblik

11 december 2018

In het kader van de Open Oproep Turkije, Rusland, Egypte, Marokko #2 die momenteel uitstaat organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een meet-up in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Tijdens de meet-up deelden sprekers uit Turkije, Rusland, Egypte en Marokko hun kennis over de politieke, culturele en sociale context in hun landen en namen ze de aanwezigen met een hoge diversiteit aan projectvoorbeelden mee in hun ervaringen in het creatieve veld.
In dit stuk een terugblik op de bijeenkomst en een link naar de ‘Frequently Asked Questions’ over de open oproep die op 21 januari 2019 sluit.

Hoe kunnen ontwerpers samenwerken met andere disciplines aan meer inclusieve steden en samenlevingen, ondanks het lastige politieke klimaat in deze landen? Hoe investeer je in een volgende generatie creatieven? Hoe eigen je de openbare ruimte toe en hoe geef je vorm aan identiteit? Vier sprekers spraken in het kader van deze vragen over hun projecten.

Egypte
Haytham Nawar, oprichter en artistiek leider van het Cairotronica en New Media Arts Festival en docent aan de American University, trapte af door ons in vogelvlucht mee te nemen in de diverse edities van Cairotronica. Dit festival voor digitale cultuur kwam tot stand in samenwerking met 50 landen. In de laatste editie lag de nadruk op het benaderen van nieuwe relaties tussen mens en technologie via artistieke toepassingen. Dit is voor Egypte een nieuwe stap en tevens een manier om jongeren vanuit bekende technologie die ze dagelijks gebruiken, anders te laten kijken naar de wereld om hen heen. Haytham lichtte toe hoe zij bewust zoeken naar plekken in de stad voor het festival, onder andere in de openbare ruimte, om zodoende een groep te betrekken die normaal gesproken niet een museum of gallery bezoekt.

Aansluitend vertelt Bahia Shebab, tevens verbonden aan de American University, ons over hoe zij grafische vormgeving en street art inzet om maatschappijkritische onderwerpen te bespreken in de straten van Cairo. Bahia toont een enorme diversiteit aan projecten die haar studenten ‘graphic design’ ontwikkelden in hun afstudeerjaar: van een sociaalkritische comic, een seksuele voorlichting-kit tot een navigatie-app waarin formele en informele stadsstructuren zichtbaar worden. Voor Bahia zijn haar studenten en de ‘zaadjes’ die ze aan het planten zijn haar belangrijkste werk. Dit gaat niet gepaard met heel veel lawaai maar heeft wel impact. Of in Bahia’s woorden ‘You can hear a tree fall, but you can’t hear a forest grow.’
chk2406.jpg
Haytham Nawar, oprichter en artistiek leider van het Cairotronica en New Media Arts Festival en docent aan de American University. Foto: Mohamed Najah
chk2423.jpg
Bahia Shebab, American University. Foto: Mohamed Najah

Turkije
Nagehan Kurali Alan is mede-oprichter van Design In Situ, een ontwerpstudio in Istanbul met een passie voor het creëren van digitale ervaringen met een verhaal. Nagehan schetste het beeld van Istanbul als urban speeltuin; een stad met uitdagingen en mogelijkheden. Binnen die context heeft de studio als missie om de openbare ruimte in te zetten voor meer interactie tussen mensen en in te spelen op sociaal gedrag. Bij het creëren van hun statements staat de interactieve techniek in dienst van de boodschap. Zoals in het geval van de politicus die uitte dat vrouwen niet hardop horen te lachen in de publieke ruimte. Deze quote plaatsten ze in ‘monument-handschrift’ op de muur en door het gebruik van interactieve techniek kreeg iedere voorbijganger een giechel te horen. Veel van hun werk, als vrouwelijke designers, is gerelateerd aan de positie van de vrouw, omdat de ontwikkeling van de stad niet vanzelfsprekend ruimte biedt aan vrouwen. Sociale media en nieuwe media wordt vervolgens gebruikt om het verhaal verder te verspreiden dan de openbare ruimte.

chk2445.jpg
Nagehan Kurali Alan en Selin Mörth van Design In Situ. Foto: Mohamed Najah

Rusland
Na Turkije verplaatsen we ons richting het koude noorden: het onafhankelijke collectief Fridaymilk in Murmansk waar Zhanna Guzenko en Oleg Khadartsev ons meer over vertellen. Als collectief verkennen ze de noordelijke identiteit en ontdekken ze ver van Moskou dat ze meer gemeen hebben met hun buren over de grens (Finland, Noorwegen, een deel van Zweden en de noordpoolcirkel), dan de inwoners van hun eigen land. Ze onderzoeken in een post-Sovjet Rusland wat het betekent om in Murmansk te leven. Dit gaat over het houden van een plek ondanks het ongemak, de strijd met de natuur en de infrastructuur; het is onder andere die strijd die vormgeeft aan een nieuwe noordelijke identiteit. Oleg gebruikt hiervoor de koelkast als metafoor, want je wilt niet alleen nemen wanneer je iets nodig hebt maar ook iets toevoegen. Dit doen Zhanna en Oleg onder andere met hun festival dat niet alleen fysieke warmte geeft maar vooral het idee van het decentraliseren van culturele centra promoot; een verlegging van de focus op hoofdsteden naar regio’s. Met digitale cultuur makers, architecten, vormgevers en journalisten wordt gebouwd aan de regionale identiteit en de beleving van de specifieke cultuur van dit gebied.

chk2496.jpg
Moderator Hassnae Bouazza, Zhanna Guzenko en Oleg Khadartsev van het collectief Fridaymilk. Foto: Mohamed Najah

Marokko
Tot slot neemt Kenza Benchouchaïb, directeur van Kulte Center for contemporary art and editions in Rabat, ons mee in haar ervaringen. Het uitgangspunt van Gallery Kulte - is experimenteren met verschillende disciplines, analyses en reflecties op maatschappelijke kwesties in Marokko en Afrika in bredere zin. De rode draad is het bevragen van de publieke ruimte en de rol die verschillende groepen innemen. Als voorbeeld haalt Kenza het project ‘The Africans’ aan, dat het gesprek aangaat over ras en zwarte identiteit, een onderwerp dat volgens Kenza aandacht verdient in Marokko. Voor het project ‘Ghorfa’ - een kleine kamer die verschillende functies kan hebben - ontwikkelde kunstenaar Younes Rahmoun een reizende ‘ghorfa’ dat begon in zijn dorp in de bergen en na een reis langs verschillende werelddelen terugkwam bij zijn roots in de Rif-gebergte. Zijn boodschap ligt in het vermogen om je aan te passen aan verschillende omstandigheden en vanuit de nieuwe situatie opnieuw in contact te komen met het hier en nu. Deze veerkrachtigheid is een eigenschap die nodig is om samen te werken en impact te creëren in de Marokkaanse context.

open oproep
Na de reis langs alle projecten en de rijkdom aan presentaties door de internationale gasten, ging het gesprek verder over de parallellen in de projecten en de uitdagingen die komen kijken bij het inzetten van ontwerp voor inclusieve samenlevingen. Elementen als het opbouwen van vertrouwen, de lastige kwestie van mobiliteit (visa’s) en de contextgevoeligheid die nodig is om tot betekenisvolle samenwerkingen en projecten te komen werden besproken.

chk2546.jpg
Moderator Hassnae Bouazza in gesprek met Kenza Benchouchaïb, directeur van Kulte Center for contemporary art and editions. Foto: Mohamed Najah
chk2453.jpg
Foto: Mohamed Najah
chk2505.jpg
Foto: Mohamed Najah
chk2652.jpg
Na de presentaties was er de mogelijkheid met elkaar kennis te maken en eventueel vragen te stellen aan fondsmedewerkers over de open oproep. Foto: Mohamed Najah

Tekst: Rachida Abdellaoui
Foto's: Mohamed Najah

loader

het fonds

subsidies

actueel

vernieuwdeonlineaanvragaomgeving.png
Het Stimuleringsfonds werkt aan een vernieuwing van de online aanvraagomgeving. Vanaf maandag 7 januari 2019 gaat het nieuwe ‘online aanvragen’ live en staat de omgeving open voor nieuwe aanvragen... meer >
deadlines2019.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2019 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2019 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
openoproepturkijeruslandegyptemarokko4.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers, makers, curatoren en culturele organisaties in Nederland op een plan in te dienen voor een project dat ontwerp inzet voor duurzame en inclus... meer >
loader
loader
loader