stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Sluitingsdata:

1 februari 2018
9 augustus 2018

Budget: € 800.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deze deelregeling heeft twee aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina’s) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een communicatiestrategie;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. CV’s van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina’s in totaal)
6. uittreksel KvK

Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marieke Ladru, adjunct secretaris Deelregeling Festivals. U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Festivals

008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

BUTFF

Stichting Idee-fixe (IDFX), 2017

€15.000
Van 30 augustus tot en met 3 september 2017 vindt in Breda het BUTFF (B-movies, Underground & Trash Film Festival) plaats. Het festival zet in op subversiviteit en creativiteit en bedient daarmee een niche in de (inter)nationale markt. De organisatie beoogt kruisbestuivingen tot stand te brengen tussen het filmprogramma en de randprogrammering met performance-, dicht-, en muziekprogramma's. De aanvraag is specifiek gericht op de beoogde uitbreiding van het festival met een gaming-programma. Hieronder vallen de BUT Game Jam, een gecureerde selectie van games rondom het thema ‘Wrong Fu’ en een serie crossover masterclasses.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Instruments Make Play

klangendum, 2017

€15.000
In december 2017 organiseert Klangendum de eerste editie van Instruments Make Play, een festival voor makers en bespelers van zelf uitgevonden en gebouwde instrumenten. Het festival vindt plaats verspreid over drie weekenden op drie verschillende podia, te weten: Klangendum/Worm in Rotterdam, Kultur in Amsterdam en de Perifeer in Deventer. Het programma beslaat op iedere locatie twee dagen, waarvan één in het teken staat van een eigen programmering en één dag in het teken van een gezamenlijk programma.

Activiteiten die georganiseerd worden zijn concerten, films, workshops, showcases, een beurs en residenties. Elke locatie nodigt een resident uit om nieuw werk te ontwikkelen. Beoogde deelnemers zijn: Gijs Gieskes en Tom Verbruggen (Deventer), Karen Geyer (Rotterdam) en Volle Band/ Studio XX (Amsterdam). Deze makers vormen de kern van het gezamenlijke programma dat tourt langs de drie locaties. Met deze opzet beoogt de organisatie een brug te slaan tussen de diverse makers van zelfbouw instrumenten, een platform te bieden aan ontwerpers, bouwers, geluidskunstenaars en musici en het grote publiek te laten kennismaken met deze niche die zich bevindt op het snijvlak van geluid/muziek en ontwerp/ambacht/technologie. Naast het festival worden de resultaten van het programma verspreid via het eigen webplatform, een cd-uitgave en radio in samenwerking met Concertzender en Worm.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Graphic Matters

Stichting Graphic Design Festival Breda, 2017

€50.500
Van 22 september tot en met 22 oktober vindt de zesde editie plaats van het Graphic Design Festival Breda onder de nieuwe naam: Graphic Matters. Dit jaar richt het festival zich op het tonen van de maatschappelijke betrokkenheid van grafisch ontwerpers. Het programma omvat twee hoofdlijnen. De eerste lijn behelst een aantal interventies in de openbare ruimte. Deze zijn gratis toegankelijk en gericht op een brede doelgroep. De tweede lijn omvat een betaald programma met verdiepende exposities en workshops. Betrokken makers zijn onder andere, grafisch activist Klaus Staeck (DE), Wobby.club (NL), Jani Leinonen (FI), Tactical Magic (VS) en Ganzeer (EG). De organisatie beoogt met deze opzet een diverse doelgroep te bereiken bestaande uit zowel professionals, als millennials. Voor de totstandkoming van het programma werkt het festival samen met diverse partners, waaronder AVK/St Joost en Stedelijk Museum Breda.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Other Futures

Stichting Mouflon, 2017

€25.000
Other Futures presenteert zich als een fysiek en virtueel platform voor toekomstdenkers uit alle delen van de wereld en voor alle disciplines. Van 2-4 februari 2018 organiseert zij voor de eerste keer een multidisciplinair festival en tentoonstelling in de Melkweg in Amsterdam. In het programma, dat bestaat uit performances, presentaties, films, animaties, lezingen en debatten, staan de denkbeelden en praktijken van niet-westerse makers centraal. Voorafgaand aan het festival brengt het eendaagse programma ‘Other Futures Academy’ professionals uit de creatieve, sociale, wetenschappelijke en economische sectoren samen om te reflecteren over de rol en betekenis van science-fiction binnen het thema klimaatverandering. Other Futures beoogt een ontmoetingsplaats te zijn waar nieuwe maatschappelijke relevante inzichten gedeeld kunnen
worden. Samenwerkingspartners zijn onder andere Imagicon, American Book Center, Schokkend Nieuws, de Universiteit van Amsterdam, Right About Now en New Urban Collective.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Rotterdamse Dakendagen

Stichting Rotterdamse Dakendagen, 2017

€42.000
Van 9 tot en met 11 juni 2017 vinden voor de derde keer de Rotterdamse Dakendagen plaats. Tijdens de Dakendagen worden meer dan 40 daken opengesteld aan het publiek. Doel van de organisatie is om het duurzame gebruik van daken te stimuleren en bezoekers te informeren over de verschillende mogelijkheden die het dakenlandschap biedt. De Dakendagen vraagt specifiek aan voor de onderdelen ‘Kennisuitwisseling | Toekomstperspectief’ en ‘DakLab’. Binnen het onderdeel ‘Kennisuitwisseling’ beoogt de organisatie middels een programma van lezingen, debat en gesprekken, zowel een professioneel als een geïnteresseerd publiek te betrekken. Rondom het thema ‘Wonen op het dak’ zijn verschillende sprekers en ontwerpteams uitgenodigd, waaronder Anders Berensson en Winy Maas. Het onderdeel ‘DakLab’ bestaat uit onderzoek en ontwikkeling naar semi-permanente woningbouw op het dak. Het programma komt tot stand in samenwerking met verschillende partners, waaronder woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren en beheerders. Daarnaast zijn onder andere Atelier Rijksbouwmeesters, AIR, Bureau Stadsontwikkeling en de BNA betrokken bij de ontwikkeling van het programma.
loader

het fonds

subsidies

actueel

deceuvelweb.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader