stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Festivals

Deelregeling Festivals

Sluitingsdata:

4 oktober 2017

Budget: € 800.000

Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deze deelregeling heeft twee aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
Deze regeling is bedoeld voor festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het festival dient plaats te vinden in Nederland. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.
De Deelregeling Festivals is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:
een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten organiseren die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd;
zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.
De adviescommissie beoordeelt het voorstel op:
• de mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
• de mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
• de mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling).
• de mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
1. Een projectplan met een inhoudelijke motivering van de aanpak (in pdf op A4-formaat, max. 12 pagina’s) met daarin:

een beschrijving van de inhoud van het festival met vermelding van de artistieke, inhoudelijke uitgangspunten;
een uitleg over het belang van het festival voor de discipline(s) architectuur, vormgeving en/of e-cultuur;
een omschrijving met welke personen en organisaties u samenwerkt;
welke doelgroep(en) u verwacht te bereiken;
inhoudelijke en praktische uitwerking van het festivalprogramma;
een communicatiestrategie;
een financieel dekkingsplan.

2. een planning
3. begroting (in pdf op A4-formaat)
4. Jaarrekening van de vorige editie (n.v.t. voor nieuwe festivals)
5. CV’s van betrokken partijen (in pdf op A4-formaat, max. 4 pagina’s in totaal)
6. uittreksel KvK

Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Festivals
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Met de introductie van de Deelregeling Festivals in januari 2017 kunnen festivals niet meer aanvragen bij de deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Vormgeving. Makers die door een festival zijn uitgenodigd voor het ontwikkelen van nieuw werk kunnen bij uitzondering aanvragen bij een van de bovengenoemde deelregelingen. Hiervoor moeten zij onder hun eigen naam een projectaanvraag indienen. Deze dient vergezeld te worden van een intentieverklaring van het betrokken festival.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Festivals.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Festivals. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de Deelregeling Festivals.

De bijzonderheid van deze deelregeling is dat deze gericht is op de ondersteuning van festivals en dat voor twee fasen aangevraagd kan worden. Daarom is per fase een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel ‘waar wordt op beoordeeld’. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Festivals.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marieke Ladru, adjunct secretaris Deelregeling Festivals. U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Festivals

005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Graphic Design Festival Breda

2016

€24.100
Graphic Design Festival Breda is een tweejaarlijks festival voor grafisch ontwerp, dat van 22 september tot en met 22 oktober 2017 plaatsvindt. Met opvallende presentaties in de openbare ruimte laat het festival het publiek stilstaan bij de rol van grafisch ontwerp in onze maatschappij. Aan de hand van workshops, rondleidingen, lezingen en interactieve uitleg laat de organisatie zijn hoe ontwerpers omgaan met hedendaagse uitdagingen. Het festival presenteert zich niet alleen als een podium voor grafisch ontwerp, maar is ook initiërend en signalerend bij het ontdekken van nieuw grafisch talent en ontwikkelingen. Het thema van deze zesde editie is ‘macht’. Het festival sluit hiermee aan op de ‘Vrede van Breda’ uit 1667 die in 2017 wordt herdacht door het nieuwe museum (een fusie van MOTI en Breda’s Museum) in een expositie over de verbeelding van macht door de eeuwen heen. In reactie hierop zal het festival onder de noemer ‘visual rebellion’ hedendaagse ontwerpers tonen die in opstand komen tegen geldende macht. De aanvraag betreft de voorbereidingen van het festival, conceptontwikkeling, programmaopzet, onderzoek naar doelgroep en communicatiestrategie.
005representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Imagine Film Festival

2016

€30.000
Reeds 30 jaar wijdt Stichting Imagine Film Festival festivals aan de fantastische film. Zij definieert het fantastische als films die de werkelijkheid een zetje geven, de werkelijkheid vervormen of die een geheel eigen werkelijkheid creëren. In 2017 wordt het themaprogramma Fantastic Fashion gekoppeld aan dit filmfestival. Daarin staat de fantastische kracht van kostuum en stilering in de fantastische film centraal. Het themaprogramma bestaat uit een filmprogramma, masterclasses, lezingen, presentaties, een tentoonstelling en een workshop. Daarbij komen beide perspectieven aan bod: filmmakers en modeontwerpers tonen de rol van kostuum en stilering in hun films en modeontwerpers en -professionals vertellen over de fantastische film als inspiratie. Naast prominente professionals uit het buitenland programmeert Stichting Imagine Film Festival ook een jonge generatie Nederlandse modeontwerpers die een brug hebben geslagen naar de filmwereld. Voor het programma werkt Stichting Imagine Film Festival samen met EYE, universiteit van Amsterdam, SPUI25, hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nederlandse Filmacademie, Amsterdam Fashion Institute, Amsterdam Spook, ArtEZ en Berlin Fashion Film Festival. Het festival vindt plaats van 12 t/m 22 april 2017 in Amsterdam.
005representatieveafbeeldingdef.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Haperende mens 3

2016

€7.500
Waar bevindt zich de diepe, intense ervaring die het gereguleerde bestaan overstijgt? Dat is de startvraag voor een derde festival van de hand van Stichting Haperende Mens. Haperende Mens richt zich in al haar projecten op artistieke praktijken die verstorend, overweldigend of onvoorspelbaar zijn, of die in voorspelbaarheid overdonderen en daarmee imponerend zijn. Haperende Mens 3 is een driedaags multidisciplinair festival in Rotterdam met enerzijds e-cultuur (net-art, games, media-installaties) en anderzijds muziek (electronic, noise, industrial, drone, psych, experimental), film, media en installatie kunst, performance, dans en debat. Stichting Haperende Mens gaat op zoek naar kunstenaars die kunnen laten zien dat de mens de behoefte heeft om naar en voorbij de uiterste grens van zijn of haar mogelijkheden te reiken. Voor het onderzoek en de uitvoer van het festival werkt Stichting Haperende Mens samen met V2_ en Worm. Het festival vindt plaats van 12-14 mei 2017 in Rotterdam.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Inventing Instruments

2016

€7.350
Inventing Instruments is een festival dat in het teken staat van makers en bespelers van zelfgebouwde instrumenten. De festivalorganisatie beoogt hiermee een brug te slaan tussen makers die instrumenten ontwerpen en musici die hun eigen instrumenten ontwikkelen. Tegelijkertijd wil zij bouwers en spelers onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Het programma bestaat uit een serie ontmoetingen, concerten, films, workshops en demonstraties die in december 2017 plaatsvinden op podia in een drietal steden: Worm/Klangendum in Rotterdam, Kultur in Amsterdam en De Perifeer in Deventer. Naast een gezamenlijke tour, presenteert elke locatie een eigen programma. Tevens geeft ieder podium een opdracht aan een artist in residence voor een nieuw werk. Concerten en interviews worden uitgezonden in samenwerking met de Concertzender en Worm. Ook wordt er een website ontwikkeld en een CD met boekje van Esc.rec dat de instrumenten documenteert. Curatoren van het festival zijn: Lukas Simonis, Julie Dassaud en Harco Rutgers. De aanvraag heeft betrekking op de eerste fase van het festival.
MakerFestivalfotosChristinaBakuchava1584.jpg

Deelregeling Festivals Festival

Maker Festival Twente

2016

€8.100
Maker Festival Twente staat in het teken van de inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid van de maker. Uitvinders, doe-het-zelvers, ambachtslieden, bedrijven, wetenschappers, kunstenaars en andere makers worden uitgenodigd om zich te presenteren en hun kennis te delen met elkaar en het publiek. De bezoeker krijgt niet alleen de kans om de innovatie die de maakindustrie realiseert te bekijken, maar ook om zelf aan de slag te gaan. De vierde editie staat gepland op 20 en 21 mei in kunstacademie AKI/ArtEZ, Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle en Tentem. Tegelijkertijd vindt het Maker Festival Outdoor plaats in de openbare ruimte van Roombeek. Er is gekozen om beide evenementen te integreren, zodat ze elkaar kunnen versterken op zowel inhoudelijk vlak als publieksbereik. Het festival beoogt techniek, technologie en innovatie in Twente op de kaart te zetten. Het gaat om het delen van wat er wordt gerealiseerd, het stimuleren van creativiteit en inventiviteit en het aanspreken van de jeugd.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_festivals/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=15
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/graphic_design_festival_breda/4029/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/imagine_film_festival/4030/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/haperende_mens_3/4031/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/inventing_instruments/4032/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/maker_festival_twente/4033/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493542383.6481t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_festivals/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=15
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/graphic_design_festival_breda/4029/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/imagine_film_festival/4030/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/haperende_mens_3/4031/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/inventing_instruments/4032/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/maker_festival_twente/4033/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)