stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
bestuur en toezicht

bestuur en toezicht

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Op deze pagina worden de belangrijkste principes voor goed bestuur en toezicht die het Stimuleringsfonds hanteert op een rij gezet.

Governance Code Cultuur
Het Stimuleringsfonds is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder richten zich bij de uitvoering van hun taken naar de Governance Code Cultuur. De principes uit de code voor het raad-van-toezichtmodel zijn verankerd in de Statuten en Reglementen voor bestuur en Raad van Toezicht. De bestuursverantwoordelijkheid in het Raad van Toezicht model is belegd bij het bestuur.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds bestaat sinds 1 september 2016 uit directeur bestuurder Syb Groeneveld.

Alle taken en bevoegdheden van het bestuur ten aanzien van de verlening van projectsubsidies zijn nader bepaald in het Subsidiereglement (PDF).

Het bestuur stelt onder andere de volgende plannen op en herziet deze zo nodig:
Een beleidsplan voor een periode van vier jaar;

Een jaarlijkse begroting met toelichting;
Een jaarplan;
Een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.

Raad van Toezicht
Bovenstaande plannen behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht. De RvT vergadert gemiddeld vier keer per jaar. De voorzitter van de RvT bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van de RvT. Ieder lid van de Raad van Toezicht moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan de besluitvorming. De Raad van Toezicht bewaart een grote afstand ten opzichte van de subsidie- en opdrachtverlening omdat die onder de bestuursverantwoordelijkheid vallen.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit:

Roelof Bleker, voorzitter
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland
Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Slot Loevestein
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur van AQUON (laboratorium)
Bestuurslid Cultureel Productiehuis ON
Bestuurslid Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting
Commissielid Toezicht Centrum voor Veilig wonen
Lid Raad van Toezicht Saxion Hogeschool
Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie Talis

Femke den Boer
Algemeen directeur Kunstacademie AKV/St. Joost Avans Hogescholen Breda en ’s-Hertogenbosch
Lid Raad van Toezicht NPO
Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Amsterdam
Lid Raad van Toezicht Het Zuidelijk Toneel
Adviseur Postacademische instellingen en voormalig Voorzitter Commissie Beeldende Kunst, Vormgeving en Architectuur, Raad voor Cultuur

Natalie Holwijn
Bestuurder Etnische Zaken Vrouwen Nederland
Toezichthouder Rotterdamse stichting Cultuur Concreet

Endry van Velzen
Directeur De Nijl Architecten

Jules van de Vijver
Voorzitter College van Bestuur HKU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Rooster van aftreden
Dhr. R. Bleker: benoemd 1-7-2011; herbenoemd 1-7-2015 tot 1-7-2019
Mw. F. den Boer: benoemd 1-10-2014 tot 1-10-2018
Mw. N. Holwijn: benoemd 1-5-2017 tot 1-5-2021
Dhr. E. van Velzen: benoemd 1-7-2011; herbenoemd 1-7-2015 tot 1-7-2019
Dhr. J. van de Vijver: benoemd 1-10-2014 tot 1-10-2018

Selectiecommissie
Een door het bestuur benoemde externe selectiecommissie bestaande uit maximaal drie externe leden, selecteert de kandidaat leden voor de verschillende adviescommissies van het Stimuleringsfonds. Kandidaat leden worden openbaar geworven en solliciteren op de functie van adviseur binnen een adviescommissie.

De externe selectiecommissie draagt aan de hand van de sollicitaties leden voor benoeming voor aan de bestuurder. De bestuurder benoemt commissieleden voor een bepaalde periode. Bij de samenstelling van de commissies wordt gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit dan wel specifieke specialismen. Het voorkomen van belangenverstrengeling is een belangrijk criterium.

De onafhankelijke selectiecommissie voor de nieuwe adviseurs bestaat dit jaar uit:

Kirsten Algera (voorzitter) - vormgeving
Arzu Ayikgezmez - architectuur
Ben Schouten - digitale cultuur

Adviescommissies
Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Commissies worden zodanig samengesteld dat leden t.o.v. elkaar onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling. De precieze samenstelling van alle commissies is op de website van het fonds na te lezen.

Adviescommissie bezwaarschriften
Aanvragers hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen een genomen besluit van de bestuurder. De bestuurder neemt een besluit op basis van het advies van commissieleden n.a.v. de commissievergaderingen. De werkwijze van bezwaarschriften is beschreven in de Handreiking bezwaarschriftprocedure Algemene Wet Bestuursrecht. Het Stimuleringsfonds werkt met een vaste onafhankelijke bezwaarcommissie, benoemd door de bestuurder. De commissie wordt extern geworven op basis van vooraf opgestelde profielen. Bij de samenstelling van de commissie wordt gekeken naar het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling.

De adviescommissie bestaat uit:

mr. I.C. van der Vlies (voorzitter)
mr. L. Begas
mr.drs. A.N.A. Buyserd
BDes A. Klawer
mr. J.J.R. Lautenbach

Gedragscode Cultuurfondsen
Met ingang van 1 mei 2013 bestaat er een nieuwe Gedragscode Cultuurfondsen. De gedragscode waarborgt transparantie over de manier waarop de cultuurfondsen hun publieke taak uitoefenen, om zo bij te dragen aan het vertrouwen van aanvragers en burgers in de cultuurfondsen. In de gedragscode zijn uitgangspunten opgenomen die een goede uitoefening van de publieke taak bevorderen. Zaken waarop de fondsen door de aanvrager kan worden aangesproken. De Code Cultuurfondsen waarborgt transparantie van beleid, zorgvuldige samenstelling van commissies en vermijding van belangenverstrengeling. Zes beginselen zijn belangrijk: integriteit en onpartijdigheid; openheid; betrokkenheid van stakeholders; kwaliteit van dienstverlening; evaluatie; verantwoording.

Lees hier de gedragscode Cultuurfondsen

Code culturele diversiteit
Een kerntaak van het Stimuleringsfonds is het versterken van de verwevenheid van creatieve industrie en maatschappij. Een aspect hiervan is het bevorderen van de aandacht voor de toenemende segregatie en de rol die culturele diversiteit hierbij speelt. Het Stimuleringsfonds ambieert een organisatie te zijn waarin culturele diversiteit onderdeel is van het DNA, waar het belang ervan wordt erkend en uitgedragen. Deze ambitie richt op de vier pijlers: programma, publiek, personeel en partners, zoals benoemd in de Code Culturele Diversiteit. Onder leiding van een externe deskundige is in 2016 gereflecteerd op de pluriformiteit in de creatieve industrie en het emanciperen van specifieke doelgroepen. Doel is het tegengaan van ongelijke behandeling met betrekking tot gender, leeftijd, afkomst, cultuur en geografie.

Lees hier de Code Culturele Diversiteit

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader