stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

22 maart 2017
31 mei 2017
9 augustus 2017
11 oktober 2017

Budget: € 1.000.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Startsubsidie
De regeling voorziet tevens in een startsubsidie waarmee aanvragers in staat worden gesteld de mogelijkheden van een project te onderzoeken. De startfase is gericht op het aanscherpen van de probleemstelling, het uitwerken van onderzoeksvragen en het organiseren van inhoudelijk en financieel draagvlak. Voor de uitvoering van het resulterende projectplan dient de aanvrager vervolgens een projectsubsidie aan te vragen.

Alternatieven
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met:
Eva Roolker (secretaris)
Andrea Kristić
Hugo van de Poel

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat

toekenningen Vormgeving

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Pretty Plastic Plant

Overtreders W, 2017

€7.500
Bureau SLA en Overtreders W houden zich sinds 2015 bezig met het recyclen van plastic tot bouwmateriaal. Zij ontwikkelden de Pretty Plastic Plant, een plasticrecyclingsfabriek bestaand uit zes machines waarmee plastic huishoudafval uit Amsterdam Noord wordt verwerkt tot een modulair bouwsysteem voor binnenwanden. Begin 2016 is met de Pretty Plastic Plant een pilot gerealiseerd van vier indoor vergaderunits, geheel gemaakt van plastic afval. Met de Pretty Plastic Plant willen de initiatiefnemers aantonen dat met weinig extra zorg plastic een tweede leven kan krijgen. Overtreders W vraagt een startsubsidie aan voor het vooronderzoek naar het doorontwikkelen van de lei voor binnenmuren tot gevelbekleding die breder toepasbaar is. In deze periode gaan zij op zoek naar productiepartners, cofinanciering, leveranciers en een pilotproject en onderzoeken zij welke stappen doorlopen moeten worden om een product te maken dat voldoet aan de regelgeving voor gevelbekleding.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Productie - Le Malade Imaginaire

Stichting Storioni Festival, 2017

€12.500
Het Storioni Festival meent het enige kamermuziekfestival in Nederland te zijn dat zelf producties initieert. In het kader van de tiende editie is het thema 'Designing New Traditions' gekozen en wordt een productie gemaakt waarin design en compositie interactie aangaan. Hiervoor zijn componist Genevieve Murphy en ontwerper Lucas Maassen gevraagd om samen te werken aan een herinterpretatie van de komedie 'Le Malade Imaginaire' van Moliere uit 1673. Geïnspireerd op het originele stuk richten zij zich voornamelijk op het bevragen van de rol, perceptie en potentie van fysieke beperkingen. In het stuk gaan zij op zoek naar een nieuw systeem voor het componeren en spelen van muziek en combineren het componeren met het ontwerpen van muzikale instrumenten. Het stuk kent een modulaire opbouw van 5 aktes en de muziek wordt uitgevoerd door het Storioni Trio. Daarnaast treedt Twan van Bragt op als scenograaf en verteller. Het festival vindt tussen 18 en 29 januari 2017 plaats.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

Orbit

T. S. Martin, 2017

€14.500
Tess Martin werkt aan een short film en interactieve installatie getiteld ‘Orbit’, waarin de relatie tussen de mensheid en de zon centraal staat. Zij is gefascineerd door de invloed van de zon op het leven, terwijl zij vindt dat er weinig aandacht en waardering is voor de zon. De film bestaat uit een serie tekeningen die middels de draaischijven en -tafels een animatie vormen. Tijdens het filmen wordt het effect van licht op het oogknipperen nagebootst door de film frame rate terwijl in de installatie een stroboscope hiervoor wordt ingezet. Door verschillende technieken in te zetten en tekeningen, film en installatie te combineren binnen een project, beoogt Tess Martin een brug te slaan tussen kunst, film en animatie. Daarnaast gaat zij crosssectorale samenwerkingen aan zowel voor de productie als de distributie. Aan het project werken onder ander phonotrope expert Niels Mud, construction expert Barry Viellevoye en productie studio Cinété Produktie. De installatie wil Tess Martin samen met de film tonen op festivals, in galeries en via online media.
LEDitroll.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

LED it roll

Tramund BV, 2017

€7.100
Dirk Ploos van Amstel (Tramund BV) werkt aan een hang- en tafellamp met toepassing van een speels LED-lichtschakelsysteem met een rollend drukgewicht/kogel voor de bediening. In het ontwerp worden nog ongebruikte toepassingsmogelijkheden van LED-verlichting opgenomen. Dirk Ploos van Amstel hoopt met de verbreding van toepassingen de acceptatie van de zeer energiezuinige lichtbron snel te vergroten. Hij werkt samen met Philips Lightning, Brightlands Materials en RWTH.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

Perspectives

Siba Sahabi, 2017

€15.000
In het project ‘Perspectives’ wil ontwerper Siba Sahabi door middel van vijf nieuwe sculpturale ontwerpen bruggen slaan tussen de Europese en Midden-Oosterse cultuur. De nieuwe werken gaan in op de vormentaal van beide regio’s, bijvoorbeeld door te vertrekken vanuit traditionele geometrische patronen en arabesken. Deze worden vertaald in driedimensionale objecten van hout en metaal, met spiegelende oppervlaktes. In de totstandkoming werkt Sahabi in de werkplaats Beeldenstorm in Eindhoven. De resultaten worden getoond bij galerie Rossana Orlandi in Milaan.
loader

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader