totalload:1462137287.6566t/m
stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Gamefonds

Gamefonds

Sluitingsdata:

10 mei 2016
23 augustus 2016
18 oktober 2016

budget: € 300.000 per jaar / projectsubsidies

i.s.m. met het Mediafonds

Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen.

Een gamesubsidie kan voor elke fase van de ontwikkeling van de game worden aangevraagd. Dat kan zijn in het prille begin van een idee, maar ook in het laatste stadium van de productie. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd m.a.w. de subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Het resultaat dient altijd publiek te worden gemaakt.

Een aanvraag kan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen worden gedaan, waarbij altijd sprake moet zijn van interdisciplinaire samenwerking. Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd. Er dient daarnaast sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project. Het is niet nodig om zelf een financiële bijdrage te leveren, maar een financiële bijdrage van een partij naast het Gamefonds is een vereiste. Het Gamefonds verlangt een redelijke eigen bijdrage ten opzichte van de hele begroting. Per aanvraag zal bekeken worden wat een realistische eigen bijdrage is. 
Er is geen maximum bijdrage vastgelegd, maar de te verlenen subsidie zal in redelijke verhouding moeten staan tot het totaalbedrag dat het Gamefonds te besteden heeft en de overige aanvragen die het Gamefonds wil honoreren.

In 2016 vinden vier aanvraagrondes plaats voor deze deelregeling. Het jaarlijkse budget wordt evenredig over de aanvraagrondes verdeeld en beschikbaar gesteld.
Aanvragen voor een subsidie via de deelregeling Gamefonds kunnen het hele jaar worden ingediend. U dient het online aanvraagformulier volledig in te vullen en uiterlijk op de toepasselijke sluitingsdatum online in te dienen. Wees er tijdig bij met het aanmaken van een account voor de online aanvraagomgeving.

Een aanvraag bevat:
• Het ingevulde online aanvraagformulier;
• een plan voor de ontwikkeling of productie van (een deel van) de game, met daarin in ieder geval de volgende punten:
o een uitleg over de verhaallijn van de game
o een uitleg over de wijze waarop de game is opgebouwd
o een inhoudelijke motivering van de maker
o een toelichting op wat de game in artistiek opzicht bijzonder maakt
o een toelichting op de vormgeving van de game, inclusief beeldmateriaal met eerder werk van de maker(s) en indien beschikbaar eveneens een eerder ontwikkelde game of een deel van de game
• samenstelling team makers en cv;
• een sluitende begroting met toelichting van de begrotingsposten, cofinanciering en eventuele offertes;
• een marketing- of communicatieplan;
• andere informatie die de aanvrager van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld een link naar de demo of een gameplayvideo.
Projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling en/of productie van, en/of onderzoek naar artistieke games met een innovatieve gameplay komen in aanmerking voor ondersteuning.
Bij de beoordeling worden het plan voor de game, het eerdere werk, de ingediende begroting, het marketingplan en de andere meegestuurde gegevens in samenhang door de adviescommissie beoordeeld. Hierbij wordt gelet op:
• de vormgeving van de game
• het innovatieve karakter van de game
• de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement
• het uitdagende karakter van de speelwereld
Aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Gamefonds worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van vormgeving en de e-cultuur. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Jeroen van Mastrigt
Marieke Verbiesen
Jan Robert Leegte
Adriaan de Jongh
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen, secretaris Gamefonds
Nienke Doekes, adjunct secretaris Gamefonds.

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Gamefonds

006representatieveafbeelding.jpg

Metropolitan Foodscapes

2016
Lola Landscape architects en Land + CC

In Metropolitan Foodscapes onderzoeken Lola en Land + CC hoe in de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag grootschalige landbouw sterker verbonden kan worden met stadslandbouw initiatieven. Het team onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe landschappen waarin productie, recreatie en natuur zodanig samengaan dat ze voldoen aan de verlangens van de stedeling, de belangen van de agrariër en weerbaar zijn tegen economische schommelingen. Het ontwerpend onderzoek bestaat uit twee delen; ontwikkelen van een visie, strategie en ontwerp van het metropolitane voedsellandschap en van een voedselhub. Hierin worden verschillende stappen gezet, waaronder het ontwerpen aan nieuwe ketens en het schrijven van een biografie van de glastuinbouw, melkveehouderij en stadslandbouw. De voedselhub is een plek aan de stadsrand waar het stedelijke en landelijke voedselsysteem samenkomen. Het team werkt aan een ruimtelijk ontwerp en ontwikkeling van een businesscase hiervoor om de uitvoeringskansen te vergroten. Diverse partners zijn bij het project betrokken, waaronder agrariërs uit de regio, Alterra, Staatsbosbeheer, Rechtstreex en Nobutec.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-
006representatieveafbeeldingbewerkt1.jpg

Aardappel en Zeekraal

2016
Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk

Landschapsarchitecten Wolbert van Dijk, Joppe Veul en Paul van Dijk stellen dat verzilting één van de grootste bedreigingen voor de voedselproductie in Nederland is, omdat het tot minder bruikbare landbouwgronden leidt. Het team zet een onderzoek op in Noord-Beveland, waar het probleem van verzilting het meest urgent is. Vanuit verschillende perspectieven onderzoekt zij mogelijkheden voor een alternatief, duurzaam landbouwsysteem. Zij wil condities scheppen voor een landschappelijke inpassing van nieuwe waterbeheerstrategieën en zilte teelten. Hoofdrolspelers hierin zijn de agrariërs in het gebied. Door de toepassing van een specifieke interviewmethodiek komen latente sociale en economische waarden naar boven, die ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van de strategieëen. Tevens wordt met de interviews, excursies en schuurmiddagen inzicht verkregen in de bedrijfsvoering, de toekomstplannen en belangen van de agrariërs in Noord-Beveland. Met als doel deze te verbinden met ruimtelijke opgaven. Hiervoor wordt samengewerkt met Laura de Bont van Urban Synergie, zij is een van de ontwikkelaars van deze methodiek. Daarnaast zijn onder meer Deltares, waterschappen en ZLTO betrokken bij het project. De resultaten worden verspreid via lokale media.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-
BIGDATA.png

AgTech.nl – Food Hackathons

2016
Hackwerk Advies en Bureau YAP

AgTech.nl richt zich op nieuwe technologische marktkansen voor agrarisch ondernemers. Het team stelt dat slim gebruik van data en technologie steeds belangrijker wordt bij de innovatie van ons voedselsysteem op economisch, ecologisch en maatschappelijk vlak. Hiervoor ziet het team kansen in samenwerking tussen nieuwe spelers in de sector zoals programmeurs, ontwerpers en (big-)data analisten. Het project bestaat uit een ontwerpend onderzoek en de organisatie van een hackathon evenement. De hackathon wordt ingezet als methodiek voor het ontwikkelen van verniewende ruimtelijke ontwerpstrategieën. De inhoud van de hackathon wordt in het voortraject samengesteld door het onderzoeken van urgente thema’s - zoals korte ketens, precisielandbouw en robotisering – en het formuleren van concrete ‘challenges’ met betrokken probleemeigenaren. Gedurende het project wordt een community opgebouwd van creatieven, coders, hackers en een diverse groep stakeholders uit de landbouw- en voedselsector.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-
Alterra.jpg

Landscaping the food

2016
Inge Vleemingh, Agri Food Capital, Studio Marco Vermeulen

Het team van Landscaping the food schetst een perspectief voor de Peel in 2050 in Noord-Oost Brabant. Dit gebied is een van de belangrijkste Agro & Food Clusters van Nederland. De primaire sector, veeteelt, zit echter aan de grens van haar groei, heeft een negatief imago en oefent druk uit op het landschap. Tegelijkertijd is zij genoodzaakt de productie te verhogen om op mondiale schaal te kunnen blijven concurreren. Om deze impasse te doorbreken hebben relevante partijen in de regio zich verenigd in het Agrifood Capital netwerk. Het team van Landscaping the food is aangehaakt bij dit netwerk om naast een visionair toekomstperspectief ook een concreet stappenplan te kunnen ontwikkelen. Zij wil de ruimtelijke, programmatische en maatschappelijke uitdagingen en kansen van een nieuw voedselproducerend landschap tonen aan stakeholders. In het ontwerpend onderzoek maken zij het proces van transitie inzichtelijk op drie schaalniveaus; het systeem (metabolisme en de keten), het collectief (het landschap) en het individu (ondernemers en bewoners). Met dit project zet het team in op Agro As de Peel als experimenteergebied voor een gezamenlijk toekomstbeeld voor Noord-Oost Brabant. De resultaten worden gepresenteerd en bediscussieerd tijdens een conferentie en gericht verspreid.


Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-
BoterbijdeVis.jpg

Boter bij de vis

2016
The Cloud Collective, werkend landschap en transition LAB

Het team stelt dat het deel van de voedselketen tussen productie en consumptie onzichtbaar en anoniem is. In deze tussenwereld wordt waarde aan de keten toegevoegd, is de meeste werkgelegenheid en vindt innovatie plaats. Het project richt zich op mogelijkheden om deze anonieme plekken van de levensmiddelenindustrie – de zwartedozenlandschappen – betekenisvol te maken als onderdeel van het voedsellandschap. Het project zet een combinatie van trendanalyse in de voedselketens, scenarioplanning voor voedsellandschappen en serious gaming in als methodiek voor strategisch ontwerp van deze plekken. Het resultaat is een script voor een serious game die inzicht geeft in de belangen van stakeholders en draagvlak voor verandering creëert. Daarnaast wordt een toolbox van ontwerpelementen samengesteld die relevant zijn voor deze landschappen. Het team streeft naar een agenderende ontwerpvisie op de korte (2020) en lange (2040) termijn die aanzet tot transformatie van het zwartedozenlandschap. De gemeenten Rotterdam-Barendrecht, knooppunt van de groente- en fruithandel, en Veghel - Agrifood Capital Nederland dienen als casus.

Dit project is het resultaat van een eerder vanuit de AARO open oproep 'Ontwerpen aan Voedselregio's’ verstrekte startsubsidie ter waarde van €10.000,-
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other

het fonds

subsidies

actueel

HollandPaviljoenSCI.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Dutch Games Association roepen makers in de gamesindustrie op om een voorstel in te dienen voor deelname aan het Holland Paviljoen tijdens de Gamescom K... meer >
DSC5800lowres.jpg
De 26 presentaties die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunde tijdens de Salone del Mobile in Milaan voert je langs verschillende locaties: van industriële presentatieplekken in fabri... meer >
jaarverslag20153.jpg
Het jaarverslag van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is verschenen. 2015 was een jaar waarin het fonds bijdroeg aan 682 waardevolle projecten op het veelzijdige gebied van de creatieve indust... meer >
005representatieveafbeelding2.jpg
Festivals nemen een bijzondere positie in binnen de creatieve industrie. Door de mengvorm van optredens, presentaties, workshops en debatten geven ze in een kort tijdsbestek inzicht in de nieuwste ont... meer >
loader
loader
loader