stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
adelproducties.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

Beter Nederland

ADEL PRODUCTIES, 2017

€25.000
Beter Nederland is een documentaire van 55 minuten over de missie en agenda van de huidige Rijksbouwmeester, Floris Alkemade. De documentaire gaat in op de manier waarop Floris Alkemade ontwerpkracht inzet om innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals vluchtelingenhuisvesting, het tekort aan betaalbare woningen, de vernieuwing van naoorlogse stadswijken en leegstand. In de documentaire ontmoet de Rijksbouwmeester zijn vakgenoten; architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, bouwers en bewoners. Er wordt gefocust op drie grote prijsvragen die Alkemade heeft geïnitieerd: ‘A home away from home’, over de huisvesting van vluchtelingen; ‘Who cares?’ waarin gezocht wordt naar nieuwe zorgconcepten en samenlevingsvormen; en de prijsvraag ‘Brood en spelen’ die in 2017 wordt uitgeschreven. De film geeft inzage in de werkwijze van de huidige Rijksbouwmeester en laat een breed publiek kennismaken met de hedendaagse ontwerppraktijk. Voor de distributie wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals Het Nieuwe Instituut, Arcam, Pakhuis De Zwijger, Academie voor Bouwkunst en verschillende universiteiten.
europannlweb.jpg

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

Europan 14

EUROPANNL, 2017

€50.295
Stichting Europan NL blaast de Nederlandse tak van de Europese architectuurprijsvraag nieuw leven in en kiest daarbij voor een nieuwe koers. De belangrijkste aanpassing is dat Europan zich bij nieuwe edities steeds aan één stad committeert en zowel inhoudelijk als organisatorisch bij het hele proces betrokken blijft; van voorbereiding tot aan start ontwikkeling. Op deze manier wil ze samen met alle belanghebbenden tot relevante opgaven en realistische ontwikkellocaties komen. Daarnaast wil ze het zicht op realisatie vergroten door tijdens het hele proces zowel de opdrachtgevers als de prijswinnaars te begeleiden. Deze 14e editie vindt plaats in Amsterdam, waar men reeds de intentie heeft uitgesproken om de prijswinnaars via een opdracht bij de ontwikkeling van de locaties te betrekken. EuropanNL organiseert de 14e editie in drie fasen. De eerste fase die op het voorbereiden van de prijsvraag was gericht is reeds afgerond. Deze aanvraag behelst de tweede en derde fase gericht op het uitvoeren van de prijsvraag, het begeleiden van de winnaars en het ondersteunen van de gemeente Amsterdam bij het ontwikkelproces.
thesugarfactory.jpg

Deelregeling Architectuur Festival

SUGAR FACTORY

The Sugar Factory, 2017

€45.725
Het Sugar Factory project is een vier maanden durend festival dat zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige SuikerUnie fabriek in Groningen. Het project vormt een doorontwikkeling op het Farm of the World initiatief van Claudy Jongstra en is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In het festival staan de disciplines textielontwerp, gastronomie, productvormgeving, mode en architectuur centraal. De initiatiefnemer vraagt subsidie aan voor de architectuurprojecten, die betrekking hebben op het ontwerp van de buitenruimte en op het ontwerp van een brug tussen het SuikerUnie-terrein en de naburige wijk Vinkhuizen. Het eerste project moet in relatie staan tot het inhoudelijke programma van het festival en de productie van grondstoffen voor het onderzoekslaboratorium faciliteren, het tweede project moet een duurzaam onderdeel worden van de toekomstige ontsluiting van het terrein. Het programma wordt uitgevoerd in de vorm van een matchmaking traject, waarin vijf talentvolle architecten en landschapsarchitecten aan ervaren bureaus worden gekoppeld om onder begeleiding aan de opgaven te werken. De ervaren bureaus worden daarin ondersteund door Jorn Konijn, curator van het festival. Voorafgaand aan dit traject voert Crimson Architectural Historians een voorstudie uit. Verder zullen diverse belanghebbende partijen zoals de provincie, de gemeente, de beheerder en ontwikkelaar van het terrein en lokale debatcentra bij het project worden betrokken.
unfairamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

UNFAIR AMSTERDAM

UNFAIR AMSTERDAM, 2017

€25.000
Unfair Amsterdam is een kunstbeurs die zich tot doel stelt talentontwikkeling en professionalisering van jonge kunstenaars te bevorderen. De editie in 2018 vindt in de Zuiveringshal op het Westergasterrein in Amsterdam plaats waarin 40 kunstenaars die in de eerste 10 jaar van hun carrière exposure staan hun werk presenteren. Voor deze editie organiseert de aanvrager samen met UNStudio een ontwerpwedstrijd voor het ruimtelijk ontwerp van de beurs. Een voordrachtcommissie draagt een longlist van 10 opkomende architecten voor, waarvan 3 ontwerpers geselecteerd worden om een schetsontwerp te maken. Vervolgens wordt het winnende ontwerp op de beurs uitgevoerd. Daarnaast wordt een speciaal randprogramma gewijd aan de ontwerpers en hun praktijk.
anaarchitecten.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

ANA GOES EUROPE

ANA Architecten, 2017

€14.000
ANA Architecten stelt dat de opgave binnen de Nederlandse woningbouw aan het veranderen is. Daarom heeft ze een onderzoekstraject gestart om de rol van architecten bij de aanpak van toekomstige woningopgaven te verkennen. Dit doet zij in Europees perspectief omdat de vraagstukken die de woningbouw in Europa beheersen veel overeenkomsten kennen. Tegelijkertijd is de context overal net anders en de processen, rolverdeling en financieringssystemen verschillen. Daarbij verschilt de rol van architect sterk. Om hierop te reflecteren organiseert de aanvrager een rondreis door Europa, bezoekt woningbouwprojecten en praat met architecten, opdrachtgevers, gemeentes, mensen uit het onderwijs en onafhankelijk denkers over hun ideeën en ervaringen met woningbouw. Na een reis naar Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland bezoekt de aanvrager deze zomer een aantal Franse steden, te weten Parijs, Lille, Lyon en Bordeaux. Gedurende de reis geeft ze lezingen over haar bevindingen en publiceert ze in haar blog, op Archined en op A10, European architecture magazine. Na de reis organiseert de aanvrager workshops en lezingen in Nederland om de bevindingen te delen en geeft ze die ook in een publicatie uit.
thijsdezeeuw.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

de dierentuin van het antropoceen

Thijs de Zeeuw - Landschapsarchitect, 2017

€7.470
Thijs de Zeeuw gaat met ‘De dierentuin van het antropoceen’ op zoek naar nieuwe inzichten en perspectieven op de veranderende relatie tussen mens en natuur. Het antropoceen is de voorgestelde naam van het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Via een tweeledig onderzoek maakt de aanvrager een overzicht van bestaande kennis met betrekking op de mens-natuur relatie binnen het antropoceen; en hoe deze kennis ingezet kan worden voor het ontwerpen van een revolutionaire nieuwe dierentuin. De startfase richt zich op het koppelen van een multidisciplinair netwerk van wetenschappers en ontwerpers. Aan de hand van gesprekken met deze experts worden een zestal concrete ontwerpopgaven voor dierentuinverblijven geformuleerd. Het project wordt afgesloten met een bijeenkomst voor experts en ontwerpers waarop de experts een korte presentatie geven van hun visie op de relatie mens - natuur. Op dit mini-symposium staat kennisdeling tussen wetenschap en ontwerp centraal; worden gezamenlijk de cases geformuleerd, ontwerpteams samengesteld en een antropoceen catalogus gemaakt. Deze catalogus vormt tevens het startdocument voor het vervolgproject.
vanderlaanstichting.jpg

Deelregeling Architectuur Website / applicatie

De schatkamer van Dom Hans van der Laan

Van der Laan Stichting, 2017

€30.000
Het archief van Dom Hans van der Laan - een Nederlandse benedictijner monnik en architect, bekend om zijn werk in de door hemzelf ontwikkelde maatverhouding op basis van het plastisch getal en grondlegger van de Bossche School - bestaat uit 4500 tekeningen, geschriften, geluidsfragmenten en enkele meubels en foto's van gerealiseerde ontwerpen. De Van der Laan stichting ontsluit deze schatkamer op innovatieve wijze voor een breed publiek. Via een interactieve website wordt inzicht gegeven in het gedachtegoed van Van der Laan. Daarbij worden de werken multimediaal met onder meer foto’s, tekeningen, animaties en geannoteerde, navigeerbare 3D bestanden in beeld gebracht, waardoor het niet alleen voor het brede publiek maar ook voor ingewijden interessante informatie biedt.
curatorialresearch.jpg

Deelregeling Architectuur Tentoonstelling

Eindhoven School Revisited

Curatorial Research Collective, 2017

€16.510
In de jaren '80 ontwikkelde zich een nieuwe generatie Nederlandse architecten die ondanks een wisselende architectuursignatuur toch onder eenzelfde nieuwe stroming konden worden geschaard: de Eindhovense School. Belangrijke aanstichters van dit gedachtegoed waren Geert Bekaert, Joost Meuwissen en Gerard van Zeijl. In plaats van een eenduidige vormentaal delen zij juist een theoretische aanpak en benadering van architectuur. Onder hen zijn invloedrijke Nederlandse architecten als Jo Coenen, Wiel Arets, Wim van de Bergh, Sjoerd Soeters, Martien Jansen, René van Zuuk en Bert Dirrix. De Curatorial Research Collective wil dit gedeelde gedachtegoed nu opnieuw bekijken en zich verdiepen in de intellectuele context die hieruit is voortgekomen. Door middel van een tentoonstelling en een publiek symposium wil de aanvrager het nalatenschap van deze stroming tonen om te zien wat de impact is op hedendaagse architecten en architectuur in Nederland. De tentoonstelling zal plaatsvinden in het bouwkunde gebouw van de TU Eindhoven en richt zich op de drie protagonisten, de impact op de architectuuropleiding, het werk van de afstammende architecten en de culturele contextualisering van hun werk. Tijdens een tweedaags symposium in het Van Abbemuseum zullen enkele architecten hun werk toelichten binnen deze context, maar is er ook ruimte voor debat over de architectuuropleiding in brede zin en de impact ervan op de architectuurpraktijk. De aanvrager beoogt hiermee samen met een breed publiek reflectie te bieden op de Eindhovense School alsook een doorzicht te bieden naar de toekomst van een theoretische aanpak in de architectuur.
uitgeverijkunst.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Groene parels van Overijssel - Verhaal van historische landschapsparken

Uitgeverij de Kunst, 2017

€8.000
Uitgeverij Waanders en de Kunst publiceert een boek over cultuurhistorische en verhalende kenmerken van Overijsselse landschapsparken. Bijna 10% van de provincie bestaat uit landgoederen die in een periode 1780-1815 zijn aangelegd. Samen vormen ze een waardevolle collectie van groen erfgoed. De parken zijn veelal ontworpen door de relatief onbekende hovenier en tuinarchitect G.A. Blum, tijdgenoot van J.D. Zocher en voor het noordelijke deel van het land minstens zo belangrijk voor de ontwikkeling en verspreiding van de landschapsstijl. Door een gebrek aan kennis van de historische ontwikkeling en de bijzondere kernkwaliteiten van deze parken dreigen bepalende elementen en structuren echter verloren te gaan, waardoor de kwaliteit én het verhaal van dit groene erfgoed straks niet meer kan worden ervaren. Via de publicatie Groene Parels van Overijssel en aanvullende activiteiten wordt die kennis voor een breed publiek ontsloten en de vindbaarheid en het bewustzijn voor het belang van behoud en ontwikkeling vergroot. Tot slot biedt het landgoedeigenaren, betrokken instellingen én de politiek handvatten bij urgente beheer- en onderhoudsopgaven en nieuwe opgaven ter versterking van de onderlinge samenhang en kwaliteit.
edwintrommelen.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

Het zilveren jubileum van een bouwkavel

Edwin Trommelen, 2017

€25.000
Edwin Trommelen wil de realisering van het laatste grote bouwblok van het plan Borneo Sporenburg vastleggen in een documentaire. Voor het perceel aan de Ertskade zijn inmiddels vier woonblokken ontworpen en nu wordt het laatste ontwerp – De Steltloper – na ruim 20 jaar eindelijk gebouwd. In de documentaire wil de aanvrager terugkijken op de voorgeschiedenis van het plan, de eerdere ontwerpen voor deze plek en de ontwikkelingen in de Nederlandse bouwwereld van de afgelopen vijfentwintig jaar. Een scala aan tendensen trekt voorbij: het succes van een hippe nieuwe vinexwijk; de verhouding politiek en woningbouw; het gapende gat tussen sociale huur en vrije sector; crisis in de bouwwereld; bewonersinspraak; overheidsbemoeienis en onuitgevoerde plannen. Het doel is om de motieven en beweegredenen van de architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers en projectontwikkelaars te tonen. Daarnaast geeft de film inzicht in de werking van de tijd bij langdurige bouwprojecten: welke invloed economie, demografie of politiek hebben op de besluitvorming. Tot slot toont het de mening van de buurt op het gebouw, waarbij ook het tekort aan betaalbare huurwoningen in Amsterdam wordt aangekaart. Voor het maken en vertonen van de film zoekt de aanvrager in eerste instantie samenwerking met architectuurorganisaties in Amsterdam en omgeving.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker12oktober2017.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ont... meer >
graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader