stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

10 mei 2017
9 augustus 2017
18 oktober 2017

Budget: € 820.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Voucher presentaties buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Contact met en schriftelijk advies van ambassade
De culturele afdelingen van Nederlandse ambassades in het buitenland zijn graag op de hoogte van projecten die in hun land plaatsvinden. Een schriftelijk advies van een Nederlandse ambassade of buitenlandse post wordt aanbevolen. Een dergelijk advies is gericht aan het fonds en gaat bijvoorbeeld in op de bij het project betrokken lokale partners. In verband met de behandelingstijd adviseren wij op tijd met de ambassade of buitenlandse post contact op te nemen (minstens één maand voor het indienen van het aanvraagformulier).

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni, (secretaris)
Anselm van Sintfiet

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

hp.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Learning from Ahmedabad, Practising Architecture in Urban India

HP architecten, 2016

€29.730
Learning from Ahmedabad is het derde project van HP architecten, waarin zij samen met lokale partners duurzame en vernieuwende oplossingen onderzoeken voor ruimtelijke vraagstukken in Indiase steden. Na Mumbai en Delhi richten zij zich op het zich snel ontwikkelende Ahmedabad. De vraagstukken die hier onder andere spelen zijn: slechte mobiliteit, watermanagement en leefbaarheid. In een workshopprogramma en lezingen gaan ontwerpers uit Nederland en India in op deze problematiek. Partners hierbij zijn de CEPT University en Universiteit Delft. Daarnaast heeft het project tot doel kennis en ervaring over ruimtelijke vraagstukken uit te wisselen. Tien architecten en stedenbouwkundigen die in Ahmedabad werken of een relatie hebben met de stad worden gevraagd om vanuit hun eigen expertise de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de stad te beschrijven. Deze bijdragen worden samen met de resultaten van de workshop, gebundeld in een Engelstalige publicatie.
v2.jpg

Deelregeling Internationalisering Productontwikkeling

Summer Sessions

V2_, 2016

€31.650
‘Summer Sessions’ is een internationaal project van V2_ voor talentontwikkeling. Het biedt jonge kunstenaars en ontwerpers de kans om in het buitenland een nieuw project te ontwikkelen onder begeleiding van curatoren, theoretici en technici. Tijdens de zomermaanden stuurt V2_ Nederlandse talenten uit en ontvangt het V2_Lab verschillende buitenlandse makers. Alle partners presenteren binnen hun eigen instituut op verschillende momenten de voortgang. Zo is er een presentatiemoment van het work-in-progress en het prototype. Daarnaast worden de projecten gezamenlijk gepresenteerd op Ars Electronica Fesitval in Linz. Tijdens het festival organiseert de aanvrager een netwerkmoment om het netwerk nog verder uit te breiden. V2_ vraagt subsidie aan voor de Nederlandse kunstenaars die op residency gaan bij de buitenlandse partnerorganisaties. De kunstenaars kunnen zich aanmelden middels een open call uitgezet door V2_. Projectpartners in deze editie zijn onder andere PNEK, Noorwegen, Arquivo 237, Portugal, Kitchen Budapest, Hongarije en Metamedia, Kroatië. Op de lange termijn beogen V2_ en de partners een aanvraag te doen bij Creative Europe Programma voor de Summer Sessions.
sarah.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

H.O.S.T. (Harboring Organisms, Sharing Tensions)

Sarah Daher, 2016

€28.500
Bio-ontwerper Sarah Daher en Markus Wernli, social designonderzoeker, initiëren het project Harboring Organisms, Sharing Tensions (H.O.S.T). H.O.S.T. is een onderzoek op het grensvlak van bio en social design. Het onderzoek richt zich op het zuiveren van urine tot een voedingsstof voor planten. Met het onderzoek willen de initiatiefnemers de grenzen tussen voedingsstoffen, giffen, afval, voeding en het menselijke en niet-menselijke domein overschrijden. Tijdens het onderzoek worden proefpersonen aangemoedigd en in staat gesteld om hun urine, middels fermentatietechnieken, te zuiveren tot voedingsstoffen voor het laten groeien van planten. Hiermee beogen de ontwerpers onder andere om taboes over menselijke afvalstoffen bespreekbaar te maken. Een deel van het onderzoek wordt gedaan tijdens een residency bij Utopiana in Zwitserland. Daarnaast worden er verschillende demo’s met proefpersonen georganiseerd in onder andere het Korea Research Institute of Chemical Technology. De initiatiefnemers werken samen met microbiologen uit Hong Kong en van de TU Delft, biologen en andere deskundigen op zowel wetenschappelijk als ontwerpniveau. H.O.S.T resulteert in een zogenoemde 'Anthroponics Plant Cultivating Kit', een DIY-pakket zodat mensen thuis hun urine kunnen zuiveren en planten kunnen groeien, een rondreizend ‘H.O.S.T Demo Lab’ gericht op activatieworkshops in Nederland en een antropologische film over het project waarmee de kennis wereldwijd kan worden ontsloten. Tot slot is de aanvrager voornemens om samen te werken met Mediamatic en CASCO aan events over de uitkomsten van het onderzoek.
mao.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

BIO 25 - Faraway, So Close

Museum of Architecture and Design (MAO), 2016

€36.485
Het Museum van Architectuur en Design in Ljubljana (Slovenië) organiseert in samenwerking met de in Rotterdam gevestigde curator Angela Rui en Sloveense curator Maja Verdjan de 25ste editie van de Design Biënnale ‘BIO 25’ die in mei 2017 plaatsvindt in Ljubljana. Net als de voorgaande twee edities zal gezocht worden naar een alternatieve structuur voor het traditionele biënnaleformat. Rondom het thema ‘Faraway, So Close’, zijn 7 duo’s uitgenodigd om 7 interventies te ontwikkelen voor niet-stedelijke gebieden in Slovenië. De duo’s bestaan uit een internationale maker of ontwerpbureau en een Sloveense professional van buiten de designwereld. Gezamenlijk vormen zij de mentoren over meer dan 50 deelnemers verdeeld over 7 projecten. De teams worden uitgedaagd om lokale problematiek te plaatsen in de context van grote maatschappelijk vraagstukken, zoals het veranderende klimaat. Hiermee beogen de curatoren niet alleen een dialoog tussen verschillende nationaliteiten, maar ook tussen disciplines, locaties en schaalniveaus te bewerkstelligen. De organisatie ziet de toegevoegde waarde van Nederlandse ontwerpers (of ontwerpers die in Nederland zijn opgeleid) die met hun vernieuwende ideeën, openheid en innovatieve visie bij kunnen dragen aan het generen van integrale oplossingen. Onder de 7 geselecteerde makers bevinden zich onder andere het in Nederland gevestigde Formafantasma en Point Supreme. De organisatie werkt samen met meer dan 48 makers afkomstig uit 12 Europese landen, waarvan vele in Nederland hun opleiding hebben genoten. Naast de 7 interventies vinden er meer dan 50 events plaats, een hoofdtentoonstelling in MAO en wordt er een tentoonstellingscatalogus uitgegeven.
inti.jpg

Deelregeling Internationalisering Programma

New Town labs, vier ontwerpworkshops in New Towns

International New Town Institute, 2016

€41.950
Het International New Town Institute (INTI) initieert het programma ‘New New Towns, why we need to rethink the city of tomorrow today’ dat bestaat uit een reeks research-by-designworkshops in verschillende New Towns. Met het programma beoogt de aanvrager nieuwe modellen te ontwikkelen voor stedelijke en regionale groei, die naar eigen zeggen leiden tot veilige, sociale en inclusieve omgevingen voor nieuwe stedelingen. De methode die in het project centraal staat combineert ontwerp, bewonersparticipatie en cultureel ondernemerschap bij de transformatie van planmatig gebouwde steden. Daarbij richt INTI zich specifiek op de kwalitatieve invalshoek van verstedelijking, bijvoorbeeld door te kijken naar hoe mensen een gemeenschap vormen. Het doel van INTI is het teweeg brengen van daadwerkelijke transformatie. Het programma richt zich op vier steden: Alamar (Cuba), Curitiba (Brazilië), Nairobi (Kenia) en Shenzhen (China). Centrale thema’s zijn voedselproductie, wateropgave en participatie. Per stad wordt er in research-by-designworkshops gewerkt aan een specifiek thema binnen de overkoepelende thema’s. Het doel van de workshops is om een integraal strategisch plan te maken dat vervolgens door de steden uitgevoerd kan worden. Bij de workshops worden lokale en Nederlandse instellingen en ontwerpers betrokken. De resultaten van de workshops zullen onderling, met overige New Towns en met het publiek gedeeld worden tijdens de volgende International New Town Day, juni 2017.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_internationalisering/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/learning_from_ahmedabad_practising_architecture_in_urban_india/4023/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/summer_sessions/4024/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/host_harboring_organisms_sharing_tensions/4025/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bio_25_faraway_so_close/4026/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/new_town_labs_vier_ontwerpworkshops_in_new_towns/4027/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493542363.7536t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_internationalisering/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/learning_from_ahmedabad_practising_architecture_in_urban_india/4023/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/summer_sessions/4024/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/host_harboring_organisms_sharing_tensions/4025/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bio_25_faraway_so_close/4026/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/new_town_labs_vier_ontwerpworkshops_in_new_towns/4027/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)