stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Vormgeving

Deelregeling Vormgeving

Sluitingsdata:

10 oktober 2018

Budget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes.
De Deelregeling Vormgeving is bedoeld voor ontwerpers en makers werkzaam op de volgende terreinen: mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design; animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie; social design en aanverwante disciplines.

Naast ontwerpers en makers staat de regeling open voor overige partijen, zoals opdrachtgevers en culturele instellingen, indien hun activiteiten in dienst staan van Nederlands ontwerp en ontwerpers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Binnen de Deelregeling Vormgeving kunnen projectsubsidies worden aanvragen voor onderzoek, experiment, ontwerp, het maken van (nieuw) werk en de presentatie hiervan. Activiteiten en publicaties gericht op analyse van en reflectie op vormgeving behoren tot de mogelijkheden, evenals projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren. Binnen de deelregeling Vormgeving is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken.


Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van vormgeving aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Vormgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Vormgeving.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Vormgeving. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Vormgeving (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Vormgeving.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Roolker
Andrea Kristić
Hugo van de Poel

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Vormgeving

placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

2057 Nieuw Amsterdam

Monnik, 2018

€17.428
‘2057 Nieuw Amsterdam´ is een ontwerpend onderzoek en stripboek met als thema een holistisch toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve stad. Het is een samenwerking tussen striptekenaar/illustrator Jan Cleijne en Studio Monnik, bestaande uit historicus en sociaal wetenschapper Christiaan Fruneaux en architect Edwin Gardner. Het project bestaat uit een stripverhaal over een Amsterdamse familie in 2057 en een geïllustreerde encyclopedie die dient als een verdieping en onderbouwing van hoe deze toekomstige wereld eruit kan zien. Door een mix van wetenschappelijke uitleg en poëtische toekomstverbeelding beoogt het team het maatschappelijk debat te informeren, inspireren en activeren. De vraag aan de lezer is: Hoe positioneren wij onszelf in het heden, waar gaan wij naar toe en is de toekomst maakbaar? Het boek met zo’n 120 pagina’s toont de diverse kanten van een toekomstige samenleving: van het straatbeeld tot de staatsinrichting; van de economie tot het sociale leven; van de institutionele en technologische infrastructuur tot de individuele levensloop. Uitgeverij Scratch publiceert het boek met een oplage van 2.250. Het boek wordt samen met het Parool, Vrij Nederland en Pakhuis de Zwijger in januari 2020 gelanceerd. Vooraf vindt een voorverkoop en crowdfunding campagne plaatst en toont het Parool maandelijks een stadsgezicht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De gezonde creatieveling: 'The Artist's Health Guide'

AnkatsArt, 2018

€7.395
Medisch illustrator Anne-Katrin Hermanns verzamelt medische informatie en ontwikkelt een concept voor ‘The Artist’s Health Guide’, een digitale database waarin zij het creatieve veld informeert over het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Tijdens haar studietijd kreeg Hermanns zelf pols- en rugklachten en merkte zij dat veel medestudenten gelijke problemen hadden. Met deze database en haar illustraties beoogt zij wetenschappelijke kennis op dit gebied te delen en gemakkelijker leesbaar te maken. Voor het verzamelen van informatie werkt zij samen met de afdeling Anatomie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en gaat zij in gesprek met fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen en psychiaters. In haar ontwerp combineert Anne-Katrin Hermanns haar ervaring in vrije illustratie en wetenschappelijke illustratie. Daarnaast ontwikkelt zij haar technische kennis door ambachtelijke potloodtekeningen samen te voegen met interactieve 2D, 3D en 360⁰ computer modellen. In de uitwerking werkt Anne-Katrin Hermanns samen met filmmaker/production designer Remy Koi, video- en media bedrijf Submedia en het bureau voor communicatie en ontwerp Homo Ludens.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

PARLIAMENTS of the European Union

Nico Bick, 2018

€8.285
Het boek ‘PARLIAMENTS of the European Union’ toont de plenaire zalen van alle parlementen in de Europese Unie: de huidige 28 lidstaten en de twee EU-parlementen. Naast de eerder in Rotterdam en Parijs tentoongestelde fotoserie van Nico Bick, ontwerpt grafisch vormgever Joost Grootens een atlas met daarin legenda’s, overzichtslijsten, schema’s en kaarten. In dertig grote, uitvouwbare pagina’s, kan de lezer de EU-parlementen tot in detail bestuderen en een eigen oordeel vormen. Grootens presenteert in zijn atlas de complexe informatie over de geschiedenis en de werking van de EU op een zo neutrale en makkelijk mogelijke wijze. In de publicatie worden ook opinies opgenomen over de democratie van de Europese Unie van journalist/antropoloog Joris Luyendijk en curator van het Nederlands Fotomuseum, Frits Gierstberg. Redacteur Ingrid Oosterheerd zorgt voor de productie en data research. NPN Drukkers drukt een oplage van 1.000 exemplaren, waarvoor een crowdfunding campagne wordt geïnitieerd. Het boek wordt Engelstalig uitgegeven en door Nai010uitgevers onder een internationaal, breed publiek onder de aandacht gebracht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Onderzoek nieuwe beeldroman Tim Enthoven

Tim Enthoven, 2018

€7.500
Na de romans ‘Binnenskamers’ en ‘The Tiny Tim’, doet illustrator Tim Enthoven inhoudelijk en visueel onderzoek naar een nieuwe beeldroman. Hoewel zijn eerdere romans uitgesproken zelfreflectief waren, richt Tim Enthoven zich hierin meer naar buiten. In het inhoudelijk onderzoek focust Tim Enthoven zich op de thema’s die hem bezighouden: ‘Non Identity & Antinationalisme’, ‘Anti-humanisme’, ‘Mentale vertekening /identiteit’, ‘Perspectische schalen’, ‘Antropo technieken’, ‘Psychogeografie’ en ‘Vinex wijken’. In het visueel onderzoek experimenteert Tim Enthoven met narratief, esthetiek en communicatie. Zijn uitgangspunt is het principe ‘form follows function’ waarin het narratief op bepaalde momenten vraagt om een specifieke beeldtaal. Tim Enthoven omschrijft het beoogde resultaat van het experiment als een mix van uitgesproken, absurde beelden die stevig gegrond zijn in de realiteit. Daarnaast brengt hij in deze roman kleur aan met verf, wat hij gewoonlijk digitaal doet. Verder worden zijn tekeningen niet gescand, maar middels fotografie verwerkt in het boek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturesseniorcommunicatiemedewerker.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionel... meer >
bringiton95of193.jpg
Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader