stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

9 mei 2018
8 augustus 2018
17 oktober 2018

Budget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Maarten Tas
Dominique Geelen

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

001lectura.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Weelde van de Eenvoud

Lectura Cultura, 2018

€10.005
Gerrit Rietveld is de bekendste architect van Nederland, zo stelt Lectura Cultura, en het Utrechtse Schröderhuis uit 1924 zijn meest bekende ontwerp. Het staat wereldwijd in architectuurboeken, maar over de bijna 100 andere huizen die hij realiseerde is verbazingwekkend weinig bekend. In dit boek worden twintig Rietveld huizen, en in het bijzonder hun interieurs, uitvoerig belicht en gedocumenteerd. De interieurs zijn in een fotoserie door Arjan Bronkhorst in beeld gebracht en een team van auteurs - waaronder Ida van Zijl, voormalig conservator van het Centraal Museum, en kunsthistorica Willemijn Zwikstra - heeft de huizen, hun interieurs en de manier waarop ze in contact met Rietveld tot stand kwamen aan de hand van verhalen van opdrachtgevers en huidige bewoners beschreven. Het resultaat is een tweetalige publicatie van ca. 40.000 woorden. De vertaling naar het Engels wordt verzorgd door Sam Herman van Tibbon Translations en de vormgeving is in handen van Beukers & Scholma. Het projectteam heeft tevens nauwe contacten met de erven Rietveld.
002japsam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Polder Landscapes of the World

Jap Sam Books, 2018

€3.345
In 2009 verscheen De Polderatlas van Nederland, waarin onderzoek naar het polderlandschap van het Nederlandse laagland wordt uiteengezet. Naar aanleiding van deze editie heeft de TU Delft en uitgeverij Jap Sam Books, in samenwerking met nationale en internationale partners, een vervolgtraject opgezet om ook polderlandschappen buiten de Nederlandse landsgrenzen in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek brengen ze samen in een nieuwe publicatie die een breder internationaal publiek aan dient te spreken. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een historisch- en typologisch onderzoek naar het maakproces van polderlandschappen, het in kaart brengen van overzichtskaarten door middel van Geo-informatie en de analyse en onderlinge vergelijking van een aantal geselecteerde polders. Voor het analyseren van specifieke polders worden lokale experts betrokken om de analyse van contextuele duiding te voorzien. De boeklancering zal in samenwerking met de TU Delft worden opgezet.
003aorta.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Stad voor morgen - Architecture lectures

Architectuurcentrum Aorta, 2018

€23.000
Met het project Architecture Lectures: Stad voor Morgen agendeert Architectuurcentrum AORTA de rol van ontwerp bij de verduurzaming van de hedendaagse stad, met een focus op thuisbasis Utrecht. Het programma bestaat uit een serie van zes thematische lezingen, die in de loop van 2018 plaatsvinden bij TivoliVredenburg. Elke lezing behandelt een andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdaging. Voorbeelden zijn Let’s dense, over verdichting en innovatieve woonvormen; Zero waste, over het sluiten van kringlopen in de bouwwereld; en Who Owns the City?, over informatietechnologie in het publieke domein. De lezingen verlopen volgens een vast format. Drie ontwerpers, vooral architecten, presenteren hoe ze in hun werk oplossingen zoeken voor het uitgelichte thema. Tussen de presentaties door gaat moderator Daniëlle Arets in gesprek met het aanwezige publiek, genodigde ontwerpers, wetenschappers, experts en relevante stakeholders, zoals beleidsmakers en projectontwikkelaar. Op de website van zowel DUIC als AORTA verschijnt een dossier waarop verdiepende artikelen en verslagen van alle programma’s worden gedeeld. AORTA betrekt redacteuren Martine Bakker en Mark Hendriks (o.a. van De Blauwe Kamer) bij de verslaglegging. Aan het eind van de reeks worden de verslagen gebundeld in een online publicatie.
004maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Maaskant Dialogen

Stichting Rotterdam-Maaskant, 2018

€25.000
Met de Maaskant Dialogen wil Stichting Rotterdam-Maaskant het belang van architectuur als publieke zaak en het werken aan ruimte als cultureel-maatschappelijke opgave adresseren. Architectuur vraagt om een visionaire overheid, betrokken gebruikers, veelzijdige ontwerpers en bevlogen sprekers en schrijvers. Weer toenemende bouwactiviteiten, de nieuwe positionering van Ruimtelijke Ordening in wetgeving en het onderbrengen hiervan in een ander beleidsministerie vormen de aanleiding om deze opdracht opnieuw te activeren en onder de aandacht te brengen. Daarom organiseert de stichting in het najaar van 2018 vier socratische gesprekken tussen Maaskant-prijswinnaars - Elma van Boxel, Rem Koolhaas, Arnold Reijndorp en Nanne de Ru - en professionals uit andere vakgebieden. Deze gesprekken resulteren in een Maaskant Manifest dat door de betrokken partners wordt onderschreven en op 16 november 2018 tijdens de uitreiking van de 40e Maaskantprijs in de Kunsthal aan o.a. minister Kajsa Ollongren, rijksbouwmeester Floris Alkemade en het aanwezige publiek zal worden aangeboden, waarna het ter inspiratie en gebruik verder wordt verspreid.
005maarten.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Het Fotografisch Keramisch Reliëf als gebouwschil

Atelier Maarten Heijkamp, 2018

€7.500
Atelier Maarten Heijkamp heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om met een camera obscura grootformaat fotografische reliëfs in keramiek te vervaardigen. Het object voor de camera wordt via een lens op een wand van natte klei geprojecteerd en met een door hemzelf ontwikkelde ‘Fotografische Hamer’ in de klei gebeiteld. Zo wordt het optische beeld omgezet in structuren in klei. In de startfase wil Maarten Heijkamp de toepassingsmogelijkheden van zijn innovatie in de architectuur verkennen. Daarvoor gaat hij in de startfase materiaalonderzoek uitvoeren door te experimenteren met enkele halffabricaat gevelpanelen van producenten in Nederland en Duitsland. Van de materiaalproeven, het proces en eventuele inspiratie voor vervolgstappen wordt vervolgens visuele documentatie ontwikkeld dat zal worden gedeeld met verschillende architectenbureaus. Tot slot zullen enkele workshops en expertmeetings worden georganiseerd voor geïnteresseerde professionals. In de vervolgfase wil de aanvrager doorwerken naar een pilotproject in de vorm van een driedimensionaal object op schaal van een paviljoen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Op 17 mei 2018 organiseert het Stimuleringsfonds de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who ... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader