stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

7 februari 2018
16 mei 2018
10 oktober 2018

Budget: € 750.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Voucher presentaties buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni, (secretaris)
Anselm van Sintfiet

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Trust in a Blockchain Society

Archis, 2017

€7.500
Stichting Archis vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van een 3-jarig programma waarin ruimtelijk ontwerp wordt verbonden met technologie. Met het programma beoogt de aanvrager het debat rond smart cities een nieuwe dimensie te geven door uiteenlopende partijen uit Nederland en de Verenigde Staten samen te brengen, ten behoeve van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van integrale visies voor duurzame en inclusieve maatschappijen. In deze startfase is Archis van plan om samen met de betrokken partners de onderzoeksvragen en thema’s aan te scherpen, het projectplan verder te ontwikkelen en (beoogde) partnerschappen te bestendigen. Partners in het project zijn: Nederlandse Ambassade in Washington, Hogeschool van Amsterdam, TU Eindhoven, Sonic Acts, Bureau Rijksbouwmeester, IABR, Dutch Design Week, BNA en KU Leuven. Beoogde partners zijn University Berkely, SXSW, TU Delft, Goldmith UK, MACE UK, SPIE NL, Alliander en MIT. In oktober 2017 zal de agenda voor het project verschijnen in Volume Magazine #51.
mediterraneansystemofflowspalermoatlasco.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Palermo Atlas

Manifesta, 2017

€46.158
De twaalfde editie van Manifesta, de door Europa trekkende biënnale voor hedendaagse kunst, vindt in 2018 plaats in Palermo. Deze stad staat voor diverse geopolitieke uitdagingen, waaronder de vluchtelingenopvang en klimaatverandering. De Nederlandse organisatie van Manifesta heeft The Office for Metropolitan Architecture (OMA) uitgenodigd om het evenement te cureren. Het is daarmee de eerste keer dat een architectenbureau een dergelijke rol binnen het evenement vervult. Onder leiding van Architect Ippolito Pestellini Laparelli zoekt Manifesta naar nieuwe benaderingen van de architectonische, stedelijke, economische, sociale en culturele transformatieprocessen die in Parlermo aan de gang zijn. Pestellini Laparelli wordt daarbij ondersteund door een team van ontwerpers uit verschillende disciplines en landen, zoals Mirjam Varadinis (Zwitserland), Andrés Jaque (Spanje) en filmmaker Bregtje van der Haak. Het inhoudelijke fundament voor de biënnale legt OMA met de Palermo Atlas, een interdisciplinaire beschouwing en analyse van de stad en regio. Deze studie vormt het kader voor het curatorschap en biedt het stadsbestuur aanknopingspunten voor hun toekomststrategieën. De aanvraag richt zich specifiek op het publiceren van de Atlas. Het Milanese Humboldt Books is betrokken als uitgever van de publicatie.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Harvest map of the design industry of Milan

Superuse Lab, 2017

€7.500
Superuse grijpt in deze startsubsidieaanvraag de verbouwing van een particuliere villa in Como aan om hergebruik, upcycling en ecologisch bouwen breder onder de aandacht te brengen van de Italiaanse en internationale vakwereld. In samenwerking met de Politecnico van Milaan, de lokale industrie en de bouwsector inventariseert en documenteert Superuse de restmateriaalstromen in Milaan in een online harvest map Dit is een zelfontwikkelde open source tool waarmee architecten en ontwerpers kunnen inzien waar industriële restmaterialen beschikbaar zijn voor hergebruik. Naast de Italiaanse toepassing van de harvest map organiseert Superuse workshops in de villa gericht op de concrete toepassing van de ‘geoogste’ restmaterialen. Voor de publiciteit rondom het project zoekt Superuse aansluiting bij de kanalen van de designindustrie in de Milaanregio.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

African Water Cities

NLÉ, 2017

€7.500
NLÉ, opgericht door architect Kunlé Adeyemi, vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van de ontwikkeling van een publicatie rondom het onderzoeksproject African Water Cities. Het project vindt zijn oorsprong in het langlopende onderzoek van Adeyemi en Suzanne Lettieri naar waterproblematiek in Afrikaanse steden. De kennis die zij sinds 2011 hierover hebben opgedaan zal dienen als framework voor een nieuw up-to-date onderzoek dat zich richt op de uitdagingen en mogelijkheden van Afrikaanse steden en gemeenschappen in en langs het water. Op deze plekken komen volgens de onderzoekers twee van de grootste uitdagingen van onze tijd samen: klimaatverandering en urbanisatie. De publicatie richt zich op het mappen van 7 factoren (DESIMER), waaronder demografie, economie, sociaal-politiek, infrastructuur, morfologie, omgeving (environment) en grondstoffen (resources). Naast kwantitatieve datakaarten, worden er speculatieve kaarten ontwikkeld. Tevens worden 7 essays geschreven die de factoren toelichten, door onder meer watergazant Henk Ovink, architect David Adjaye en econoom Razia Khan. Fotograaf Iwan Baan voorziet de publicatie van een beeldessay. Doel van de publicatie is om te leren van bestaande strategieën en het leveren van innovatieve, duurzame stedelijke oplossingen voor klimaatverandering in Afrika. De startfase omvat naast onderzoek en content-development, het uitbreiden van partnerschappen, vinden van een uitgever, financieel draagvlak en de ontwikkeling van de communicatiestrategie.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Social Housings

RESARCHEX, 2017

€7.495
Architect Zuzanna Mielczarek en planoloog Zofia Piotrowska vragen een startsubsidie aan voor een onderzoeksproject naar sociale woningbouw in Nederland en Polen. Betaalbare huisvesting is volgens de aanvragers in beide landen een urgent vraagstuk. Om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen zijn de onderzoekers van plan om recente ontwikkelingen op het gebied van sociale woningbouw in Nederland kritisch te analyseren. Aan de hand van zes geselecteerde cases, willen zij zich specifiek richten op de heterogeniteit van de verschillende systemen, de diversiteit van woonvormen, de mix van functies, sociale lagen en financieringsmodellen. Dit onderzoek moet resulteren in een serie van kritische artikelen en aanbevelingen op de online platforms Social Housing, ArchiNed en Architektura Murator. Daarnaast zullen de bevindingen gebruikt worden als input voor de huisvestingsopgave in het Warschau Social District, een experimenteel gemeentelijk sociaal woningbouwproject in Warschau. Inhoudelijke partners in het traject zijn Amateur Cities, Failed Architecture, BBGK Architekci, Gemeente Warschau, BGK Nierychomosci SA, Havensteder en STIPO.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepsalonedelmobile2018.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
deceuvelweb.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader