stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Open Oproep Egypte: Darb el Labana Lab
ladahrsakweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Egypte: Darb el Labana Lab

Bureau LADA, LALA Studio en CILAS, 2018

€15.000
Bureau LADA (NL), LALA Studio (EG) en CILAS (EG) zetten het Darb el Labana Lab op dat zich richt op de historische wijk Darb el Labana in islamitisch Caïro. De wijk is rijk aan cultureel erfgoed, maar dit manifesteert zich voornamelijk in vervallen monumenten. Het erfgoed wordt als last en blokkade ervaren voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast kampt de wijk met een krimpende en vergrijzende gemeenschap, die over het algemeen beperkt toegang heeft tot basis voorzieningen, zoals water, elektriciteit, zorg en onderwijs faciliteiten. LALA Studio is gevestigd in de wijk en voelt zich sterk betrokken. Zij ziet potentie in revitalisering van de wijk door te vertrekken vanuit het culturele erfgoed. Samen met Bureau Lada ondernemen zij interventies in de semi-publieke ruimte om bewustzijn te creëren onder de gemeenschap en zodoende tot een gezamenlijke toekomst te komen, met erfgoed als startpunt en aanjager van verandering. In het opzetten en uitvoeren van de activiteiten richten zij zich op verschillende doelgroepen en thema’s, zoals jongeren en ecologie. In de startfase worden de partnerschappen voor de realisatie van de interventies bestendigd en het programma uitgewerkt.

meer toekenningen

006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Cycling for a better city

Artgineering/ Novusens/ Sustainable Solutions, 2018

€15.000
‘LÜLEBURGAZ BISIKLETE BINIYOR – cycling for a better city’ is een geïntegreerde fietsstrategie en roadmap voor de stad Lüleburgaz, dat functioneert als een katalysator voor duurzame en inclusieve stadsontwikkeling. In 2017, organiseerde deze middelgrote gemeente het ‘Cycling Year’ met zo’n vijftig activiteiten om de acceptatie van fietsen te bevorderen met daarbij een nadruk op vrouwen. Sustainable Solutions (NL), Artgineering (BE) en Novusens (TR) gaan verder met de ambities van de gemeente en ontwikkelen een fietsplan waarbij zij de creatieve ‘hubs’ in de stad verbinden. Deze hubs zijn de zeven sociaal-culturele academies rondom en in het centrum van de stad: ‘Lüleburgaz Stars Motor-Bicycle Academy’, ‘Lüleburgaz Stars Women’s Academy’, ‘Lüleburgaz Stars Football Academy’, ‘Lüleburgaz Stars RC Circuit’, ‘Lüleburgaz Stars Art Academy’ en ‘Lüleburgaz Stars Swimming Academy’. Op basis van drie workshops wordt een geïntegreerd framework opgesteld bestaande uit drie onderdelen: A) ‘hardware’ met daarin de infrastructuur elementen, B) ‘software’ met daarin de culturele, sociale en religieuze aspecten, inclusief een communicatieplan en C) ‘orgware’ bestaande uit een organisatie- en financieel plan. In fase 1 vindt de eerste tweedaagse workshop plaats in Lüleburgaz, waar relevante beleidsmakers, ingenieurs, stedelijk ontwerpers en creatieve ondernemers aan deelnemen. Daarnaast is de gemeente van plan een smart bicycle sharing sytem te introduceren. Het team zal onderzoeken welk systeem locatie-specifiek de beste oplossing biedt en dit onderzoeken met de gebruikers en bezoekers van de zeven academies.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Izmir Metabolic Cycling Network (MCN)

FABRICations en WRI Turkey, 2018

€15.000
‘Izmir Metabolic Cycling Network’ (IMCN) is een ontwerpend onderzoek van FABRICations (NL) en WRI Turkey Sustainable Cities (TR) waarin fietsen wordt gezien als een motor voor duurzame stedelijke ontwikkeling en manier om kwesties als afval, gentrificatie en het verbeteren van de openbare ruimtes aan te pakken. In het ‘Izmir Sustainable Transportation Project’ van WRI Turkey Sustainable Cities kwam naar voren dat de bevolking in Izmir, de derde grootste stad in Turkije, een sterke behoefte heeft aan een betere fietsinfrastructuur. IMCN beoogt deze infrastructuur te versterken door hieraan verschillende functies toe te voegen. Tijdens de startfase analyseert het team de mobiliteitsstromen aan de hand van verzamelde data, doet zij veldonderzoek en organiseert een workshop. In de vervolgfase staan een serie lokale workshops centraal en ontwikkelt het team twee eindproducten: een interactieve stadskaart met het nieuwe fietsnetwerk en de sleutellocaties en een augmented reality interface app om het publiek en stakeholders te betrekken bij het ruimtelijk ontwerp. De gemeente, het Izmir Tarih Project Center/Izmir Tarih Design Studio, TARKEM Association of Kemeralti Tradesman, Izmir Bicycle Association, BISIM Izmir Bike Sharing System en academici van Izmir High Technology University en Dokuz Eylül University worden ook betrokken.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: Toroslar Interactive CityLab

Stichting Play the City en Universiteit Mersin, 2018

€15.000
Play the City (NL) en de Faculteit Bouwkunde van de Universiteit Mersin (TR) introduceren een interactieve methode van stad maken en zetten het Toroslar Interactive Citylab op in de gemeente Toroslar in de regio Mersin. Sinds 1980 is Toroslar een bestemming gebleken voor migranten en door de oncontroleerbare bevolkingsgroei zijn verschillende uitdagingen ontstaan, zoals de sociale isolatie van gemeenschappen en degradatie van natuur en historische gebieden. De gemeente Toroslar heeft de Universiteit Mersin gevraagd hoe zij meer sociaal en duurzaam bewustzijn kunnen creëren bij burgers, investeerders en ontwikkelaars. Hiervoor is Play the City bij het project betrokken geraakt. Met het Toroslar Interactive Citylab beoogt het team de huidige praktijk van projectontwikkeling te beïnvloeden. In het lab ontwikkelt het team een stedenbouwkundige visie voor het archeologische stadsdeel Yumuktepe rondom de rivier Muftu. De visie wordt vertaald in projecten waar in het lab aan gewerkt wordt. Met behulp van de ‘city gaming’ methode van Play the City krijgt een breed scala aan stakeholders - van kinderen tot academici en van lokale politici tot culturele organisaties en stedelijke ontwerpers – de mogelijkheid om hun stem te laten horen in een informele en speelse setting en deel te nemen in het publieke debat en besluitvormingsprocessen. Tijdens de startfase wordt het spel ontwikkelt en betrekt het team Nederlandse experts op het gebied van duurzaamheid. In de vervolgfase vinden onder meer 6 game sessies plaats met zo’n 100 deelnemers.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Turkije: PALANGA

IND [Inter.National.Design] en Kutluğ Atama, 2018

€15.000
PALANGA is een innovatief landbouwproject waarin landbouw, veeteelt, wetenschap, architectuur en kunst wordt geïntegreerd. PALANGA beoogt een nieuwe levendige en sociale landbouw ervaring en creatieve ‘hub’ te creëren die het sociale, culturele en milieu bewustzijn stimuleert. Dit kunst- en landbouw experiment is een initiatief van filmmaker en kunstenaar Kutluğ Atama en beslaat een oppervlakte van zo’n 1.000.000 m2 in de buurt van de stad Erzincan. Arman Akdoğan en Felix Madrazo - oprichters van IND [Inter.National.Design] (NL) – doen ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden en betekenis van een duurzame veeschuur en ontwikkeling van het terrein. De startfase bestaat uit het ontwikkelen van een concept. Hierin combineren zij de nieuwste technologieën van de agri-sector uit Nederland met de beste traditionele landbouwmethoden in Turkije. Het ontwerp is een pionierproject qua duurzaamheid in Turkije, met de nadruk op recycling, hergebruik, gezondheid en het welzijn voor dieren. In de vervolgfase wordt naar een masterplan toegewerkt. Culturele programmering is hier onderdeel van om het gebied te beleven. Naast Turkse boeren, studenten en academici worden diverse experts betrokken waaronder Kees van Reenen (assistant professor Animal Producation Systems Group van de Universiteit Wageningen), Peter Mensinga (multi-disciplinair designer/ingenieur), Barış Samir (bio-gas/biomass expert) en Özgür Şahin (duurzame energie). Net als in veel andere Turkse landbouwsteden vertrekken veel jongeren om economische redenen naar de stad.
006representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Open Oproep Marokko: Affordable Housing Casablanca

bureauSLA and Idmaj Sakan, 2018

€15.000
Affordable Housing Casablanca onderzoekt oplossingen voor huisvesting van met name rurale migranten die zich in de buitenwijken van stad Casablanca vestigen. Op dit moment is de ‘informele’ woningbouw groter dan die van de legale nieuwbouw. De ‘informele’ woningbouw mist een doordachte ruimtelijke inbedding. Terwijl het bij de nieuwbouwwijken ontbreekt aan sociale inbedding. Het uiteindelijke doel is om een zo concreet mogelijke nieuwe stadsuitbreiding te ontwerpen. Het ontwerp van deze nieuwe woonwijk zal een vernieuwend perspectief geven op snelle staduitbreiding vanuit ruimtelijke, sociale, culturele en economische invalshoeken. Dit project dient ter inspiratie, maar ook als concreet advies voor de ‘Villes Nouvelles’. De startfase bestaat uit een ruimtelijke kwantitatieve analyse van oude en nieuwe nederzettingen en het in kaart brengen van regelgeving en mogelijkheden voor (co)financiering. Het onderzoek is tweeledig: een kwantitatieve analyse van stedelijke fenomenen en data en een kwalitatieve analyse op basis van interviews, fotografie en beschrijvingen. Op basis hiervan wordt een locatie vastgesteld. De uitvoering in de vervolgfase is een alternatieve, meer sociale aanpak en uitgewerkt ontwerp voor een nieuwe stadsuitbreiding van Casablanca, met inachtneming van geldende regelgeving. Affordable Housing Casablanca is een project van Bureau Sla in samenwerking met Idmaj Sakan. Deze organisatie houdt zich voornamelijk bezig met het realiseren van low-income housing en in het bijzonder zijn ze actief in het herhuisvesten van bewoners van ‘bidon villes’.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
sx18keepitpodcastbykaylinbalderramaweb.png
Tot 20 juli 2018 staat de ‘panelpicker’ voor het conferentieprogramma van South by Southwest 2019 open voor voorstellen. Nederlandse deelnemers die weten door te dringen tot het officiële program... meer >
openoproepresidencyaritajapan2019.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunste... meer >
loader
loader
loader