stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Activiteitenprogramma's

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Sluitingsdata:

11 oktober 2017

Budget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s telt één aanvraagronde per jaar.
Deze regeling is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.

De instelling, stichting of aanvrager dient ingeschreven te zien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.
Men kan aanvragen voor activiteitenprogramma’s op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur of een combinatie van deze.

In aanmerking komen festivals die voldoen aan het volgende:

• een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten omvatten;
• binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd (max. 1 jaar);
• verschillende projectvormen combineren;
• zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan activiteitenprogramma's.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

bevorderen van experimenten en crossovers
stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Algemeen Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op in hoeverre het programma is uitgewerkt, een toevoeging is op de bestaande praktijk, consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Bij het hanteren van de tenderconstructie waardeert de adviescommissie de aanvragen op deze beoordelingscriteria specifiek en in deze volgorde:

1. In hoeverre het programma agendastellend is, oftewel in hoeverre is het programma een toevoeging op de bestaande praktijk of theorie
1. In hoeverre is er sprake van een platformfunctie, oftewel er worden connecties gelegd tussen de inhoud van het programma en een passend publiek
2. In hoeverre er wordt samengewerkt met verschillende relevante partijen
3. In hoeverre er sprake is van een inzichtelijke financiële strategie
4. In hoeverre er inzicht is in de kwaliteit van het programma, met name door de mate van uitwerking van het programma
5. In hoeverre de ondersteunde programma’s gezamenlijk een bijdrage leveren aan een regionale spreiding van activiteiten over Nederland en in hoeverre die spreiding verdeeld is over de disciplines.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van programmaplan, begroting en communicatieplan. Indien een publicatie deel uitmaakt van uw programma kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Activiteitenprogramma’s
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die subsidie via de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ontvangen, kunnen tijdens de uitvoering van het gesubsidieerde programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van de Deelregeling Internationalisering.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bij de beoordeling hanteert de adviescommissie een tenderconstructie. Hiervoor is een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel ‘waar wordt op beoordeeld’.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen Marieke Ladru adjunct secretaris Activiteitenprogramma's.

U kunt ook bellen 010-4361600.

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Activiteitenprogramma's

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

AIR

2016

€55.000
AIR organiseert in Rotterdam uiteenlopende activiteiten waarmee zij het debat over architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling van Rotterdam en omstreken wil voeden. Het jaarplan 2016 bestaat onder meer uit een Stadsmakerscongres, Woorden van Beton – de samenwerking met het debatplatform Vers Beton, de organisatie van een innovatiefestival, de Dag van de Architectuur , de AIRmonumentenlezing, en het symposium 100 jaar Vreewijk. AIR werkt samen met lokale en landelijke partners uit de cultuursector, ontwerpende disciplines en opdrachtgevers.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Arcam | Architectuurcentrum Amsterdam

2016

€50.000
Met het programma in 2016 onderzoekt Architectuurcentrum Amsterdam de waarde en mogelijkheden van de publieke ruimte. Het programma richt zich op wonen, commercie, vervoer en energie. Er wordt onderzoek gedaan naar microwoningen, naar het integreren van wonen en werken op de Zuidas en naar de invloed van de Amsterdamse school op het hedendaagse bouwen. De commercialisering van de ruimte wordt publiek geagendeerd in een serie interventies. Op vervoersgebied is de fiets onderwerp van onderzoek. In het kader van de EU-top organiseert het centrum een programma over de consequenties en de mogelijkheden van de circulaire stad voor de openbare ruimte. De bevindingen worden in internationaal perspectief geplaatst tijdens een symposium.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

BAI: Bosch Architectuur Initiatief

2016

€26.343
Het jaarprogramma van BAI bestaat uit activiteiten die de aandacht vestigen op de rol van architectuur in en om 's-Hertogenbosch. Onder de titel ‘De gedeelde stad’, stelt het centrum in de context van een middelgrote stad als ’s-Hertogenbosch, de signalen van toenemende segregatie en polarisatie in de stad centraal. In het jaarprogramma vertrekt het BAI vanuit de drie perspectieven en gebruikt daarbij een aantal actuele projecten in de stad als aanknopingspunt. De gemene deler in het jaarprogramma wordt hierbij gevormd door de vergelijkbare benadering van deze projecten: hoe het ontwerpproces en de ontwerper, de perspectieven verbinden en er een concrete ruimtelijke ontwikkeling in de stad van vormen. Het BAI organiseert onder meer workshops, talkshows, inspiratiesessies, een educatietraject en een talentontwikkelingsprogramma.
Doelstelling is om bij alle bezoekers de rol van architectuur te benadrukken, zowel binnen de lokale thema's alsook bij landelijk relevante ontwikkelingen.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Onomatopee

2016

€50.000
Het jaarprogramma van Stichting Onomatopee (Eindhoven) bestaat uit activiteiten die gericht zijn op beeldende kunst en het huidige jaar tevens op vormgeving en architectuur. Met het programma wil Onomatopee bijdragen aan de ontwikkeling van de autonome ontwerpcultuur. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste ‘Design Will Eat Itself’. Dit project onderzoekt de moderne productie-consumptie-afval cyclus in het licht van de wens tot ecologische aanpak, waarin dematerialisatie, recycling, de-activatie en composteren samen komen. Onomatopee werkt hiervoor samen met curator Alice Twemlow. Het tweede project is een kritisch, reflectief veldonderzoek naar de creatieve industrie in samenwerking met Florian Cramer.
fanfarestimuleringsfonds.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

fanfare

2016

€18.284
Fanfare biedt een platform aan autonoom grafisch ontwerp in Amsterdam door activiteiten op haar locatie in Amsterdam aangevuld met digitale presentaties. Het platform is een initiatief van Freja Kir (DK) en Lotte van de Hoef (NL), en is begonnen als afstudeerproject tijdens hun studie aan de Gerrit Rietveld Academie. In het activiteitenprogramma voor 2016 geeft Fanfare de ruimte aan een aantal ontwerpers om nieuw werk te maken dat digitaal of in een tentoonstelling gepresenteerd wordt. Het tentoonstellingsprogramma wordt verder aangevuld met tentoonstellingen rondom een bepaald thema of uitgangspunt. Daarnaast is er een serie bijeenkomsten voor ontwerpers waarin zij naar aanleiding van het werk van een ontwerper in gesprek gaan.
loader

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader