stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Energieplantages als ontwerpopgave
lingemerenjpg1440x810q85cropsubsampling2.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Energieplantages als ontwerpopgave

Stichting Probos, 2014

€34.365
Stichting Probos houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met energieteelt van snelgroeiende loofboomsoorten als wilg, populier, els en robinia. Zij wil een instrumentarium ontwikkelen waarmee een goede landschappelijke inpassing van deze energieplantages mogelijk wordt gemaakt. Voor dit project werkt zij samen met H+N+S Landschapsarchitecten. Het onderzoek betreft criteria voor geschikte locaties voor energieplantages en concepten voor een duurzame en aantrekkelijke inpassing en vormgeving. Vier masterclasses vormen de kern van het onderzoek. Tijdens de masterclasses werken landschapsarchitecten en bosbouwers samen aan concrete casussen voor de aanleg van energieplantages. De masterclasses staan voor iedereen open. De casussen worden aangedragen door verschillende participerende terreineigenaren uit de klankbordgroep. Het onderzoek resulteert in een locatiewijzer en concepten voor landschappelijke inpassing. Deze krijgen hun beslag in een praktijkgids, die wordt gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond. Bovendien worden de meest kansrijke ontwerpen uitgewerkt tot definitieve ontwerpen, die de partnerorganisaties concreet kunnen toepassen. De aanvraag betreft het resultaat van een eerder toegekende startsubsidie.

Het boek 'Biomassateelt als ontwerpopgave' is te bestellen via de website van Probos.
afgerond: november '16

website

meer toekenningen

lola.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Future scenarios Chernobyl

LOLA landscape architects, 2017

€27.309
LOLA landscape verricht in haar praktijk onderzoek naar zogenoemde vergeten landschappen, zoals cultuurlandschappen als gevolg van grote rampen ontstaan zijn. Ze onderzoeken hoe de landschappelijke herbestemming als ontwerpopgave opgepakt kan worden en daarmee meer aandacht gegenereerd kan worden om dergelijke landschappen weer meer betekenis te geven. In 2018 organiseert de aanvrager een summer school in Ukraïne van 10 dagen waarin integrale scenario’s en ontwerpoplossingen worden ontwikkeld voor het rampgebied rondom Chernobyl. Voor deze summer school worden internationale experts uit uiteenlopende vakgebieden uitgenodigd om op een interdisciplinaire manier te werken aan deze opgave. In de begeleiding en organisatie wordt LOLA bijgestaan door L+CC urbanism, Laboratory of Critical Urbanism, fotograaf en locatiedeskundige Niels Ackerman en het lokale platform CANactions. De resultaten van de workshop worden verzameld en uitgebracht in een boek, wat als basis dient voor vervolgonderzoek.
rotterdambovenstad.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Rotterdam Bovenstad

zoarchitecten, 2017

€7.500
Na het succes van de Rotterdamse dakendagen is het volgens ZO Architecten noodzakelijk om tot permanent gebruik van daken in Rotterdam over te gaan. Zij vraagt een startsubsidie aan voor het opzetten van een project waarin zij samen met andere partijen zoals eigenaren en de gemeente op zoek gaat naar concrete cases. De startfase bestaat uit conceptontwikkeling voor het functionele programma, vervolgens zoekt de aanvrager hier geschikte locaties bij. In werksessies onderzoekt een expertteam - met daarin ontwerpers, ontwikkelaars, constructeurs en eigenaren - de mogelijke combinaties van programma en locaties. Vervolgens werkt de aanvrager de meest kansrijke case uit tot een plan voor het opzetten van een pilot op deze locatie.
metropoolregioamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Atlas Metropoolregio Amsterdam

stichting Ideas on Paper, 2017

€24.000
De Amsterdamse metropoolregio is een gevarieerd gebied tussen twee kusten met badplaatsen, parken, weilanden, natuurgebieden, zeehavens, historische steden en in het hart een luchthaven. Dat alles wordt omringt door suburbane woonmilieus en bedrijventerreinen. Theo Baart ziet dat de metropoolregio aan de vooravond staat van ingrijpende keuzes, onder druk van de gevolgen van o.a. de energietransitie, de woningbouwopgave en de groeiende luchthaven. Hij vraagt zich af welke keuzes anders worden gemaakt wanneer op het schaalniveau van een metropool gedacht en ontworpen wordt. Tegen deze achtergrond wordt de inhoud van de Atlas Metropoolregio Amsterdam samengesteld, als een verzameling van foto's, data en kaarten van de omgeving. Deze atlas dient als een nulmeting en inventarisatie van deze regio om in de toekomst juist de transitie te kunnen volgen. Met de atlas wil de aanvrager beleidsmakers, gebruikers en ontwerpers stimuleren om de lokale schaal te verruilen voor het grotere verband en discussie over de toekomst te verbreden. Voor het project werkt Theo Baart samen met Ton Bossink, Joost Grootens en Warna Oosterbaan. Deze aanvraag is specifiek voor het maken van het manuscript.
maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

The Maaskant School for the City

Crimson Architectural Historians, 2017

€7.500
Crimson vraagt samen met ZUS een startsubsidie aan voor het opzetten van een bewust niet geaccrediteerde architectuuropleiding en ontmoetingsplek c.q. debatplatform in Rotterdam. Zij stelt dat er behoefte is aan een post-academische opleiding, waarin zowel aandacht is voor reflectie op als interactie met de actuele stedelijke ontwerppraktijk. De aanvrager stelt dat ‘The Maaskant School for the City’ de huidige stad als uitgangspunt zal nemen en deze op interdisciplinaire wijze benadert. De school sluit zodoende aan op de dagelijkse praktijk van de beide initiatiefnemers en biedt studenten en de Rotterdamse vakgemeenschap een plek voor ontmoeting, reflectie en debat. De aanvrager heeft verschillende nationale en internationale partners op het oog. In de startfase werkt de aanvrager aan haar netwerk, de positionering ten opzichte van bestaande opleidingen, het curriculum, een financieel model en het vinden van een locatie voor de school en het clubhuis.
taak.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Een Negatieve Ruimte

TAAK, 2017

€7.500
Kunstenaar Lucas Lenglet is door TAAK gevraagd onderzoek te doen naar de architectonische vormen van in- en uitsluiting. Hij onderzoekt het fenomeen de muur in relatie tot de staat van de uitzondering die Giordio Agamben beschreef. Daarnaast bestudeert Lenglet kunstenaars die zich eerder met dit thema bezighielden. Samen met architectuurcriticus Arjen Oosterman brengt hij de theorievorming over dit begrip in de architectuur in kaart. Het project valt binnen een groter project over detentie dat TAAK in de zomer van 2019 wil organiseren. De resultaten van dit onderzoek wil men via een publieke presentatie en een reader delen met een breder publiek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader