stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
samenwerkingspartners

samenwerkingspartners

Een goede relatie en gedachtewisseling met onze belanghebbenden is van belang voor het goed functioneren van het fonds. Het fonds investeert op verschillende manieren in deze relaties. Onze belangrijkste stakeholders zijn aanvragers: ontwerpers, makers, kunstenaars, culturele organisaties en instellingen. Ook met de Federatie Creatieve Industrie, Het Nieuwe Instituut, Topteam Creatieve Industrie, kunstvakonderwijs en medefinanciers als private partijen, overheden, ambassades, ministeries van OCW, IenM en Buitenlandse zaken en collega-fondsen vindt geregeld overleg plaats om hen actief te betrekken en door hen geïnformeerd te worden.

Samenwerking cultuurfondsen
De fondsen hebben de afgelopen jaren hun onderlinge samenwerking versterkt om hun effectiviteit verder te vergroten. Het gaat om kennisdeling, samen optrekken op die punten waar de werkterreinen overlappen, verbeteren van de samenwerking op de werkvloer en het leren van ‘best practices’. Medewerkers van de fondsen overleggen geregeld op specifieke terreinen zoals juridische zaken, financiën, communicatie, personeelsvertegenwoordiging, onderzoek en evaluaties. Er is een structureel overleg van de directeuren over onderwerpen gerelateerd aan de beleidsagenda van OCW. Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van de werkterreinen van de fondsen stemmen de fondsen hun regelingen af en/of verwijzen zij naar elkaar door. Het Stimuleringsfonds nam tevens deel aan drie programma’s die door de gezamenlijke cultuurfondsen zijn uitgevoerd: The Art of Impact (OCW), Dutch Cultural Manifestations Abroad (BuZa) en Talentontwikkeling in een internationale context (OCW).

Daarnaast werkt het Stimuleringsfonds aan:
Non-fictie Transmediaregeling i.s.m. het Filmfonds
Programma’s Literatuur op het Scherm en Literaire Games i.s.m. het Nederlands Letterenfonds
Gezamenlijke ondersteuning i.s.m. het Mondriaan Fonds van twee werkplaatsen in Seoul, Zuid-Korea en Arita, Japan
Get a Grant Event, een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor het kunstvakonderwijs, i.s.m. het Mondriaan Fonds
Advisering bij Prix de Rome, i.s.m. het Mondriaan Fonds
Versterking van het ondernemerschap i.s.m. het Fonds Kwadraat (rentevrije lening)

Meerjarige samenwerkingsverbanden
De impact van de programmaresultaten worden versterkt door meerjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante partners uit cultuur, onderwijs en samenleving. Deze inhoudelijke samenwerking met diverse partners doet recht aan de ontwikkeling van de werkpraktijk binnen de creatieve industrie, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak worden gevonden in cross-overs, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling.
Voorbeelden zijn:

beleid
Om het werkterrein van de creatieve industrie zo sterk mogelijk te maken werkt het fonds samen met culturele organisaties en instellingen, praktijk- en onderwijsinstellingen.
Het Stimuleringsfonds werkt samen met het Topteam, de Creative Council, de Federatie Creatieve Industrie en CLICK.nl binnen het topsectorenbeleid, met het cultuurbeleid als inhoudelijk kader.
Het Stimuleringsfonds werkt samen met Het Nieuwe Instituut in gemeenschappelijke thema’s en ketenversterking, waaronder de jaarlijks georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst.

internationalisering
Ter versterking van de internationale positie ontwerpsector werkt het fonds samen met ambassades en consulaten.
De samenwerking met UN Habitat in het Global Network of Urban Planning and Design Labs richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling in steden gelegen in opkomende economieën.

zorg, onderwijs, onderzoek
Om onderzoek te doen naar de verbetering van de kwaliteit van de zorg- en leefomgeving in de zorg initieert het Stimuleringsfonds samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders, zorgprofessionals en ontwerpers, zoals Cordaan (2015), het Bartholomeus Gasthuis (2016) en de gemeente Rotterdam (2017).
Om het beroepsonderwijs voor jongeren te vernieuwen in het onderzoeksprogramma Onderwijs wordt samen gewerkt met onderwijsinstellingen binnen mbo, hbo en wo.
In de ontwikkeling van ontwerpend onderzoek werkt het fonds samen met kunstvakonderwijs, hogescholen en universiteiten.

design
Het Stimuleringsfonds is partner van Dutch Design Week in het kwalitatieve tentoonstellingsprogramma op meerdere locaties, met de talentenexpositie In No Particular Order.
Samenwerking met Jan van Eyck Academie in een oproep voor deelname Werkperiode Jan van Eyck Academie gericht op het ontwikkelen van nieuw werk in een van de labs.

opdrachtgeverschap
Binnen het Programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap ondersteunt het Stimuleringsfonds meerdere Stadslabs. Met hen wordt samengewerkt om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap op lokaal niveau te onderzoeken en onderling kennis te delen. Daarnaast werkt het fonds samen met de VPRO en adviesbureau Noordzuiden aan het project Proeftuin NL. Dit traject richt zich op het vergroten van de betekenis van experimentele voorbeeldprojecten in de ruimtelijke ordening. Doel is te laten zien hoe experimenten bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de leefomgeving.

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader