stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Complex Compound (CC)

Vluchtige Bouwwerken, 2016

€10.500
Onder de noemer Vluchtige Bouwwerken maakt beeldend kunstenaar Robbert van der Horst tijdelijke bouwwerken die de relatie van de gebruiker met het omliggende landschap bevragen. Voor een inhoudelijke verdiepingsslag start de aanvrager het project Complex Compound; een ontwerpend onderzoek rondom de thema’s tijdelijkheid, verplaatsbaarheid, modulariteit en sociale betrokkenheid. Vluchtige Bouwwerken biedt vier festivals in Nederland een kleine catalogus met modulaire objecten aan, waarmee ze in staat zijn een locatieafhankelijk en festivalspecifiek adaptief bouwwerk te ensceneren. In samenwerking met de partners en bezoekers maakt de aanvrager dynamische plattegronden die worden gemonitord door middel van motion tracking en gps. De objecten hebben als doel interactie uit te lokken met de bezoekers, die door middel van samenwerking in staat worden gesteld het bouwwerk aan te passen. Vrijwilligers leggen middels visuele monitoring het gebruik van de objecten en de initiator van de verandering vast. Deze input wordt vervolgens gebruikt voor interactie met de gebruikers zelf, maar ook als input voor een debat en een publicatie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Dam naar Ameland, verdwijnend cultuurhistorisch erfgoed

LAMA landscape architects, 2016

€7.500
In de Waddenzee, tussen Buren op Ameland en het Friese Holwerd, liggen restanten van een dam. Deze dam werd in 1872 aangelegd en is een van de eerste grootschalige pogingen tot landbouwgrondwinning in de Waddenzee. In 1881 raakten grote delen van de dam door een storm ernstig beschadigd. Door gebrek aan financiële middelen is ze echter nooit hersteld. Terwijl de dam symbool staat voor een lange strijd tegen het water in de Waddenregio, is ze nog weinig bekend onder de bevolking en heeft daarnaast ook geen status van een beschermd monument. De laatste restanten van deze dam zijn langzaam aan het vergaan, waardoor met het fysieke bouwwerk uit het Waddenlandschap ook de verhalen achter dit cultuurhistorische relict verdwijnen. Door middel van een ontwerpend onderzoek wil LAMA Landscape architects het verhaal achter dit erfgoed onder de aandacht brengen en daarmee een bijdrage leveren aan de huidige discussie rondom natuurbescherming in Nederland en in het Waddengebied in het bijzonder. Tijdens de startfase vindt een eerste ontwerpend onderzoek plaats naar het verval en de invloed van het fysisch systeem. In een vervolgfase zal kennisuitwisseling plaatsvinden tussen ontwerpers en verschillende ambachten en zal het onderwerpend onderzoek worden uitgebreid met onder andere een proefopstelling waarin de dynamiek van de Wadden gesimuleerd met zand, wind en stroming.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Schuifhuis

The Cloud Collective, 2016

€7.500
Met gedeeld wonen als ruimtelijk concept, zoeken architecten en ontwerpers naar nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld gezinnen te behouden in een stad. The Cloud Collective ziet dat er in de voorbije jaren reeds veel kennis over dit onderwerp is opgebouwd, maar dat de ruimtelijke concepten slechts mondjesmaat worden uitgevoerd. Ze start daarom in samenwerking met Violette Baudet een onderzoek naar de ‘enabling environment’ met als doel erachter te komen wat nodig is om het concept van gedeeld wonen daadwerkelijk tot stand te kunnen laten komen. Met een serie interviews met experts diept het team het thema verder uit en worden de randvoorwaarden van het thema verkend. Hiervoor heeft het team zeven deelvragen opgesteld om de diepgang en onderlinge samenhang van verschillende aspecten binnen dit thema te onderzoeken. De resultaten van de interviews en de voortgang van het onderzoek worden gedeeld via een weblog, die als kennisbank voor het onderwerp moet gaan dienen. Mogelijk zullen die met een debat in Stroom met een breder publiek worden gedeeld. Daarnaast worden de interviews verwerkt tot een aantal artikelen die de basis vormen voor het onderzoeksverslag.

Naar aanleiding van het onderzoek is een artikel verschenen in de publicatie ‘Een gezinsappartement’. Deze publicatie is online te vinden via de website van Architectuur Lokaal.
afgerond: januari '18

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Preservation of Play

cogent-design, 2016

€7.500
Cogent-design wil ontwerpstrategieën ontwikkelen om de buitenspeelplaatsen in Nederlandse steden beter vorm te geven om op een effectieve manier beter deel uit te kunnen maken van het netwerk aan openbare speelruimte. In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het belang van het buitenspelen in relatie tot de fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. De aanvrager signaleert echter dat het krimpende budget voor stadsontwikkeling en de terugtrekkende overheden resulteert in een kwaliteitsvermindering van de buitenspeelplaatsen in Nederlandse steden. Cogent-design ziet een verantwoordelijkheid voor stedenbouwers en architecten om een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen en onderzoekt daarom de nieuwe rol van ontwerpers in de vormgeving van deze plekken. Met Amsterdam als case study, maakt de aanvrager een inventarisatie en een typologische studie van bestaande speeltuinen, (basis) schoolpleinen en buitensportfaciliteiten. Vervolgens ontwikkelt het team voor een aantal locaties in Amsterdam een reeks ontwerpvoorstellen. Tijdens de startfase stelt de aanvrager een klankbordgroep samen bestaande uit experts vanuit medische en sociaal geografische wetenschap en vertegenwoordigers van vier diensten van de gemeente Amsterdam: Ruimte en Duurzaamheid, Sport en Bos, Onderwijs en de GGD. Met dit onderzoek beoogt de aanvrager een link te leggen tussen het ontwerp van buitenspeelplaatsen en het gemeentelijke beleid.
afgerond: juli '17

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match

Lietje Bauwens, 2016

€31.750
Vanuit een kritiek op de geneutraliseerde radicaliteit van bestaande praktijken als bottom-up projecten en participatietrajecten, gaat filosofe Lietje Bauwens in samenwerking met Wouter de Raeve en Alice Haddad op zoek naar nieuwe opvattingen van radicaliteit in ruimtelijke context. Het team start een onderzoek naar de verhouding tussen de architectuurpraktijk en maatschappelijke urgenties en hoe de architectuur een kritische en radicale houding hierbij kan blijven behouden. Door het kijken buiten de architectuurdiscipline, naar het speculatief realisme en de hieruit volgende acceleratie en xenofeminisme manifesten, beoogt het team op een andere manier het bestaande ruimtelijke veld te analyseren en een toekomstgericht theoretisch denkkader te kunnen formuleren. Aan de hand van een serie accumulerende gesprekken tussen architect Markus Miessen en filosoof Armen Avanessian en andere xeno-protagonisten wordt de (subversieve) potentie van het neologisme ‘xeno-architectuur’ onderzocht. Het project is ingericht op drie samenhangende onderdelen: een presentatiemoment in het Kaaitheater in Brussel op 18 april, een publicatie van de gesprekken door uitgeverij Sternberg in samenwerking met Metahaven,en een vertaalslag van de theorie naar concrete ruimtelijke urgenties in Rotterdam door het team tijdens een finaal publiek moment in de vorm van een voorstelling en de lancering van de internationale publicatie. Voor de uitvoering in Rotterdam werkt het team samen met Failed architecture en de Dépendance. Daarnaast fungeert de website als een platform voor het denken over xeno-architectuur.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Lexicon van de tuin en landschapsarchitectuur - vernieuwd en digitaal

Uitgeverij Blauwdruk, 2016

€5.571
Het Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur omvat circa 250 vaktermen die het vak duiden en ontsluiten. Het is zowel een verzameling essays, met een persoonlijke kijk op de tuin- en landschapsarchitectuur, als een naslagwerk van algemene strekking. Door recente ontwikkelingen in het vakgebied en haar context is er volgens Uitgeverij Blauwdruk behoefte aan grondige aanpassing van begrippen, het toevoegen van nieuwe lemma’s en het updaten van verwijzingen. De aanvrager heeft in samenwerking met een brede groep landschapsarchitecten en andere deskundigen gewerkt aan de vernieuwing van het Lexicon. De nieuwe publicatie bevat een inleidend essay door Johan Meeus om de veranderingen in het boek expliciet te duiden. Daarbij wil de aanvrager de nieuwe editie niet alleen als drukwerk, maar ook digitaal uitgeven.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Werktitel: Arnhem de genoeglijkste?

BouwProducties, 2016

€7.500
Het valt filmmakers Miriam Bouw en Twan van Oosterhout op dat in Arnhem de laatste jaren, na jarenlange stilstand, opeens concrete stappen worden gezet in de stadsontwikkeling. Met grote ontwikkelingen zoals de bouw van het nieuwe station en de verhuizing van het focustheater lijkt er een kentering gaande. De aanvragers nemen deze trend onder de loep met een onderzoek naar het verleden, het heden en de toekomst van de stad Arnhem om zo een genuanceerde kijk te krijgen van de processen en factoren die ten grondslag liggen aan de omwenteling van de stadsontwikkelingscultuur. In de startfase neemt het team interviews af met verschillende betrokkenen, bewoners en ontwerpers. Vragen die ze onderzoeken gaan over de opgelopen achterstand van de stadsontwikkeling, de mogelijke factoren die bijdragen aan het oplossen van de impasse, de identiteit van Arnhem en in hoeverre de problematiek ook speelt in andere steden. Dit onderzoek wordt vertaald in een scenario voor een documentaire, welke in de vervolgfase zal worden uitgewerkt.
afgerond: februari '18

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Wereldtuinen bij AsielZoekerCentra

bureau Volhoudbaar, 2016

€31.103
Bureau Volhoudbaar ziet dat AzielZoekersCentra zowel ruimtelijk als sociaal een moeizame relatie hebben met hun omgeving. Als antwoord hierop wordt bij verschillende AZC’s het Wereldtuin concept toegevoegd: een concept voor een tuin waar bewoners van het AZC en bewoners uit de omgeving samen tuinieren en elkaar kunnen leren kennen in een veilige ruimte. Naast een betere sociale integratie wordt hiermee ook gewerkt aan de ruimtelijke verbinding tussen stad en gebouw en verbetering van de gebied rondom het AZC. In samenwerking met atelier Ondertussen wil de aanvrager vijf uitgevoerde wereldtuinen vergelijken en uitzoeken hoe Wereldtuinen succesvol ontworpen en georganiseerd kunnen worden. De informatie bundelt het team in een handboek. Dit is enerzijds bedoeld om bewoners en professionals in en rond een AZC aan de slag te kunnen laten gaan en anderzijds om gemeenten en het COA handvatten te geven om initiatieven te begeleiden. Tijdens het onderzoek maakt het team gebruik van een expert-team, bestaande uit professionals uit de gemeente Rotterdam, TU Delft, SKIN Rotterdam, SPIOR en AZC Energieweg Groningen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Festival

Architecture Film Festival Rotterdam 2017

stichting Architectuur Filmfestival Rotterdam, 2016

€49.435
In oktober 2017 vindt de negende editie van het Architectuur Film Festival Rotterdam plaats. Het hoofdthema van het festival is ´City for Sale- De stad als investeringsmiddel´. Het thema richt zich op de zichtbare gevolgen van internationale kapitaalstromen die hun weg zoeken naar beleggingen in vastgoed. Voorheen levendige stadscentra worden hierdoor onbetaalbaar en lopen het risico leeg te stromen. Daarnaast laat het ook de minder positieve gevolgen zien van de mogelijkheden die internet biedt, zoals online winkelen of diensten als Uber en AirBnB, voor de stad. Centraal in het festival staat de vraag welke rol voor stedenbouwers, architecten en filmmakers daarin is weggelegd. Stichting AFFR beoogt met het festival de relatie tussen film, stad en architectuur te onderzoeken, nieuwe ontwikkelingen in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur te signaleren en deze door het programmeren van film en debat te agenderen. Stichting AFFR is uitgebreid met het zakelijke netwerk, De King Kong business club, en de vriendenvereniging Club Fountainhead. De stichting heeft de intentie de komende jaren te groeien door onder andere het festival jaarlijks te gaan organiseren en het online platform van de online cinema PLAYTIME te vernieuwen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Tentoonstelling

Tentoonstelling De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig.

FASadE, 2016

€15.000
In 2017 viert Nederland honderd jaar de Stijl onder de noemer ‘Mondriaan tot Dutch Design’. FASadE grijpt dit aan om de tentoonstelling ‘De Stijl voorbij. Gerrit Rietveld en de jaren vijftig’ op te zetten in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. De aanvrager stelt dat het paviljoen in de laatste jaren vooral tijdelijke functies heeft gehad en erg verwaarloosd is. FASadE wil middels de tentoonstelling onder andere het paviljoen bij een groter publiek onder de aandacht brengen. In de tentoonstelling staan drie lijnen centraal. De eerste lijn toont drie paviljoens van Rietveld; De Zonnehof in Amersfoort, Paviljoen Venetië en Paviljoen Sonsbeek in Arnhem. In de tweede lijn wordt Rietveld in de tijdsgeest van de jaren vijftig van de vorige eeuw geplaatst. De derde lijn presenteert Rietveld als hedendaagse inspiratiebron.
loader

het fonds

subsidies

actueel

websitelvdt.jpg
Op donderdag 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzo... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
loader
loader
loader