stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Green Offshores

Lodovica Guarnieri, 2017

€7.499
Green Offshores onderzoekt de invloed van koloniale handel en oorlogsindustrie in de ruimtelijke representatie van ‘vrede en gerechtigheid’. Het project maakt deel uit van een langer onderzoek van Lodovica Guarnieri naar de verbindingen tussen cultuur, kolonialisme en architectuur. Centraal in dit voorstel staan twee symbolische landschappen in Den Haag: de tuin rond het Vredespaleis en het landschap rond het Internationaal Strafhof. Gepositioneerd op het raakvlak van ontwerp, kunst, geschiedenis en politiek onderzoekt Lodovica Guarnieri hiermee de dubbele realiteiten van de stad. Via een uitgebreide analyse onderzoekt de aanvrager welke symbolen er aanwezig zijn die het koloniale en neokoloniale ambacht vertegenwoordigen. De uitkomsten worden verwerkt in een serie ruimtelijke- en poëtische verhalen over de landschappen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een kritische perceptie van de politieke vertellingen over ‘vrede, rechtvaardigheid en veiligheid’ en de discussie hierover op gang te brengen. De aanvrager organiseert in samenwerking met Stroom Den Haag een debatavond waar architecten, academici, publiek en beleidsmakers worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Archive Japan

Cathelijne Nuijsink, 2017

€7.500
Met Archive Japan bevraagt architectuurcriticus Cathelijne Nuijsink de hedendaagse receptie van architectuur via online media. Door het grote aanbod van online communicatie forums ziet Nuijsink een vluchtige beeldverspreiding leiden tot een kwalitatieve verarming van informatieoverdracht over architectuur. Ze stelt dat de ideeën en verhalen achter het gerealiseerde bouwwerk essentieel zijn voor een goede architectuurbeschouwing. Met hedendaagse Japanse architectuur als casestudie onderzoekt de aanvrager hoe architectonische concepten zijn ontstaan, zijn omgezet in concrete bouwprojecten en welke betekenis deze concepten en gebouwen krijgen door interactie met een internationale context. Hiervoor stoelt Nuijsink op een uitgebreid eigen archief aan interviews van haar met gevestigde en jonge Japanse architecten. De interviews vormen de basis voor een uitgebreide publicatie met daarin een inleidend essay dat de ontwikkelingen van, en de kruisbestuivingen tussen, de verschillende ontwerpconcepten van Japanse architecten aankaart, alsook de architectonische concepten en inspiraties verbindt met sociaal, economische en demografische ontwikkelingen in Japan. Tijdens het project wordt de aanvrager bijgestaan door een klankbordgroep met internationale experts uit zowel de academische wereld als de ontwerpende sector.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Eindhoven: footnotes on a technocratic city

Stichting Onomatopee, 2017

€12.725
Eindhoven is volgens marketeers een innovatieve stad, een zogenoemde Brainport, waar kennis, techniek en economie elkaar ontmoeten. Presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee merkt echter weinig van al deze bedrijvigheid en vraagt zich hardop af of de inwoners of bezoekers dit anders ervaren. Ze wil daarom geëngageerde burgers, experts en getalenteerde studenten een platform aanbieden om de veranderende rol van technologie voor burgerschap in de openbare ruimte te scannen en te verdiepen. Hiervoor wil Onomatopee jonge, kritische, onafhankelijke denkers en doeners mobiliseren tot schrijven en het beeldend vastleggen van verschillende invalshoeken omtrent de werkelijke aanwezigheid van techniek in de stad. Deze talenten worden in samenwerking met de TU Eindhoven, Design Academie en Avans Hogeschool gezocht en begeleid. Het onderzoek mondt uit in een aantal resultaten: een serie kleine publicaties die gratis wordt verspreid in de stad, een reeks publieke gesprekken met inwoners van Eindhoven, een presentatie van de onderzoeksresultaten en een publicatie van het project wat internationaal wordt verspreid.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Blauwe Kamer Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer), 2017

€9.875
In 2018 verschijnt de 14e editie van het tweetalige ‘Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw’. Het jaarboek kijkt terug en biedt een overzicht van plannen en projecten uit 2016 en 2017 in de landschapsarchitectuur en stedenbouw uit binnen- en buitenland, aangevuld met essays die verdieping en context geven. De selectie voor deze plannen wordt gemaakt door een onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van Joks Janssen. Gekozen projecten zijn ingedeeld op basis van drie thema’s die volgens de selectiecommissie dit jaar extra aandacht verdienen: klimaat, wonen en stedelijke vernieuwing. Door middel van een inleidend verhaal door de hoofdredacteur Blauwe Kamer worden deze thema’s en andere tendensen voor deze jaargang verder toegelicht. Daarnaast zal er een interview met een vooraanstaand ontwerper geplaatst worden. Hierbij wordt stilgestaan bij zowel diens oeuvre en missie alsook gevraagd worden om een reflectie te geven op de actuele thema’s. De presentatie van het jaarboek zal plaatsvinden op een locatie van een project uit de selectie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

non-visueel indoor navigatiesysteem

doggerconcepts, 2017

€7.500
Simon Dogger constateert uit eigen ervaring dat de strategische indeling en bewegwijzering van (openbare) ruimten vaak weinig of geen auditieve informatie opleveren om voor de visueel beperkte doelgroep zelfstandig een bestemming te bereiken. Zijn doel is dan ook om te werken aan een gelijkwaardige en onafhankelijke beleving van sociale ruimten door het inzetten van een non-visueel navigatiesysteem. Er bestaat reeds een basaal werkend prototype om via beacon-technologie een exacte locatie te bepalen. Met deze technologie als uitgangspunt start de aanvraag een vooronderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een werkend prototype. Hiervoor verricht de aanvrager vergelijkend referentieonderzoek naar bestaande navigatiemethoden, worden nieuwe partners en co-financiers geworven en zal een openbare testruimte worden ingericht met een basaal prototype van de technologie. Voor dit project zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Eindhoven, Koninklijke Visio Nederland en Brainport Eindhoven.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

Gebruikte Stenen Gelderland

Beeldland, 2017

€18.000
Filmmaker Johan van Kempen gaat een zesdelige serie maken over het transformeren van industrieel erfgoed in de provincie Gelderland. In iedere aflevering staat een thema uit de industriële geschiedenis dat in Gelderland van betekenis was centraal. De bijbehorende objecten worden via (historisch) beeldmateriaal en interviews met stakeholders in beeld gebracht. In de documentaire komen zowel goede voorbeelden van transformatie aan bod alsook de gemiste kansen waardoor historisch belangrijke panden zijn gesloopt. Hierbij wil de aanvrager een breder publiek meenemen in de achtergrond van de transformatieopgave: wat is de architecturale waarde, hoe past dit binnen recente maatschappelijke ontwikkelingen rondom transformatie en hergebruik en wat is de rol van architecten hierin? De inhoud wordt bepaald in samenwerking met de architectuurcentra in Gelderland, Stichting FIEN, Erfgoed Nederland, Stieneo, het Gelders Genootschap en Prof. Dr. Dolly Verhoeven. De serie zal in het voorjaar van 2018 worden uitgezonden via omroep Gelderland. Daarnaast worden architectuurstudenten gevraagd om tijdens het traject een aantal vlogs te maken en deze via social media te verspreiden.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The Nomos of the Sea: North Sea and the Architecture of Contingent Labor

Hamed Khosravi, 2017

€7.500
Hamed Khosravi is geïntrigeerd door de verschillende vormen van leven op de Noordzee, schipperend tussen landsgrenzen, als unieke plek voor transitie, wonen, werken en activisme. Uiteenlopende groepen en functies hebben op deze manier gebruikgemaakt van de zee: van piraten en freelance radio-dj’s tot hackers en dataopslag van Pirate Bay en Wikileaks. De toenemende hoeveelheid zelfstandigen en freelancers die moeite hebben om geschikte ruimte te vinden in Nederland, zouden een mogelijke volgende doelgroep kunnen zijn om het gebied te bezetten. Khosravi wil dit gebruik van de zee door de jaren heen in kaart brengen en mogelijkheden schetsen voor toekomstig gebruik. Met dit onderzoek als basis stelt Khosravi de inhoud samen voor een publiek evenement, waarbij de Noordzee als territorium en leefomgeving ter discussie wordt gesteld. Om het evenement op te zetten is een samenwerking opgezet met Het Nieuwe Instituut en de Royal College of Art in London. In de vervolgfase wordt een verzameling van essays opgesteld en uitgegeven via een online platform.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Over de Grenzen

CAS Studio, 2017

€7.280
CAS Studio constateert dat de fysieke grenzen in Nederland lijken te zijn verdwenen met het ondertekenen van het Schengenverdrag. Middels een ontwerpend onderzoek wil de aanvrager kijken wat de verbinding is tussen de ruimtelijke verschijningsvorm van een grens en de abstracte discussie rondom (open) grenzen in Europa. Centraal staat de grenszone tussen Nederland en België. De aanvrager merkt op dat in deze grensregio zich tevens een interessant probleem aftekent: waar het enerzijds een belangrijke verbinding vormt naar economische centra in buurlanden, hebben deze gebieden in België en delen van Limburg en Zeeland tegelijkertijd te stellen met de gevolgen van economische teruggang en ruimtelijke krimp. Tijdens de startfase worden verschillende ruimtelijke voorstellen ontwikkeld voor het grensgebied die allen ingaan op deze tegenstrijdige problematiek. Hiervoor wordt het kernteam uitgebreid met verschillende professionals vanuit de ontwerpdiscipline en het historisch vakgebied. Daarnaast benadert de aanvrager tijdens de startfase verschillende lokale overheden en andere instanties om aan het vervolgtraject deel te nemen. De voortgang en de resultaten zullen voor vakgenoten worden gepubliceerd en via een web-platform met een breder publiek gedeeld.
krantenkoppen.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

De rechtvaardige stad

Trancity, 2017

€7.500
Trancity en MUST stedenbouw stellen dat de ruimtelijke ontwikkeling steeds minder sociaal-cultureel wordt gestuurd en dat de economische betekenis van ruimte dominant is geworden. Ze starten daarom een onderzoek om de balans tussen economische en sociaal-culturele dynamiek te analyseren en herstellen. In de duiding van de balans wordt gekeken naar verschillende thema’s waarin ruimtelijke ontwikkeling en de publieke taak van de stedenbouw samenkomen, zoals woningbouw, publieke voorzieningen en publieke ruimte. Tijdens de startfase gaat het team bestaande literatuur en onderzoek inventariseren, een verkenning doen naar ontwerpend onderzoek rond geldstromen in de wijkontwikkeling en een besloten conferentie organiseren met deskundigen van verschillende disciplines. Uitkomsten worden samengevoegd in een publiek essay dat bovendien als onderlegger dient voor de vervolgaanvraag. Uiteindelijk wil het team toewerken naar een boek met meerdere essays waarin problemen van een disbalans worden geduid en gezocht wordt naar nieuwe oplossingen. Naast de publicatie organiseert de aanvrager een aantal publieke bijeenkomsten om dit thema en de resultaten te bespreken.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Website / applicatie

Platform Wederopbouw Rotterdam

Platform Wederopbouw Rotterdam, 2017

€30.000
Platform Wederopbouw Rotterdam wil een virtueel museum over de wederopbouw van Rotterdam realiseren. Met foto's en verhalen over gebeurtenissen, gebouwen en mensen willen zij de periode van de wederopbouw tot leven brengen. Via hun website, rondleidingen, lezingen en andere activiteiten wil het Platform inwoners, bezoekers, betrokkenen en liefhebbers van Rotterdam de informatie laten ontdekken. De aanvraag betreft het creëren van online content voor het virtuele museum. Dit museum richt zich niet alleen op het inzichtelijk maken van architectuurhistorische kennis, maar ook op het ontsluiten van informatie op cultuurhistorisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Voor de ontwikkeling van de content werkt Platform Wederopbouw Rotterdam samen met een reeks gemeentelijke organisaties, musea, stichtingen en bewoners. Naast het bundelen en delen van kennis op één plek wil Platform Wederopbouw Rotterdam met het virtuele museum een bijdrage leveren aan de bewustwording van de wederopbouwgeschiedenis van de stad. Het project beoogt ook een bijdrage te leveren aan bredere vraagstukken in de stedelijke ontwikkeling en de vraag hoe cultureel erfgoed levend kan worden gehouden.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepsalonedelmobile2018.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
deceuvelweb.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader