stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Non-fictie Transmediaregeling

Non-fictie Transmediaregeling

Budget: € 500.000

i.s.m. het Nederlands Filmfonds

De sluitingsdata voor 2018 zullen in het najaar bekend worden gemaakt.

Met de Non-fictie Transmediaregeling stimuleert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling. De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het documentairegenre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De twee fondsen willen met deze procedure projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en digitale cultuur samenkomen. Deze procedure heeft twee aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
Voor deze procedure kunnen uitsluitend onafhankelijke producenten een aanvraag indienen. Omroepen en onderwijsinstellingen kunnen geen subsidie ontvangen op basis van deze regeling.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat u de subsidie ontvangt.
In aanmerking komen projecten waarin wordt gezocht naar een transmediale manier van storytelling. Daarnaast moeten projecten in het teken staan van relevante maatschappelijke vraagstukken. Ook dienen ze een duidelijk aanwijsbare filmische component te hebben, waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen op een non-lineaire manier samenkomen.

De projecten kunnen het web als platform hebben of onder andere een speelfilm, documentaire of tv-programma als uitgangspunt hebben, waarbij op een betekenisvolle wijze interactieve en/of digitale media worden ingezet. Het documentairekarakter van het project hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan.

Voorwaarden:
• Projecten dienen een overwegend Nederlands karakter te hebben.
• Projecten die eerder een realiseringsbijdrage hebben gekregen van één van de betrokken fondsen voor het transmedia-gedeelte van het project, kunnen voor dat project geen aanvullende bijdrage ontvangen.
• Ten aanzien van de financiering dient de aanvrager rekening te houden met Europese regelgeving rond staatssteun.
• Een redelijke mate van cofinanciering, in de vorm van een eigen investering of bijdrage van derden, is vereist.

In de procedure wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor ontwikkeling (tot € 25.000) en voor realisatie (tot € 100.000):

Ontwikkelingsaanvraag
Ontwikkelingssubsidies zijn bedoeld voor alle werkzaamheden die voorafgaan aan de realiseringsfase. Hieronder vallen bijvoorbeeld research, het ontwikkelen van scenario’s en het uitwerken van een transmediale structuur. De ontwikkelingsbijdrage is maximaal € 25.000 per project.

Realiseringsaanvraag
Voor de realiseringssubsidie geldt een maximale bijdrage per project van € 100.000.
Ontwikkelingsaanvraag
Bij de beoordeling van een ontwikkelingsaanvraag wordt gelet op de filmische component, de originaliteit en de maatschappelijke relevantie van het project. Hierbij zijn de volgende onderdelen van belang:

• De beschrijving van het uiteindelijk beoogde project (met daarbij aandacht voor onderwerp, verhaallijnen, maatschappelijke relevantie en urgentie);
• De visie op de interactie, de vormgeving en de informatie-architectuur;
• De betrokken teamleden;
• De beoogde doelgroep;
• Welke stappen er in de ontwikkeling genomen zullen worden.

Realiseringaanvraag
Bij de beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt gelet op:

• De artistieke kwaliteit van de vormgeving, filmische component, scenario en de originaliteit van het project;
• Het onderwerp, de maatschappelijke relevantie en de urgentie van het project;
• De inhoudelijke visie en motivatie van de makers;
• De visie op de transmediale waarde van het project (o.a. interactie, participatie, media- en informatie-architectuur);
• De toegevoegde waarde van de transmedia elementen boven een lineaire structuur;
• De aanwezige expertise en de mate van interdisciplinaire samenwerking binnen het team van makers;
• Research die ten grondslag ligt aan het onderwerp;
• De mate waarin het project (technisch en inhoudelijk) duidelijk omschreven is, de begroting en financiering solide is en het eindproduct haalbaar is;
• De mate waarin de aanvraag getuigt van kennis en inzicht in de doelgroep, het verwachte publieksbereik, de publieksparticipatie alsmede een plan van aanpak hoe dit publiek te bereiken;
• De mate waarin het project stimuleert dat zoveel mogelijk gebruikte en geproduceerde (open) content en (open source) software publiekelijk beschikbaar is en blijft;
• In hoeverre het project een toevoeging is op bestaande en vergelijkbare projecten;
• Consistentie van het project qua doelstelling, opzet en inhoud.
Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen. Naast het beantwoorden van de vragen in het online aanvraagformulier voegt u een aantal (verplichte) bijlagen toe.

Een ontwikkelingsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

1. Projectplan (maximaal 10 pagina’s) met daarin een duidelijke beschrijving van het uiteindelijk beoogde project en de stappen die in de ontwikkeling worden genomen. (Denk hierbij aan de verhaallijnen, visie op interactie, vormgeving en informatie architectuur, betrokken teamleden);
2. Een planning en begroting/financieringsplan van de ontwikkelingskosten en inzicht in de beoogde kosten en financieringsplan voor de eventuele realisering;
3. Communicatieplan, met betrekking op de uiteindelijke productie;
4. Relevante CV’s van het kernteam;
5. Uittreksel KvK-register;
6. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden.

Een realiseringsaanvraag bevat tenminste de volgende bijlagen:

1. Projectplan (maximaal 15 pagina’s) dat inzicht geeft in de achtergrond en maatschappelijke relevantie van het onderwerp, motivatie van de makers, vormgeving, interactie ontwerp en media architectuur, toelichting op de toegevoegde waarde van de transmedia elementen, samenstelling van het team, positionering ten opzichte van vergelijkbare projecten en duidelijk omschreven eindproducten;
2. Scenario of verhaallijn;
3. Planning en begroting/financieringsplan, eventuele offertes;
4. Communicatie en distributieplan, inclusief beschrijving van de doelgroep;
5. CV’s van het kernteam;
6. Uittreksel KvK-register;
7. Representatieve afbeelding voor communicatiedoeleinden;
8. Intentieverklaringen, financiële toezeggingen.

In het geval van een realiseringsaanvraag waarbij het ingediende financieringsplan nog niet toegezegde bijdragen bevat, dient de volledige financiering gegarandeerd te zijn binnen 6 maanden na eventuele toekenning van de gezamenlijke fondsbijdrage. Voeg hierbij offertes en intentieverklaringen van betrokken partijen toe.

Subsidiereglement
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Deze Non-fictie Transmediaregeling is een procedure waarin twee fondsen samenwerken. Bij het Stimuleringsfonds is deze procedure geënt op de Deelregeling Digitale cultuur.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Non-fictie transmediaregeling.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen (secretaris)

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Non-fictie Transmediaregeling

009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

De Migrant

Traktor, 2017

€32.000
Stichting Traktor ontvangt een realiseringsbijdrage aan voor het project ‘De Migrant’. Voor het project ontving de aanvrager eerder een ontwikkelingsbudget. De Migrant is een transmediaproject van fotograaf Anaïs López waarin de kijker wordt meegenomen in de wereld van de Mynah - een vogel die zijn hele leven lang al op de vlucht is. Aan de hand van de vogel wordt een verhaal verteld over onze omgang met dieren, de maakbaarheid van de stad en het leven. Het project bestaat uit een webdocumentaire, radiodocumentaire, tentoonstelling en een boek en wordt ontwikkeld in samenwerking met de ontwikkelaars van de multimediatool FairyTale.
009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Website / applicatie

Rangers vs Rebels (and the rest of the world)

Butch & Sundance Media, 2017

€84.908
Butch & Sundance Media ontvangt een realiseringsbijdrage voor het project 'Rangers vs Rebels'. Het project handelt over de Congolese bodemschatten die aanleiding vormen voor een vicieuze cirkel van geweld, waarbij de lokale bevolking, rebellen en overheid (in dit geval natuurbeschermingsrangers) elkaar bestrijden om het gewin of behoud van natuurlijke bronnen. Deze zogenaamde conflictmineralen zijn lucratief in de westerse markt: goud en coltan worden gebruikt in mobieltjes, accu's en sieraden. De makers stellen zich de vraag hoe de geweldsspiraal doorbroken kan worden en wat daarbij de rol is van Nederlandse consumenten. Hiervoor worden kaarten van Congo en de wereldmarkt aan elkaar gelinkt en gevuld met filmmateriaal, data, artikelen en portretten van betrokkenen. Al navigerend gaat de kijker zelf op zoek naar alternatieven. Het AD is als mediapartner bij het project betrokken.
markelo.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

Slinger van Markelo

Submarine, 2017

€25.000
Submarine ontvangt een ontwikkelingsbijdrage voor het project ‘De Slinger van Markelo’. Het project handelt over het AZC van Markelo dat in 2012 na 21 jaar moest sluiten. Aan de muren van het AZC-schooltje bleef een 250 meter lange slinger achter van uitgeknipte poppetjes met daarop de namen van meer dan 1600 kinderen die hier tijdelijk op school hebben gezeten. Regisseur/scenarist Sergej Kreso probeert samen met Mirjam Marks zoveel mogelijk van deze poppetjes weer een gezicht te geven. De verhalen achter de slinger worden via een interactieve website ontsloten. Een door een bewoner vervaardigde maquette van het AZC wordt 3D gescand en vormt een visueel knooppunt voor de website en achtergrondinformatie over het gebruik en leven in het AZC. Zes verhalen worden uitgewerkt tot een korte documentaire van 15 minuten en één lange documentaire.
009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

Rotterdam International

Koala Concepts, 2017

€46.667
Koala Concepts ontvangt een realiseringsbijdrage voor het project ‘Rotterdam International’. Met de documentaire beoogt de aanvrager een gevoel van multiculturele saamhorigheid te creëren in Nederland en Europa. De steden Rotterdam, Amsterdam en New York dienen hierbij als positief voorbeeld. Het eindresultaat is een korte filmische documentaire die cross-mediaal wordt gedistribueerd en versterkt door een website en diverse social media platforms.
009representatieveafbeelding.jpg

Non-fictie Transmediaregeling Documentaire

Instrumental self

Temra Pavlovic, 2017

€27.614
Temra Pavlovic ontvangt een realiseringsbijdrage voor het project ‘Instrumental Self’, een experimentele korte film die over het dagelijks leven handelt van Mika, een jonge vrouw in Mexico. Tegelijkertijd gaat het project over het medium film en de materialiteit. De film functioneert primair beeldend en sonisch door gebruik te maken van digitale animatietechnieken en interactieve systemen die beeld en geluid beïnvloeden. Het resultaat is een materiële droomtocht, die dient als portret van een persoon.
loader

het fonds

subsidies

actueel

nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
proeftuinnlweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bureau Het Noordzuiden nodigen u van harte uit voor een reeks van vier bijeenkomsten in het kader van ons traject 'Proeftuin NL’. Hierin zult u meer te w... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader