stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Verslag On Second Thoughts: Reflecteren op ontwerp
OnSecondThoughtsSCIDDW16.jpg

Verslag On Second Thoughts: Reflecteren op ontwerp

9 november 2016

Tijdens het debat op maandagochtend 24 oktober bood het Stimuleringsfonds podium aan 'vijf aanjagers van ontwerpkritiek' om met het publiek te reflecteren op de toekomst van kritiek. De mogelijkheden van alternatieve vormen van kritiek worden kort aangestipt: het kan interactiever, sensueler, zintuiglijker. Toch is kritiek niet alleen te vinden in recensies en het eenrichtingsverkeer van het geschreven woord. Tegenwoordig is kritiek inherent aan een ontwerppraktijk. Makers combineren het eigen kritisch denken met externe kritiek om tot betere oplossingen te komen. Supplychain management, verdienmodellen en maatschappelijke impact zijn belangrijke onderwerpen.
Van designkritiek naar ontwerpreflectie
Verslag door Vincent van Velsen

Sophie Krier, die de ochtend modereerde, begon bij het creëren van een historische context. En wel bij de etymologische basis van het woord kritiek, zijnde het Griekse krinein: (be)oordelen en besluiten. De in het publiek aanwezige Sonja van der Valk (Domein voor Kunstkritiek) gaf een beknopte historiografie van kritiek zoals we dat nu kennen: vanuit de reflectie en beschouwing die tijdens de Verlichting ontstond tot aan de hedendaagse institutionalisering en academische studies (literatuur-, theater-, kunstwetenschappen). Zij stelt dat de kritiek haar hoogtepunt in de jaren 80 en 90 had en sinds een jaar of vijftien in constante crises verkeert, omdat kritiek zich nog niet adequaat heeft weten aan te passen aan de huidige vraag vanuit het publieke domein en de ontwerpdisciplines.

Wat betreft de verwachtingen van het gezelschap van de ochtend werd meteen de behoefte geuit om de veelvuldige misvatting, dat kritiek alleen streng en negatief is, recht te zetten. Er zit juist veel plezier in het schrijven van kritiek en het is een leerproces; voor zowel schrijver als het subject. Daarnaast was men benieuwd naar de meerwaarde van het spreken over kritiek in een multidisciplinaire context. Samen met de sprekers ging Krier op zoek naar onderlinge verbanden en gedeelde ambities.

Ontwerp is overal
Ontwerper, onderzoeker en schrijver Anne Seghers beschrijft haar ideale architectuurkritiek als verder kijkend dan de oplevering en het uiterlijk van een gebouw: 'het richt zich op gebruik, de functionaliteit, ruimtelijke context, tijdsgeest en maatschappelijke betekenis.' Daarom is het belangrijk uit te zoomen en vanuit een gebouw te kijken naar grotere tendensen en het krachtenveld van betrokken stakeholders. Uitzoomen betekent ook terug kijken: na twintig jaar een woonwijk of groter project kritisch onder de loep nemen, zoals zij zelf nu doet met Vinex en naoorlogse wijkvernieuwing. Critici kijken graag alleen naar de ontwerpelite, maar zouden betrokken en geïnteresseerde aanjagers van een breed gedragen gesprek moeten zijn. Vanuit betrokkenheid met de stad kan een schrijver relevant zijn voor professionals én bewoners. Architectuur is meer dan Ludwig Mies van der Rohe en Rem Koolhaas. Praxis, Gamma en Karwei hebben een grotere invloed op onze dagelijkse levens. Deze mening wordt gedeeld door Peter Bilak - grafisch ontwerper, schrijver en redacteur en oprichter van Works That Work - Magazine of Unexpected Creativity. 'Design is overal, niet alleen op de beurzen van Milaan, Helsinki of Eindhoven'. De artikelen in Works That Work beschrijven 'andere plekken, geschreven door andere stemmen'. De lezers leveren zelf content en advies dat resulteert in een inclusief verhaal over de sociale impact van design voor een breed publiek. Ook richt Bilak zich op de onzichtbare onderdelen van het ontwerpproces zoals distributienetwerken en geldstromen. Het magazine wordt direct betaald en verspreid door een betrokken community van lezers, zonder tussenkomst van adverteerders of distributeurs.
reflectie4.jpg
Ontwerper, onderzoeker en schrijver Anne Seghers beschrijft haar ideale architectuurkritiek. Foto: Max van Kneefel

Dirty Design
Voor Marjanne van Helvert zijn de politieke dimensies en consequenties van ontwerp belangrijk. 'Ontwerpers moeten niet slechts produceren en verkopen, maar ook bewust zijn van het maakproces, nadenken over de potentiële duurzaamheid en sociale verandering door middel van het ontwerp'. Van Helvert is ontwerper en schrijver van The Responsible Object en initiatiefnemer van het symposium Design History for the Future dat tijdens de DDW plaatsvond. Deze 'makende denker en denkende maker' schreef het Dirty Design Manifesto dat in gaat op de hedendaagse verhouding tussen uiterlijk en herkomst, connotaties en betekenis van een object. In haar praktijk ondervraagt ze enerzijds de onwetendheid en onverschilligheid van de consument en anderzijds stelt ze het proces van waardetoekenning aan de kaak.

reflectie3.jpg
Marjanne van Helvert over haar publicatie The Responsible Object. Foto: Max van Kneefel

Interactieve stad en maatschappij
Sociaal maatschappelijke vraagstukken zijn ook leidend in het werk van Kars Alfrink en Samira Ben Laloua. Waarbij interactieve vormen een middel zijn om deze vraagstukken te agenderen. In zijn games onderzoekt Alfrink hoe mensen technologie kritisch gebruiken en gezamenlijk iets kunnen bewerkstelligen. Voor de game en interaction designer en oprichter van Hubub en Leapfrog.nl zijn de New Games van de jaren '70 een belangrijke inspiratie en referentie. Hier was de speler belangrijker dan het spel en bestond er verregaande openheid in het mogelijke verloop. Improvisatie en gezamenlijk tot nieuwe dingen komen is voor Alfrink essentieel. Zelf reflecteert hij middels het maakproces; en focust daarmee op het proces binnen de publieke ruimte, spel en activisme. Met de geschreven regels (software) als basis kunnen interactie en ongeschreven regels worden onderzocht vanuit verschillende perspectieven.

Het off- en online magazine Extra Extra houdt zich bezig met erotiek in de stad en werd opgericht door Samira Ben Laloua. Juist in de harde stedelijke omgeving wil Ben Laloua op een zachte en interactieve wijze mensen samenbrengen, met erotiek als onderwerp en gemene deler. Op haar digitale platform kan de bezoeker rondlopen op de website, continu doorklikken en middels tags en links navigeren, om zo tot nieuwe en onverwachte ontmoetingen te komen. Het is een minder rigide vorm dan het bijbehorende magazine, dat een eigen tactiele waarde en ervaring heeft. Bij de vraag welke mogelijkheden zij nog ziet voor het agenderen van hetzelfde thema en in hoeverre afstand bewaard kan worden bij zo’n intiem onderwerp, antwoordt Ben Laloua: 'de mogelijkheden zijn eindeloos, de horizon oneindig en de afstand is er niet.'

Levendig discours
Niet zozeer de geschreven kritiek stond ter discussie, maar de manier waarop kritiek bedreven kan worden en fungeert binnen een praktijk. Ontwerpkritiek lijkt tegenwoordig een integraal onderdeel van de ontwerppraktijk, waarvoor geen traditionele definitie wordt gehanteerd voor vernieuwende en hybride vormen. Uit het publiek rees de vraag waar de criticus is gebleven. Aan het woord waren met name ‘reflective practitioners’. Betekent het dat designkritiek verschoven is naar ontwerpreflectie?

Het Stimuleringsfonds ziet de meerwaarde in het aanjagen van deze discussie om de positie van ontwerpkritiek te versterken. Mede door het organiseren van deze ochtendsessie beoogt het Stimuleringsfonds de ontwikkelingen op het gebied van kritiek, reflectie en beschouwing binnen de ontwerpdisciplines te bevorderen. De focus ligt op wat ontwerpkritiek kan zijn, in de vorm van een professie en als inherent onderdeel van een praktijk en met aandacht voor meerstemmigheid. Een levendig discours zet aan tot denken over de waarde en betekenis van ontwerp binnen de maatschappij te (kunnen) benoemen en duiden. Ook in de toekomst werkt het Stimuleringsfonds aan deze onderwerpen.

reflectie2.jpg
Moderator Sophie Krier in gesprek met publiek. Foto: Max van Kneefel

meer nieuws

overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic.jpg

Over Leeromgeving van de toekomst

20 maart 2018

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs.
De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een regio, maar ook over de voortschrijdende mogelijkheden van de digitale leeromgeving. Hoe kunnen we de huidige onderwijsgebouwen laten meebewegen met de tijd? En hoe gaan we om met onze gebouwenvoorraad op het moment dat onderwijs steeds minder op school en steeds meer in de praktijk onderwezen wordt?

Op zoek naar het antwoord op deze vragen nodigde het fonds ontwerpers uit samen met acht mbo-instellingen te werken aan toekomstgericht beroepsonderwijs. In januari 2018 lanceerde het fonds daartoe twee Open Oproepen:

Flexibiliteit van de leeromgeving
Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigden het Stimuleringsfonds en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit voorstellen in te dienen gericht op nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. De uitvoering van het ontwerpend onderzoek vindt plaats van maart tot september 2018 in nauwe samenwerking met het Friesland College, Summa College, Horizon College of CITAVERDE College.

Bekijk hier de geselecteerde voorstellen van de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving.

Lees hier een artikel ‘Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij’ waarin architect Marco Broekman toelicht hoe een flexibele huisvestingsstrategie kan bijdragen aan een sterkere verbinding tussen het onderwijs en de stad of regio.

Video: Een van de deelnemende mbo-instellingen, Horizon College, vertelt over de huisvestingsopgave waar zij ontwerpers bij willen betrekken.

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving
Met de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving riep het Stimuleringsfonds (interieur)-architecten, (interaction) designers en (digitale) makers op om samen met vier mbo-instellingen de ontwerpopgaven binnen interdisciplinair beroepsonderwijs te verkennen. Acht ontwerpers werden geselecteerd. Uitvoering van de onderzoeken vindt van maart tot september plaats in samenwerking met Scalda, Drenthe College, ROC Midden Nederland en Albeda op vier van hun onderwijslocaties.

Bekijk hier de geselecteerde ontwerpers van de Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving.

In het artikel ‘Gebruikers als goede raadgever’ benadrukt interactie-ontwerper Kristina Andersen het belang van het betrekken van studenten en docenten in het duurzaam realiseren van een interdisciplinaire leeromgeving.

Video: een van de deelnemende mbo-instellingen, het Scalda College, vertelt over de leeromgeving ICT die zij samen met ontwerpers en studenten willen ontwikkelen, die helpt om de externe vragen vanuit bijvoorbeeld de zorg of techniek, te beantwoorden.

werkwijze
In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers - met ondersteuning van het fonds - samen met mbo-instellingen aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. In samenwerking met het onderwijsveld kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren. Het ligt immers in hun aard om te experimenteren en om kennis en methoden uit verschillende bronnen vrijelijk te combineren.

De werkwijze betreft veelal ontwerpend onderzoek, met als doel te komen tot nieuwe denkrichtingen, prototypes, ontwerpvoorstellen of strategische visies. De uitvoering vindt bij voorkeur plaats in de alledaagse realiteit en in nauwe samenwerking met de onderwijsinstellingen. Voordeel van deze werkwijze is dat ontwerpvoorstellen direct in de praktijk getoetst kunnen worden.

wat ging er aan vooraf?
Op 15 juni 2017 trapte het Stimuleringsfonds het traject Leeromgeving van de toekomst af met een symposium georganiseerd in samenwerking met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs op het Koning Willem I College in Den Bosch. Bekijk de terugblik hier. In de zomer van 2017 riep het Stimuleringsfonds mbo-instellingen op deel te nemen aan het ontwikkeltraject. Bekijk de oproep hier. Acht mbo-instellingen door heel het land werden geselecteerd voor deelname en in werkbijeenkomsten werden de ontwerpopgaven gedefinieerd.

programma Onderwijsomgeving
Het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst maakt onderdeel uit van het programma Onderwijsomgeving 2017-2020, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW en deel uitmaakt van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Doel van het programma is het inzetten van ontwerpkracht voor inspirerende leeromgevingen voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Het programma fungeert als een laboratorium voor nieuwe werkvormen en coalities. Resultaten en kennis uit het programma Onderwijsomgeving deelt het fonds op de kennispagina Onderwijs.

nieuwsbrief
Lees hier de Onderwijs special van januari 2018 en bekijk aansluitend verdiepende video's.

Op de hoogte blijven over onderwijsgerelateerd nieuws, activiteiten en resultaten? Meld je aan door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief onderwijs'.
stadmakerscongresfotomaartenvanhaaffweb.jpg

12 apr: Bring it on! Open Dag Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

9 maart 2018

Op donderdag 12 april lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuw jaarlijks event: Bring it on!, een open dag waarop het fonds de ontwerpende sector samenbrengt en in gesprek gaat over ambities, ontwerpideeën en maatschappelijke impact. Terugkijkend naar de resultaten uit het voorgaande jaar en vooruitkijkend naar de toekomst, kan je een vol en actief programma verwachten. Kom naar de Rotterdamse Schouwburg en deel je kennis en ervaring. Vanaf 13:00 uur bent u van harte welkom.
Het programma beweegt zich tussen publieke interviews met ondersteund ontwerptalent, de presentatie van een manifest over het nieuwe stadmaken, tot de uitdaging om als ontwerper een samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke- of kennispartner.

Maak gebruik van de speeddates en de mogelijkheid om interessante spelers uit het ontwerpveld te ontmoeten. Of ga in gesprek met een fondsmedewerker over alles wat je wilt weten over subsidies en beleid.

Het fonds zal zich laten inspireren door input vanuit de deelnemers voor toekomstige ambities en beleid.

De dag eindigt met een (netwerk)borrel.

aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen aan [email protected] vóór 1 april, o.v.v. Bring it on!, je naam en organisatie.

Donderdag 12 april 2018 – inloop vanaf 13.00 tot 18.00 uur
Locatie: Theater Rotterdam (Rotterdamse Schouwburg), Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

Foto bovenaan: Stadsmakerscongres in Theater Rotterdam door Maarten van Haaff
openoproepfreshperspectives2web.png

Open Oproep Fresh Perspectives #2

8 maart 2018

Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgente opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met 2 mei 2018.
Het fonds ondersteunt jaarlijks honderden getalenteerde makers en ontwerpers in de ontwikkeling van hun professionele praktijk. Het onderzoek en de experimenten van deze makers bevinden zich vaak aan het begin van de ontwerpketen. Kennis en methoden worden hierbij vrijelijk gecombineerd en leiden vaak tot nieuwe inzichten, concepten en prototypes. Het fonds signaleert een sterke behoefte onder makers en ontwerpers om de uitkomsten van deze onderzoeken verder te ontwikkelen en toepasbaar te maken buiten de eigen discipline of beroepspraktijk. Het ontbreekt echter vaak aan slagkracht in de vorm van een sterke externe partij om ideeën om te zetten in resultaten. Tegelijkertijd ziet het fonds dat organisaties en bedrijven veel profijt kunnen hebben van de frisse blik van een ontwerper bij uiteenlopende complexe opgaven. Te vaak wordt een ontwerper echter te laat of zelfs niet in het proces betrokken.

Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen om de tafel te krijgen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.

opzet oproep
Voor deze Open Oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 160.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 40.000, en wordt in twee fasen verleend.

Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk om met internationale partners samen te werken. Er dient in het project wel sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

indienen
De aanvraag kan tot en met 2 mei 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de ronde ‘Open Oproep Fresh Perspectives’.
Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.

bijeenkomst
U kunt voor deze Open Oproep geen conceptvoorstellen aan het fonds voorleggen. Op donderdag 12 april organiseert het fonds een Open Dag voor geïnteresseerden waar vragen gesteld kunnen worden en resultaten uit de voorgaande editie van Fresh Perspectives zullen worden gepresenteerd.
vacaturecontroller.png

Vacature Controller

8 maart 2018

Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.
functie en profiel
In de nieuwe functie van controller ben je lid van het MT en geef je leiding aan het team bedrijfsvoering van het fonds. Dit team omvat de bedrijfsadministraties, HR, ICT en facilitair. De controller draagt zorg voor de control op alle financieringsstromen en focust zich op het op een hoger niveau neerzetten van het financiële beleid en de planning- & controlcyclus. Het toenemende belang van (innovaties binnen) data- en informatiemanagement maken versterking en optimalisatie van de strategische planning en control bij het fonds noodzakelijk.

Als controller beslis je over de verdeling van taken en het vastleggen van werkwijzen binnen het team bedrijfsvoering, over de inhoud van de begroting, meerjarenramingen en werkplannen, het ontwikkelen en bijstellen van de begrotingscyclus, de rechtmatigheid van bestedingen, het verdelen en borgen van bevoegdheden en taken binnen het financieel-administratieve proces en de controlfunctie. De controller legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Je kunt beleidsmatig handelen, beschikt over een helicopterview en je bent omgevingsbewust. Je voelt je thuis binnen het dynamische krachtenveld van cultuur, politiek, samenleving en het fondsbeleid. De controller stelt zich proactief op, is creatief, flexibel en oplossingsgericht, en opereert tevens als adviseur voor de directeur-bestuurder. Bekendheid met de culturele sector is een pré.

functie eisen
– Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur op basis van een financieel-economische opleiding;
– Theoretische en praktische kennis van financiën en control;
– Praktische kennis van en ervaring met adviesvaardigheden en projectmanagement;
– Kennis van de relevante wet- en regelgeving op het terrein van het fonds;
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; en
– Affiniteit met het culturele domein;
– Adviesvaardigheden;
– Leidinggevende vaardigheden.

diversiteit
Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

organisatie en ambitie
De huidige beleidsperiode van het Stimuleringsfonds loopt van 2017-2020. Het is de ambitie van het fonds een excellent, agenderend fonds én een knooppunt binnen de creatieve industrie te zijn. Via de subsidieregelingen en de programma’s pleit het fonds voor een infrastructuur in de creatieve industrie die ruimte biedt voor onderzoek, talentontwikkeling, experiment, cross-overs en interdisciplinaire samenwerkingen.

Het grootste deel van het budget van het fonds is afkomstig uit de (cultuur)begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, aangevuld met financiering (voor programma’s) vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

arbeidsvoorwaarden
Het Stimuleringsfonds is gehuisvest in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. De functie Controller betreft een schaal 13 functie volgens het BBRA. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 5.919,- op basis van een fulltime 36-urige werkweek. Het fonds kent daarnaast goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid inclusief CV, kunnen tot en met donderdag 5 april 2018 worden gemaild naar [email protected] o.v.v. Vacature Controller. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een 1e gesprek op maandag 16 april 2018.

inlichtingen
Voor inlichtingen over de functie kan contact worden opgenomen met Syb Groeneveld, directeur-bestuurder, tel. 010-436 16 00 of per e-mail op [email protected].

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
livingmuseumweb.png

Selectie Open Oproep South by Southwest 2018

7 maart 2018

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt de workshop ‘AstroPlant - a new generation of space farmers’ en het performance programma ‘The Living Museum’ in hun presentatie op South By Southwest. Het festival in Austin (Texas) biedt een podium aan honderden showcases op het gebied van muziek, film, technologie en alle crossovers die hiertussen te maken zijn en vindt dit jaar plaats van 9 tot 18 maart 2018.
Met de Open Oproep SXSW 2018 riep het Stimuleringsfonds Nederlandse makers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor een presentatie op South By Southwest. Naar aanleiding van de Open Oproep ondersteunt het fonds twee initiatieven met vouchers voor reis- en verblijfskosten en in één geval een bijdrage aan het productiebudget.

AstroPlant – a new generation space farmers
Thieme Hennis ontvangt een voucher in het kader van de workshop die hij samen met Angelo Vermeulen (BE) en Beth Healy (UK) organiseert, met als titel AstroPlant – a new generation of space farmers. AstroPlant is een ‘citizen science’ project van Border Labs en ruimtevaartorganisatie ESA om jonge makers te interesseren voor space exploratie en onderwerpen zoals gecontroleerde plantengroei, voedsel in de ruimte, circulariteit en elektronica. Met gebruik van een open source kit leveren de ‘citizen scientists’ tijdens de workshop relevante data over plantengroei voor onderzoek naar regeneratieve ecosystemen voor zowel Aarde als Mars.

The Living Museum
Daarnaast ondersteunt het fonds The Living Museum, een tentoonstelling/performance programma, geproduceerd door Chafik Benhmidouch, waarin de cross-overs tussen muziek en mode, -kunst en -technologie centraal staan. Het programma vindt plaats in het New Dutch Wave House, waar de Nederlandse deelnemers zich presenteren. The Living Museum is onderdeel van de SXSW / UNESCO Media Arts Exhibition. Onder andere Lisette Ros, Cata.Pirata en Chagall presenteren hun werk binnen dit avantgardistische programma.
powerplantweb.jpg
Astroplant – a new generation Space Farmers

Foto bovenaan: The Living Museum

loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader