stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Activiteitenprogramma's

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Sluitingsdata:

17 oktober 2018

Budget: € 1.200.000

Met de Deelregeling Activiteitenprogramma’s ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie éénjarige activiteitenprogramma’s die gezamenlijk bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. De Deelregeling Activiteitenprogramma’s telt één aanvraagronde per jaar.
Deze regeling is bedoeld voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland.

De instelling, stichting of aanvrager dient ingeschreven te zien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat de subsidie wordt ontvangen.
Men kan aanvragen voor activiteitenprogramma’s op het gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur of een combinatie van deze.

In aanmerking komen activiteitenprogramma’s die voldoen aan het volgende:

• een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten omvatten;
• binnen een van te voren afgebakende periode worden uitgevoerd (max. 1 jaar);
• verschillende projectvormen combineren;
• zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan activiteitenprogramma's.
Een subsidie kan worden verleend aan projecten die voldoende bijdragen aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht zijn op minstens een van de volgende beleidsdoelstellingen:

bevorderen van experimenten en crossovers
stimuleren van onderzoek, analyse en reflectie
bevorderen van talentontwikkeling en artistieke kwaliteit
bevorderen van maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten
versterken van de internationale positie van de ontwerpsectoren
bevorderen van de professionalisering van de ontwerppraktijk en voorbeeldig opdrachtgeverschap

Zie het Subsidiereglement (PDF) artikel 16 t/m 21 voor de omschrijving van de beoordelingscriteria in relatie tot deze beleidsdoelstellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op in hoeverre het programma is uitgewerkt, een toevoeging is op de bestaande praktijk, consistent is in doel, opzet, betrokken deskundigheid, wijze en mate van cofinanciering en publieksbereik.

Bij het hanteren van de tenderconstructie waardeert de adviescommissie de aanvragen op deze beoordelingscriteria specifiek en in deze volgorde:

1. In hoeverre het programma agendastellend is, oftewel in hoeverre is het programma een toevoeging op de bestaande praktijk of theorie
1. In hoeverre is er sprake van een platformfunctie, oftewel er worden connecties gelegd tussen de inhoud van het programma en een passend publiek
2. In hoeverre er wordt samengewerkt met verschillende relevante partijen
3. In hoeverre er sprake is van een inzichtelijke financiële strategie
4. In hoeverre er inzicht is in de kwaliteit van het programma, met name door de mate van uitwerking van het programma
5. In hoeverre de ondersteunde programma’s gezamenlijk een bijdrage leveren aan een regionale spreiding van activiteiten over Nederland en in hoeverre die spreiding verdeeld is over de disciplines.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van programmaplan, begroting en communicatieplan. Indien een publicatie deel uitmaakt van uw programma kunt u het Calculatieformulier publicaties (PDF) raadplegen.

Subsidiereglement en Deelregeling Activiteitenprogramma’s
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Uitsluiting van andere deelregelingen
Instellingen die op basis van deze deelregeling subsidie ontvangen, kunnen gedurende de uitvoering van het programma geen aanspraak maken op andere subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met uitzondering van aanvraagprocedures die deel uitmaken van het Programmahuis van het Stimuleringsfonds.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Activiteitenprogramma’s (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

Bij de beoordeling hanteert de adviescommissie een tenderconstructie. Hiervoor is een aanvullend beoordelingskader omschreven. Zie hiervoor het menu-onderdeel ‘waar wordt op beoordeeld’.

Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Activiteitenprogramma’s.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anouk Laverge

U kunt ook bellen 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Activiteitenprogramma's

005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: fanfare tet-a-tet

fanfare, 2017

€10.100
Fanfare biedt middels tentoonstellingen, digitale presentaties en bijeenkomsten op locatie een platform aan autonoom grafisch en visueel ontwerp. Hierin staat de tekstuele en fysieke conversatie centraal. Om dit te versterken ontwikkelt fanfare in samenwerking met Charlie Clemoes een broadcast channel met de podcastserie getitelde ‘tet-a-tet’. Het betreft een conversatiereeks op verschillende locaties waaronder het Stedelijk Museum, het Amsterdam Dance Event en LA Book Fair. Aan de podcast nemen de bij fanfare betrokken, veelal internationale, ontwerpers en makers, deel om met elkaar van ideeën te wisselen en te reflecteren op gedeelde en verschillende opvattingen over onderwerpen gerelateerd aan de activiteiten van fanfare en hedendaagse ontwerpcultuur. Hiermee wil fanfare de aandacht verschuiven van individu naar community en de verbinding tussen de aangesloten ontwerpgemeenschap versterken. Fanfare meent dat daarmee de ontwerpgemeenschap zich beter kan positioneren en verhouden tot een bredere ontwerpcultuur. Daarnaast dient de broadcast channel als een archief en wordt het een geïntegreerd onderdeel van de website met aanvullende teksten en documentatiemateriaal.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: playdev.club

Adriaan de Jongh, 2017

€3.000
Volgens game-ontwerper Adriaan de Jongh sluiten theorie en praktijk onvoldoende op elkaar aan binnen de discipline interactieve games. Vanuit het theoretisch kader wordt ingezoomd op de losse elementen, terwijl de praktijk van game-ontwerpers juist multidisciplinair en veelzijdig is. Daarom stelt De Jongh dat game-ontwerpers onderling, tijdens het proces en aan de hand van eigen ontwerpen het beste kunnen reflecteren op de games. Zo vormt elke game als het ware een eigen theoretische kader dat door meervoudige discussie en interactie in zijn geheel wordt ontleed. Om ruimte te bieden aan praktijkgerichte reflectie tussen de ontwerpers, die volgens De Jongh in Nederland ontbreekt, heeft De Jongh het ‘playdev.club’ opgericht. In dat kader organiseert hij een reeks meet-ups op locaties van verschillende game-studio’s waar game-ontwikkelaars presentaties geven en vervolgens elkaars ‘game-in-progress’ spelen en bespreken. Met deze vorm van peer-to-peer review beoogt De Jongh bij te dragen aan de kritische houding van game-ontwerpers en kwaliteit van de games om een sterke ontwerpcultuur te waarborgen.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: The Failed Architecture Podcast

Failed Architecture Foundation, 2017

€20.962
Failed Architecture is een platform dat ‘falende’ architectuur en stedenbouw onderzoekt met een programma van onder meer lezingen en workshops waarbij de lokale gemeenschap wordt betrokken. Naast de online activiteiten, onderwijs en curatorial projecten wil de organisatie een nieuw medium inzetten, namelijk de 'The Failed Architecture Podcast'. Deze wordt opgebouwd uit een serie gesprekken met internationale architecten, ontwerpers, kunstenaars, reporters, columnisten, gebruikers en bewoners. Terugkerende onderdelen zijn Render Poetry, Sound Art, Stories, City Sonic, en Talk You Through, waarin geluid in relatie wordt gebracht met (architectonische) ruimte. Daarnaast betrekken zij de bestaande geluidsarchieven en wordt geluid ingezet bij de geschreven content. Aan de totstandkoming van de podcast is online radio Ja Ja Ja Nee Nee Nee betrokken. Failed Architecture wil met de podcast op het geluid gebaseerde vormen van architectuurkritiek verkennen en podium bieden aan de ruimte-georiënteerde geluidskunst. Volgens Failed Architecture ontstaat middels de podcast ‘slow critisicm’ die tegenreactie biedt op de dominantie van de beeldcultuur binnen het hedendaagse ontwerpveld. Daarnaast draagt de podcast bij aan de missie van Failed Architecture om met een inclusieve aanpak een open gesprek tussen experts en het brede publiek te stimuleren en verhalen over gebouwen af te zetten tegen de reële ervaringen van gebruikers.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Press & Fold | Notes on making and doing fashion

Hanka van der Voet, 2017

€16.000
Modebeschouwer, lecturer en curator Hanka van der Voet stelt dat kritische reflectie binnen de mode urgent is aangezien de mode-industrie drastisch verandert en de bestaande platforms mode benaderen als een consumptiemiddel. Als reactie hierop initieert zij een nieuw modeplatform, getiteld ‘Press & Fold | Notes on making and doing fashion’, waarmee Van der Voet beoogt om de focus te verschuiven naar de betekenis van kleding en om een veelzijdige visuele en tekstuele taal te ontwikkelen die aansluit bij de transitie van het modesysteem. Vanuit het platform zullen in ieder geval een website, tweejaarlijkse tijdschrift, expertmeetings en workshops worden ontwikkeld. Het platform dient als een collaboratief kritisch onderzoek naar het mode systeem, waarbij een internationaal netwerk van onder andere ontwerpers, stylisten, fotografen, schrijvers en critici is betrokken en versterkt wordt. Vanuit het netwerk en middels open calls wordt de content voor het tijdschrift verzameld onder toezicht van een adviesraad. Ook wordt aansluiting gezocht bij het (mode)onderwijs van RMIT in Melbourne, de London College of Fashion en ArtEZ in Arnhem; diverse culturele instellingen die mode- en designtentoonstellingen organiseren; en platforms zoals State of Fashion 2018.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Windoog, podcast voor divers geluid

Lilith Ronner van Hooijdonk, 2017

€13.763
Samen met Sereh Mandias ontwikkelt Lilith Ronner van Hooijdonk ‘Windoog, podcast voor divers geluid’ waarmee zij architectuurkritiek weer aansprekend willen maken voor een algemeen publiek. Volgens hen neemt de waardering van architectuur bij een breed publiek af door de gebrekkige toegankelijkheid van architectuurkritiek. Daarom richten zij zich op het populaire medium, dat in korte tijd relevante informatie verspreidt, weinig kosten meebrengt en ongelimiteerd beluisterd kan worden. Hierbij betrekken zij een divers samengestelde redactie, met onder anderen een journalist, (architectuur)historicus, socioloog, beleidsmaker, filosoof en stedenbouwkundige om verschillende perspectieven te bieden op alle facetten van (ge)bouwen. Daarnaast werken zij samen met bestaande platforms waaronder De Architect, TU Delft en VPRO. Aan de hand van drie ‘testedities’ wordt gewerkt naar een werkbaar en duurzaam model met een inhoudelijke en financiële langetermijnstrategie. De podcast stelt de initiatiefnemers in staat met het gesproken woord een alternatief te bieden op de visuele taal die bij de gangbare platforms over architectuur domineert. Hiermee willen ze bijdragen aan bewustwording van de rol van architectuur in de maatschappij en het dagelijks leven van mensen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader