stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
archief open oproepen

archief open oproepen

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds. Hieronder vindt u het archief van inmiddels gesloten oproepen.

Overzicht toekenningen Open Oproepen 2016

archief open oproepen

OODementieindeopenbareruimte.jpg

Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de gemeente Rotterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een onderzoekstraject gericht op het verbeteren van de openbare ruimte voor mensen met dementie. In dit traject werken acht ontwerpers drie maanden samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het ontwerpend onderzoek wordt op locatie uitgevoerd in de Rotterdamse wijken Ommoord en Lombardijen. Geïnteresseerde (landschaps-) architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers kunnen tot en met 6 maart 2017 hun motivatie voor deelname insturen.

Eén op de vijf ouderen krijgt te maken met een vorm van dementie. Naarmate het ziekteproces vordert kunnen zij steeds minder goed zelfstandig functioneren en worden zij in grotere mate afhankelijk van hulp en ondersteuning. Het wordt moeilijker zelfstandig naar buiten te gaan, waardoor mensen met dementie steeds meer activiteiten en zintuiglijke impressies moeten missen en hun (gevoel van) autonomie afneemt.

Het beleid van de overheid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen in de directe woonomgeving van mensen met dementie. Dit onderzoekstraject richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte voor mensen met dementie met als doel de zelfstandigheid van mensen met dementie te vergroten, zolang dat kan.

Het werken met prototypes en het testen ervan met de doelgroep is een vereiste. Door op locatie te werken kunnen kleinschalige interventies direct worden getest in de wijk. Het onderzoek resulteert in een tentoonstelling in de openbare ruimte, waarbij mock-up ingrepen als route door de wijk direct te ervaren zijn.

De maximaal 8 geselecteerde deelnemers ontvangen een subsidie van maximaal € 5980,- van het Stimuleringsfonds bij deelname aan het gehele traject. De tijdsduur van deelname bedraagt 23 dagdelen over een periode van 3 maanden. De looptijd van het traject is van april t/m juni 2017. Startbijeenkomst van het traject vindt plaats op dinsdag 4 april. Gedurende het traject wordt er op dinsdagen op locatie gewerkt.

Context
Dit onderzoekstraject vindt plaats in het kader van het programma Langer Thuis van de gemeente Rotterdam. In de pilot Langer Thuis met Dementie gaan de gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Achmea samen met zorgaanbieders de komende jaren in twee wijken (Ommoord en Lombardijen) aan de slag om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie integraal vorm te geven.

De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Zorgomgeving van de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van dit programma is het verbeteren van de zorgomgeving door de inzet van ontwerpers. Voor meer informatie bezoekt u de kennispagina Zorg

Indienen
Geïnteresseerde (landschaps-) architecten, stedenbouwkundigen, makers, social designers en productontwerpers kunnen t/m maandag 6 maart 2017 een motivatie voor deelname, portfolio en cv inzenden. Hieruit dient kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek te blijken. De motivatie bestaat uit maximaal 2000 woorden. De portfolio is op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina’s en is niet groter dan 5 MB. De cv is op A4-formaat, telt maximaal 2 pagina’s en is niet groter dan 2 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden.

Uw inzending kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij binnen de ‘Open Oproep Zorg’ de ronde ‘Open Oproep Dementie in de Openbare Ruimte’. Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal 1 werkdag duren.

U kunt geen conceptinzendingen aan het fonds voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteren het fonds en gemeente Rotterdam samen met twee externe adviseurs maximaal 8 ontwerpers. Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op ontwerpkwaliteit, motivatie, co-creatieve houding en kennis betreffende het thema. De selectie wordt uiterlijk 27 maart 2017 per e-mail bekendgemaakt aan de geselecteerden. De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting ontvangen.

Vragen?
Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, programmaleider Actie Agenda Ruimtelijke Ontwerp, 010-4361600, [email protected].


Deze Open Oproep heeft een juridische grondslag in het Algemeen Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur.

Bekijk hier de geselecteerden.
stadslabsluchtkwaliteit.jpg

Open Oproep: Stadslabs – Samen werken aan dorp, stad en land

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voorstellen in te dienen die bijdragen aan het opzetten en (door)ontwikkelen van Stadslabs. Op dit moment wordt met steun van het fonds in 27 labs verspreid door het land met veel enthousiasme gewerkt aan concrete creatieve oplossingen voor actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan de leegstands- en herbestemmingsproblematiek, lokale huisvestingskwesties, alternatieve groenbeheer strategieën, luchtvervuiling, sociale connectiviteit en vraagstukken op het gebied van circulaire economie.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina urbanisatie.


Lagere overheden en andere stakeholders zien steeds meer de voordelen van een initiatiefrijke samenleving en hebben vanwege het gedeelde belang een coöperatieve houding richting stadslabs ontwikkeld. Stadslabs beschikken over de potentie om als onafhankelijk intermediair platform te opereren, top-down en bottom-up partijen met elkaar te verbinden, zo nodig draagvlak te organiseren en het enthousiasme en de energie vanuit de samenleving in goede banen te leiden. Met publieke acties en fysieke ingrepen dragen zij op geheel eigen wijze bij aan de ontwikkeling van dorp, stad en land. Tegelijkertijd kunnen ze als klankbord functioneren voor het lokale bestuur en constructief bijdragen aan ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke agenda’s.

Oproep
Voor het derde achtereenvolgende jaar roept het Stimuleringsfonds initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere vernieuwende samenwerkingsverbanden op om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel continueren, van lokaal verankerde vrije werkvormen. Stuur het voorstel uiterlijk woensdag 16 november 2016 in. Deze Open Oproep is gericht op de doorontwikkeling en professionalisering van bestaande stadslabconcepten en het opzetten en experimenteren met nieuwe open organisatievormen, waarin zowel integraal als multidisciplinair aan urgente ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke vraagstukken wordt gewerkt.

Beoordeling
Uit de inzendingen selecteert het Stimuleringsfonds maximaal 14 voorstellen, die een projectsubsidie ontvangen van max. € 20.000,- per initiatief. Het fonds laat zich hierbij adviseren door Pieter Klomp, teamleider Stadsdelen DRO Amsterdam; Saskia Beer, ZO!City en oprichter Glamourmanifest; en Bas van der Pol, programmamaker AIR. De voorstellen dienen zowel inzicht te geven in de specifieke opgaven waaraan wordt gewerkt als in organisatievorm, betrokken expertise, coalitiepartners en activiteiten die worden georganiseerd. De adviseurs toetsen in hoeverre de voorstellen aansluiten bij de doelstellingen van deze Open Oproep en samenhangen met het thema ‘Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap’.

Reeds eerder door het fonds ondersteunde labs kunnen ook aan deze Open Oproep deelnemen. Verwacht wordt wel dat zij duidelijk aangeven op welke wijze het lab zich ontwikkelt, hoe toekomstige activiteiten daaraan bijdragen en hoe kennis en ervaring binnen het stadslab kennisnetwerk wordt gedeeld. Overigens wordt van alle stadslabs een actieve deelname aan het lerende stadslab kennisnetwerk verwacht. Het Stimuleringsfonds ondersteunt de uitwisseling van kennis en ervaring binnen dit netwerk door partijen actief met elkaar in contact te brengen en jaarlijks circa drie stadslabbijeenkomsten te organiseren.

De beoordeling heeft de vorm van een tender: de geselecteerde voorstellen worden boven de andere inzendingen verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen.

Indienen
Uw voorstel dient u in via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij AARO en vervolgens de ronde 16RE Open Oproep ‘Stadslabs - Samen werken aan dorp, stad en land’. Het voorstel bestaat uit:

een heldere, beknopte omschrijving van de (lokale) context, het doel en de opzet van het project
een toelichting op de specifieke opgaven waarop het lab zich zal richten
een omschrijving van de organisatievorm en de rol van ontwerpers hierin
een toelichting op de betrokken externe expertise, coalitiepartners en hun specifieke rol binnen het lab
een toelichting op de interdisciplinaire aanpak: welke disciplines, opdrachtgevende partijen, onderzoeks- of kennisinstellingen en andere professionals zijn bij de uitvoering van het project betrokken en welke afwegingen liggen daaraan ten grondslag?
een korte beschrijving van de achtergrond, ervaring en motivatie van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project
een toelichting op de manier waarop in het project aan kennisdeling en reflectie wordt gedaan: binnen stadslabs wordt veel kennis en ervaring opgedaan, maar door het vaak vrijwillige karakter van de inzet van betrokkenen wordt er weinig op organisatievorm, werkwijze, etc. gereflecteerd. Daardoor blijft kennis en ervaring vaak beperkt tot een selecte groep betrokkenen. Door te reflecteren en kennis met anderen te delen kan men een actieve bijdrage leveren aan de opbouw van het Stadslab kennisnetwerk.
een projectplanning en begroting waaruit blijkt welke activiteiten tijdens de looptijd van het subsidietraject worden ondernomen met een toelichting op hoe deze bijdragen aan de continuïteit van het initiatief. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet eerder dan 16 december 2016 aanvangen.
een uittreksel uit het KvK-register

Het projectvoorstel is een pdf-bestand op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina’s en is niet groter dan 5 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Deadline
Stuur het voorstel uiterlijk woensdag 16 november 2016 in. De selectie van de voorstellen wordt uiterlijk 16 december 2016 per e-mail onder inzenders bekendgemaakt en zal daarna in de eerstvolgende nieuwsbrief van het Stimuleringsfonds openbaar worden gemaakt.

Procedure
De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling Architectuur.

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Nazanin Hedayati, adjunct-secretaris van de Deelregeling Architectuur, 010-4361600, [email protected].

Verder ter informatie:
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Overheden die indienen kunnen geen ondersteuning vragen voor reguliere werkzaamheden van ambtenaren
Er kan geen concept van het voorstel aan het fondsbureau worden voorgelegd;
Indieners ontvangen uiterlijk een week na de sluitingsdatum per e-mail een ontvangstbevestiging;
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Achtergrond
In 2014 en 2015 heeft het Stimuleringsfonds twee Open Oproepen uitgeschreven gericht op de selectie en ondersteuning van stadslabs. In totaal zijn daarbij 180 voorstellen ingestuurd en 27 labs ondersteund. Deze labs liggen verspreid over het land en richten zich zowel op de stad als op het dorp en het landelijke gebied. In de labs wordt op diverse manieren met belanghebbenden samengewerkt en worden zeer uiteenlopende ruimtelijke opgaven en maatschappelijke thema’s centraal gesteld. De meeste labs focussen op een gebouw, gebied of thema en gaan daar actief mee aan de slag. Maar er zijn ook labs die vooral als netwerkorganisatie of lokaal discussieplatform optreden en labs die informele opleidingstrajecten aanbieden, waarin vaardigheden en competenties kunnen worden aangeleerd om aan nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling te werken.

Kennisnetwerk
Binnen de ondersteunde labs is in het afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan. Maar ook op allerlei andere plekken wordt volop geëxperimenteerd en kennis opgebouwd. Juist door de veelheid aan initiatieven is het de vraag of er wel voldoende van elkaars experimenten wordt geleerd. Al tijdens de experimentele fase zijn veel stadslabs op zoek naar meer continuïteit en een verdere professionalisering van hun model. Door krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertise kan de effectiviteit van de stadslabs worden vergroot.

Het opbouwen van een kennisnetwerk is daarom onderdeel van de opgave. Om de ontwikkeling van het kennisnetwerk te stimuleren organiseert het fonds jaarlijks circa drie Stadslab bijeenkomsten. Verslagen van eerdere bijeenkomsten kunt u nalezen op onze kennispagina: www.stimuleringsfonds.nl/urbanisatie. Verder wordt op dit moment in opdracht van het Stimuleringsfonds een onderzoek onder de stadslabs uitgevoerd, de resultaten hiervan worden begin 2017 gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst van deze Open Oproep.

Context
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft opdracht van de ministeries IenM en OCW om binnen het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) een programma uit te voeren gericht op ‘Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap’. Deze Open Oproep heeft betrekking op de volgende twee doelstellingen:

Het actief en gericht delen van kennis en ervaring over de veranderende rol van het opdrachtgeverschap in de aanpak van urgente opgaven, inclusief de daarvoor noodzakelijke processen, instrumenten en competenties bij ontwerpers en opdrachtgevers;
Het reflecteren op de beschikbare kennis en ervaring met het oog op het ontwikkelen van nieuwe concepten en handreikingen. 

Voor meer informatie over de eerder ondersteunde stadslabs en hun activiteiten zie onze kennispagina Urbanisatie.
stadslabsweb.jpg
Afbeelding: Geografische spreiding stadslabs

Rood: ondersteund in 2014
Blauw: ondersteund in 2015
Groen: ondersteund in 2014 en 2015

image002.jpg

Vouchers SXSW 2017

In maart 2017 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest (SXSW) plaats in Austin, Texas. Het festival is toonaangevend op het gebied van muziek, film, digital storytelling en digitale cultuur. Jaarlijks worden tijdens het festival duizenden projecten gepresenteerd, waaronder ook een aanzienlijk Nederlands aanbod op het gebied van digitale cultuur, games en digital storytelling. Het Stimuleringsfonds stelt zes vouchers ter beschikking voor door SXSW geselecteerde Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het officiële programma.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina digitale cultuur.


De volgende programmaonderdelen komen in aanmerking binnen de domeinen Interactive en Film: Deelname aan de conferentie; deelname aan het Accelerator programma; deelname aan de Interactive Trade Show; deelname aan de AR/VR tentoonstelling; presentatie van werk in opdracht van SXSW.

De vouchers bedragen €3.000 en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Dien uiterlijk donderdag 5 januari een aanvraag in.

Procedure
Uw voorstel kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling ‘Open Oproep’ en de ronde ‘Deelname South by Southwest’. Het voorstel bestaat uit:
• een beknopte omschrijving en motivatie van de activiteit (max 2 pagina’s a4);
• een beknopte begroting (max 1 pagina a4);
• een uitnodiging of toezegging vanuit SXSW voor deelname aan het officiële programma;
• CV (max 2 pagina’s a4);
• een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Beoordeling
Aan de inzendingen worden in totaal maximaal zes vouchers verleend. De selectie heeft de vorm van een tender, waarbij een aantal voorstellen boven andere wordt verkozen. Subsidie wordt verstrekt op basis van de Deelregeling Digitale Cultuur. Het project moet een bijdrage leveren aan de Deelregeling Digitale Cultuur. Bij de beoordeling wordt er met name gelet op:
• in hoeverre de deelname van toegevoegde waarde is op het bestaande aanbod op SXSW;
• de verwachte kansen die de deelname creëert voor de deelnemer en de Nederlandse creatieve industrie;
• de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van het project en de maker of initiator.

De beoordeling wordt binnen maximaal 4 weken na de sluitingsdatum afgerond.

Verdere informatie

Voor vragen over de vouchers en de procedure kunt u contact opnemen met stafmedewerker Hugo van de Poel: [email protected] of via telefoonnummer 010-4361600.

Foto: Simon Heijdens’ Silent Room SXSW 2016
FotoJonathanGruger2.jpg

Oproep tot deelname Transmediale Festival 2017

Onderzoekt jouw werk de grens tussen mens en technologie en heb je interesse om je werk te presenteren tijdens het Transmediale Festival in Berlijn? Makers en organisaties op het terrein van digitale cultuur die worden geselecteerd door dit kunst-, cultuur- en technologiefestival, kunnen aanvullend een vergoeding krijgen voor de productionele kosten plus hun reis- en verblijfkosten vanuit het Stimuleringsfonds. Voorstellen zijn mogelijk voor artistieke projecten, performances, installaties, screenings, maar ook voor workshops, netwerkbijeenkomsten en presentaties van publicaties. Ook theoretische bijdragen zijn welkom.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina digitale cultuur.


Transmediale Festival 2017
Het Transmediale festival viert in 2017 haar 30e editie. Dit jaar vindt het festival over een langere periode plaats en op diverse locaties in Berlijn (2 februari - 5 maart). Transmediale 2017 richt zich in het bijzonder op speelse, kritische en speculatieve artistieke exploraties van het thema Ever Elusive. Onder deze noemer onderzoekt het festival de steeds vager wordende grens tussen de menselijke en niet-menselijke (technologische) ecologie. Hart van het festival is de tentoonstelling Alien Matter, samengesteld door curator Inke Arns. Het festival richt zich daarmee op de transformerende context van mediakunst en digitale cultuur die zij de afgelopen drie decennia heeft onderzocht en gepresenteerd. Nadere informatie over de opzet en thematiek van Transmediale 2017 verschijnt binnenkort op de website van het festival.

Indienen bij Transmediale
Het indienen van een voorstel kan uitsluitend via het Open Submission Platform van de Transmediale. Om kans te maken op een bijdrage van het Stimuleringsfonds moeten reis-, verblijf- en productiekosten worden opgenomen in de begroting. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen bij de Transmediale is 15 september 2016. De selectie van de ingediende voorstellen doet de artistieke leiding van het Transmediale Festival.

Subsidie
Maximaal 8 door de Transmediale geselecteerde deelnemers ontvangen een bijdrage van het Stimuleringsfonds. Deze bijdrage is bestemd voor zowel de productie op het festival als reis- en verblijfskosten van de deelnemer. Het fonds reserveert een bedrag van €18.000. Van elke individuele subsidie wordt €1.000 ingezet om de productie op het Transmediale Festival mogelijk te maken.

Doelstelling
Met het mogelijk maken van Nederlandse projecten op het Transmediale Festival beoogt het Stimuleringsfonds makers de ruimte te geven tot het opbouwen en versterken van duurzame internationale relaties en netwerken.

Procedure
De geselecteerde voorstellen ontvangen subsidie op basis van de Deelregeling E-cultuur. Bij projecten die zijn geselecteerd door het Transmediale Festival wordt de betreffende deelnemer gevraagd om een formeel subsidieverzoek bij het Stimuleringsfonds in te dienen. De deelnemers krijgen hierover bericht zodra de selectie bekend is. Voor informatie over deze oproep tot deelname kan je contact opnemen met Joris van Ballegooijen, Secretaris Deelregeling E-cultuur, [email protected].

Verdere informatie
Om subsidie te ontvangen moet je zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om je na de selectie alsnog in te schrijven.
Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden.

Foto: Jonathan Gruger
OpenOproepruimtevakmanschap30nov.jpg

Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC van Amsterdam nodigen ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de ontwikkeling van een leer- en maakomgeving voor startende creatieve vakmensen. Zes ontwerpers werken 6 maanden intensief samen met startende creatieve vakmensen, docenten van verschillende Amsterdamse MBO-instellingen, opdrachtgevers uit het werkveld en diverse experts op het gebied van onderwijsinnovatie. Het ontwerpend onderzoek wordt uitgevoerd op locatie in de Plaatsmakerij, een creatieve broedplek in het voormalige ING-complex aan de Haarlemmerweg in Amsterdam. Geïnteresseerde (interieur-) architecten, ontwerpers en makers kunnen tot en met 30 november hun motivatie voor deelname insturen.

Deze oproep is beëindigd, meer over de geselecteerde ontwerpers en resultaten vind u op de kennispagina onderwijs.


Doel van dit onderzoekstraject is het ontwikkelen en testen van een omgeving waarbinnen pas afgestudeerde MBO-ers de mogelijkheid krijgen om zich vanuit hun brede palet aan capaciteiten en kwaliteiten door te ontwikkelen tot co-creërende makers en zelfstandig ondernemers. Een omgeving waar zij niet alleen onderling, maar ook samen met professionals en opdrachtgevers kunnen maken en door kunnen leren.

Een afgestudeerde mbo-er is gemiddeld 20 jaar als deze van school komt. Voor startende creatieve vakmensen blijkt de overgang van school naar het zelfstandig ondernemerschap of een eigen bedrijf groot. De formele doorleermogelijkheden richting het HBO sluiten vaak niet goed aan op de praktische leerbehoeften van de vakman die in het MBO afstudeert. Er bestaat onder jonge creatieve ondernemers dan ook een sterke behoefte aan een verlenging van de creatieve vakmanschapsleerlijn.

In het ontwerpend onderzoek naar een vernieuwende leer- en werkomgeving voor startende creatieve vakmensen worden de huidige onderwijskaders losgelaten en wordt ontworpen vanuit een nieuwe visie op een ‘leven lang leren voor vakmensen’. In de uitvoering wordt samengewerkt met een aantal startende creatieve vakmensen, die onlangs afstudeerden aan het MBO College Zuid, het Hout en Meubileringscollege en Mediacollege Amsterdam. Daarbij zal co-creatie plaatsvinden met docenten van verschillende opleidingen van deze onderwijsinstellingen, opdrachtgevers uit het werkveld en diverse experts op het gebied van onderwijsinnovatie. Naast het ontwerpend onderzoek leveren ontwerpers onder leiding van experts ook een bijdrage aan de implementatie van de uitkomsten in een duurzaam organisatiemodel.

Context
Het ontwerpend onderzoek naar een vernieuwende leer- en werkomgeving voor startende creatieve vakmensen is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Practoraat Creatief Vakmanschap. MBO College Zuid van het ROC van Amsterdam richtte in 2015 dit Practoraat Creatief Vakmanschap op met als doel om een betere facilitering en positionering van het creatieve vakmanschap te realiseren. Sinds kort werkt het Practoraat Creatief Vakmanschap hierin samen met het Hout en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam. Zij wordt daarin ondersteund door het ‘MBO Agenda fonds’ van de Gemeente Amsterdam. Het ontwerpend onderzoek maakt onderdeel uit van een tweejarige innovatietraject.

Selectieprocedure
De beoogde ontwerpers voor dit project beschikken over:
Visie op ‘leven lang leren’ in een snel veranderende samenleving
Sterke motivatie om bij te dragen aan de versterking van de vakmanschapsleerlijn en aan de emancipatie van (creatieve) Mbo studenten
Open, constructieve en co-creatieve houding
Ervaring met het werken in interdisciplinaire teams

Geïnteresseerde (interieur-)architecten, (digitale) ontwerpers en makers kunnen t/m woensdag 30 november 2016 een motivatie voor deelname, portfolio en cv inzenden, waaruit kennis, ervaring, ambitie en engagement ten aanzien van de thematiek blijkt. De motivatie bestaat uit maximaal 2000 woorden. De portfolio is op A4-formaat, telt maximaal 10 pagina’s en is niet groter dan 5 MB. De CV is op A4-formaat, telt maximaal 2 pagina’s en is niet groter dan 2 MB. Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen beoordeling plaatsvinden van de inzending.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op ontwerpkwaliteit, motivatie, co-creatieve houding en kennis betreffende het thema.

Indienen
Uw inzending kunt u t/m woensdag 30 november indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij binnen de Open Oproep Onderwijs de ronde 16RN Open Oproep Ruimte voor Creatief Vakmanschap.

U kunt geen concepten aan het fondsbureau voorleggen. Uiterlijk een week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Uit de inzendingen selecteert het fonds en MBO Zuid samen met twee externe adviseurs maximaal 6 (interieur-)architecten, ontwerpers en/of makers.

Geselecteerde deelnemers ontvangen een subsidie van maximaal € 6.240,- van het Stimuleringsfonds bij deelname aan het gehele traject. Tijdsduur deelname is 24 dagdelen over een periode van 6 maanden. De looptijd van het traject is van januari t/m juni 2017.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount tot maximaal 1 werkdag duren. Zie voor meer informatie de spelregels online aanvragen.

Beoordeling
De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal voorstellen boven de andere inzendingen wordt verkozen. Het Stimuleringsfonds zal alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen en niet corresponderen over de afwijzing van individuele voorstellen. De voorstellenselectie wordt uiterlijk 22 december 2016 per e-mail. Het fondsbureau neemt contact op met de geselecteerden. 

Procedure
De Open Oproep draagt bij aan de uitvoering van het programma Onderwijsomgeving, van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO), dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Doel van dit programma is het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving door de inzet van ontwerpers. Voor meer informatie over dit programma bezoekt u onze kennispagina Onderwijs. De procedure van een Open Oproep is beschreven in het Algemeen Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds en onder de Deelregeling Architectuur. 

Voor vragen over de Open Oproep en de procedure kunt u contact opnemen met Jetske van Oosten, projectleider AARO-programma Onderwijsomgeving, 010-4361600, [email protected].

Verder ter informatie
Om subsidie te ontvangen moet u zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Is dat niet het geval dan is het mogelijk om u na selectie alsnog in te schrijven.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/&format=L&length=5
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_dementie_in_de_openbare_ruimte/
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_stadslabs_samen_werken_aan_dorp_stad_en_land/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/vouchers_sxsw_2017/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/oproep_tot_deelname_transmediale_festival_2017/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_ruimte_voor_creatief_vakmanschap/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493543109.6757t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/&format=L&length=5
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_dementie_in_de_openbare_ruimte/
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_stadslabs_samen_werken_aan_dorp_stad_en_land/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/vouchers_sxsw_2017/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/oproep_tot_deelname_transmediale_festival_2017/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/archief_open_oproepen/open_oproep_ruimte_voor_creatief_vakmanschap/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)