stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
De Investeringsmaatschappij Binckhorst
005representatieveafbeelding.jpg

De Investeringsmaatschappij Binckhorst

I’M BINCK, 2018

€25.000
De Haagse Binckhorst is een binnenstedelijk bedrijventrerrein van 130 hectaren in Den Haag. Het gebied heeft in de periode van de economische crisis een organische vorm van gebiedsontwikkeling doorgemaakt. Nu de economie aantrekt zijn er plannen voor een grootschalige transformatie van het gebied tot een woon-werk gebied met minimaal 5000 woningen. Het karakter van het gebied zal hiermee ingrijpend veranderen. De Investeringsmaatschappij Binckhorst (I'M BINCK) opereert al sinds 2014 in het gebied en bestaat uit een netwerk van ondernemers, stadmakers, creatieve en andere stakeholders. Om de identiteit van het gebied te kunnen vasthouden wil I'M BINCK samen met alle stakeholders op basis van reeds geformuleerde materiële en immateriële kernwaarden van de Binckhorst een maatschappelijke businesscase ontwikkelen om die waarden te kunnen borgen binnen de beoogde transformatie van het gebied. De businesscase dient een breed gedragen handelingsperspectief te bieden dat als belangrijke leidraad kan worden meegenomen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De uitwisseling van (tussen)resultaten met Haagse beleidsmakers wordt georganiseerd tijdens een aantal lokale sessies van I’M BINCK.

meer toekenningen

placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
scalda.jpg

De student aan het roer

Yukiko Nezu (Urbanberry) en digitaal ontwerper Keimpe de Heer (Stichting SETUP), 2018
Binnen de ICT opleidingen van Scalda College in Zeeland is het hybride gedachtegoed – verwevenheid van onderwijs en beroepspraktijk - leidend. Zo werken studenten in bedrijfsmatige leeromgevingen - zoals een Shared Service Center, Bytz en Innovision Solutions – vanuit verschillende specifieke rollen aan externe opdrachten van bedrijven. Toch constateert het Scalda College dat haar ICT-opleidingen nog te geïsoleerd functioneren van de context, én dat die context niet eenduidig is. ICT en Techniek is overal. Een student ICT en Techniek kan na zijn studie terecht komen bij een kantoor, maar evengoed bij een schepenbouwer of in de zorg. Waar en hoe leren de studenten over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken en binnen die verschillende contexten te functioneren?

Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag wil Scalda samen met haar studenten ICT en Techniek niveau 2/3 een nieuwe leeromgeving ontwikkelen, waar studenten kunnen samenwerken aan vraagstukken vanuit verschillende disciplines. Een omgeving bovendien waarin bedrijven, maar ook andere opleidingen zich welkom voelen. Zij richt daartoe in Terneuzen en Vlissingen een nieuw Innovatie Lab op met ruimte voor experiment, waar het begrip van de brede context waarin de studenten opereren kan groeien. Uitgangspunt voor het Innovatie Lab is om het leren binnen en buiten de school zoveel mogelijk te verbinden, met als doel studenten zich onderdeel te laten voelen van een krachtig regionaal ecosysteem.

Hoe ziet een Innovatie Lab eruit, dat expliciet open staat voor de samenwerking met andere disciplines, zoals bijvoorbeeld zorg, toerisme of techniek? Het vraagt in ieder geval om een omgeving die flexibel is en naar eigen inzicht is aan te passen. Een omgeving die naast prikkelend ook veilig is, waar je kunt leren en fouten mag maken. In totaal maken ongeveer 65 studenten straks gebruik van deze nieuwe leeromgeving. Al deze studenten worden actief bij het ontwerpproces betrokken. Sterker nog, zij staan bij de totstandkoming ervan zoveel als mogelijk zelf aan het roer. Welke ontwerpmethodiek kan de betrokkenheid en het eigenaarschap van de studenten ondersteunen?

Architect Yukiko Nezu (Urbanberry) en digitaal ontwerper Keimpe de Heer (Stichting SETUP) werden geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving om samen met het Scalda College aan deze opgave te werken.

Volg de ontwikkelingen van het project hier.
practoraatzorg.jpg

collectief leren en ontwikkelen

Architect Caro van Dijk en digitaal ontwerper Frank-Jan van Lunteren (Stichting SETUP), 2018
Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie is een samenwerkingsverband van het Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en Gemeente Assen. Het betreft een onderzoeks- en opleidingscentrum waar studenten, samen met zorginstellingen en bedrijven werken aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Binnen welke omgeving wordt het collectieve leren van de studenten, de zorgverleners en de producenten optimaal gestimuleerd?

Binnen deze multidisciplinaire samenwerking wordt gewerkt aan technische oplossingen die beter aansluiten bij de huidige wensen en behoeften van de patiënten en zorgverleners. De ervaring leert dat veel bestaande technologische toepassingen in de praktijk door zowel patiënten als zorgverleners beperkt worden toegepast. Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie ziet hier kansen: medewerkers Zorg en Welzijn kennen de behoeftes van de patiënten goed, maar missen vaak de technische kennis en vaardigheden om hier aan tegemoet te kunnen komen. ICT-specialisten beschikken over de technische kennis en vaardigheden, maar kennen de gebruikers, de patiënten en zorgverleners onvoldoende. In speciale onderwijsmodules kunnen zorg- en techniekstudenten hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie samen verdiepen. Ook wordt er samengewerkt met zorginstellingen en met het bedrijfsleven. Niet alleen studenten, maar ook producenten, zorgverleners en patiënten profiteren zo van deze integrale onderwijsvorm.

Het Drenthe College wil in Assen, Meppel en Emmen leer-/werkplekken ontwikkelen, waar studenten van Zorg en Welzijn én ICT-studenten samen hun grenzen verleggen, waar producenten hun producten kunnen presenteren en laten testen, en waar zorgpersoneel in de praktische toepassing van producten oefent onder begeleiding van studenten. Centraal staat de vraag binnen welke omgeving het collectieve leren van de studenten, de zorgverleners en de producenten optimaal wordt gestimuleerd. Wat is de invloed van het collectieve leren en ontwikkelen op de ruimtelijke en functionele organisatie van het gebouw? Waar liggen kansen voor onderwijs- en onderzoeksresultaten om elkaar in een praktijk- en testomgeving te versterken? Maar ook, hoe kan vorm gegeven worden aan een flexibele leeromgeving, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de snelle veranderingen in zorgtechnologie?

Architect Caro van Dijk en digitaal ontwerper Frank-Jan van Lunteren (Stichting SETUP) werden geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving om samen met het Drenthe College aan deze opgave te werken.

Volg de ontwikkelingen van het project hier.
rocmn.jpg

gastvrijheid in praktijk

interieurarchitect Lonneke van Reijalt (FUNC)en architect Dawid Strebicki, 2018
Het Facility, Horeca & Travel College van ROC Midden Nederland experimenteert met nieuwe vormen van praktijkgericht onderwijs. Achthonderd leerlingen leren hun vak nu vooral in theorielokalen op een industrieterrein van Nieuwegein net buiten Utrecht. Het college is op zoek naar een meer praktijkgebonden leeromgeving, waarbinnen ook crossovers tussen de opleidingen gefaciliteerd worden. Een omgeving bovendien die bij de gastvrijheid van de opleidingen facilitair dienstverlener, gastheer/vrouw, bediening, kok, travel en hospitality past.

Het Facility, Horeca & Travel College werkt aan een meer hybride onderwijsomgeving, waarin het onderwijs meer integraal onderdeel wordt van de stad. De huidige locatie van het college heeft een aantal horecavoorzieningen (een restaurant, een koffiebar en een kantine) en een service center (facilitaire voorzieningen) waar leerlingen worden ingezet. Toch is de verbinding tussen onderwijs en beroepspraktijk beperkt. De toeristische opleidingen missen een passende leeromgeving, en de horecavoorzieningen en het service center missen klandizie door de locatie buiten de stad. Het huidige gebouw met de huidige inrichting werkt belemmerend, en de digitale leeromgeving is ontoereikend.

ROC Midden Nederland wil een hybride leeromgeving vormgeven, die vertrekt vanuit het multi- en interdisciplinaire aanbod van de opleidingen, en een lerend netwerk opbouwen samen met lokale bedrijven in de stad, zoals bijvoorbeeld Jaarbeurs Utrecht of de rechtbank. Centraal staat daarbij de vraag hoe een omgeving te creëren, die bij de gastvrijheid van de opleidingen past. Hoe ziet een multidisciplinaire leeromgeving eruit, waar niet alleen horeca en de facilitaire en toeristische dienstverlening een plek hebben, maar die ook ruimte biedt aan crossovers tussen de opleidingen? Kan de fysieke uitstraling van het Facility, Horeca & Travel College een rol spelen in het bevorderen van ondernemerschap en gastvrijheid richting bedrijven? En kan een zichtbare en bereikbare frontoffice voor leerlingen hier een rol van betekenis in vervullen? Maar ook, zijn de condities van de huisvesting op de bestaande locatie toereikend voor de gewenste verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, of liggen tijdelijke pop-ups in de stad of zelfs een nieuwe locatie meer voor de hand? En tot slot, welke (digitale) middelen kunnen een dergelijk lerend netwerk ondersteunen en intensieve samenwerking tussen college en bedrijf faciliteren?

Interieurarchitect Lonneke van Reijalt (FUNC)en architect Dawid Strebicki werden geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving om samen met ROC Midden Nederland aan deze opgave te werken.

Volg de ontwikkelingen van het project hier.
tostiloketalbeda.jpg

buiten de kaders van het klaslokaal

Interactie ontwerper Jeffrey Braun (Afdeling Buitengewone Zaken) en ruimtelijk ontwerper Joost Dingemans (Staalslagerij), 2018
Albeda is met 21.000 studenten, verspreid over twintig locaties in- en rondom Rotterdam, een van de grootste ROC’s van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën speelt in alle opleidingen een belangrijke rol. Albeda wil met een gezamenlijk Innovatie Lab voor alle opleidingen één plek creëren waar innovatie en experiment centraal staat. Hoe organiseer je blijvende betrokkenheid bij een experimenteerplek in zo’n een grootschalige leerlandschap?

Technologie biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor het hedendaagse leren. Veel opleiding zijn momenteel op zoek naar de kansen die bijvoorbeeld 3D printers en VR brillen voor hun onderwijs kunnen betekenen. In een grootschalig leerlandschap als Albeda leidt dit tot een grote hoeveelheid kleine experimenten die los van elkaar plaats vinden. Met het Innovatie Lab wil Albeda de reeds bestaande kennis op één plek samenbrengen. Het Innovatie Lab is een ontmoetingsplek tussen theorie en praktijk, en tussen de opleidingen. Docenten en studenten kunnen zich het lab eigen maken en buiten de kaders van het traditionele klaslokaal nieuwe vormen van onderwijs ontdekken.

Hoe richt je een ‘innovation playground’ voor docenten en studenten in? Ervaring leert dat de aantrekkingskracht van nieuwe snufjes vaak slechts tijdelijk is. Een VR-bril of 3D printer staat na een half jaar alweer ongebruik in de hoek, op het moment dat eigenaarschap onvoldoende geborgd is. Hoe bestendig je het gebruik van de technologieën die vanuit het Innovatie Lab beschikbaar zijn? Het is belangrijk om ook goed aan te sluiten bij de behoeften van de docenten. Een gezamenlijke plek voor onderzoek en experiment definieert de rol van de docent opnieuw en creëert mogelijkheden voor ‘life-long-learning’ en ‘peer-to-peer-learning’, waar docenten en studenten beiden profijt van hebben.

Tot slot biedt het Innovatie Lab ook kansen om zich als ROC open te stellen voor bedrijven. Hoe kan een lab een ontmoetings- en expertisecentrum zijn voor onderwijs en bedrijfsleven? Een plek waar iedereen zich kan professionaliseren en in een bredere context dan het eigen vakgebied kan opereren?

Interactie ontwerper Jeffrey Braun (Afdeling Buitengewone Zaken) en ruimtelijk ontwerper Joost Dingemans (Staalslagerij) werden geselecteerd vanuit de Open Oproep De Interdisciplinaire leeromgeving om samen met Albeda aan deze opgave te werken.

Volg de ontwikkelingen van dit project hier.
loader

het fonds

subsidies

actueel

getagrantgeel.gif
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor... meer >
bringiton36of193.jpg
Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 4 juli 2018 organiseert ... meer >
vacaturestafmedewerkerjuni2018.jpg
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Stafmedewerker voor minimaal 32 uur per week.... meer >
openoproepresidencyaritajapan2019.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunste... meer >
openoproepvandoesburghuisparijs2018.png
Het Van Doesburghuis in Parijs is een van de beroemdste kunstenaarshuizen die zijn functie als atelierwoning heeft behouden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds Podiumkunsten en het F... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
loader
loader
loader