stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
over het fonds

over het fonds

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers.

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Doel
Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en door samenwerking te streven naar een op cultuur en kennis gedreven creatieve economie. Het Stimuleringsfonds stimuleert de productie en presentatie van architectuur, vormgeving en digitale cultuur uit Nederland in binnen- en buitenland. Tegelijkertijd draagt het fonds via subsidies en programma’s bij aan het formuleren van breed gedragen ontwerpoplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Het fonds ondersteunt honderden ontwerpers, waardoor zij onderzoek kunnen doen, zoals Lara Captan, die een minutieus onderzoek uitvoerde naar het beter toepasbaar maken van het Arabische schrift in digitale media.

Organisatie
Het Stimuleringsfonds heeft jaarlijks zo’n 15 miljoen euro te besteden. Het grootste deel van dit budget komt van het ministerie van OCW, aangevuld met budget vanuit BZ voor internationalisering en IenM voor drie stimuleringsprogramma’s − Innovatief opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving − binnen de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp. Het fonds opereert daarmee binnen meerdere beleidscontexten. Per jaar worden honderden projecten in Nederland en daarbuiten ondersteund. Bij het Stimuleringsfonds werken 25 medewerkers. Bij de beoordeling van aanvragen wordt het fonds geadviseerd door meer dan 100 deskundigen. Het bestuur wordt geadviseerd door een selectiecommissie van 3 leden bij de voordracht van nieuwe commissieleden.

Resultaat 2016
In 2016 zijn de beschikbare gelden binnen de negen subsidieregelingen bijna evenredig verdeeld over de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het aantal aanvragen is de afgelopen jaren van een kleine 1.100 gegroeid naar bijna 2.100 aanvragen waarvan 32% subsidie ontving. Het aantal nieuwe aanvragers is 47% waarbij nieuwe aanvragers een vergelijkbaar honoreringspercentage kennen als bestaande aanvragers. Alle regelingen van het fonds worden financieel overvraagd waardoor vaak na een positief advies pas op basis van prioritering een toekenning tot stand komt.

Naast ontwerpers ondersteunt het fonds ook de (meerjarige) programma's van culturele instellingen zoals Waag Society, die in hun programma de culturele en maatschappelijk betekenis van opkomende technologieën onderzoeken.

Kerntaak subsidies
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft de eerste jaren sinds de oprichting in 2013, benut om in samenwerking met ontwerpers, makers, instellingen en maatschappelijke partners een nieuwe fondspraktijk te ontwikkelen. Er is een subsidiehuis opgezet, dat al werkend is verfijnd om excellentie binnen alle disciplines van architectuur, vormgeving, mode, games en digital storytelling financieel te ondersteunen. Er zijn bijdragemogelijkheden voor talentontwikkeling, artistieke en professionele ontwikkeling, praktijkverdieping zoals onderzoek, experiment, analyse of reflectie, en projecten gericht op maatschappelijk engagement en publieksactiviteiten. Presentatie- en culturele instellingen en ontwerplabs kunnen aanvragen voor hun programmering en samenwerkingsprojecten.

Meer dan subsidies
Even belangrijk voor het fonds is het programmahuis, dat fungeert als het laboratorium voor nieuwe werk- en samenwerkingsvormen en voor het verkennen van urgente vraagstukken. De programma’s zijn geordend rondom inhoudelijke thema’s of een specifieke doelstelling. Een subsidieregeling kan deel uitmaken van een programma, zoals bij Talentontwikkeling en Internationalisering.

Het interdisciplinaire programma Talentontwikkeling biedt vrije ruimte voor artistieke ontwikkeling én professionele begeleiding van toptalent voor het opzetten van een eigen praktijk.

Het programma Internationalisering is doorontwikkeld tot een samenhangend, vraaggericht programma dat de internationalisering van bewezen talent en succesvolle projecten bevordert om zo kennis, netwerk en impact van de beroepspraktijk te vergroten. Binnen het internationaliseringsprogramma kunnen zowel individuele ontwerpers, makers en bureaus als culturele instellingen deelnemen.

Met steun van het fonds kunnen ontwerpers hun kennis en kunde exporteren en daarmee hun werkveld verruimen. Zo is in de afgelopen periode een samenwerking met UN-Habitat opgezet, waarbij Nederlandse ontwerpers lokale overheden wereldwijd adviseren over stedelijke ontwikkeling. De kennis die ontwerpers hierbij opdoen, leidt tot verdere ontwikkeling van het vak, ook in Nederland, en biedt kansen voor internationale marktontwikkeling.

Drie programma’s, Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap, Zorgomgeving en Onderwijsomgeving, maken deel uit van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp en zijn gericht op de inzet van ontwerpers bij de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het fonds initieert diverse activiteiten en bijeenkomsten met als doel informeren, verkennen, verbinden en kennisdelen. Ook neemt het fonds deel aan door externe partijen georganiseerde bijeenkomsten. Bekijk hier een overzicht van alle activiteiten in 2016.

Het fonds initieert samenwerkingen tussen ontwerpers en maatschappelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld in Het Nieuwe Bartholomeus Gasthuis, waarin 5 ontwerpers aan de slag gingen met het ruimtelijke vraagstuk van de zorginstelling.

Open Oproepen
Binnen de context van de verschillende Deelregelingen en Programma’s kunnen Open Oproepen worden uitgeschreven, bijvoorbeeld voor deelname aan (internationale) evenementen, onderzoek naar een specifieke opgave of participatie in een specifiek programma van het fonds. De Open Oproepen zijn effectief en verlagen de drempel voor nieuwe aanvragers. Bekijk hier een overzicht van alle Open Oproepen in 2016.

Evaluaties
Verschillende evaluaties gedurende het jaar leveren voor het fonds belangrijke aanknopingspunten om te waarborgen dat de subsidieregelingen goed blijven aansluiten op de praktijk en de beleidsdoelstellingen. Het fonds hanteert een uitgebreid evaluatiesysteem om het eigen instrumentarium en de resultaten te toetsen. Dit omvat:

evaluaties na afloop van elke vergadering van de adviescommissies
een jaarlijkse interne evaluatie met de adviescommissies, stafmedewerkers, een vertegenwoordiging van het MT en het bestuur
publieke debatten over specifieke sectoren, aangevuld met debatten over de relatie tussen doelstellingen en behaalde resultaten.

In 2016 vonden naast de reguliere evaluaties twee publieke evaluaties plaats, één in juni over digitale cultuur en één in december over vormgeving. Beide bijeenkomsten bestonden uit een plenair gedeelte, een aantal deelsessies waarin specifieke thema’s centraal stonden en een afsluitend debat. Voor deelnemers hét moment om vragen te stellen of input te leveren aan het fonds over de toekomstige ontwikkeling van de regeling en de aansluiting op het veld.

Onderzoek
Aan de hand van de mid-term rapportages evalueerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de stand van zaken in de verschillende programma’s en regelingen. De rapportages maken de balans op over datgene wat in de beleidsperiode 2013-2016 is bereikt. Alle informatie over de geselecteerde ontwerpers, projecten, selectieprocedure en georganiseerde bijeenkomsten zijn hierin gebundeld. Deze input is meegenomen in het beleid voor 2017-2020.

Rapportage Vormgeving
Rapportage Internationalisering
Rapportage Grensverkenningen
Rapportage Talentontwikkeling
Rapportage AARO IenM
Rapportage AARO OCW
Rapportage Meerjarige Programma’s

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de... meer >
vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader