stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Cycling for a better city

Artgineering/ Novusens/ Sustainable Solutions, 2018

€15.000
‘LÜLEBURGAZ BISIKLETE BINIYOR – cycling for a better city’ is een geïntegreerde fietsstrategie en roadmap voor de stad Lüleburgaz, dat functioneert als een katalysator voor duurzame en inclusieve stadsontwikkeling. In 2017, organiseerde deze middelgrote gemeente het ‘Cycling Year’ met zo’n vijftig activiteiten om de acceptatie van fietsen te bevorderen met daarbij een nadruk op vrouwen. Sustainable Solutions (NL), Artgineering (BE) en Novusens (TR) gaan verder met de ambities van de gemeente en ontwikkelen een fietsplan waarbij zij de creatieve ‘hubs’ in de stad verbinden. Deze hubs zijn de zeven sociaal-culturele academies rondom en in het centrum van de stad: ‘Lüleburgaz Stars Motor-Bicycle Academy’, ‘Lüleburgaz Stars Women’s Academy’, ‘Lüleburgaz Stars Football Academy’, ‘Lüleburgaz Stars RC Circuit’, ‘Lüleburgaz Stars Art Academy’ en ‘Lüleburgaz Stars Swimming Academy’. Op basis van drie workshops wordt een geïntegreerd framework opgesteld bestaande uit drie onderdelen: A) ‘hardware’ met daarin de infrastructuur elementen, B) ‘software’ met daarin de culturele, sociale en religieuze aspecten, inclusief een communicatieplan en C) ‘orgware’ bestaande uit een organisatie- en financieel plan. In fase 1 vindt de eerste tweedaagse workshop plaats in Lüleburgaz, waar relevante beleidsmakers, ingenieurs, stedelijk ontwerpers en creatieve ondernemers aan deelnemen. Daarnaast is de gemeente van plan een smart bicycle sharing sytem te introduceren. Het team zal onderzoeken welk systeem locatie-specifiek de beste oplossing biedt en dit onderzoeken met de gebruikers en bezoekers van de zeven academies.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Izmir Metabolic Cycling Network (MCN)

FABRICations en WRI Turkey, 2018

€15.000
‘Izmir Metabolic Cycling Network’ (IMCN) is een ontwerpend onderzoek van FABRICations (NL) en WRI Turkey Sustainable Cities (TR) waarin fietsen wordt gezien als een motor voor duurzame stedelijke ontwikkeling en manier om kwesties als afval, gentrificatie en het verbeteren van de openbare ruimtes aan te pakken. In het ‘Izmir Sustainable Transportation Project’ van WRI Turkey Sustainable Cities kwam naar voren dat de bevolking in Izmir, de derde grootste stad in Turkije, een sterke behoefte heeft aan een betere fietsinfrastructuur. IMCN beoogt deze infrastructuur te versterken door hieraan verschillende functies toe te voegen. Tijdens de startfase analyseert het team de mobiliteitsstromen aan de hand van verzamelde data, doet zij veldonderzoek en organiseert een workshop. In de vervolgfase staan een serie lokale workshops centraal en ontwikkelt het team twee eindproducten: een interactieve stadskaart met het nieuwe fietsnetwerk en de sleutellocaties en een augmented reality interface app om het publiek en stakeholders te betrekken bij het ruimtelijk ontwerp. De gemeente, het Izmir Tarih Project Center/Izmir Tarih Design Studio, TARKEM Association of Kemeralti Tradesman, Izmir Bicycle Association, BISIM Izmir Bike Sharing System en academici van Izmir High Technology University en Dokuz Eylül University worden ook betrokken.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Toroslar Interactive CityLab

Stichting Play the City en Universiteit Mersin, 2018

€15.000
Play the City (NL) en de Faculteit Bouwkunde van de Universiteit Mersin (TR) introduceren een interactieve methode van stad maken en zetten het Toroslar Interactive Citylab op in de gemeente Toroslar in de regio Mersin. Sinds 1980 is Toroslar een bestemming gebleken voor migranten en door de oncontroleerbare bevolkingsgroei zijn verschillende uitdagingen ontstaan, zoals de sociale isolatie van gemeenschappen en degradatie van natuur en historische gebieden. De gemeente Toroslar heeft de Universiteit Mersin gevraagd hoe zij meer sociaal en duurzaam bewustzijn kunnen creëren bij burgers, investeerders en ontwikkelaars. Hiervoor is Play the City bij het project betrokken geraakt. Met het Toroslar Interactive Citylab beoogt het team de huidige praktijk van projectontwikkeling te beïnvloeden. In het lab ontwikkelt het team een stedenbouwkundige visie voor het archeologische stadsdeel Yumuktepe rondom de rivier Muftu. De visie wordt vertaald in projecten waar in het lab aan gewerkt wordt. Met behulp van de ‘city gaming’ methode van Play the City krijgt een breed scala aan stakeholders - van kinderen tot academici en van lokale politici tot culturele organisaties en stedelijke ontwerpers – de mogelijkheid om hun stem te laten horen in een informele en speelse setting en deel te nemen in het publieke debat en besluitvormingsprocessen. Tijdens de startfase wordt het spel ontwikkelt en betrekt het team Nederlandse experts op het gebied van duurzaamheid. In de vervolgfase vinden onder meer 6 game sessies plaats met zo’n 100 deelnemers.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Turkish and Dutch farming practices

IND [Inter.National.Design], 2018

€15.000
'Turkish and Dutch farming practices' is een innovatief landbouwproject waarin landbouw, veeteelt, wetenschap, architectuur en kunst wordt geïntegreerd. Het project beoogt een nieuwe levendige en sociale landbouw ervaring en creatieve ‘hub’ te creëren die het sociale, culturele en milieu bewustzijn stimuleert. Dit kunst- en landbouw experiment beslaat een oppervlakte van zo’n 1.000.000 m2 in de buurt van de stad Erzincan. Arman Akdoğan en Felix Madrazo - oprichters van IND [Inter.National.Design] (NL) – doen ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en betekenis van een duurzame veeschuur en ontwikkeling van het terrein. De startfase bestaat uit het ontwikkelen van een concept. Hierin combineren zij de nieuwste technologieën van de agri-sector uit Nederland met de beste traditionele landbouwmethoden in Turkije. Het ontwerp is een pionierproject qua duurzaamheid in Turkije, met de nadruk op recycling, hergebruik, gezondheid en het welzijn voor dieren. In de vervolgfase wordt naar een masterplan toegewerkt. Culturele programmering is hier onderdeel van om het gebied te beleven. Naast Turkse boeren, studenten en academici worden diverse experts betrokken waaronder Kees van Reenen (assistant professor Animal Producation Systems Group van de Universiteit Wageningen), Peter Mensinga (multi-disciplinair designer/ingenieur), Barış Samir (bio-gas/biomass expert) en Özgür Şahin (duurzame energie). Net als in veel andere Turkse landbouwsteden vertrekken veel jongeren om economische redenen naar de stad.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: Affordable Housing Casablanca

bureauSLA and Idmaj Sakan, 2018

€15.000
Affordable Housing Casablanca onderzoekt oplossingen voor huisvesting van met name rurale migranten die zich in de buitenwijken van stad Casablanca vestigen. Op dit moment is de ‘informele’ woningbouw groter dan die van de legale nieuwbouw. De ‘informele’ woningbouw mist een doordachte ruimtelijke inbedding. Terwijl het bij de nieuwbouwwijken ontbreekt aan sociale inbedding. Het uiteindelijke doel is om een zo concreet mogelijke nieuwe stadsuitbreiding te ontwerpen. Het ontwerp van deze nieuwe woonwijk zal een vernieuwend perspectief geven op snelle staduitbreiding vanuit ruimtelijke, sociale, culturele en economische invalshoeken. Dit project dient ter inspiratie, maar ook als concreet advies voor de ‘Villes Nouvelles’. De startfase bestaat uit een ruimtelijke kwantitatieve analyse van oude en nieuwe nederzettingen en het in kaart brengen van regelgeving en mogelijkheden voor (co)financiering. Het onderzoek is tweeledig: een kwantitatieve analyse van stedelijke fenomenen en data en een kwalitatieve analyse op basis van interviews, fotografie en beschrijvingen. Op basis hiervan wordt een locatie vastgesteld. De uitvoering in de vervolgfase is een alternatieve, meer sociale aanpak en uitgewerkt ontwerp voor een nieuwe stadsuitbreiding van Casablanca, met inachtneming van geldende regelgeving. Affordable Housing Casablanca is een project van Bureau Sla in samenwerking met Idmaj Sakan. Deze organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het realiseren van low-income housing en in het bijzonder zijn ze actief in het herhuisvesten van bewoners van ‘bidon villes’.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: PLAYCITY

Network of Research & Architecture BV en MB Paysage, 2018

€15.000
Network of Research & Architecture (NoRA) stelt dat verstedelijking in Rabat niet altijd samen gaat met de ontwikkeling van goed gebruikte openbare ruimtes. De publieke ruimtes die er zijn, zijn in veel gevallen te formeel en niet uitnodigend voor gebruik. NoRa stelt daarom voor om verlaten, open of overgebleven ruimtes toe te eigenen en deze opnieuw aan te bieden als kleinschalige openbare plekken voor recreatie van het dagelijkse stadsleven, zoals spelen. Deze plekken kunnen volgens het team bijdragen aan sociale interactie, betrokkenheid in de wijk, recreatie en een gevoel van thuishoren. In de startfase zullen de activiteiten bestaan uit een inventarisatie van potentiele plekken, een survey en straatinterviews, een literatuurstudie en workshops en lezingen. Het team betrekt specialisten van verschillende disciplines, zoals sociologen en andere ontwerpers, voor verdere samenwerking. De methode is hands-on en richt zich op veldwerk, waarbij ruimtes in kaart worden gebracht en potenties om deze te transformeren tot ‘urban rooms’ worden onderzocht. Zodoende werken ze toe naar een nieuw ontwerpvoorstel voor de volgende fase.
PLAY CITY is een project van NoRA in samenwerking met MB Paysage onder leiding van landschapsarchitect Mounia Bennani, gevestigd in Rabat.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: Learning from Tiznit

Slow Research Lab, 2018

€15.000
Learning from Tiznit, A Slow Approach to the Challenges of Urbanization in Morocco, concentreert zich op het oude stadscentrum, ofwel de medina van Tiznit. Slow Research Lab stelt dat deze stad in het zuiden van Marokko, zoals meer steden, kampt met de (te) snelle groei van de stad. Dit zorgt er mede voor dat authentieke betekenis en gebruik van publieke ruimtes verloren kan gaan. Het doel van dit project is om de kwaliteiten die openbare ruimtes kunnen bezitten weer te herstellen. De plekken moeten voldoen aan de behoefte van de huidige maatschappij zonder dat de traditie hiervan verloren gaat. Hierbij wordt gelet op ecologische duurzaamheid, sociale cohesie en culturele veerkracht. Slow Research Lab werkt met een team uit Nederland, vanuit landschapsarchitectuur, stedenbouw, vormgeving, materiaalinnovatie en ‘synesthetisch’ veldwerk, samen met de Marokkaanse architect Salima Naji. Naji is architect, sociaal antropoloog, gespecialiseerd in de lokale architectuur, kunst en cultuur van Zuid-Marokko. Deze kennis heeft ze toegepast bij een aantal restauratie- en rehabilitatieprojecten van architecturaal erfgoed-- inclusief ksours, kasbahs en collectieve graanschuren - met behulp van bio-sourced materialen en bouwtechnieken uit de regio. Naji en het team van Nederlandse ontwerpers werken samen vanuit een interdisciplinair 'Slow'-onderzoek aanpak. Dit behelst het verkennen van de wisselende maat en schaal van ruimtes, ruimtelijke karakteristieken, ritmes van sociale interactie, materialen en zintuiglijke aspecten. De makers stellen zich de vraag welke kwaliteiten van de publieke ruimte een gevoel van ‘urban identity’, ‘place-ness’ en ‘belonging’ kunnen herstellen. Er wordt een holistische benadering van de stad gehanteerd van het verleden, het heden en de toekomst. De startfase bestaat uit een onderzoeksreis om zo de Marokkaanse natuur- en stadslandschappen te ontdekken, absorberen, analyseren en samenwerkingen verkennen. Deze fase zal worden afgesloten in Nederland met een serie meetings om tot een plan van aanpak van de vervolgfase te komen. Het startonderzoek zal in de vervolgfase leiden tot verder onderzoek en interventies in de vorm van installaties of objecten.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: Sahrij

Sara Frikech, 2018

€12.265
Volgens Sara Frikech bevindt Meknes zich op de rand van een transformatie. De stad zal worden omgebouwd tot een ‘Agropolis’ om buitenlandse investeringen aan te trekken. Bij de introductie van dergelijke industriële zones in andere gebieden in Marokko, volgde een snelle verstedelijking en uitbreiding van de stad. Hetzelfde wordt verwacht in Meknes. De stad is hier echter niet op voorbereid. Slecht ontworpen en overbevolkte buurten, resulteren in ruimtelijke segregatie en spanning tussen nieuwkomers en locals. Als Meknes zich wil voorbereiden op haar toekomst, moet de lokale bevolking toegang hebben tot informatie en de ruimte krijgen hun zorgen te kunnen uiten. Dit is een van de lessen van de vergeten waterrellen als gevolg van eerdere soortgelijke transformaties. 'SAHRIJ' heeft daarom tot doel haar bevindingen toegankelijk te maken door een set van culturele producties.
Het team zal in de startfase het aanwezige netwerk en strategieën van de bottom-up creatieve economie (Generatie 00) onderzoeken als middel om een breder, en met name jonger publiek, te betrekken. De initiatieven worden in kaart gebracht door middel van interviews om de sterktes van de verschillende projecten te herkennen en mogelijke koppelingen te vinden voor samenwerking met in Nederland gevestigde creatieven. Deze ‘grassroot’ organisaties zijn onder andere: Atelier de l’Observatoire, Le18, Think Tanger, Trankat en KIBRIT. Daarbij verzamelen ze archiefmateriaal en literatuur over de stad Meknes en het omliggende landelijke achterland. De visie voor de samenwerking is tweeledig: leren van elkaar en deze kennis uitwisselen. Generation 00 probeert in Marokko actief de eerdergenoemde kloof te dichten in een land met een nauwelijks aanwezige culturele infrastructuur. De uiteindelijke set van culturele producties zal in de vervolgfase uitgewerkt worden.
prototypingfutureenergyweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Rusland: Prototyping Future Energy

PHI Collective en National Research University, Higher School of Economics (HSE), 2018

€15.000
‘Prototyping Future Energy’ is een gezamenlijk onderzoek van het PHI Collective en National Research University en de Russische Higher School of Economics (HSE). Het project richt zich op een prototype voor een ‘clean energy platform’ voor zelfvoorzienende microgrid communities gebaseerd op blockchain technologie. De locatie van het project bevindt zich in het hoge noorden van Rusland. Hier bevinden zich geïsoleerde gemeenschappen die vaak niet aangesloten zijn op bestaande elektriciteitsnetwerken en afhankelijk van dure fossiele brandstoffen die maar één maand per jaar over de weg vervoerd kunnen worden. Met het ‘clean energy platform’ beogen PHI Collective en HSE meer aandacht te genereren voor het investeren in alternatieve vormen van energievoorziening. Het prototype zal een gaming platform zijn voor 1000 mensen, waarin de lokale gemeenschap elkaar op een toegankelijke manier ontmoet, communiceert en samenwerkt aan het creëren van een zelfvoorzienend microgrid. De ‘intelligent chatbot’ ondersteunt de lokale gemeenschap hierbij en geeft onder andere informatie over het weer, design tips en assisteert bij samenwerkingen. Het PHI Collective bestaat uit een internationaal en multidisciplinair team van vijf deskundigen: Yin Aiwen, Calum Bowden, Cory Levinson, Aleksandra Smirnova en Artem Stepanov, die elkaar in 2017 hebben ontmoet tijdens het think thank programma ‘The New Normal’ van het Strelka Institute. Dit project zal ook onderdeel zijn van het onderzoeks- en innovatie programma ‘Prototyping Future City’ van HSE en studenten van deze universiteit betrekken bij de ontwikkeling van het prototype.
lltomskone.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Rusland: LLTomsk One

LEVS architecten, 2018

€14.990
In ‘LLT Tomsk One’ worden binnen de lokale context van het Living Laboratory Tomsk (LLT) oplossingen getest voor het verbeteren van het ontwerp en gebruik van de openbare ruimte. Tomsk ligt in het westen van Siberië en is de studentenhoofdstad van Rusland. De kwaliteit van de leefomgeving rondom de studenten campus kenmerkt zich nu echter door onsamenhangende publieke ruimtes, immens verkeer en vervallen industriële gebouwen. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling en tevredenheid van inkomende studenten, die juist van belang zijn voor de toekomst van de stad. Begin 2017 is het LLT opgezet door lokale autoriteiten, academici en ondernemers als een centrum voor stedelijke innovatie, kwaliteit van leven en economische groei. Living Laboratory Tomsk heeft de ambitie een nieuwe manier van design thinking te introduceren, burgerparticipatie en community building te stimuleren, betaalbare ontwerpoplossingen te ontwikkelen en uiteindelijk een aantal kleinschalige bouwkundige projecten voor comfortabele en gezonde publieke ruimtes in een studentenwijk te realiseren. Het team bestaat uit LEVS architecten (NL), SVP Architectuur en Stedenbouw (NL), National Research Tomsk State University (RU), Tomsk State University of Architecture and Building (RU), Design Lab – Universiteit Twente (NL), S&P Landscape Architects (RU), Style Architects (RU) en Tomsk Region Administration (RU).
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
sx18keepitpodcastbykaylinbalderramaweb.png
Tot 20 juli 2018 staat de ‘panelpicker’ voor het conferentieprogramma van South by Southwest 2019 open voor voorstellen. Nederlandse deelnemers die weten door te dringen tot het officiële program... meer >
openoproepresidencyaritajapan2019.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunste... meer >
loader
loader
loader