stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Van Woonwijk naar Leefwijk
vanwoonwijknaarleefwijk.jpg

Van Woonwijk naar Leefwijk

De Unie Architecten, 2018

€10.000
De Unie Architecten, TD en Lilith Ronner van Hooijdonk grijpen de Woonvisie van de gemeente Groningen aan voor een onderzoek naar nieuwe woontypologieën voor vitale en gezonde woonwijken. Het onderzoek zal zich richten enerzijds richten op de ontwikkeling van nieuwe woningtypen, anderzijds op de kwaliteit van de woonomgeving. Van woonwijk naar leefwijk is het uitgangspunt. Vijf wijkvernieuwingswijken in Groningen vormen het werkgebied: Selwerd, Beijum, De Wijert Noord, Indische Buurt en De Hoogte. Insteek is om binnen het kader van de wijkvernieuwingsopgave in deze vooroorlogse, naoorlogse en jaren zeventig ‘bloemkoolwijken’ de ruimtelijke parameters voor vitale en gezonde woonwijken te onderzoeken. In het onderzoek werken de Unie, TD en Lilith Ronner van Hooijdonk samen met Groninger woningcorporaties Nijestee en Lefier, projectontwikkelaars, Bpd en VanWonen, Estheticon, het Healthy Ageing Network Noord-Nederland, het Atelier Rijksbouwmeester en de organisatoren van de conferentie Building the Future of Health in 2016. In de uitvoering van het onderzoek worden daarnaast ook wijkbewoners en andere lokale betrokkenen actief betrokken.

meer toekenningen

008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Steim 2019-2020

2018

€480.000
Onder voorwaarde toegekend, € 240.000 per jaar gedurende twee jaar

Steim (STudio for Electro-Instrumental Music) is een netwerklab met een onderscheidende oriëntatie op muziek en geluid. De organisatie richt zich op het leggen van verbindingen en relaties, zowel tussen disciplines als maatschappelijke domeinen en stelt fundamentele vragen die te maken hebben met de context van geluid en muziek. Ze biedt infrastructuur aan makers om te experimenteren in de vorm van kennis en ervaring, werkplaatsen, studio’s, zalen, apparatuur en presentatieruimtes voor geluidskunst. Steim verricht onderzoek vanuit een drielagenmodel:
1. Artistiek onderzoek binnen geluidskunst en digitale cultuur. Binnen deze laag wordt samengewerkt met individuele makers, maar ook met andere labs en werkplaatsen, met HBO kennisinstellingen en universiteiten.
2. Verbindingen binnen kunst en cultuur. Vanuit het experiment met geluid en muziek in context worden relaties gelegd met andere domeinen, zoals beeldende kunst, architectuur en productontwerp. Een van de activiteiten hierbinnen is het ‘Klinkklaar’ project, een samenwerking tussen Beeldenstorm, EKWC, het Glasmuseum, Muziekgebouw aan ’t IJ en Steim
3. Verbindingen met de samenleving: zorg en onderwijs. Met verschillende partners experimenteert Steim met de rol van geluid en muziek in de zorg. Ook onderzoekt ze mogelijkheden voor vernieuwing binnen het onderwijs. Naast onderzoek presenteert Steim geluidskunst binnen het project ‘TONE’ en door concerten met partners te organiseren.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

BioArt Laboratories 2019-2020

2018

€200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 100.000 per jaar gedurende twee jaar

BioArt Laboratories zet in op het begeleiden van talent en het ontwikkelen van innovatieve methoden en producten die een nieuwe dimensie geven aan zowel culturele domeinen als aan die van de technologie en Life Sciences. Met haar hybride lab en atelier biedt de organisatie werkgelegenheid en begeleiding aan jonge professionals uit de creatieve industrie en de technische wetenschappen. Voor de periode 2019-2020 is een programma opgesteld, rondom drie speerpunten: 1. De input voor co-creatie optimaliseren; 2. Het platform voor co-creatie consolideren; 3. Impact van co-creatie garanderen.
De speerpunten krijgen concreet vorm in negen projecten, ‘Curiosity Cultivator’, ‘Culture Collider’, ‘BAD-award’, ‘Hybrid laboratory’, ‘Materialenbank’, ‘Living Network’, ‘Exposities’, ‘Debatten’ en ‘Masterclasses/workshops’. Input voor de activiteiten is voor een groot deel afkomstig van de vijf (internationale) toptalenten die deel uitmaken van de ‘Talent Pressure Cooker’. Binnen dit programma selecteert BioArt Laboratories vijf jonge makers middels een open call. De selectie krijgt een werkplek en wordt begeleid in hun kunstenaarschap, professionalisering en verbreding van hun netwerk. Voor 2019 en 2020 zijn overkoepelende thema’s vastgesteld die richting geven aan de activiteiten. Voor 2019 is dit ‘Water’, een verwijzing naar de actuele waterproblematiek, waaronder het efficiënt zuiveren, preserveren en circuleren van een gelimiteerde watervoorraad. Het thema in 2020 is ‘Terra Incognita’. Hierin ligt de nadruk op het verkennen van onbekend terrein en het verleggen van grenzen. BioArt Laboratories werkt samen met een breed pallet aan lokale, nationale en internationale partners uit overheid, kunst- en cultuursector, onderwijs en bedrijfsleven, zoals de Koninklijke Landmacht, Waterschap de Dommel, NWO, UVA, TU Delft, Design Academy Eindhoven, MU en NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research. Met al haar activiteiten beoogt BioArt Laboratories bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame en voor iedereen toegankelijke leefbare wereld.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's

Lima 2019-2020

2018

€230.000
Onder voorwaarde toegekend, € 115.000 per jaar gedurende twee jaar

Lima is een internationaal expertisecentrum op het gebied van archivering en distributie van digitale kunst. De organisatie werkt op het snijvlak van beeldende kunst, film en digitale cultuur. Het jaarprogramma van Lima voor 2019-2020 bestaat uit drie programmalijnen. Ten eerste zet Lima het programma 'Unfold' voort dat zich richt op herinterpretatie en notatie als artistiek experiment. Hieruit volgt een serie workshops. Binnen de programmalijn ‘onderzoek en ontwikkeling’ stelt Lima technisch innovatief onderzoek naar dynamisch archiveren,emulatie en
documentatie en digital repository centraal. Tot slot zet Lima zich in voor het tonen van en reflecteren op digitale kunst, in de vorm van het discursieve vertoningsprogramma Cultural Matter. Lima sluit haar programma 2019-2020 met een tweedaags festival. Al naar gelang de aard van het project worden partners betrokken. Voor UNFOLD werkt Lima samen met Jan Robert Leegte, IMA en Ars Electronica (Oostenrijk), SUPSI (Zwitserland), UBU (Kroatie), voor de workshops werkt Lima samen met Creative Coding Utrecht en iMal, BrusselDynamisch archiveren, emulatie en documentatie wordt in samenwerking met Rhizome en mediakunstenaars waaronder Aymeric Mansoux, Marlous van der Valk, Dave Griffiths, Constant Dullaart en Harm van den Dorpel uitgevoerd. Ook wordt nauw samengewerkt met CoP, Hek (Haus der Electronische Kunst Basel), het Netwerk Digitaal Erfgoed, DEN en universiteitent. Voor nieuwe technologieën en modellen voor kennisoverdracht werkt Lima samen met het publiek, musea en Wikipedia.
008representatieveafbeeldingnnn.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Next Nature Network 2019-2020

2018

€240.000
Onder voorwaarde toegekend, € 120.000 per jaar gedurende twee jaar

Next Nature Network onderzoekt vanuit een 50 jaren plan hoe we kunnen ontwerpen, bouwen en leven in een door mensen veroorzaakte natuur. Uitgangspunt is het inzicht dat technologie zo complex, intiem en autonoom wordt dat we het als een ‘next nature’ ervaren. Onder het motto ‘Humane technology’ wordt onderzocht hoe we kunnen ontwerpen en leven in de next nature. Het programma 2019-2020 is ingedeeld langs een drietal programmalijnen: Intieme Technologie, Next Natural Habitat en Mens van Morgen. Binnen deze lijnen zijn onder meer de volgende activiteiten gepland: ‘Next Senses’: een onderzoek waarin jonge ontwerpers, speculeren over nieuwe zintuigen; ‘ECOcoin.com’: een alternatieve cryptomunt die positieve duurzame acties beloont; ‘Future Food Formula’: een mobiele expo over gepersonaliseerde groenten als eerste stap in het kookproces; en Save the Humans: een typografische film over de bedreigingen voor de toekomst van de mens. Aanvullend wordt geïnvesteerd in het online platform nextnature.net en beoogt Next Nature een publieke, vaste locatie waar de next nature permanent te zien is. Al naar gelang de aard van het project worden diverse partners betrokken. Zo werkt Next Nature samen met de TU Eindhoven, Maxima Medisch Centrum en Philips Design op het gebied van onderzoek, met de Dutch Design Week en WDCD voor presentaties en met de VPRO, Trouw en De Correspondent als mediapartners.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scitpwebsite720x480nuonline.gif
Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent en portretteert daarmee alle individuele praktijken van ontwerp... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
loader
loader
loader