stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Architectuur

Deelregeling Architectuur

Sluitingsdata:

31 januari 2018
9 mei 2018
8 augustus 2018
17 oktober 2018

Budget: € 1.100.000

Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.
De Deelregeling Architectuur is gericht op het ondersteunen van projecten. Het merendeel van de aanvragen is afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, planologen, onderzoekers, uitgevers en andere professionals werkzaam op het terrein van architectuur, stedenbouw, interieur-, tuin- en landschapsarchitectuur. Naast deze ontwerpers en ruimtelijke professionals staat de regeling ook open voor andere partijen, zoals architectuur- en debatcentra en instellingen.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Men kan projectsubsidies aanvragen voor (ontwerpend) onderzoek, projecten gericht op (internationale) kennisuitwisseling en projecten die de publieke belangstelling voor het vakgebied stimuleren, waaronder bijvoorbeeld expertmeetings, experimenten, prijsvragen en audiovisuele producties. Activiteiten en publicaties gericht op presentatie, analyse en reflectie behoren ook tot de mogelijkheden.

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Architectuur is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Festivals
Festivals en culturele organisaties kunnen voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals op het gebied van architectuur aanvragen binnen de Deelregeling Festivals.

Presentaties in het buitenland
Voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland kent het fonds de verkorte procedure vouchers internationale presentaties.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

• bevorderen van experimenten en crossovers
• stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
• bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
• bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
• versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
• bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.
Indien u een aanvraag indient voor een publicatie kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Architectuur
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig: het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Architectuur.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Architectuur (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Architectuur.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie over uw aanvraag binnen de Deelregeling Architectuur kunt u per e-mail contact opnemen met:
Maarten Tas (secretaris)
Dominique Geelen
Nazanin Hedayati

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Architectuur

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Green Offshores

Lodovica Guarnieri, 2017

€7.499
Green Offshores onderzoekt de invloed van koloniale handel en oorlogsindustrie in de ruimtelijke representatie van ‘vrede en gerechtigheid’. Het project maakt deel uit van een langer onderzoek van Lodovica Guarnieri naar de verbindingen tussen cultuur, kolonialisme en architectuur. Centraal in dit voorstel staan twee symbolische landschappen in Den Haag: de tuin rond het Vredespaleis en het landschap rond het Internationaal Strafhof. Gepositioneerd op het raakvlak van ontwerp, kunst, geschiedenis en politiek onderzoekt Lodovica Guarnieri hiermee de dubbele realiteiten van de stad. Via een uitgebreide analyse onderzoekt de aanvrager welke symbolen er aanwezig zijn die het koloniale en neokoloniale ambacht vertegenwoordigen. De uitkomsten worden verwerkt in een serie ruimtelijke- en poëtische verhalen over de landschappen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een kritische perceptie van de politieke vertellingen over ‘vrede, rechtvaardigheid en veiligheid’ en de discussie hierover op gang te brengen. De aanvrager organiseert in samenwerking met Stroom Den Haag een debatavond waar architecten, academici, publiek en beleidsmakers worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Archive Japan

Cathelijne Nuijsink, 2017

€7.500
Met Archive Japan bevraagt architectuurcriticus Cathelijne Nuijsink de hedendaagse receptie van architectuur via online media. Door het grote aanbod van online communicatie forums ziet Nuijsink een vluchtige beeldverspreiding leiden tot een kwalitatieve verarming van informatieoverdracht over architectuur. Ze stelt dat de ideeën en verhalen achter het gerealiseerde bouwwerk essentieel zijn voor een goede architectuurbeschouwing. Met hedendaagse Japanse architectuur als casestudie onderzoekt de aanvrager hoe architectonische concepten zijn ontstaan, zijn omgezet in concrete bouwprojecten en welke betekenis deze concepten en gebouwen krijgen door interactie met een internationale context. Hiervoor stoelt Nuijsink op een uitgebreid eigen archief aan interviews van haar met gevestigde en jonge Japanse architecten. De interviews vormen de basis voor een uitgebreide publicatie met daarin een inleidend essay dat de ontwikkelingen van, en de kruisbestuivingen tussen, de verschillende ontwerpconcepten van Japanse architecten aankaart, alsook de architectonische concepten en inspiraties verbindt met sociaal, economische en demografische ontwikkelingen in Japan. Tijdens het project wordt de aanvrager bijgestaan door een klankbordgroep met internationale experts uit zowel de academische wereld als de ontwerpende sector.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Eindhoven: footnotes on a technocratic city

Stichting Onomatopee, 2017

€12.725
Eindhoven is volgens marketeers een innovatieve stad, een zogenoemde Brainport, waar kennis, techniek en economie elkaar ontmoeten. Presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee merkt echter weinig van al deze bedrijvigheid en vraagt zich hardop af of de inwoners of bezoekers dit anders ervaren. Ze wil daarom geëngageerde burgers, experts en getalenteerde studenten een platform aanbieden om de veranderende rol van technologie voor burgerschap in de openbare ruimte te scannen en te verdiepen. Hiervoor wil Onomatopee jonge, kritische, onafhankelijke denkers en doeners mobiliseren tot schrijven en het beeldend vastleggen van verschillende invalshoeken omtrent de werkelijke aanwezigheid van techniek in de stad. Deze talenten worden in samenwerking met de TU Eindhoven, Design Academie en Avans Hogeschool gezocht en begeleid. Het onderzoek mondt uit in een aantal resultaten: een serie kleine publicaties die gratis wordt verspreid in de stad, een reeks publieke gesprekken met inwoners van Eindhoven, een presentatie van de onderzoeksresultaten en een publicatie van het project wat internationaal wordt verspreid.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Blauwe Kamer Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer), 2017

€9.875
In 2018 verschijnt de 14e editie van het tweetalige ‘Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw’. Het jaarboek kijkt terug en biedt een overzicht van plannen en projecten uit 2016 en 2017 in de landschapsarchitectuur en stedenbouw uit binnen- en buitenland, aangevuld met essays die verdieping en context geven. De selectie voor deze plannen wordt gemaakt door een onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van Joks Janssen. Gekozen projecten zijn ingedeeld op basis van drie thema’s die volgens de selectiecommissie dit jaar extra aandacht verdienen: klimaat, wonen en stedelijke vernieuwing. Door middel van een inleidend verhaal door de hoofdredacteur Blauwe Kamer worden deze thema’s en andere tendensen voor deze jaargang verder toegelicht. Daarnaast zal er een interview met een vooraanstaand ontwerper geplaatst worden. Hierbij wordt stilgestaan bij zowel diens oeuvre en missie alsook gevraagd worden om een reflectie te geven op de actuele thema’s. De presentatie van het jaarboek zal plaatsvinden op een locatie van een project uit de selectie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

non-visueel indoor navigatiesysteem

doggerconcepts, 2017

€7.500
Simon Dogger constateert uit eigen ervaring dat de strategische indeling en bewegwijzering van (openbare) ruimten vaak weinig of geen auditieve informatie opleveren om voor de visueel beperkte doelgroep zelfstandig een bestemming te bereiken. Zijn doel is dan ook om te werken aan een gelijkwaardige en onafhankelijke beleving van sociale ruimten door het inzetten van een non-visueel navigatiesysteem. Er bestaat reeds een basaal werkend prototype om via beacon-technologie een exacte locatie te bepalen. Met deze technologie als uitgangspunt start de aanvraag een vooronderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een werkend prototype. Hiervoor verricht de aanvrager vergelijkend referentieonderzoek naar bestaande navigatiemethoden, worden nieuwe partners en co-financiers geworven en zal een openbare testruimte worden ingericht met een basaal prototype van de technologie. Voor dit project zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Eindhoven, Koninklijke Visio Nederland en Brainport Eindhoven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepsalonedelmobile2018.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
deceuvelweb.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader