stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Met het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018) geeft het Stimuleringsfonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed.

militair.jpg

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

18 april 2018
H+N+S Landschapsarchitecten zoekt samen met belanghebbende partijen naar nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken voor Fort Pannerden, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
In vervolg op hun eerdere ‘Energielinie’ onderzoek, is H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten aan de slag met een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij dient Fort Pannerden dat de komende jaren met een energie-intensief programma wordt geladen als casus. De linie is genomineerd als UNESCO werelderfgoed, wat specifieke randvoorwaarden schept voor eventuele ruimtelijke ingrepen. Daarom wordt samen met belanghebbende partijen verkend hoe de groeiende energievraag op een duurzame wijze op en in de directe omgeving van het fort kan worden ingepast, zodat deze ingreep de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed versterkt. In de startfase wordt via een aantal workshops en verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp voor deze casus, die model staat voor de verduurzaming van andere forten binnen de linie.Dit project werd in juni 2017 geselecteerd als een van de vier projecten binnen de Open Oproep Nieuwe Energie voor het landschap en ontving een startsubsidie van €10.000.

gerelateerd:

x
regio
x
erfgoed & ruimte
bovenhetmaaiveld_th.jpg

Energietransitie in het cultuurlandschap - casus Boven het maaiveld

Het veenweidelandschap staat onder druk door bodemdaling en vernatting. NOHNIK ziet dat er al veel onderzoek is gedaan naar nieuwe vormen van landbouw door middel van natte teelten die als vanzelfspre... meer >
regioerfgoed & ruimte
micRO_th.jpg

micRO - Nieuwe Gracht

Een team van regionaal planoloog Jan Hein Boersma, socioloog Vera Cerutti en stedenbouwkundige Jan Willem Tap stellen een bottom-up verkenning van regionale dynamiek voor. Zij stellen dat de banken- e... meer >
regio
AMSTERDAMALMEREStrootman_th.jpg

Metropolitane voedselregio Amsterdam-Almere

[i]Strootman Landschapsarchitecten BV en Alterra/WUR[/i] Strootman Landschapsarchitecten onderzoekt welke kansen een landschap dat is ingericht op regionale voedselproductie biedt voor vraagstukke... meer >
regiovoedselketens
SiebeSwartNieuwbouwwijkNoorderplassen_th.jpg

Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit nieuwe programma geeft het Stimuleringsfonds Creati... meer >
stadregiocirculaire economiegebiedsontwikkelingtuin en landschap
flevopolder_th.jpg

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen moet de winning uit hernieuwbare energiebronnen flink worden opgeschaald en dat legt een zichtbare claim op het landschap. Door ontwerpkracht in te zett... meer >
erfgoed & ruimte
techsafari04hackwerk_th.jpg

AgTech.nl – Food Hackathons

[i]Hackwerk Advies en Bureau YAP[/i] AgTech.nl richt zich op nieuwe technologische marktkansen voor agrarisch ondernemers die in regionale voedselsystemen opereren. Het team stelt dat economische, ... meer >
regiovoedselketens
LandscapingthefoodagroasdePeel_th.jpg

Landscaping the food

[i]Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen[/i] De onderzoekers van Landscaping the food stellen dat ontwerp een krachtig middel is om zichtbaar te maken hoe in ons voedselsysteem ... meer >
regiovoedselketens
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu_th.jpg

Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen

Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
erfgoed & ruimte
nieuweopenoproepenerfgoedruimte_th.jpg

Nieuwe Open Oproepen Erfgoed & Ruimte

Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
erfgoed & ruimte
BoterbijdevisTheCloudCollective_th.jpg

Boter bij de vis

[i]The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB[/i] Boter bij de vis is een ontwerpend onderzoek naar een nieuwe benadering van de voedselvoorziening. Het team stelt dat het verknopen ... meer >
regiovoedselketens
37elementensmv_th.jpg

Kansen voor ontwikkeling Biobased Delta

De traditionele landbouw in Nederland staat onder druk. Dat merkt ook de Zuidwestelijke Delta. Kan de inzet van gewassen en reststromen uit de landbouw ter vervanging van fossiele brandstoffen de inte... meer >
regiocirculaire economie
bovenhetmaaiveld_th.jpg

Selectie Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Nieuwe energie voor het landschap II. Alle projecten richten zich via verschillende schaalniveaus op het zoeken naar de meerwaarde van een cult... meer >
erfgoed & ruimte
rwziterwormvogelvluchtCEPlowweb_th.jpg

M3H:De kracht van het Limburgse landschap

Waarom zou je importeren wat je zelf ook kunt produceren? Circulair Erfgoed Parkstad stelt voor om kastelen, kloosters en hoeves rond Heerlen weer zelfvoorzienend te maken om de lokale economie te sti... meer >
regiocirculaire economievoedselketens
klimaatbestendigewijkaanpak_th.jpg

Selectie Open Oproep Stedenbouw voor extremen II

Vier voorstellen zijn geselecteerd binnen de Open Oproep Stedenbouw voor extremen II. De geselecteerde projecten lopen uiteen van een onderzoek naar klimaatadaptieve ingrepen vanuit de watersystemen i... meer >
erfgoed & ruimte
StimuleringsfondsVrijdagHannekeWetzer1_th.jpg

Verslag bijeenkomst Proeftuin Eindhoven

Vernieuwen met beleid Stadslabs poppen op in steeds meer steden, mede met steun van het Stimuleringsfonds. Samen met het VPRO Medialab en Baltan Laboratories organiseerde het fonds op 23 oktober ti... meer >
regiogebiedsontwikkelingstadslabs
006representatieveafbeelding_th.jpg

Feeding the City - Circular Landscapes

Samen met Trends & Concepts voert Circular Landscapes een ontwerpend onderzoek uit dat zich richt op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de vo... meer >
regiocirculaire economievoedselketens
DeZoetwatercooperatieZoetwaterbatterij_th.jpg

De zoetwatercoöperatie

[i]Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk[/i] Landschapsarchitecten Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk stellen dat verzilting een van de grootste bedreigingen voor de voedselprodu... meer >
regiovoedselketens
keizerswaard02_th.jpg

Op zoek naar de nieuwe Wijkgedachte

Zeventig jaar geleden stond Nederland voor een ongekende bouwtaak: er moesten ruim twee miljoen huizen gebouwd worden, in antwoord op de geboortegolf na de oorlog en het nijpende woningtekort. Nog ste... meer >
Het Nieuwe Gasthuiszorg in de wijkerfgoed & ruimte
005representatieveafbeelding_th.jpg
nieuwsbrief

Boven het maaiveld: ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied

Het veenweidelandschap staat onder druk door bodemdaling en vernatting. NOHNIK ziet dat er is al veel onderzoek is gedaan naar nieuwe vormen van landbouw door middel van natte teelten die als vanzelfs... meer >
tuin en landschap
005representatieveafbeelding_th.jpg
nieuwsbrief

Daar bij die Molen

Met het project ‘Daar bij die Molen’ gaat v-eld in samenwerking met Urgenda een rondreizend event opzetten, waarbij het publiek kennis kan nemen van de energieopgave en tegelijk op concreet, lokaa... meer >
stedenbouwtuin en landschapinteractief
loader