stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
over het fonds

over het fonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van architectuur, vormgeving en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma’s bij aan het formuleren van breed gedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Organisatie
Het Stimuleringsfonds heeft jaarlijks zo’n 15 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW, aangevuld met budget vanuit BZ voor internationalisering en IenM voor drie stimuleringsprogramma’s − Innovatief opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving − binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Het fonds opereert daarmee binnen meerdere beleidscontexten. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Bij het Stimuleringsfonds werken 25 medewerkers. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door meer dan 100 deskundigen. Het bestuur wordt geadviseerd door een selectiecommissie van 3 leden bij de voordracht van nieuwe commissieleden.

Resultaat 2016
In 2016 zijn de beschikbare gelden binnen de negen subsidieregelingen bijna evenredig verdeeld over de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren van een kleine 1.100 gegroeid naar ruim 2.100 aanvragen waarvan 32% subsidie ontving. Het aantal nieuwe aanvragers is 65% waarbij nieuwe aanvragers een vergelijkbaar honoreringspercentage kennen als bestaande aanvragers. Alle regelingen van het fonds worden financieel overvraagd waardoor vaak na een positief advies pas op basis van prioritering een toekenning tot stand komt.

Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. Er is een subsidiehuis opgezet, dat al werkend is verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

Meer dan subsidies
Even belangrijk voor het fonds is het programmahuis, dat fungeert als het laboratorium voor nieuwe werk- en samenwerkingsvormen en voor het verkennen van urgente vraagstukken. De programma’s zijn geordend rondom inhoudelijke thema’s of een specifieke doelstelling. Een subsidieregeling kan deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering.

Het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling biedt vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.

Het programma Internationalisering is doorontwikkeld tot een samenhangend, vraaggericht programma dat de internationalisering van bewezen talent en succesvolle projecten bevordert om zo kennis, netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Binnen het internationaliseringsprogramma kunnen zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen deelnemen.

Met steun van het fonds kunnen ontwerpers hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen. Zo is in de afgelopen periode een samenwerking met UN-Habitat opgezet, waarbij Nederlandse ontwerpers lokale overheden wereldwijd adviseren over stedelijke ontwikkeling. De kennis die ontwerpers hierbij opdoen, leidt tot verdere ontwikkeling van het vak, ook in Nederland, en biedt kansen voor internationale marktontwikkeling.

Drie programma’s, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving, maken deel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en zijn gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving.

Open Oproepen
Binnen de context van de verschillende Deelregelingen en Programma’s kunnen Open Oproepen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld voor deelname aan (internationale) evenementen, onderzoek naar een specifieke opgave of participatie in een specifiek programma van het fonds. De Open Oproepen zijn effectief en verlagen de drempel voor nieuwe aanvragers.

Samenwerking cultuurfondsen
De fondsen hebben de afgelopen jaren hun onderlinge samenwerking versterkt om hun effectiviteit verder te vergroten. Het gaat om kennisdeling, samen optrekken op die punten waar de werkterreinen overlappen, verbeteren van de samenwerking op de werkvloer en het leren van ‘best practices’. Medewerkers van de fondsen overleggen geregeld op specifieke terreinen zoals juridische zaken, financiën, communicatie, personeelsvertegenwoordiging, onderzoek en evaluaties. Er is een structureel overleg van de directeuren over strategie en (beleids)ontwikkeling. Voor aanvragers die opereren op het snijvlak van de werkterreinen van de fondsen stemmen de fondsen hun regelingen af en/of verwijzen zij naar elkaar door.

Daarnaast werkt het Stimuleringsfonds aan:
Non-fictie Transmediaregeling i.s.m. het Filmfonds
Programma’s Literatuur op het Scherm en Literaire Games i.s.m. het Nederlands Letterenfonds
Gezamenlijke ondersteuning i.s.m. het Mondriaan Fonds van twee werkplaatsen in Seoul, Zuid-Korea en Arita, Japan
Get a Grant Event, een reeks voorlichtingsbijeenkomsten voor het kunstvakonderwijs, i.s.m. het Mondriaan Fonds
Advisering bij Prix de Rome, i.s.m. het Mondriaan Fonds
Versterking van het ondernemerschap i.s.m. het Fonds Kwadraat (rentevrije lening)

Meerjarige samenwerkingsverbanden
Het Stimuleringsfonds verkent in samenwerking met externe partijen de grenzen van de creatieve industrie. De impact van de programmaresultaten worden versterkt door meerjarige samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante partners uit cultuur, onderwijs en samenleving. Deze inhoudelijke samenwerking met diverse partners doet recht aan de ontwikkeling van de werkpraktijk binnen de creatieve industrie, waar grensoverschrijdingen aan de orde van de dag zijn en vernieuwingen vaak worden gevonden in cross-overs, interdisciplinaire samenwerkingen en uitwisseling.
Voorbeelden zijn:

beleid
Om het werkterrein van de creatieve industrie zo sterk mogelijk te maken werkt het fonds samen met culturele organisaties en instellingen, praktijk- en onderwijsinstellingen.
Het Stimuleringsfonds werkt samen met het Topteam, de Creative Council, de Federatie Creatieve Industrie en CLICK.nl binnen het topsectorenbeleid, met het cultuurbeleid als inhoudelijk kader.
Het Stimuleringsfonds werkt samen met Het Nieuwe Instituut in gemeenschappelijke thema’s en ketenversterking, waaronder de jaarlijks georganiseerde nieuwjaarsbijeenkomst.

internationalisering
Ter versterking van de internationale positie ontwerpsector werkt het fonds samen met ambassades en consulaten.
De samenwerking met UN Habitat in het Global Network of Urban Planning and Design Labs richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling in steden gelegen in opkomende economieën.

zorg, onderwijs, onderzoek
Om het beroepsonderwijs voor jongeren te vernieuwen in het onderzoeksprogramma Onderwijs wordt samen gewerkt met onderwijsinstellingen binnen mbo, hbo en wo.
In de ontwikkeling van ontwerpend onderzoek werkt het fonds samen met kunstvakonderwijs, hogescholen en universiteiten.

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader